ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤出

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤出-, *撤出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤出[chè chū, ㄔㄜˋ ㄔㄨ, ] to withdraw; to leave; to retreat; to pull out, #10,824 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can prevent it very simply-- stand down your military, withdraw from our borders and return to the status quo.[CN] 你可以很简单的要避免它 -- 撤出你们的军事力量 No Nukes Is Good Nukes (2006)
You need to clear everybody out:[CN] 你得把大家都撤出 Playthings (2007)
The last of Russia's regular army invasion force is out.[CN] 他們最後一支在阿富汗的 正規軍已經撤出 Charlie Wilson's War (2007)
And demanded British and French allies withdraw from the region[CN] 因此要求英法两国从该地区撤出 I.O.U.S.A. (2008)
My boss is pulling the plug on Charming.[CN] 我的上司命令我们撤出Charming The Sleep of Babies (2008)
Tomorrow is the deadline for Sloravia to pull out of the Uzbagiyak region.[CN] 明天是索拉维亚撤出乌兹巴各亚克 的最后期限 The Onion Movie (2008)
Hey, can you people move out of there?[CN] 嘿 你们能先撤出来吗? Power Hungry (2008)
To pull out now would be a terrible mistake.[CN] 现在就从这撤出去 将会是一个莫大的错误 John Rabe (2009)
"that you must leave the refugee camps in the Zone today.[CN] 所有难民今日必须从安全区的难民营中撤出 Nanking (2007)
Again, coming within 60 seconds.[CN] 重复,60秒内撤出 SEAL Team VI (2008)
They're evacuating the building.[CN] 他们都在撤出大楼 Joe Day Afternoon (2007)
Because I thought I'd be taken off the case.[CN] 因为我怕会因此而被撤出案子 The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top