ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disengage

D IH2 S AH0 N G EY1 JH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disengage-, *disengage*
Possible hiragana form: ぢせんがげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage[VT] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage[VI] เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengaged[ADJ] ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
disengagement[N] ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement
disengage from[PHRV] ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
Joseph, it's still alive. Disengage.โจเซฟ มันยังไม่ตาย ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Do you hear me? Disengage.คุณได้ยินมั๊ย ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Disengage!ยกเลิกภาระกิจ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ Rescue Dawn (2006)
As soon as we ascertained the Intersect's location, Major Casey disengaged.ทันทีที่เราแน่ใจ เรื่องที่อยู่ของอินเตอร์เซ็ค ผู้พันเคซี่ก็หยุดค่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
Your disengagement won't work.การแยกตัวเป็นอิสะของนายล้มเหลว Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Mutt, disengage!มัธ ระวัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They feel no pain. Concepts of morality are disengaged.พวกมันไม่รู้สึกเจ็บ นิยามของศีลธรรม หมดไปจากจิตใต้สำนึก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Disengage the cip module.เก็บอุปกรณ์ CIP Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Disengage the wire. Go radio silence.ยกเลิกเครื่องดังฟัง ปิดเสียงวิทยุดักฟัง Na Triobloidi (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disengageHe had a hard time to disengage himself from the gang.
disengageRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลุดพ้น[N] extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wāng) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear   
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage   FR: rompre ses fiançailles

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENGAGE    D IH2 S AH0 N G EY1 JH
DISENGAGED    D IH2 S AH0 N G EY1 JH D
DISENGAGEMENT    D IH2 S AH0 N G EY1 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disengage    (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤ (d i2 s i n g ei1 jh)
disengaged    (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤd (d i2 s i n g ei1 jh d)
disengages    (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤɪz (d i2 s i n g ei1 jh i z)
disengagement    (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənt (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
disengagements    (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənts (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disengage \Dis`en*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Disengaged}; p.
   pr. & vb. n. {Disengaging}.] [Pref. dis- + engage: cf. F.
   d['e]sengager.]
   To release from that with which anything is engaged,
   engrossed, involved, or entangled; to extricate; to detach;
   to set free; to liberate; to clear; as, to disengage one from
   a party, from broils and controversies, from an oath,
   promise, or occupation; to disengage the affections a
   favorite pursuit, the mind from study.
   [1913 Webster]
 
      To disengage him and the kingdom, great sums were to be
      borrowed.                --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Caloric and light must be disengaged during the
      process.                 --Transl. of
                          Lavoisier.
 
   Syn: To liberate; free; loose; extricate; clear; disentangle;
     detach; withdraw; wean.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disengage \Dis`en*gage"\, v. i.
   To release one's self; to become detached; to free one's
   self.
   [1913 Webster]
 
      From a friends's grave how soon we disengage! --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disengage
   v 1: release from something that holds fast, connects, or
      entangles; "I want to disengage myself from his influence";
      "disengage the gears" [syn: {disengage}, {withdraw}] [ant:
      {engage}, {lock}, {mesh}, {operate}]
   2: free or remove obstruction from; "free a path across the
     cluttered floor" [syn: {free}, {disengage}] [ant: {block},
     {close up}, {impede}, {jam}, {obstruct}, {obturate},
     {occlude}]
   3: become free; "in neutral, the gears disengage" [ant:
     {engage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top