ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw back-, *draw back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw back(phrv) รูดกลับ, See also: ชักกลับ, Syn. pull back
draw back(phrv) ถอยกลับ, Syn. pull back
draw back(phrv) อยู่ห่างจาก
draw back(phrv) ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา), See also: ถอนสัญญา, Syn. pull back
draw back(phrv) ถอนคืน, See also: เบิกคืน, Syn. withdraw, retract

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw back"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผงะ(v) draw back, See also: stop short, to be taken aback, shrink back, Syn. ชะงัก, ชะงักงัน, Example: เขาถึงกับผงะเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านตัวเอง, Thai Definition: แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หด[hot] (v) EN: draw back ; withdraw  FR: retirer ; ôter
สยดสยอง[sayotsayøng] (v) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior
ถอย[thøi] (v) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back  FR: reculer ; revenir ; éloigner
ถอก[thøk] (v) EN: draw back  FR: tirer en arrière
ถอก[thøk] (v) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin  FR: décalotter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth, #6,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっこむ[sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
引っ込む(P);引っこむ[ひっこむ, hikkomu] (v5m, vi) to draw back; to sink; to cave in; (P) [Add to Longdo]
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k, vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
竦める[すくめる, sukumeru] (v1, vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draw back
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]
   2: use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound
     or an organ) [syn: {retract}, {pull back}, {draw back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top