ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disengage

D IH0 S IH0 N G EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disengage-, *disengage*
Possible hiragana form: ぢせんがげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage(vt) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage(vi) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengaged(adj) ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
disengagement(n) ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement
disengage from(phrv) ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น, หลุดออก, ว่าง, Syn. loosen, unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย, ภาวะที่ถูกปล่อย, อิสรภาพ, การหลุดพ้น, การเลิกสัญญา, ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disengage(vt) เลิก, ปล่อย, ปลดเปลื้อง, ปลด, ยก, วาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ Rescue Dawn (2006)
Disengage the cip module.เก็บอุปกรณ์ CIP Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Disengage the wire. Go radio silence.ยกเลิกเครื่องดังฟัง ปิดเสียงวิทยุดักฟัง Na Triobloidi (2009)
Disengage cloaking device.ปิดระบบพรางตัว Cat and Mouse (2010)
Prepare to disengage cloaking device and fire.เตรียมปิดระบบพรางตัวและเตรียมยิง Cat and Mouse (2010)
If I pull the wires in that order, maybe I could try to disengage the gun.ถ้าผมดึงสายไปตามลำดับ - บางผมผมอาจปลดไกปืนได้ The Garden of Forking Paths (2010)
Okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond.โอเค จำไว้นะ หากผายมือขึ้น ก็จะพ้นสภาพยึดเกาะ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ... The Avengers (2012)
Explorer, ready to disengage HST.เอกซ์โพลเรอร์ เตรียมแยกตัวจาก HST Gravity (2013)
Now order your ships to disengage and surrender to me.ให้คำสั่งซื้อเรือของคุณที่จะถอนตัว จากการต่อสู้และยอมจำนนกับผม 300: Rise of an Empire (2014)
[ Keypad beeps, lock disengages ](เสียงคีย์บอร์ด) (เสียงล็อค) The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disengageHe had a hard time to disengage himself from the gang.
disengageRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลุดพ้น(n) extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยเกียร์ว่าง[plǿi kīa wāng] (v, exp) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear
ถอนหมั้น[thøn man] (v, exp) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage  FR: rompre ses fiançailles

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISENGAGE D IH0 S IH0 N G EY1 JH
DISENGAGED D IH0 S IH0 N G EY1 JH D
DISENGAGEMENT D IH0 S IH0 N G EY1 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disengage (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤ (d i2 s i n g ei1 jh)
disengaged (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤd (d i2 s i n g ei1 jh d)
disengages (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤɪz (d i2 s i n g ei1 jh i z)
disengagement (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənt (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
disengagements (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənts (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disengage \Dis`en*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Disengaged}; p.
   pr. & vb. n. {Disengaging}.] [Pref. dis- + engage: cf. F.
   d['e]sengager.]
   To release from that with which anything is engaged,
   engrossed, involved, or entangled; to extricate; to detach;
   to set free; to liberate; to clear; as, to disengage one from
   a party, from broils and controversies, from an oath,
   promise, or occupation; to disengage the affections a
   favorite pursuit, the mind from study.
   [1913 Webster]
 
      To disengage him and the kingdom, great sums were to be
      borrowed.                --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Caloric and light must be disengaged during the
      process.                 --Transl. of
                          Lavoisier.
 
   Syn: To liberate; free; loose; extricate; clear; disentangle;
     detach; withdraw; wean.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disengage \Dis`en*gage"\, v. i.
   To release one's self; to become detached; to free one's
   self.
   [1913 Webster]
 
      From a friends's grave how soon we disengage! --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disengage
   v 1: release from something that holds fast, connects, or
      entangles; "I want to disengage myself from his influence";
      "disengage the gears" [syn: {disengage}, {withdraw}] [ant:
      {engage}, {lock}, {mesh}, {operate}]
   2: free or remove obstruction from; "free a path across the
     cluttered floor" [syn: {free}, {disengage}] [ant: {block},
     {close up}, {impede}, {jam}, {obstruct}, {obturate},
     {occlude}]
   3: become free; "in neutral, the gears disengage" [ant:
     {engage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top