ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤离

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤离-, *撤离*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a mandatory evacuation, but we have plenty of time.[CN] 这是一个强制撤离, 但我们有足够的时间。 Planes: Fire & Rescue (2014)
You clear out.[CN] 你们撤离 Home (2014)
I'm not gonna evacuate now just to be "safe."[CN] 我不会撤离,现在只是为了"安全"。 Planes: Fire & Rescue (2014)
We must evacuate.[CN] 快。 我们必须撤离 Planes: Fire & Rescue (2014)
We must evacuate![CN] 我们必须撤离 Planes: Fire & Rescue (2014)
.. or washed away or their crosses were pilfered for fire right after we evacuated retreated[CN] ,或冲走,或它们的杂交偷了火灾 我们撤离之后 撤退 The Water Diviner (2014)
We need to evacuate now Mr. President![CN] 我们现在需要撤离主席先生! Bermuda Tentacles (2014)
We must evacuate.[CN] 我们必须撤离 Planes: Fire & Rescue (2014)
[Hospital Loudspeaker] Attention all personnel, we are evacuating the east wing immediately.[CN] 院方人员请注意 立即撤离东翼院区 Sharknado 2: The Second One (2014)
- Wait, we're now being told to evacuate the facility.[CN] 目前我们被告知要求撤离场所 Pilot (2014)
They're gonna have to evacuate.[CN] 他们会不得不撤离 Planes: Fire & Rescue (2014)
(In Russian) After the siren, get everyone out of the way. (In Russian) I'l give the order.[CN] 警报响后 让所有人都迅速撤离 The Guide (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top