Search result for

retract

(69 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retract-, *retract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retract[VT] หด, See also: หดกลับ, Syn. draw in, pull back, sheathe
retract[VT] ถอนคำพูด, Syn. deny, disclaim, withdraw
retractor[N] ผู้หวนรำลึกถึง, See also: ผู้ย้อนกลับไป
retractable[ADJ] ซึ่งย้อนกลับไป, See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
retractability[N] การหวนรำลึกถึง, See also: การย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
retraction(n) การถอนคืน,การถอยกลับ,การถอยร่น,การหดตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractile-หดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการถอน, การถอนคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retractionการหด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retraction, mandibular๑. การถอยขากรรไกรล่าง๒. คางสั้น, ขากรรไกรล่างสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May you retract your order, Sire.โปรดถอนรับสั่งด้วย ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
Retract the order.ถอนคำสั่ง. Episode #1.7 (2008)
Retract the order.ถอนคำสั่ง. Episode #1.7 (2008)
Post-ejaculation, the barbs at the tip of the penis retract.หลังจากเสร็จกิจ จ.เจี๊ยว ก็หดกลับครับ The Love Guru (2008)
Walt, our stock... won't recover until Patty retracts her statements.วอลต์ หุ้นเราจะไม่ขึ้นจนกว่าแพตตี้จะถอนคำพูด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
A man I cared about once told me that we can't retract the decisions that we've made, we can only affect the decisions we're going to make from here.เคยมีผู้ชายคนนึง บอกกับผมว่า เราไม่สามารถ ถอนการตัดสินใจที่เราทำไปแล้วได้ เราทำได้เพียง รับผลการตัดสินใจ เรากำลังจะเริ่มต้นจากตนงนี้ Law Abiding Citizen (2009)
Retract... your... fangs.จงหด.. เขี้ยว.. เธอ Timebomb (2009)
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที Sectionals (2009)
Read your retraction email.คูเปอร์ อ่านอีเมลขอขมาของนายแล้ว The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Retractable bone claws.กรงเล็บมือหดเก็บได้ The Jiminy Conjecture (2009)
Retract the duct a little more laterally.หดท่อไปทางด้านข้าง สักหน่อยสิ Black Swan (2009)
Optic nerves retracted into the muscleประสาทตาหดกลับ เข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อ The Eyes Have It (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retractThe cat retracted its claws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนคำพูด[V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
คืนคำ[V] recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
แก้ที[V] correct the chesspath, See also: retract a false move, Syn. แก้ตาเดิน, Example: เขาแก้ทีคู่ต่อสู้อย่างชาญฉลาด, Thai definition: แก้ตาเดิน (ใช้แก่การเล่นหมากรุก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion   
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคำให้การ[v. exp.] (klap kham haikān) EN: retract a statement   
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham haikān) EN: retract a statement   FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract   FR: se rétracter ; se ramasser
ถอนคำ[v. exp.] (thøn kham) FR: se rétracter ; se dédire
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRACT    R IY0 T R AE1 K T
RETRACTS    R IY0 T R AE1 K T S
RETRACTED    R IY0 T R AE1 K T AH0 D
RETRACTING    R IY0 T R AE1 K T IH0 NG
RETRACTION    R IY0 T R AE1 K SH AH0 N
RETRACTABLE    R IY0 T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retract    (v) (r i1 t r a1 k t)
retracts    (v) (r i1 t r a1 k t s)
retracted    (v) (r i1 t r a1 k t i d)
retractile    (j) (r i1 t r a1 k t ai l)
retracting    (v) (r i1 t r a1 k t i ng)
retraction    (n) (r i1 t r a1 k sh @ n)
retractable    (j) (r i1 t r a1 k t @ b l)
retractions    (n) (r i1 t r a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートリトラクト[, o-toritorakuto] (n) {comp} auto retract [Add to Longdo]
リトラクタブル[, ritorakutaburu] (n) retractable [Add to Longdo]
リトラクタブルヘッドランプ[, ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp [Add to Longdo]
リトラクト[, ritorakuto] (n) {comp} retract [Add to Longdo]
開創器[かいそうき, kaisouki] (n) retractor [Add to Longdo]
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor [Add to Longdo]
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment [Add to Longdo]
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retract \Re*tract"\, n. (Far.)
   The pricking of a horse's foot in nailing on a shoe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retract \Re*tract"\, v. i.
   1. To draw back; to draw up; as, muscles retract after
    amputation.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back what has been said; to withdraw a concession
    or a declaration.
    [1913 Webster]
 
       She will, and she will not; she grants, denies,
       Consents, retracts, advances, and then files.
                          --Granville.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retract \Re*tract"\ (r[-e]*tr[=a]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Retracted}; p. pr. & vb. n. {Retracting}.] [F. r['e]tracter,
   L. retractare, retractatum, to handle again, reconsider,
   retract, fr. retrahere, retractum, to draw back. See
   {Retreat}.]
   1. To draw back; to draw up or shorten; as, the cat can
    retract its claws; to retract a muscle.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw; to recall; to disavow; to recant; to take
    back; as, to retract an accusation or an assertion.
    [1913 Webster]
 
       I would as freely have retracted this charge of
       idolatry as I ever made it.      --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   3. To take back,, as a grant or favor previously bestowed; to
    revoke. [Obs.] --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To recall; withdraw; rescind; revoke; unsay; disavow;
     recant; abjure; disown.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retract
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]
   2: pull away from a source of disgust or fear [syn: {shrink
     back}, {retract}]
   3: use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound
     or an organ) [syn: {retract}, {pull back}, {draw back}]
   4: pull inward or towards a center; "The pilot drew in the
     landing gear"; "The cat retracted his claws" [syn: {draw in},
     {retract}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top