Search result for

rescind

(41 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescind-, *rescind*, rescin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescind[VT] เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold
rescindable[ADJ] ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้าง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul,cancel,void,

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์ Law Abiding Citizen (2009)
Or i have to rescind the request for bureau involvement.หรือฉันก็ต้องยกเลิกคำร้องขอนี้ Pleasure Is My Business (2009)
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
They've rescinded your acceptance and given the spot to nelly.พวกเค้ายกเลิกการตอบรับเข้ามหาลัยของเธอ และยกสิทธิ์นั้นให้เนลลี่ The Age of Dissonance (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้ Sweet Dreams (2009)
By the way, I rescind the invitation to my house for all vampires present.อีกอย่างนะ, ฉันขอยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน สำหรับแวมไพร์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ Evil Is Going On (2010)
-l rescind my invitation. -No! I want my phone back.ฉันขอถอนคำเชิญของฉันคืน ไม่ ฉันต้องการโทรศัพท์ฉันคืน Evil Is Going On (2010)
Go on camera. Tell him to stop. Rescind the order.ไปยังกล้องบันทึกเทป บอกให้เขาหยุด ยกเลิกคำสั่งซะ Episode #1.2 (2010)
He's a stubborn man. He will not rescind his judgement.เขาเป็นคนดื้อ เขาจะไม่ทบทวนสิ่งที่เขาตัดสินใจ Gwaine (2010)
I'm about to rescind the offer.ฉันเกี่ยวกับว่า การยกเลิกการเสนอ Super 8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescindOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract   FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul   FR: renoncer à ; abandonner
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind   FR: annuler
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul   FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind   
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
RESCIND    R AH0 S IH1 N D
RESCIND    R IY0 S IH1 N D
RESCINDED    R AH0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDED    R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDING    R AH0 S IH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescind    (v) (r i1 s i1 n d)
rescinds    (v) (r i1 s i1 n d z)
rescinded    (v) (r i1 s i1 n d i d)
rescinding    (v) (r i1 s i1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescind \Re*scind"\ (r?-s?nd"), v. t. [imp. & p. p. {Rescinded};
   p. pr. & vb. n. {Rescinding}.] [L. rescindere, rescissum;
   pref re- re- + scindere to cut, split: cf. F. rescinder. See
   {Shism}.]
   1. To cut off; to abrogate; to annul.
    [1913 Webster]
 
       The blessed Jesus . . . did sacramentally rescind
       the impure relics of Adam and the contraction of
       evil customs.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to vacate or make void, as an act, by the
    enacting authority or by superior authority; to repeal;
    as, to rescind a law, a resolution, or a vote; to rescind
    a decree or a judgment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revoke; repeal; abrogate; annul; recall; reverse;
     vacate; void.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescind
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top