ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deposit

D AH0 P AA1 Z IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deposit-, *deposit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposit(vt) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
deposit(n) เงินฝาก, Syn. money in bank
deposit(n) เงินมัดจำ, See also: ค่ามัดจำ, เงินดาวน์, Syn. security money
deposit(vt) ทับถม, See also: สะสม, Syn. leave, lay down
deposit(vt) ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit(vt) ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
depositor(n) ผู้ฝากเงิน, Syn. investor
deposition(n) การทับถมกันของสสาร
deposition(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, See also: การขับจากอำนาจ, Syn. dethronement
deposition(n) คำให้การของพยาน, Syn. legal evidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deposit(ดิพอส'ซิท) { deposited, depositing, deposits } vt. ทับถม, สะสม, กอง, ฝากไว้, ฝากเงิน, วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม, การฝาก, ที่เก็บเงินฝาก, เงินมัดจำ
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก, ผู้ดูแล, ผู้เก็บรักษา, ที่เก็บรักษา, Syn. depository
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน, การให้ออกจากราชสมบัติ, สิ่งที่ถูกปลด, การให้การเป็นพยาน, หนังสือให้การเป็นพยาน, การทับถม, การสะสม, การนอนก้นของตะกอน, การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก, ผู้ฝากเงิน
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ, โกดัง, สถานที่รับฝากของ, ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
safe-depositadj., n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก, สิ่งที่สะสม, การวางลง, เงินมัดจำ, การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน, สะสม, วางลง, วางมัดจำ, วางไข่, กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน, การสะสม, การปลดออกจากตำแหน่ง, การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง, คลังเสบียง, ท้องพระคลัง, ที่รับฝากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit๑. เงินประกัน๒. เงินฝาก๓. การฝากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit๑. สิ่งทับถม๒. แหล่งสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deposit in lieu of performanceการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit of title-deedการวางโฉนดเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit officeสำนักงานวางทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deposit officeสำนักงานวางทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit premiumเบี้ยประกันภัยฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit, dental; dental depositคราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit, hard; hard depositคราบแข็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositแหล่งสะสม, Example: บริเวณที่มีการสะสมตัวตามธรรมชาติของสาร เช่น ดิน หิน แร่ [สิ่งแวดล้อม]
Depositสิ่งทับถม, แหล่งสะสม, Example: 1) สิ่งทับถม คือ เศษหิน ดิน แร่ และอินทรีย์วัตถุ ที่ตกสะสมจากการนำพาของน้ำลม หรือธารน้ำแข็ง หรือที่ตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี หรืออื่น ๆ 2) แหล่งสะสม คือ บริเวณที่มีการสะสมตัวของดิน หิน แร่ แต่ถ้าเป็นบริเวณที่แร่มาสะสมตัว เรียกว่า แหล่งแร่ (mineral deposits) หรือแหล่งสินแร่ (ore deposits) สิ่งทับถม, แหล่งสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Depositเงินมัดจำ [การบัญชี]
Depositเข้าไปพอก, ตะกอน, ฝังตัว [การแพทย์]
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
Deposit bankingการธนาคารเงินฝาก [TU Subject Heading]
Deposit insuranceการประกันเงินฝาก [เศรษฐศาสตร์]
Deposit insuranceประกันเงินฝาก [TU Subject Heading]
Deposit takerผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ [การบัญชี]
deposit the instrument of ratificationมอบสัตยาบันสารไว้กับตัวกลางหรือประเทศภาคีหนึ่งใดที่ตกลงกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$10 deposit for the sheets.กรอกข้อความ 3ฉบับ Big (1988)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ In the Mouth of Madness (1994)
We take the delivery of cash from Van Zant... then I drop a deposit on Kelso for this bank.เราจะไปรับเงินสดจากแวนแซนท์ ฉันจะมัดจำให้เคลโซ่เรื่องแบงค์นั่น Heat (1995)
And you don't get your deposit back. Wait! wait, wait, I thought you said 20 percent.- และผมไม่คืนเงิน เดี๋ยว ฉันคิดว่านายคิด 20% Gattaca (1997)
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ The Jackal (1997)
Banks! Who'd be stupid enough to deposit money in a German bank?ธนาคาร ใครจะโง่ เอาเงินไปฝากกับธนาคารเยอรมัน The Pianist (2002)
Deposit it in a bank. Blocked account.ต้องไปฝากธนาคารค่ะ ทำเป็นบัญชีรวม The Pianist (2002)
Watch and see. The federal reserve bank, with a deposit of over 5 trillion dollars in pure gold, was built 2 years ago after riverton was declared statistically the safest city in America.คอยดูให้ดี Inspector Gadget 2 (2003)
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
Please enter your deposit account...กรุณากด หมายเลขบัญชีที่ถูกต้อง Nobody Knows (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depositCan I deposit valuables here?
depositDeposits on long-term leases.
depositDeposit this check in my checking account.
depositDeposit your money in the bank.
depositDo I have to leave a deposit?
depositDo you have safety deposit boxes?
depositDo you require a security deposit?
depositEvery month she deposits 10, 000 yen.
depositHe deposited 100 dollars in his saving account.
depositHe deposited a lot of money in the bank.
depositHe deposited his papers with his lawyer.
depositHe deposited the prize money in the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่ายล่วงหน้า(v) deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai Definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
ฝากเงิน(v) deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai Definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา
เข้าบัญชี(v) deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai Definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี
