ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cease

S IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cease-, *cease*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cease(n) การสิ้นสุด, See also: การยุติ, การจบ, การหยุด, Syn. cessation
cease(vi) จบ, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. end
cease(vi) หยุด, Syn. discontinue, stop
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ, See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด, Syn. continual, endless, unceasing, unending, Ant. discontinuous
cease from(phrv) หยุด, See also: เลิก
cease-fire(n) การหยุดรบ, See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ, Syn. truce, armistece, cease-fire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cease(ซีส) vi. หยุด, ยุติ, เลิก, เว้น, ตาย vt. หยุด, เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง, การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
decease(ดิซีส') n. ความตาย vi. ตาย
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว, ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead
surcease(เซอซีส') n. การหยุด, การสิ้นสุด. vi. หยุดกระทำ, เลิก, สิ้นสุด, ยุติ. vt. หยุดกระทำ, จากไป, Syn. desist, come to an end

English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi, vt) ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด, เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง, การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน, ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่เลิกรา
decease(n) คนตาย, ความตาย, การมรณกรรม
decease(vi) ตาย, มรณะ, สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม
deceased(adj) ตาย, ที่สิ้นลม, ที่หมดลม, ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย, ผู้เสียชีวิต, ผู้ตาย
surcease(n) การสิ้นสุด, การหยุด, การยุติ, การเลิก
surcease(vt) สิ้นสุด, หยุด, ยุติ, เลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease to be bindingสิ้นความผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
Cease fire! Cease fire!หยุดยิง หยุดยิง First Blood (1982)
Ward, goddamn it, cease fire!วอร์ด ตายมัน หยุดยิง First Blood (1982)
Cease fire!หยุดยิง First Blood (1982)
- Cease fire!- ยิงอะไรน่ะ Casualties of War (1989)
All right, cease fire! Cease fire!หยุดยิง Casualties of War (1989)
Cease fire! Cease fire!หยุดยิง Casualties of War (1989)
We cease to exist!เราจะตาย! Hocus Pocus (1993)
- Ah, so, by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal.- Ah ดังนั้นโดยเหตุผลที่ ถ้าหมูมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าเขาจะเลิกเป็นสัตว์สกปรก Pulp Fiction (1994)
- If my answers frighten you, then you should cease asking scary questions.- หากคำตอบของฉันทำให้คุณกลัว แล้วคุณควรจะหยุดการถามคำถามที่น่ากลัว Pulp Fiction (1994)
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา The Education of Little Tree (1997)
- Cease fire!- หยุดไฟไหม้! Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceaseAt last they ceased working.
ceaseCease-fire talks concluded without progress Thursday.
ceaseFish have ceased to live in this river.
ceaseHatreds never cease by hatreds in this world.
ceaseHe ceased talking suddenly.
ceaseHe has ceased from work.
ceaseHe warned us to cease talking.
ceaseHis behavior never ceases to surprise me.
ceaseIt has ceased raining.
ceaseIts mechanism will cease to work.
ceasePlease cease from quarreling.
ceasePoland ceased to exist as a nation for 120 years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ๊กดิ๊ก(adv) ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai Definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
สะดุด(v) discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
หยุดยั้ง(v) stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ยั้ง(v) halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
วาย(avd) ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
ยุติปัญหา(v) cease the problem, See also: end the problem, Syn. จบปัญหา, Ant. สร้างปัญหา, Example: ถ้าประธานาธิบดีถูกฆ่าตายหรือถูกโค่นอำนาจก็คงจะช่วยยุติปัญหาต่างๆ ได้ทันที
มิรู้วาย(adv) endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
หย่า(v) stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุกษัย[āyukasai] (n) EN: death ; decease  FR: mort [ f ] ; décès [ m ]
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
มรณะ[mørana] (adj) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal  FR: mortel ; de mort
ผู้ล่วงลับ[phūlūanglap] (n) EN: deceased ; departed ; dead person  FR: défunt [ m ] ; disparu [ m ] ; mort [ m ]
ผู้ตาย[phūtāi] (n) EN: deceased ; decedent ; dead person  FR: défunt [ m ] ; mort [ m ] ; disparu [ m ]
สงบศึก[sa-ngop seuk] (n, prop) EN: armistice ; cease fighting  FR: armistice [ m ] ; cessez-le-feu [ m ] ; trêve [ f ]
สงบศึก[sa-ngop seuk] (v, exp) EN: cease fighting  FR: cesser les hostilités

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CEASE S IY1 S
CEASED S IY1 S T
CEASER S IY1 S ER0
CEASES S IY1 S IH0 Z
CEASEFIRE S IY1 S F AY1 ER0
CEASELESS S IY1 S L IH0 S
CEASE-FIRE S IY1 S F AY1 ER0
CEASEFIRES S IY1 S F AY1 ER0 Z
CEASELESSLY S IY1 Z L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cease (v) sˈiːs (s ii1 s)
ceased (v) sˈiːst (s ii1 s t)
ceases (v) sˈiːsɪz (s ii1 s i z)
ceaseless (j) sˈiːsləs (s ii1 s l @ s)
cease-fire (n) sˈiːs-faɪər (s ii1 s - f ai @ r)
cease-fires (n) sˈiːs-faɪəz (s ii1 s - f ai @ z)
ceaselessly (a) sˈiːsləsliː (s ii1 s l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire, #13,524 [Add to Longdo]
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, / ] cease to be faithful, #33,682 [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterlassungsanordnung { f }cease and desist order [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp, v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased [Add to Longdo]
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cease \Cease\ (s[=e]s), v. i. [imp. & p. p. {Ceased} (s[=e]st);
   p. pr. & vb. n. {Ceasing}.] [OE. cessen, cesen, F. cesser,
   fr. L. cessare, v. intensive fr. cedere to withdraw. See
   {Cede}, and cf. {Cessation}.]
   1. To come to an end; to stop; to leave off or give over; to
    desist; as, the noise ceased. "To cease from strife."
    --Prov. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To be wanting; to fail; to pass away.
    [1913 Webster]
 
       The poor shall never cease out of the land. --Deut.
                          xv. 11.
 
   Syn: To intermit; desist; stop; abstain; quit; discontinue;
     refrain; leave off; pause; end.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cease \Cease\, v. t.
   To put a stop to; to bring to an end.
   [1913 Webster]
 
      But he, her fears to cease
      Sent down the meek-eyed peace.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Cease, then, this impious rage.     --Milton
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cease \Cease\, n.
   Extinction. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cease
   n 1: (`cease' is a noun only in the phrase `without cease') end
   v 1: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
      little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
      up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
      {continue}, {preserve}, {uphold}]
   2: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
     either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in
     a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon
     the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The
     symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish},
     {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top