ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advance

AH0 D V AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advance-, *advance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance(n) การขึ้นราคา, See also: การเพิ่มค่า
advance(n) การเคลื่อนไปข้างหน้า
advance(n) การจ่ายเงินล่วงหน้า
advance(n) การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า, Syn. development
advance(vt) ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance(vi) คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
advance(vi) เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. preceed, move on, forge ahead
advance(n) เงินกู้
advance(vt) จ่ายล่วงหน้า, See also: ให้ล่วงหน้า
advance(adj) ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, แนวหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt., vi., n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง, จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง, ทาบทาม, เกี้ยว, Syn. forward
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุดหน้า
advance(vi, vt) ให้ล่วงหน้า, ก้าวหน้า, เจริญ, ขึ้นหน้า, ส่งไปข้างหน้า, เลื่อน(ตำแหน่ง, ยศ, ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุดหน้า, การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advance manผู้เตรียมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advance mechanism; ignition advance mechanism; spark advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance payments bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance premiumเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance the costsออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advanced duneเนินทรายแนวหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced ignition; advanced sparkการจุดระเบิดก่อน, ไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
advance curveadvance curve, กราฟน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
advance phaseadvance phase, ช่วงน้ำคืบหน้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Advance Resilience Matching Systemระบบ ARMS, ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนจากระบบ ASSET เป็นระบบซื้อขายใหม่เรียกว่า ระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการและรูปแบบการดำเนินธุรกรรมในตลาดโลก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หรือระบบสำรองกรณีระบบขัดข้องที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [ตลาดทุน]
Advance Technology eXtended (ATX)เอทีเอ็กซ์, มาตรฐานของเมนบอร์ดถูกกำหนดในรูปฟอร์มแฟกเตอร์ซึ่งแสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Advanced Coursesวิชาชั้นสูง [การแพทย์]
Advanced Gas-cooled Reactorเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, <em>เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์</em>ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็น<strong>สารลดความเร็วนิวตรอน</strong> เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Advanced Stageระยะที่เป็นมาก [การแพทย์]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
- Advance cricket pitch.สนามคริกเก็ตล่วงหน้า How I Won the War (1967)
A small advance at a timeฉันจะค่อย ๆก้าวเข้าไป The Little Prince (1974)
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น Goodfellas (1990)
I extend to you in advance my sincerest gratitude... and very best regards.ผมขอขอบคุณล่วงหน้า Schindler's List (1993)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
You want $100, 000 in advance against a ten-percent cut for that?คุณขอแสนนึงล่วงหน้าในส่วน 10% Heat (1995)
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ Good Will Hunting (1997)
There are things that have to be said to advance the plot.มันมีสิ่งที่คุณจะต้องพูด เพื่อให้เรื่องดำเนินไป eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advanceAdvance against the wind.
advanceAdvanced countries must give aid to developing countries.
advanceAdvance in science is continuous.
advanceAdvances in science don't always benefit humanity.
advanceAdvance to third on a stolen base.
advanceAdvance two steps.
advanceAllow me to know in advance when you are coming up to Tokyo.
advanceAll the seats are sold in advance.
advanceA number of tickets are sold in advance.
advanceAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
advanceBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
advanceBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่(n) advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
ชาติมหาอำนาจ(n) powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
สืบเนื่อง(v) proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
ประเทศอุตสาหกรรม(n) industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai Definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ศัพท์สูง(n) high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count Unit: ศัพท์, คำ, Thai Definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
ยกพล(v) advance the army, See also: move the troops, dispatch troops, send out troops, Syn. ยกทัพ, ยกพวก, Example: ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา, Thai Definition: โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่
ขั้นสูง(n) advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
