ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimate

IH1 N T AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimate-, *intimate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimate(adj) คุ้นเคย, See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม, Syn. close, bosom, familiar, Ant. distant, cool
intimate(n) เพื่อนสนิท, Syn. close friend, confidant , crony
intimate(adj) ละเอียดลออ (ความรู้), Syn. detailed, thorough, profound
intimate(adj) ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
intimate(vt) ประกาศ, See also: แจ้ง, บอก, Syn. announce, make known, declare, Ant. conceal, hide
intimate(vt) พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress
intimately(adv) อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly
intimate to(phrv) ประกาศให้ทราบ, See also: บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ, Syn. hint to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ละเอียด, ส่วนตัว, สนิทสนมในทางเพศ, ในสุด, ลึกซึ้ง, แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ, ชี้แนะ, แย้ม, บอกเป็นนัย, ประกาศ, แจ้ง. intimater n. intimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intimate(adj) คุ้นเคย, ใกล้ชิด, ส่วนตัว, สนิทสนม, ลึกซึ้ง
intimate(vt) แนะ, บอก, แจ้ง, แสดง, ประกาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
besides, I've arranged for an intimate lunch with our supervisor.แล้วฉันยังมีนัดอาหารกลางวัน 'อย่างใกล้ชิด' กับหัวหน้าเราด้วย Spies Like Us (1985)
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก Punchline (1988)
I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it....กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ Punchline (1988)
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
So we can have an intimate moment together.เราสามารถใกล้ชิดด้วยกันได้ eXistenZ (1999)
Once you establish anything truly intimate with another person...เมื่อเธอให้ความ สนิทชิดเชื้อกับคนอื่น... The Story of Us (1999)
... itaffectsthepersonyou're the most intimate with.... มันส่งผลกระทบถึงคนที่ เธอให้ความสนิทชิดเชื้อด้วย The Story of Us (1999)
A kiss can be so much more intimate than sex.การจูบสามารถสร้าง ความสนิทชิดเชื้อได้มากกว่าเซ็กส์ The Story of Us (1999)
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย The Great Jang-Geum (2003)
- Terrorist seems to have a rather intimate understanding of our system.- ผู้ก่อการร้ายนั่น ดูเหมือนจะสามารถ... ...เข้ารู้ถึง ส่วนสำคัญ ในระบบของเราได้ดี. V for Vendetta (2005)
We think the shooter has intimate knowledge of law enforcement procedures.สุ่มเลือกเหยื่อที่เจอตามถนนสายนี้เนี่ยะนะ L.D.S.K. (2005)
We believe he changes jurisdictions intentionally and strikes during the first/second shift change, indicating and intimate knowledge of law enforcement.เขาเดินทางมากับหญิงสาว แต่เค้าอาจจะซ่อนเธอไว้ ไม่ให้คุณเห็น คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ บางทีเค้าอาจจะแขวนป้าย "ห้ามรบกวน" L.D.S.K. (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimateAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
intimateChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
intimateHe is on intimate terms with her.
intimateI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.
intimateMy acquaintance introduced me to his intimate fellows.
intimateThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
intimateThe two boys became intimate friends at the camp.
intimateThis party is an intimate gathering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี่นั้ง(n) one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count Unit: คน, Notes: (จีน)
สนิท(v) intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม(v) intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
อย่างใกล้ชิด(adv) closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
รู้ใจ(adj) intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai Definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
วิสาสะ(adj) familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ(adv) familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซี้(adj) close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai Definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
คนใกล้ชิด(n) intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย
เพื่อนสนิท(n) intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กากี่นั้ง[kākīnang] (n) EN: one of us ; intimate friends
กันเอง[kan-ēng] (adv) EN: intimately ; amicably ; familiarly  FR: sans chichi (fam.)
คุ้น[khun] (v) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate  FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[khunkhoēi] (v) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom
คู่ซี้[khūsī] (n) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion  FR: ami fidèle [ m ] ; pote (inf.) [ m ]
ใกล้ชิด[klaichit] (adj) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near  FR: intime ; proche ; très uni
เป็นกันเอง[pen kan-ēng] (adv) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly  FR: cordialement
เพื่อนคู่หู[pheūoen khūhū] (n, exp) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTIMATE IH1 N T AH0 M AH0 T
INTIMATE IH1 N T IH0 M EY2 T
INTIMATED IH1 N T IH0 M EY2 T IH0 D
INTIMATES IH1 N T IH0 M AH0 T S
INTIMATELY IH1 N T IH0 M AH0 T L IY0
INTIMATE(2) IH1 N IH0 M AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimate (n) ˈɪntɪmət (i1 n t i m @ t)
intimate (v) ˈɪntɪmɛɪt (i1 n t i m ei t)
intimated (v) ˈɪntɪmɛɪtɪd (i1 n t i m ei t i d)
intimates (n) ˈɪntɪməts (i1 n t i m @ t s)
intimates (v) ˈɪntɪmɛɪts (i1 n t i m ei t s)
intimately (a) ˈɪntɪmətliː (i1 n t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close, #6,260 [Add to Longdo]
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ, / ] intimate; close, #10,053 [Add to Longdo]
亲昵[qīn nì, ㄑㄧㄣ ㄋㄧˋ, / ] intimate, #29,267 [Add to Longdo]
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend; close friend, #31,307 [Add to Longdo]
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies, #91,386 [Add to Longdo]
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, / ] intimate; private saving of family members, #102,993 [Add to Longdo]
昵比[nì bì, ㄋㄧˋ ㄅㄧˋ, ] intimate [Add to Longdo]
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend [Add to Longdo]
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] intimate conversation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammerspiel { n } | Kammerspiele { pl }intimate play | intimate theatre; intimate theater [ Am. ] [Add to Longdo]
Vertraute { m, f }; Vertrauter | Vertrauten { pl }; Vertrauteintimate | intimates [Add to Longdo]
eng; innig; intim; vertraut { adj } | enger; inniger; vertrauter | am engsten; am inigsten; innigst; am vertrautestenintimate | more intimate | most intimate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
インティメート[inteime-to] (adj-no) intimate [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n, vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
近しい;親しい[ちかしい, chikashii] (adj-i) (See 親しい・したしい) intimate; close [Add to Longdo]
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n, vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp, v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted [Add to Longdo]
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp, v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
出来合う[できあう, dekiau] (v5u, vi) to be ready-made; to become intimate with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimate \In"ti*mate\, n.
   An intimate friend or associate; a confidant. --Gov. of the
   Tongue.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimate \In"ti*mate\, v. t. [imp. & p. p. {Intimated}; p. pr. &
   vb. n. {Intimating}.] [L. intimatus, p. p. of intimare to
   put, bring, drive, or press into, to announce, make known,
   from intimus the inmost. See {Intimate}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To announce; to declare; to publish; to communicate; to
    make known. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He, incontinent, did proclaim and intimate open war.
                          --E. Hall.
    [1913 Webster]
 