วางเงิน(v) pay down, See also: deposit a sum of money, make a monetary deposit, leave a deposit, leave money as a deposit, Syn. จ่ายเงิน, ชำระเงิน, Ant. รับเงิน, Example: ผมต้องวางเงินให้บริษัทพรุ่งนี้แล้วจึงนำรถออกมาได้, Thai Definition: มอบเงินให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วางมัดจำ(v) deposit, See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit, Syn. มัดจำ, Example: เขาสำนักพิมพ์เขาสมนาค่าเขียนให้หนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปวางมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว, Thai Definition: มอบเงินให้ไว้เป็นมัดจำ
เงินฝาก(n) deposit, See also: bank deposit, Syn. เงินออม, Example: ธนาคารจะให้ของขวัญพิเศษในวันปีใหม่แก่ผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน 10 ล้านบาท, Count Unit: บาท
เงินมัดจำ(n) earnest money, See also: deposit, cash pledge, Example: บริษัทขายรถเรียกเงินมัดจำเพิ่มอีก 20, 000 บาท, Thai Definition: เงินที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันไว้แล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฎิบัติตามสัญญานั้นด้วย
ผู้ฝาก(n) depositor, See also: saver, Ant. ผู้ถอน, Example: ธนาคารมีนโยบายจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นให้กับผู้ฝากที่ฝากเงินในช่วงที่กำหนด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มอบให้ไว้เพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ผู้ฝากเงิน(n) depositor, See also: saver, Ant. ผู้ถอนเงิน, Example: เงินลงทุนของธนาคารได้มาจากเงินของผู้ฝากเงินไว้กับธนาคาร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มอบเงินให้ธนาคารไว้เพื่อให้ธนาคารช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate
ใบฝากเงิน[bai fāk ngoen] (n, exp) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip  FR: formulaire de dépôt [ m ]
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีออมทรัพย์[banchī ømsap] (n, exp) EN: savings account ; deposit account  FR: compte d'épargne [ m ]
บัญชีธนาคาร[banchī thanākhān] (n, exp) EN: deposit account  FR: compte bancaire [ m ]
บัตรเงินฝาก[bat ngoenfāk] (n, exp) EN: certificate of deposit (CD)
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[fāk ngoen] (v, exp) EN: deposit money ; make a deposit  FR: déposer de l'argent
ฝากประจำ[fāk prajam] (v, exp) EN: make a fixed deposit
จ่ายล่วงหน้า[jāi lūang-nā] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPOSIT D AH0 P AA1 Z IH0 T
DEPOSIT D IH0 P AA1 Z AH0 T
DEPOSITS D AH0 P AA1 Z IH0 T S
DEPOSITS D IH0 P AA1 Z AH0 T S
DEPOSITED D IH0 P AA1 Z AH0 T AH0 D
DEPOSITED D AH0 P AA1 Z IH0 T IH0 D
DEPOSITOR D AH0 P AA1 Z IH0 T ER0
DEPOSITING D AH0 P AA1 Z IH0 T IH0 NG
DEPOSITION D EH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
DEPOSITARY D IH0 P AA1 Z IH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deposit (v) dˈɪpˈɒzɪt (d i1 p o1 z i t)
deposits (v) dˈɪpˈɒzɪts (d i1 p o1 z i t s)
deposited (v) dˈɪpˈɒzɪtɪd (d i1 p o1 z i t i d)
depositor (n) dˈɪpˈɒzɪtər (d i1 p o1 z i t @ r)
depositing (v) dˈɪpˈɒzɪtɪŋ (d i1 p o1 z i t i ng)
deposition (n) dˌɛpəzˈɪʃən (d e2 p @ z i1 sh @ n)
depositors (n) dˈɪpˈɒzɪtəz (d i1 p o1 z i t @ z)
depository (n) dˈɪpˈɒzɪtriː (d i1 p o1 z i t r ii)
depositions (n) dˌɛpəzˈɪʃənz (d e2 p @ z i1 sh @ n z)
depositories (n) dˈɪpˈɒzɪtrɪz (d i1 p o1 z i t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, ] deposit; cash pledge, #18,093 [Add to Longdo]
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] depositor (in bank or shares), #90,135 [Add to Longdo]
存款准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, / ] deposit-reserve ratio [Add to Longdo]
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, ] deposit; illuvium (shallow water sediment) [Add to Longdo]
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄨˋ, ] deposit; illuvium (shallow water sediment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablagetisch { m } | Ablagetische { pl }deposit table | deposit tables [Add to Longdo]
Anzahlung { f }; Deposit { n } | Anzahlungen { pl }; Depositen { pl }deposit | deposits [Add to Longdo]
Depositenbank { f } | Depositenbanken { pl }deposit bank | deposit banks [Add to Longdo]
Depositenkasse { f } | Depositenkassen { pl }branch office | branch offices [Add to Longdo]
Depositenkonto { n } | Depositenkonten { pl }deposit account | deposit accounts [Add to Longdo]
Hinterlegung einer Sicherheit; Hinterlegung zwecks Sicherheitsleistungdeposit of a security [Add to Longdo]
Kaution { f } (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth. [Add to Longdo]
Pfandflasche { f }; Mehrwegflasche { f }deposit bottle; returnable bottle [Add to Longdo]
Pflichtexemplar { n }deposit copy [Add to Longdo]
Rohstofflagerstätte { f }deposit of raw materials [Add to Longdo]
Wertpapierhinterlegung { f }deposit of stocks (of securities) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
イオンデポジションプリンタ[iondepojishonpurinta] (n) { comp } ion-deposition printer [Add to Longdo]
カルスト[karusuto] (n, adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n, adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
セーフティボックス;セーフティーボックス[se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei [Add to Longdo]
セイフティボックス[seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei [Add to Longdo]
デポジット[depojitto] (n) deposit; (P) [Add to Longdo]
デポジット制度[デポジットせいど, depojitto seido] (n) deposit system [Add to Longdo]
ペイオフ[peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄託[きたく, kitaku] deposit [Add to Longdo]
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library [Add to Longdo]
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
預金[よきん, yokin] Depositum, Guthaben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deposit \De*pos"it\, v. t. [imp. & p. p. {Deposited}; p. pr. &
   vb. n. {Depositing}.] [L. depositus, p. p. of deponere. See
   {Depone}, and cf. {Deposit}, n.]
   1. To lay down; to place; to put; to let fall or throw down
    (as sediment); as, a crocodile deposits her eggs in the
    sand; the waters deposited a rich alluvium.
    [1913 Webster]
 