เขยิบฐานะ(v) advance, See also: promote to higher position, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น, เลื่อนฐานะ, Ant. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง, Example: ตอนนี้เธอเขยิบฐานะจากคนรับใช้ขึ้นเป็นภรรยาน้อยของคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เลื่อนจากสถานภาพที่เป็นอยู่ให้สูงหรือให้เจริญขึ้นไป
รุดหน้า(v) progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น
คืบหน้า(v) progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: งานก่อสร้างโครงการนี้ไม่คืบหน้าเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจอง[bai jøng] (n, exp) EN: pre-emption certificate ; advance order
ชำระเงินล่วงหน้า[chamra ngoen lūang-nā] (v, exp) EN: pay in advance ; prepay  FR: payer à l'avance
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
เดินหน้า[doēnnā] (v) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway  FR: avancer ; progresser
เดินทัพ[doēn thap] (v, exp) EN: move the army ; march ; move troops ; advance  FR: faire marche ; déplacer les troupes
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[jaēng hai sāp lūang-nā] (v, exp) EN: give advance notice
จ่ายล่วงหน้า[jāi lūang-nā] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[jāi pai køn] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
เจริญก้าวหน้า[jaroēnkāonā] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress  FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[jaroēnrungreūang] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead  FR: avancer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVANCE AH0 D V AE1 N S
ADVANCED AH0 D V AE1 N S T
ADVANCER AH0 D V AE1 N S ER0
ADVANCES AH0 D V AE1 N S IH0 Z
ADVANCE'S AH0 D V AE1 N S IH0 Z
ADVANCERS AH0 D V AE1 N S ER0 Z
ADVANCEMENT AH0 D V AE1 N S M AH0 N T
ADVANCEMENTS AH0 D V AE1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advance (v) ˈədvˈaːns (@1 d v aa1 n s)
advanced (v) ˈədvˈaːnst (@1 d v aa1 n s t)
advances (v) ˈədvˈaːnsɪz (@1 d v aa1 n s i z)
advancers (n) ədvˈænsɜːʳs (@ d v a1 n s @@ s)
advancement (n) ˈədvˈaːnsmənt (@1 d v aa1 n s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance #1,305 [Add to Longdo]
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position) #8,702 [Add to Longdo]
预告[yù gào, ㄩˋ ㄍㄠˋ, / ] advance notice; herald #10,678 [Add to Longdo]
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, / ] advanced studies; additional studies #13,353 [Add to Longdo]
深造[shēn zào, ㄕㄣ ㄗㄠˋ, ] advanced (studies) #19,049 [Add to Longdo]
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] advance of funds #20,323 [Add to Longdo]
突飞猛进[tū fēi měng jìn, ㄊㄨ ㄈㄟ ㄇㄥˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance by leaps and bounds #22,012 [Add to Longdo]
预购[yù gòu, ㄩˋ ㄍㄡˋ, / ] advance purchase #28,515 [Add to Longdo]
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of #35,758 [Add to Longdo]
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step #48,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annäherungsversuch { m } | Annäherungsversuche { pl } | Annäherungsversuche machenadvance | advances | to make obvious advances [Add to Longdo]
Anzahlungsgarantie { f }advance guaranty [Add to Longdo]
Anzahlungsrechnung { f } [ econ. ]advance invoice [Add to Longdo]
Frachtvorschuss { m }advance freight [Add to Longdo]
Frühverstellsystem { n }advance mechanism [Add to Longdo]
Gehaltsvorschuss { m }advance on salary [Add to Longdo]
Kreditbeschaffungsprovision { f }advance fee [Add to Longdo]
Lohnvorauszahlung { f }; Gehaltsvorauszahlung { f }advance pay [Add to Longdo]
Lombardkredit { m }advance against security [Add to Longdo]
Prämienvorauszahlung { f }advance premium [Add to Longdo]
Spritzverstellung { f } [ auto ]advance corrector [Add to Longdo]
Vorabdruck { m }advance publication [Add to Longdo]
Vorabinformation { f }advance information [Add to Longdo]
Vorankündigung { f }advance notice; letter of indication [Add to Longdo]
Voranmeldung { f }advance notification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
進行[しんこう, shinkou] (n, vs) advance; progress; (P) #1,930 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]
置く[おく, oku] (v5k) (1) to put; to place; (2) to leave (behind); (3) (uk) to do something in advance (usu. following te-form verb); (P) #2,941 [Add to Longdo]
高度[こうど, koudo] (adj-na, n) (1) altitude; height; (2) advanced; high-grade; strong; (P) #3,314 [Add to Longdo]
先発[せんぱつ, senpatsu] (n, vs, adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P) #3,391 [Add to Longdo]
事前[じぜん, jizen] (n, adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P) #3,674 [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]
予告[よこく, yokoku] (n, vs) advance notice; previous note; preliminary announcement; (P) #5,166 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, v. t. [imp. & p. p. {Advanced}; p. pr. &
   vb. n. {Advancing}(#).] [OE. avancen, avauncen, F. avancer,
   fr. a supposed LL. abantiare; ab + ante (F. avant) before.
   The spelling with d was a mistake, a- being supposed to be
   fr. L. ad. See {Avaunt}.]
   1. To bring forward; to move towards the van or front; to
    make to go on.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise; to elevate. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       They . . . advanced their eyelids.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise to a higher rank; to promote.
    [1913 Webster]
 
