ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remote

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remote-, *remote*
Possible hiragana form: れもて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remote(adj) ไกล, Syn. distant, far, out of the way
remote(adj) นานมาแล้ว, Syn. long ago
remote(adj) เป็นญาติห่างๆ, See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ, Syn. distantly related
remote(adj) ห่างเหิน, See also: เมินเฉย, Syn. aloof, cold, uncommunicative
remotely(adv) อย่างคัดค้าน
remotely(adv) อย่างเล็กน้อยมาก
remotely(adv) ห่างไกล
remoteness(n) การคัดค้าน
remote control(n) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ, Syn. remote, radio-circuit control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remote(รีโมท') adj. ไกล, ไกลพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง, ห่าง ๆ , ห่างเหิน, เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
remote(adj) ไกล, ห่างไกล, ห่างเหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remote-ระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote-ระยะไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote bulb thermostatเทอร์มอสแตตแบบหางกระเปาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote causeสาเหตุห่างไกล (จากผล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote cause๑. เหตุไกล๒. เหตุโน้ม [ มีความหมายเหมือนกับ cause, predisposing ]๓. เหตุเสริม [ มีความหมายเหมือนกับ cause, secondary ๒ ]๔. เหตุเก่าก่อน [ มีความหมายเหมือนกับ cause, ultimate ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote control languageภาษาควบคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remote effectผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล, Example: <p>Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Remote Access Server (RAS) ซึ่งติดตั้งไว้สำหรับดูแลการเข้าเครือข่ายทางไกลของผู้ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของ VPN <p>VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (Wide Area Network : WAN) กับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มหมายเลข IP Address เป็นเครือข่ายเดียวกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน สามารถ Login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้ <p>Remote access VPN ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัท เข้ากับ Server โดยผ่านทาง ISP (Internet Services Provider) Remote access VPN อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตัวองค์กรหรือบริษัทได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP ที่รองรับเทคโนโลยี VPN เมื่อ VPN Devices ของ ISP ยอมรับการ Login ของผู้ใช้แล้ว ทำการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง ข้อมูลที่ส่งผ่านมีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับการเช่าสายสัญญาณ (Leased line) แต่ค่าใช้จ่ายในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [TU Subject Heading]
Remote Anything (Computer files)รีโมท แอนนีธิง (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Remote controlการควบคุมเครื่องระยะไกล [TU Subject Heading]
Remote Processing Platformแท่นผลิตย่อย , แท่นผลิตย่อย, Example: แท่นสำหรับนำก๊าซจากแท่นหลุมผลิตมาเข้าขบวนการแยกก๊าซ คอนเดนเสท และน้ำ ในขั้นต้น เพื่อทำการส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง [ปิโตรเลี่ยม]
Remote sensingการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Remote sensingการสำรวจระยะทางไกล, การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (sensor) จากระยะไกล โดยทั่วไปมักจะหมายถึงดาวเทียมถ่ายภาพวัตถุบนพื้นโลกซึ่งจะสามารถวัดสี ความร้อน ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ [Assistive Technology]
Remote sensingการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [TU Subject Heading]
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกล, Example: อุปกรณ์ประกอบด้วยจอภาพและป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้สำหรับสื่อสารติดต่อรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์จากที่ที่อยู่ห่างไกล โดยที่การสื่อสารข้อมูลนั้นจะต้องใช้ระบบโทรคมนาคมที่เหมาะสม [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
remote(n) เครื่องควบคุม

WordNet (3.0)
remotely(adv) in a remote manner
remotely(adv) to a remote degree
distant(adj) far apart in relevance or relationship or kinship, Syn. remote, Ant. close
distant(adj) separate or apart in time, Syn. remote, removed
distant(adj) located far away spatially, Syn. remote
outback(adj) inaccessible and sparsely populated, Syn. remote
outside(adj) very unlikely, Syn. remote

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Remote

a. [ Compar. Remoter superl. Remotest. ] [ L. remotus, p. p. of removere to remove. See Remove. ] 1. Removed to a distance; not near; far away; distant; -- said in respect to time or to place; as, remote ages; remote lands. [ 1913 Webster ]

Places remote enough are in Bohemia. Shak. [ 1913 Webster ]

Remote from men, with God he passed his days. Parnell. [ 1913 Webster ]

2. Hence, removed; not agreeing, according, or being related; -- in various figurative uses. Specifically: (a) Not agreeing; alien; foreign. “All these propositions, how remote soever from reason.” Locke. (b) Not nearly related; not close; as, a remote connection or consanguinity. (c) Separate; abstracted. “Wherever the mind places itself by any thought, either amongst, or remote from, all bodies.” Locke. (d) Not proximate or acting directly; primary; distant. “From the effect to the remotest cause.” Granville. (e) Not obvious or sriking; as, a remote resemblance. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) Separated by intervals greater than usual. [ 1913 Webster ]

