ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤回

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤回-, *撤回*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤回[chè huí, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄟˊ, ] withdraw, #17,920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.自民党は増税の法案を提出したが、猛烈な反対にあって撤回した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because, if you did, you'd have a warrant in your pocket right now.[CN] - 我请求你撤回 Esmond医生 The Sleeping Tiger (1954)
Exception.[CN] 撤回 Adam's Rib (1949)
We can get just so much out of this Lonely Hearts story, and then we'll start easing it off and let it die a natural death.[CN] 这个单身案子我们已经进行得足够了 现在我们要逐渐撤回来让它自然消失 Scandal Sheet (1952)
They took that back.[JA] それは撤回された Free State of Jones (2016)
How long do you think you got before the Brotherhood comes looking to make their own withdrawal?[JA] どの位で同胞団の前に捕まると思う? 彼らが撤回するのを期待してるのか? Asylum (2015)
Withdrawn.[CN] 撤回 Adam's Rib (1949)
- Then you ought to understand why I can't.[CN] 那你该明白 我为什么不能撤回起诉. The Desert Rats (1953)
Bishop started it, withdrawing his transfer. He really went to bat for you.[CN] 比夏朴就撤回调职要求 他想为您战I斗 Twelve O'Clock High (1949)
Withdraw them?[CN] 撤回起诉? The Desert Rats (1953)
I'll withdraw the question, on condition... that the word "feminine" be stricken from the record.[CN] 我撤回剛才的問題 我請求記錄刪除「女性化」字眼 Adam's Rib (1949)
You know, if you change your statement,[JA] 証言を撤回すれば― Alex (2016)
Gentlemen, I feel somewhat at a loss... because I came here to ask that the petition of Frank Wiecek be withdrawn.[CN] 先生们, 我不知该说什么... 我原本来这是想撤回弗兰克・理查柯的申诉 Call Northside 777 (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撤回[てっかい, tekkai] zurueckziehen, zuruecknehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top