ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contract

K AA1 N T R AE2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contract-, *contract*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract(n) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
contract(n) การสัญญา, Syn. ageement, compact, covenant
contract(n) ข้อตกลง, See also: สัญญา
contract(vt) จัดงานแต่งงาน
contract(vt) ติดโรค, See also: ติดเชื้อ, ติด, Syn. get, take
contract(vi) ทำสัญญา, Syn. sign, sign up
contract(vt) ทำให้หดตัว, Syn. condense, compress, Ant. stretch, expand
contract(n) นิติกรรมสัญญา
contract(vt) ย่อ, See also: สรุป, Syn. cut, foreshorten, shorten
contract(vi) หด, See also: หดตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, คำย่อ, รูปแบบย่อ -v. หด, ย่น, ขมวด, เกร็ง, ติด (โรค, นิสัย) , ทำ (หนี้สิน) , ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว, การหดเกร็ง, การหดสั้น, คำย่อ, ศัพท์ย่อ, การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา, สิ่งที่หดตัว, กล้ามเนื้อที่หดตัว
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา, ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง, สัญญารับเหมาช่วง. vt., vi. ทำสัญญารับช่วง, ทำสัญญารับเหมาช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(n) สัญญา, ข้อตกลง, นิติกรรมสัญญา, หนังสือสัญญา, ไพ่
contract(vi, vt) หด, เกร็ง, ขมวด, จำกัดให้แคบ, ย่น, ทำสัญญา, ติดโรค
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว, การเกร็ง, การจำกัดให้แคบ, คำย่อ, ศัพท์ย่อ
contractor(n) ช่างรับเหมา, ผู้รับเหมา, ผู้ทำสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractหดตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract by postสัญญาทำทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract for servicesสัญญาจ้างเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract for sexual immoralityสัญญาที่ผิดศีลธรรมทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of adhesionสัญญาตายตัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of indemnityสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of insuranceสัญญาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of serviceสัญญาจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Contractสัญญา [การบัญชี]
Contractการหดตัว [การแพทย์]
Contractความตึง [การแพทย์]
contract drawingcontract drawing, แบบประกอบสัญญา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Contract negotiationการเจรจาทำสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Contractedขนาดเล็กลง [การแพทย์]
Contractileยืดหดได้ [การแพทย์]
Contractile Elementsสารที่สามารถหดตัวได้, ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหดตัว [การแพทย์]
Contractile Proteinsโปรตีนที่หดและคลายตัวได้, โปรตีนสำหรับการหดตัว, โปรตีนในกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหดตัว, โปรตีนที่ใช้ในการหดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CONTRACTEE(n) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
contraction(n) การหดรัดตัวของมดลูก
contractor(n) ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year. The Godfather (1972)
See if we can put your band on contract waivers for tonight.ดูนะ ถ้าพวกเราสามารถให้วงของคุณสละสิทธิ์สัญญาสำหรับคืนนี้ The Blues Brothers (1980)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
And we have a contract that you are not going to break.และเรายังมีสัญญากันอยู่ หวังว่าท่านคงไม่ยกเลิกนะครับ Mannequin: On the Move (1991)
You want a contract ? To be upheld by what court ?ใบสัญญายิวใช้ได้ที่ไหนล่ะ Schindler's List (1993)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
We have a contract You can't go back nowทำสัญญากันแล้วคุณกลับคำไม่ได้ The Legend of 1900 (1998)
Here's your contract Come over hereนี่ไงสัญญาเจ้า มาสิ Spirited Away (2001)
That's so sweet. We can get the contracts if you...แหม น่ารักจริง เดี๋ยวเราไปที่ห้อง เซ็นสัญญา... Bringing Down the House (2003)
I'm in the process of drawing up the contract now and it should be with you shortly.นี่.. ค่ะ ใช่ค่ะ.. Swimming Pool (2003)
They want to contract the agreement.พวกเขาพร้อมเซ็นสัญญาแล้วค่ะ Crazy First Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
contractAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
contractA contract with that company is worth next to nothing.
contractAfter much effort, he ended up with a contract.
contractAs of midnight tonight the contract becomes effective.
contractBecause of the contract, he is bound to deliver them.
contractBy signing the contract, I committed myself to working there for another five years.
contractContract the bad habit of smoking.
contract"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
contractHe contracted an incurable disease.
contractHe contracted malaria while living in the jungle.
contractHere's the key, here's the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิสัญญา(n) contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count Unit: ฉบับ
สัญญา(n) contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ
รับเหมา(v) contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai Definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
หด(v) shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หดตัว(v) shrink, See also: contract, shorten, reduce, Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด, Ant. ยืดตัว, Example: กระดานหดตัวเพราะอากาศเปลี่ยน
แขม่วท้อง(v) pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
เกร็ง(v) contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai Definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