       Ahasueres . . . advanced him, and set his seat above
       all the princes.           --Esther iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   4. To accelerate the growth or progress; to further; to
    forward; to help on; to aid; to heighten; as, to advance
    the ripening of fruit; to advance one's interests.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to view or notice; to offer or propose; to show;
    as, to advance an argument.
    [1913 Webster]
 
       Some ne'er advance a judgment of their own. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To make earlier, as an event or date; to hasten.
    [1913 Webster]
 
   7. To furnish, as money or other value, before it becomes
    due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand; as,
    a merchant advances money on a contract or on goods
    consigned to him.
    [1913 Webster]
 
   8. To raise to a higher point; to enhance; to raise in rate;
    as, to advance the price of goods.
    [1913 Webster]
 
   9. To extol; to laud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Greatly advancing his gay chivalry.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To raise; elevate; exalt; aggrandize; improve; heighten;
     accelerate; allege; adduce; assign.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, v. i.
   1. To move or go forward; to proceed; as, he advanced to
    greet me.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase or make progress in any respect; as, to
    advance in knowledge, in stature, in years, in price.
    [1913 Webster]
 
   3. To rise in rank, office, or consequence; to be preferred
    or promoted.
    [1913 Webster]
 
       Advanced to a level with ancient peers. --Prescott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, a.
   Before in place, or beforehand in time; -- used for advanced;
   as, an advance guard, or that before the main guard or body
   of an army; advance payment, or that made before it is due;
   advance proofs, advance sheets, pages of a forthcoming
   volume, received in advance of the time of publication.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, n. [Cf. F. avance, fr. avancer. See
   {Advance}, v.]
   1. The act of advancing or moving forward or upward;
    progress.
    [1913 Webster]
 
   2. Improvement or progression, physically, mentally, morally,
    or socially; as, an advance in health, knowledge, or
    religion; an advance in rank or office.
    [1913 Webster]
 
   3. An addition to the price; rise in price or value; as, an
    advance on the prime cost of goods.
    [1913 Webster]
 
   4. The first step towards the attainment of a result;
    approach made to gain favor, to form an acquaintance, to
    adjust a difference, etc.; an overture; a tender; an
    offer; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       [He] made the like advances to the dissenters.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. A furnishing of something before an equivalent is received
    (as money or goods), towards a capital or stock, or on
    loan; payment beforehand; the money or goods thus
    furnished; money or value supplied beforehand.
    [1913 Webster]
 
       I shall, with pleasure, make the necessary advances.
                          --Jay.
    [1913 Webster]
 
       The account was made up with intent to show what
       advances had been made.        --Kent.
    [1913 Webster]
 
   {In advance}
    (a) In front; before.
    (b) Beforehand; before an equivalent is received.
    (c) In the state of having advanced money on account; as,
      A is in advance to B a thousand dollars or pounds.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advance
   adj 1: being ahead of time or need; "gave advance warning"; "was
       beforehand with her report" [syn: {advance(a)},
       {beforehand(p)}]
   2: situated ahead or going before; "an advance party"; "at that
     time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
     [syn: {advance(a)}, {advanced(a)}, {in advance(p)}]
   n 1: a movement forward; "he listened for the progress of the
      troops" [syn: {progress}, {progression}, {advance}]
   2: a change for the better; progress in development [syn:
     {improvement}, {betterment}, {advance}]
   3: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]
   4: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]
   5: an amount paid before it is earned [syn: {advance}, {cash
     advance}]
   6: increase in price or value; "the news caused a general
     advance on the stock market" [syn: {advance}, {rise}]
   v 1: move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches
      on" [syn: {advance}, {progress}, {pass on}, {move on},
      {march on}, {go on}] [ant: {draw back}, {move back}, {pull
      away}, {pull back}, {recede}, {retire}, {retreat},
      {withdraw}]
   2: bring forward for consideration or acceptance; "advance an
     argument" [syn: {advance}, {throw out}]
   3: increase or raise; "boost the voltage in an electrical
     circuit" [syn: {boost}, {advance}, {supercharge}]
   4: contribute to the progress or growth of; "I am promoting the
     use of computers in the classroom" [syn: {promote},
     {advance}, {boost}, {further}, {encourage}]
   5: cause to move forward; "Can you move the car seat forward?"
     [syn: {advance}, {bring forward}] [ant: {back}]
   6: obtain advantages, such as points, etc.; "The home team was
     gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers
     pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one
     playoff berth in the Western Conference" [syn: {gain},
     {advance}, {win}, {pull ahead}, {make headway}, {get ahead},
     {gain ground}] [ant: {drop off}, {fall back}, {fall behind},
     {lose}, {recede}]
   7: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]
   8: develop further; "We are advancing technology every day"
   9: give a promotion to or assign to a higher position; "John was
     kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend
     not to advance in the major law firms"; "I got promoted after
     many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade},
     {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant:
     {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}]
   10: pay in advance; "Can you advance me some money?"
   11: move forward; "we have to advance clocks and watches when we
     travel eastward" [syn: {advance}, {set ahead}]
   12: rise in rate or price; "The stock market gained 24 points
     today" [syn: {advance}, {gain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top