ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescind

R AH0 S IH1 N D   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescind-, *rescind*, rescin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescind[VT] เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold
rescindable[ADJ] ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้าง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul,cancel,void,

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you cut my throat... I'll not be able to rescind the offer that brought you here.หากคอข้าขาด ข้าคงไม่อาจบอกกล่าวข้อเสนอแก่เจ้าได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Rescind order!ยกเลิกคำสั่ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Were rescinding our job offer.เราจะยกเลิกสัญญาจ้างงานกับเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
I rescind my follow-up question.ผมขอยกเลิกคำถามต่อไปของผม Chuck Versus the Gravitron (2008)
I rescind your invitation.ฉันขอถอนคำเชื้อเชิญ To Love Is to Bury (2008)
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์ Law Abiding Citizen (2009)
Or i have to rescind the request for bureau involvement.หรือฉันก็ต้องยกเลิกคำร้องขอนี้ Pleasure Is My Business (2009)
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
They've rescinded your acceptance and given the spot to nelly.พวกเค้ายกเลิกการตอบรับเข้ามหาลัยของเธอ และยกสิทธิ์นั้นให้เนลลี่ The Age of Dissonance (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้ Sweet Dreams (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescindOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract   FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul   FR: renoncer à ; abandonner
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind   FR: annuler
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul   FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind   
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
RESCIND    R AH0 S IH1 N D
RESCIND    R IY0 S IH1 N D
RESCINDED    R AH0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDED    R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDING    R AH0 S IH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescind    (v) rˈɪsˈɪnd (r i1 s i1 n d)
rescinds    (v) rˈɪsˈɪndz (r i1 s i1 n d z)
rescinded    (v) rˈɪsˈɪndɪd (r i1 s i1 n d i d)
rescinding    (v) rˈɪsˈɪndɪŋ (r i1 s i1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescind \Re*scind"\ (r?-s?nd"), v. t. [imp. & p. p. {Rescinded};
   p. pr. & vb. n. {Rescinding}.] [L. rescindere, rescissum;
   pref re- re- + scindere to cut, split: cf. F. rescinder. See
   {Shism}.]
   1. To cut off; to abrogate; to annul.
    [1913 Webster]
 
       The blessed Jesus . . . did sacramentally rescind
       the impure relics of Adam and the contraction of
       evil customs.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to vacate or make void, as an act, by the
    enacting authority or by superior authority; to repeal;
    as, to rescind a law, a resolution, or a vote; to rescind
    a decree or a judgment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revoke; repeal; abrogate; annul; recall; reverse;
     vacate; void.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescind
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top