ผู้รับเหมา(n) contractor, Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Example: ศรีมูลเป็นผู้รับเหมาในโครงการนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
พันธกรณี(n) obligation, See also: contract, commitment, Syn. ข้อผูกพัน, Example: กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือขอความช่วยเหลือจาก IMF และรับพันธกรณีที่จะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ, Thai Definition: เหตุที่เป็นข้อผูกมัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [ f ]
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
บอกเลิกสัญญา[bøkloēk sanyā] (v, exp) EN: cancel a contract  FR: annuler un contrat
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
เอกเทศสัญญา[ēkkathēt sanyā] (n, exp) EN: specific contract
หด[hot] (v) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce  FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[hottūa] (v) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce
หดตัว[hottūa] (adj) FR: contracté ; crispé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRACT K AA1 N T R AE2 K T
CONTRACT K AH0 N T R AE1 K T
CONTRACTS K AH0 N T R AE1 K T S
CONTRACTS K AA1 N T R AE2 K T S
CONTRACT'S K AA1 N T R AE2 K T S
CONTRACTED K AA1 N T R AE0 K T AH0 D
CONTRACTOR K AA1 N T R AE2 K T ER0
CONTRACTION K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N
CONTRACTING K AA1 N T R AE0 K T IH0 NG
CONTRACTORS K AA1 N T R AE2 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contract (n) kˈɒntrækt (k o1 n t r a k t)
contract (v) kˈəntrˈækt (k @1 n t r a1 k t)
contracts (n) kˈɒntrækts (k o1 n t r a k t s)
contracts (v) kˈəntrˈækts (k @1 n t r a1 k t s)
contracted (v) kˈəntrˈæktɪd (k @1 n t r a1 k t i d)
contractor (n) kˈɒntræktər (k o1 n t r a k t @ r)
contractile (j) kˈəntrˈæktaɪl (k @1 n t r a1 k t ai l)
contracting (v) kˈəntrˈæktɪŋ (k @1 n t r a1 k t i ng)
contraction (n) kˈəntrˈækʃən (k @1 n t r a1 k sh @ n)
contractors (n) kˈɒntræktəz (k o1 n t r a k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ,  ] contract #4,704 [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese) #7,641 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] contract #19,151 [Add to Longdo]
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ,   ] contract law #20,421 [Add to Longdo]
桥牌[qiáo pái, ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ,   /  ] contract bridge (card game) #37,066 [Add to Longdo]
盟约[méng yuē, ㄇㄥˊ ㄩㄝ,   /  ] contract of alliance; oath or treaty between allies #52,984 [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ㄧㄣˊ,   /  ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) #87,043 [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ,  ] contracted communal meals #270,262 [Add to Longdo]
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ,  ] contract for a loan #494,359 [Add to Longdo]
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ,     /    ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsmord { m }contract killing [Add to Longdo]
Auftragsvergabe { f }contract award process [Add to Longdo]
Dienstvertrag { m } | Dienstverträge { pl }contract of employment | contracts of employment [Add to Longdo]
Kaufvertrag { m } | Kaufverträge { pl }contract of purchase; purchase contract | contracts of purchase [Add to Longdo]
Kaufvertrag { m }contract of sale [Add to Longdo]
Lehrbeauftragte { m, f }; Lehrbeauftragtercontract teacher [Add to Longdo]
Millionenauftrag { m }contract worth millions [Add to Longdo]
Vertrag { m } | Verträge { pl } | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
Vertragsforschung { f }contract research [Add to Longdo]
Vertragsklausel { f }contract clause [Add to Longdo]
Vertragsrecht { n }contract law [Add to Longdo]
Vertragsverhandlung { f } | Vertragsverhandlungen { pl }contract negotiation | contract negotiations [Add to Longdo]
Werkvertrag { m } | Werkverträge { pl }contract for work and labour | contracts for work labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
契約[けいやく, keiyaku] (n, vs) contract; compact; agreement; (P) #874 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P) #2,887 [Add to Longdo]
建て;建[たて, tate] (n, n-suf, n-pref) contract; commitment #2,925 [Add to Longdo]
とる[toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being #3,217 [Add to Longdo]
締結[ていけつ, teiketsu] (n, vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P) #3,671 [Add to Longdo]
業者[ぎょうしゃ, gyousha] (n) (1) trader; merchant; (2) manufacturer; contractor; (P) #3,734 [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) #4,981 [Add to Longdo]
フォワード[fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P) #5,530 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con"tract\ (k[o^]n"tr[a^]kt), n. [L. contractus, fr.
   contrahere: cf. F. contrat, formerly also contract.]
   1. (Law) The agreement of two or more persons, upon a
    sufficient consideration or cause, to do, or to abstain
    from doing, some act; an agreement in which a party
    undertakes to do, or not to do, a particular thing; a
    formal bargain; a compact; an interchange of legal rights.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. A formal writing which contains the agreement of parties,
    with the terms and conditions, and which serves as a proof
    of the obligation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of formally betrothing a man and woman.
    [1913 Webster]
 
