Search result for

(53 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -避-, *避*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひなん, hinan] (vi) อพยพหนีภัย, หาที่หลบภัย
難所[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย
難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) การฝึกหลบภัย หรือหนีภัย ในญี่ปุ่นจะมีการฝึกทั้งหนีภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีภัยจากคนร้ายที่เข้าไปฆ่าเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงทำให้มีการฝึกหนีภัยคนร้ายด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ける[さける, sakeru] (vt ) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[避, bì, ㄅㄧˋ] to avoid, to turn away; to escape, to hide
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  辟 (pì ㄆㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 991

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (v5k,vt) to avoid [Add to Longdo]
けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]
ける(P);除ける[さける(ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1,vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) [Add to Longdo]
[ひかん, hikan] (n,vs) wintering [Add to Longdo]
寒地[ひかんち, hikanchi] (n) winter resort [Add to Longdo]
[ひし, hishi] (n,vs) abstention [Add to Longdo]
[ひしょ, hisho] (n,vs) summering; going to a summer resort; (P) [Add to Longdo]
暑客[ひしょきゃく, hishokyaku] (n) summer visitor [Add to Longdo]
暑地[ひしょち, hishochi] (n) summer resort [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] (n,vs) taking refuge; finding shelter; evacuation; escape; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì miǎn, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to avert; to prevent; to avoid; to refrain from, #1,681 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] to avoid; to shun; to flee; to escape; to keep away from; to leave; to hide from, #5,753 [Add to Longdo]
[bì kāi, ㄅㄧˋ ㄎㄞ, / ] to avoid; to evade; to keep away from, #8,464 [Add to Longdo]
[bì yùn, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ, ] contraception, #18,501 [Add to Longdo]
孕套[bì yùn tào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄊㄠˋ, ] condom, #21,335 [Add to Longdo]
孕药[bì yùn yào, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄧㄠˋ, / ] oral contraceptive, #22,710 [Add to Longdo]
[bì nàn, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ, / ] refuge; to take refuge; to seek asylum (political etc), #24,734 [Add to Longdo]
[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, ] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke, #29,410 [Add to Longdo]
[bì fēng, ㄅㄧˋ ㄈㄥ, / ] take shelter from the wind; lie low; stay away from trouble, #29,825 [Add to Longdo]
[bì huì, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] taboo against using the personal names of emperors or one's elders, #32,468 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You might avoid an unpleasant experience.あなたはいやな経験をけるかもしれない。
That church organization takes in refugees.あの教会施設は難民を収容している。
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して影響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶんけられたかも知れない。
So-called trade friction could be avoided some day.いわゆる貿易摩擦はいつの日かけることができよう。
This appears to have been inevitable.これはけられなかったように思われる。
Jeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.ジェフとミアは何とか離婚だけはけようと必死になっている。
However, I can't help noticing, at this moment, that at first glance it seems inevitable that the shark will devour the man.しかし今は、一目見て、サメがその人にくらいつくのはけられないようだということに気づかずにはいられない。
Jack always finds fault with others. That's why everybody avoids him.ジャックはいつも他人にけちをつけている。そういうわけでみんなは彼をけている。
You... you never wanted to talk about it.ずっとその話をけてきたくせに。
It's necessary to avoid stress.ストレスをけることが必要です。
The speeding car missed the child who ran out into the road by only a hairsbreadth.そのスピードを出した車は道路に飛び出した子供を、間一髪で、けることができた。
You must avoid making such mistakes.そのような間違いをすることはけなければなりません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Nothing is certain in life but death and taxes." You know who said that?[JA] "死と税だけは けられない"だって? Close Encounters (2017)
I figured[CN] 为了免夜长梦多 Sleepless Town (1998)
Can you imagine half a million dollars to not fight my guy? To not fight![JA] 試合をけるために 50万ドルだ CounterPunch (2017)
Because you have things to do.[CN] 哦 他们正逃外星人呢 The Sitter (1998)
You build up a record and get well-known and stay out of trouble.[JA] トラブルをけながら 名前を売る CounterPunch (2017)
Walshy signed the business over to Ronnie for a coin.[JA] ウォルシュは 破産をけるため The Secret of Sales (2017)
Most Syrians, particularly those from Hauran living here have shawarma almost every day.[JA] 中でもハウラン地方から 難してきた人たちは 毎日 シャワルマを食べる Barbecue (2017)
Death and taxes? I plan on avoiding both.[JA] 死も税も けてやるさ Close Encounters (2017)
Okay, have you ever tried these brands before?[CN] 你有沒有用過以下這幾款孕套呀? Your Place or Mine (1998)
I try to stay away from them to avoid good men such as yourselves.[JA] あなたがたのようなお方をけたかったのですよ Eastwatch (2017)
This is why we have soft openings, so things like this don't happen.[CN] 试办开幕就是为了免这种事 Oceans (1998)
Things here will go on forever. Home would be better.[JA] 難生活を 続けるのは嫌だ Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ける[さける, sakeru] meiden, vermeiden, ausweichen [Add to Longdo]
[ひにん, hinin] Empfaengnisverhuetung [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Zuflucht [Add to Longdo]
雷針[ひらいしん, hiraishin] Blitzableiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top