       So both conspiring 'gan to intimate
       Each other's grief.          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To suggest obscurely or indirectly; to refer to remotely;
    to give slight notice of; to hint; as, he intimated his
    intention of resigning his office.
    [1913 Webster]
 
       The names of simple ideas and substances, with the
       abstract ideas in the mind, intimate some real
       existence, from which was derived their original
       pattern.               --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimate \In"ti*mate\, a. [Formerly intime, L. intimus, a
   superl. corresponding to the compar. interior: cf. F. intime.
   The form intimate is due to confusion with intimate, v. t.
   See {Interior}.]
   [1913 Webster]
   1. Innermost; inward; internal; deep-seated; hearty. "I knew
    from intimate impulse." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Near; close; direct; thorough; complete.
    [1913 Webster]
 
       He was honored with an intimate and immediate
       admission.              --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Close in friendship or acquaintance; familiar;
    confidential; as, an intimate friend.
 
   Syn: Familiar; near; friendly; confidential.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimate
   adj 1: marked by close acquaintance, association, or
       familiarity; "intimate friend"; "intimate relations
       between economics, politics, and legal principles" - V.L.
       Parrington
   2: having or fostering a warm or friendly and informal
     atmosphere; "had a cozy chat"; "a relaxed informal manner";
     "an intimate cocktail lounge"; "the small room was cozy and
     intimate" [syn: {cozy}, {intimate}, {informal}]
   3: having mutual interests or affections; of established
     friendship; "on familiar terms"; "pretending she is on an
     intimate footing with those she slanders" [syn: {familiar},
     {intimate}]
   4: involved in a sexual relationship; "the intimate (or sexual)
     relations between husband and wife"; "she had been intimate
     with many men"; "he touched her intimate parts" [syn:
     {intimate}, {sexual}]
   5: innermost or essential; "the inner logic of Cubism"; "the
     internal contradictions of the theory"; "the intimate
     structure of matter" [syn: {inner}, {internal}, {intimate}]
   6: thoroughly acquainted through study or experience; "this
     girl, so intimate with nature"-W.H.Hudson; "knowledgeable
     about the technique of painting"- Herbert Read [syn:
     {intimate}, {knowledgeable}, {versed}]
   n 1: someone to whom private matters are confided [syn:
      {confidant}, {intimate}]
   v 1: give to understand; "I insinuated that I did not like his
      wife" [syn: {intimate}, {adumbrate}, {insinuate}]
   2: imply as a possibility; "The evidence suggests a need for
     more clarification" [syn: {suggest}, {intimate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top