       This is the the night of the contract. --Longwellow.
 
   Syn: Covenant; agreement; compact; stipulation; bargain;
     arrangement; obligation. See {Covenant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con*tract"\ (k[o^]n*tr[a^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Contracted}; p. pr. & vb. n. {Contracting}.] [L. contractus,
   p. p. of contrahere to contract; con- + trahere to draw: cf.
   F. contracter. See {Trace}, and cf. {Contract}, n.]
   1. To draw together or nearer; to reduce to a less compass;
    to shorten, narrow, or lessen; as, to contract one's
    sphere of action.
    [1913 Webster]
 
       In all things desuetude doth contract and narrow our
       faculties.              --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw together so as to wrinkle; to knit.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst contract and purse thy brow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring on; to incur; to acquire; as, to contract a
    habit; to contract a debt; to contract a disease.
    [1913 Webster]
 
       Each from each contract new strength and light.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such behavior we contract by having much conversed
       with persons of high station.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter into, with mutual obligations; to make a bargain
    or covenant for.
    [1913 Webster]
 
       We have contracted an inviolable amity, peace, and
       lague with the aforesaid queen.    --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       Many persons . . . had contracted marriage within
       the degrees of consanguinity . . . prohibited by
       law.                 --Strype.
    [1913 Webster]
 
   5. To betroth; to affiance.
    [1913 Webster]
 
       The truth is, she and I, long since contracted,
       Are now so sure, that nothing can dissolve us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) To shorten by omitting a letter or letters or by
    reducing two or more vowels or syllables to one.
 
   Syn: To shorten; abridge; epitomize; narrow; lessen;
     condense; reduce; confine; incur; assume.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con*tract"\ (k[o^]n*tr[a^]kt"), v. i.
   1. To be drawn together so as to be diminished in size or
    extent; to shrink; to be reduced in compass or in
    duration; as, iron contracts in cooling; a rope contracts
    when wet.
    [1913 Webster]
 
       Years contracting to a moment.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make an agreement; to covenant; to agree; to bargain;
    as, to contract for carrying the mail.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con"tract\ (k[o^]n"tr[a^]kt), a.
   Contracted; as, a contract verb. --Goodwin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con*tract"\ (k[o^]n*tr[a^]kt"), a. [L. contractus, p.
   p.]
   Contracted; affianced; betrothed. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contract
   n 1: a binding agreement between two or more persons that is
      enforceable by law
   2: (contract bridge) the highest bid becomes the contract
     setting the number of tricks that the bidder must make [syn:
     {contract}, {declaration}]
   3: a variety of bridge in which the bidder receives points
     toward game only for the number of tricks he bid [syn:
     {contract}, {contract bridge}]
   v 1: enter into a contractual arrangement [syn: {contract},
      {undertake}]
   2: engage by written agreement; "They signed two new pitchers
     for the next season" [syn: {sign}, {contract}, {sign on},
     {sign up}]
   3: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
     spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
     {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]
   4: be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got
     AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
     [syn: {contract}, {take}, {get}]
   5: become smaller or draw together; "The fabric shrank"; "The
     balloon shrank" [syn: {shrink}, {contract}] [ant: {expand},
     {spread out}, {stretch}]
   6: make smaller; "The heat contracted the woollen garment"
   7: compress or concentrate; "Congress condensed the three-year
     plan into a six-month plan" [syn: {condense}, {concentrate},
     {contract}]
   8: make or become more narrow or restricted; "The selection was
     narrowed"; "The road narrowed" [syn: {narrow}, {contract}]
     [ant: {widen}]
   9: reduce in scope while retaining essential elements; "The
     manuscript must be shortened" [syn: {abridge}, {foreshorten},
     {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract}, {reduce}] [ant:
     {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand}, {expatiate},
     {exposit}, {expound}, {flesh out}, {lucubrate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 contract /kɔntrɑkt/
  contract

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top