ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequester

S IH0 K W EH1 S T ER0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequester-, *sequester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequester[VI] โดดเดี่ยว, See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ, Syn. separate, isolate
sequester[VT] ทำให้โดดเดี่ยว, See also: แยก, แยกจาก, ยกเลิก, เพิกถอน, อายัด, ยึดทรัพย์, Syn. seclude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate

English-Thai: Nontri Dictionary
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequester; sequestrumเศษกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์
สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes,and it is going to stay that way because I have instructed sister theresa to keep you sequestered in your room until the baby is born.ใช่ และมีจะต้องเป็นแบบนั้น เพราะฉันบอกพวกแม่ชีให้แกอยู่คนเดียว ในห้องของแก จนกว่าเด็กจะคลอด The Game (2007)
I have 10 minutes before I'm sequestered for the State of the Union.ผมมีเวลา 10 นาที ก่อนถูกเก็บตัว เพื่องานแถลงการประจำปี Eagle Eye (2008)
I've seen it being sequestered away from me!ฉันอยากเห็นมันแยกออกไปพ้นๆ จากฉัน Darkness (2009)
Of sequestering power away from the shields.ของส่วนที่แยกออกมาจากเกราะป้องกัน Intervention (2010)
Yeah, the NYPD sequestered Jerry Tyson at a motel as a witness, and Castle and Ryan went over there to give him the all clear.ค่ะ เอ็นวายพีดีขอให้เจอรี่ ไทสัน พักที่โรงแรมเพื่อเป็นพยาน และคาสเซิลกับไรอันไปที่นั่น _BAR_ N เพื่อบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อย Kick the Ballistics (2011)
They're currently sequestered in a hangar, and Chin's with them now.ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ ในโรงจอดเครื่องบิน และตอนนี้ชินก็อยู่กับพวกเขา Mai Ka Wa Kahiko (2012)
The remaining members of the jury continue to be sequestered in an undisclosed location with minimal outside contact.สมาชิกลูกขุนที่เหลืออยู่ ยังแยกกันพักอาศัย อยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย โดยไม่ค่อยมีการติดต่อ กับภายนอก Justice (2012)
The jury's sequestered at the Seacliff Inn in Northampton.ที่พักของคณะลูกขุนอยู่ที่ โรงแรมซีคลิฟ ที่นอธแธมตัน Justice (2012)
We're sequestered, remember? No one comes in.หนูออกห่างจากทุกคน Confidence (2012)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
Doing double duty after the sequester, fine, but taking on a desk job full-time?โอเค ฟังนะ ผมเข้าใจ ควบงาน 2 ตำแหน่ง หลังจากหย่า ก็โอเค แต่ทำงานนั่งโต๊ะเต็มเวลาเนี่ยนะ The Inspiration (2013)
Newton mostly kept to himself, sequestered in his room, studying ancient Greek philosophers, geometry and languages, and pondering deep questions on the nature of matter, space, time, and motion.นิวตันส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง ที่ถูกเก็บกักในห้องพักของเขา การศึกษาปรัชญากรีกโบราณ เรขาคณิตและภาษา When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sequesterThe soldiers sequestered food from the people they conquered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound   FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUESTER    S IH0 K W EH1 S T ER0
SEQUESTERS    S IH0 K W EH1 S T ER0 Z
SEQUESTERED    S IH0 K W EH1 S T ER0 D
SEQUESTERING    S IH0 K W EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequester    (v) sˈɪkwˈɛstər (s i1 k w e1 s t @ r)
sequesters    (v) sˈɪkwˈɛstəz (s i1 k w e1 s t @ z)
sequestered    (v) sˈɪkwˈɛstəd (s i1 k w e1 s t @ d)
sequestering    (v) sˈɪkwˈɛstərɪŋ (s i1 k w e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sequester {m}; abgestorbenes Teil eines Organs [med.]sequestra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene [Add to Longdo]
幽寂[ゆうじゃく, yuujaku] (adj-na,n) quiet; sequestered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequester \Se*ques"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Sequestered}; p.
   pr. & vb. n. {Sequestering}.] [F. s['e]questrer, L.
   sequestrare to give up for safe keeping, from sequester a
   depositary or trustee in whose hands the thing contested was
   placed until the dispute was settled. Cf. {Sequestrate}.]
   1. (Law) To separate from the owner for a time; to take from
    parties in controversy and put into the possession of an
    indifferent person; to seize or take possession of, as
    property belonging to another, and hold it till the
    profits have paid the demand for which it is taken, or
    till the owner has performed the decree of court, or
    clears himself of contempt; in international law, to
    confiscate.
    [1913 Webster]
 
       Formerly the goods of a defendant in chancery were,
       in the last resort, sequestered and detained to
       enforce the decrees of the court. And now the
       profits of a benefice are sequestered to pay the
       debts of ecclesiastics.        --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause (one) to submit to the process of sequestration;
    to deprive (one) of one's estate, property, etc.
    [1913 Webster]
 
       It was his tailor and his cook, his fine fashions
       and his French ragouts, which sequestered him.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to put aside; to remove; to separate from
    other things.
    [1913 Webster]
 
       I had wholly sequestered my civil affairss. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to retire or withdraw into obscurity; to seclude;
    to withdraw; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       When men most sequester themselves from action.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A love and desire to sequester a man's self for a
       higher conversation.         --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequester \Se*ques"ter\, v. i.
   1. To withdraw; to retire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To sequester out of the world into Atlantic and
       Utopian politics.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To renounce (as a widow may) any concern with the
    estate of her husband.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequester \Se*ques"ter\, n.
   1. Sequestration; separation. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person with whom two or more contending parties
    deposit the subject matter of the controversy; one who
    mediates between two parties; a mediator; an umpire or
    referee. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Same as {Sequestrum}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequester
   v 1: requisition forcibly, as of enemy property; "the estate was
      sequestered"
   2: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]
   3: undergo sequestration by forming a stable compound with an
     ion; "The cations were sequestered"
   4: keep away from others; "He sequestered himself in his study
     to write a book" [syn: {seclude}, {sequester}, {sequestrate},
     {withdraw}]
   5: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top