-- Re*mote"ly, adv. -- Re*mote"ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Where's your remote control?ที่ไหนของการควบคุม ระยะไกล? ถ้าฉันเรียกมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Fifteen hundred years ago a small band of Polynesian voyagers discovered ...one of the most remote islands on earth.300 ปีมาแล้ว... นักเดินเรือโพลีนีเซียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลสุดขอบโลก Rapa Nui (1994)
43 separate remote cameras show exactly the same event.43 กล้องระยะไกลแยกต่างหาก แสดงว่าเหตุการณ์เดียวกัน Contact (1997)
This is a remote firing station.มันคือฐานยิงบังคับวิทยุ The Jackal (1997)
It manoeuvres a weapon, the servo is on of a remote control. Like a ...มันเป็นตัวทำให้ปืนเคลื่อนไหว เหมือนพวกเครื่องบินบังคับ The Jackal (1997)
He declared that the remote kingdom of Tibet... is an integral part of the Chinese territory... and mustjoin the great new republic.และได้ประกาศว่าอาณาจักรทิเบต อันไกลโพ้นนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาเขตของจีนเช่นกัน และต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรัฐใหม่นี้ด้วย Seven Years in Tibet (1997)
Travel to the remote Komodo Island in Indonesia.ที่เกาะโคโมโด อันแสนห่างไกลในอินโดนีเซีย. 11:14 (2003)
Doctor Hopkins give me a remote control to turn that motor offDoctor Hopkins ให้รีโมตกับชั้นมา เพื่อปิดมันไว้ หา? Oldboy (2003)
They started appearing three years ago in remote areas.มันเริ่มปรากฏตัวเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในที่ห่างไกลจากนี่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And you should leave my movies and remote in the right placeคุณทิ้งหนังของฉัน และเก็บไว้ซะไกล Paris ei yeonin (2004)
I found a remote control in the freezer.ฉันพบว่ารีโมททีวี อยู่ในตู้เย็น Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remoteA TV remote control is under the couch.
remoteHe enjoys exploring remote areas.
remoteHe lived in a house remote from the village.
remoteHe lives in a farmhouse remote from the world.
remoteHis car broke down in remote countryside.
remoteHis farm is remote from any town.
remoteI don't have the remotest idea what he will so next.
remoteLiving as he did in remote countryside, he seldom came up to town.
remoteLiving as I do in a remote village, I seldom have visitors.
remoteShe lives a solitary life in a remote part of Scotland.
remoteThe accident occurred in a remote place.
remoteThe power plant supplies the remote country with electricity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไกลโพ้น(adj) remote, See also: far, distant, Syn. ไกลมาก, Example: บรรพบุรุษของเขาได้อพยพจากประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่อันไกลโพ้นมาตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้ว, Thai Definition: ไกลเหลือเกิน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
remote
remote
remotely
remotest
remoteness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remote
remoter
remotely
remotest
remoteness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远程[yuǎn chéng, ㄩㄢˇ ㄔㄥˊ,   /  ] remote; long distance; long range #6,781 [Add to Longdo]
偏僻[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ,  ] remote; desolate; far from the city #13,886 [Add to Longdo]
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ,  ] remote; far from civilization #15,291 [Add to Longdo]
遥控[yáo kòng, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ,   /  ] remote control #15,295 [Add to Longdo]
遥控器[yáo kòng qì, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄑㄧˋ,    /   ] remote control #18,146 [Add to Longdo]
遥感[yáo gǎn, ㄧㄠˊ ㄍㄢˇ,   /  ] remote sensing #24,021 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] remote #74,488 [Add to Longdo]
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ,     /    ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken #126,199 [Add to Longdo]
绵远[mián yuǎn, ㄇㄧㄢˊ ㄩㄢˇ,   / 綿 ] remote #153,137 [Add to Longdo]
旷渺[kuàng miǎo, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄧㄠˇ,   /  ] remote and vast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenfernübertragung { f }remote data transmission; long-distance data transmission [Add to Longdo]
Fernanzeige { f }remote indication [Add to Longdo]
Fernbedienung { f }remote control [Add to Longdo]
Ferndiagnose { f }remote diagnosis [Add to Longdo]
Fernerkundung { f }remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten { pl }remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit { m }remote sensing satellite [Add to Longdo]
Fernkopierer { m }remote copier [Add to Longdo]
Fernsendemanometer { n }remote indicating manometer [Add to Longdo]
Fernsteuerung { f }; Fernlenkung { f }remote control [Add to Longdo]
Fernwartung { f }remote maintenance [Add to Longdo]
Fernzugriff { m }remote access [Add to Longdo]
Formrandung { f }remote edging [Add to Longdo]
Stapelfernverarbeitung { f } [ comp. ]remote batch processing [Add to Longdo]
Telekommunikation { f }remote communication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters #4,075 [Add to Longdo]
辺境(P);辺疆[へんきょう, henkyou] (n, adj-no) remote region; frontier (district); border(land); (P) #9,310 [Add to Longdo]
遥か(P);遙か(iK)[はるか, haruka] (adj-na, adv, n) far; far away; distant; remote; far off; (P) #9,565 [Add to Longdo]
リモコン[rimokon] (n, adj-no) (abbr) remote control; (P) #10,269 [Add to Longdo]
遠隔[えんかく, enkaku] (n, adj-no) distant; remote; isolated; (P) #10,972 [Add to Longdo]
奥山[おくやま, okuyama] (n) remote mountain; mountain recesses; (P) #13,318 [Add to Longdo]
リモート[rimo-to] (adj-no) remote; (P) #14,962 [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n, vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
リモート[りもーと, rimo-to] remote (a-no) [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
リモートコントロール[りもーとこんとろーる, rimo-tokontoro-ru] remote control [Add to Longdo]
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top