       The fear is deposited in conscience. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay up or away for safe keeping; to put up; to store;
    as, to deposit goods in a warehouse.
    [1913 Webster]
 
   3. To lodge in some one's hands for safe keeping; to commit
    to the custody of another; to intrust; esp., to place in a
    bank, as a sum of money subject to order.
    [1913 Webster]
 
   4. To lay aside; to rid one's self of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If what is written prove useful to you, to the
       depositing that which I can not but deem an error.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   Note: Both this verb and the noun following were formerly
      written {deposite}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deposit \De*pos"it\, n. [L. depositum, fr. depositus, p. p. of
   deponere: cf. F. d['e]p[^o]t, OF. depost. See {Deposit}, v.
   t., and cf. {Depot}.]
   1. That which is deposited, or laid or thrown down; as, a
    deposit in a flue; especially, matter precipitated from a
    solution (as the siliceous deposits of hot springs), or
    that which is mechanically deposited (as the mud, gravel,
    etc., deposits of a river).
    [1913 Webster]
 
       The deposit already formed affording to the
       succeeding portion of the charged fluid a basis.
                          --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A natural occurrence of a useful mineral under
    the conditions to invite exploitation. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is placed anywhere, or in any one's hands, for
    safe keeping; something intrusted to the care of another;
    esp., money lodged with a bank or banker, subject to
    order; anything given as pledge or security.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) A bailment of money or goods to be kept gratuitously
      for the bailor.
    (b) Money lodged with a party as earnest or security for
      the performance of a duty assumed by the person
      depositing.
      [1913 Webster]
 
   5. A place of deposit; a depository. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {Bank of deposit}. See under {Bank}.
 
   {In deposit}, or {On deposit}, in trust or safe keeping as a
    deposit; as, coins were received on deposit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deposit
   n 1: the phenomenon of sediment or gravel accumulating [syn:
      {deposit}, {sedimentation}, {alluviation}]
   2: matter that has been deposited by some natural process [syn:
     {sediment}, {deposit}]
   3: the natural process of laying down a deposit of something
     [syn: {deposition}, {deposit}]
   4: money deposited in a bank or some similar institution [syn:
     {deposit}, {bank deposit}]
   5: a partial payment made at the time of purchase; the balance
     to be paid later [syn: {down payment}, {deposit}]
   6: money given as security for an article acquired for temporary
     use; "his deposit was refunded when he returned the car"
   7: a payment given as a guarantee that an obligation will be met
   8: a facility where things can be deposited for storage or
     safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
     {repository}]
   9: the act of putting something somewhere [syn: {deposit},
     {deposition}]
   v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
      "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
      {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   2: put into a bank account; "She deposits her paycheck every
     month" [syn: {deposit}, {bank}] [ant: {draw}, {draw off},
     {take out}, {withdraw}]
   3: put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on
     his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your
     eyes on this spot" [syn: {situate}, {fix}, {posit},
     {deposit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top