ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘴-, *嘴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘴, zuǐ, ㄗㄨㄟˇ] mouth, lips
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  觜 (zī ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,010

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuǐ, ㄗㄨㄟˇ, ] mouth, #1,717 [Add to Longdo]
[zuǐ bā, ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, ] mouth, #5,988 [Add to Longdo]
[zuǐ chún, ㄗㄨㄟˇ ㄔㄨㄣˊ, ] lip, #7,558 [Add to Longdo]
[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips, #7,999 [Add to Longdo]
[bì zuǐ, ㄅㄧˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] Shut up!; same as 閉上巴|闭上巴, #17,956 [Add to Longdo]
[mǎn zuǐ, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄟˇ, / 滿] a mouthful, #25,747 [Add to Longdo]
[chā zuǐ, ㄔㄚ ㄗㄨㄟˇ, ] to interrupt (sb talking); to butt in; to cut into a conversation, #32,079 [Add to Longdo]
[dòu zuǐ, ㄉㄡˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to quarrel; to bicker; glib repartee, #37,983 [Add to Longdo]
八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once, #38,158 [Add to Longdo]
[nǎi zuǐ, ㄋㄞˇ ㄗㄨㄟˇ, ] nipple; teat (on baby's bottle), #39,211 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);喙;觜[くちばし(;喙)(P);はし(;觜), kuchibashi ( kuchibashi ; kai )(P); hashi ( kuchibashi ; hashi )] (n) (uk) beak; bill; (P) [Add to Longdo]
広鴨[はしびろがも;ハシビロガモ, hashibirogamo ; hashibirogamo] (n) (uk) northern shoveler (species of duck, Anas clypeata); northern shoveller [Add to Longdo]
広鸛[はしびろこう;ハシビロコウ, hashibirokou ; hashibirokou] (n) (uk) shoebill (Balaeniceps rex) [Add to Longdo]
黒阿比[はしぐろあび;ハシグロアビ, hashiguroabi ; hashiguroabi] (n) (uk) common loon (Gavia immer); great northern diver; great northern loon [Add to Longdo]
黒鶲[はしぐろひたき;ハシグロヒタキ, hashigurohitaki ; hashigurohitaki] (n) (uk) northern wheatear (Oenanthe oenanthe) [Add to Longdo]
細啄木鳥[はしぼそきつつき;ハシボソキツツキ, hashibosokitsutsuki ; hashibosokitsutsuki] (n) (uk) northern flicker (species of bird, inc. the yellow-shafted flicker and the red-shafted flicker, Colaptes auratus) [Add to Longdo]
細鴉[はしぼそがらす, hashibosogarasu] (n) (uk) carrion crow (Corvus corone) [Add to Longdo]
太海烏[はしぶとうみがらす;ハシブトウミガラス, hashibutoumigarasu ; hashibutoumigarasu] (n) (uk) thick-billed murre (Uria lomvia); Brunnich's guillemot [Add to Longdo]
太機織[はしぶとはたおり;ハシブトハタオリ, hashibutohataori ; hashibutohataori] (n) (uk) grosbeak weaver (Amblyospiza albifrons) [Add to Longdo]
太鴉[はしぶとがらす;ハシブトガラス, hashibutogarasu ; hashibutogarasu] (n) (uk) jungle crow (Corvus macrorhynchos) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut up[CN] 闭 Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2004)
Oh, shut up.[CN] 闭 Terminal Velocity (1994)
- Be quiet![CN] - 閉 Escape from Sobibor (1987)
Shut up![CN] 闭! Feeling Minnesota (1996)
- Stop it.[CN] - 闭 Blackboard Jungle (1955)
I didn't speak anything[JA] だけど心の痛みを隠し心の声を飲み込んだ 我心裡嘀咕,巴卻一聲不吭 Cape No. 7 (2008)
-Shut up![CN] -闭 Dial M for Murder (1954)
Be quiet.[CN] 闭 Port of Shadows (1938)
- Shut up.[CN] - 闭 Battle Planet (2008)
Stick our nose out just far enough to get a good FTL fix, then jump?[JA] をはさむ Episode #1.2 (2003)
Just shut up![CN] 闭 On the Waterfront (1954)
Shut up![CN] 给我闭 On the Waterfront (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top