ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deposit

D AH0 P AA1 Z IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deposit-, *deposit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposit(vt) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
deposit(n) เงินฝาก, Syn. money in bank
deposit(n) เงินมัดจำ, See also: ค่ามัดจำ, เงินดาวน์, Syn. security money
deposit(vt) ทับถม, See also: สะสม, Syn. leave, lay down
deposit(vt) ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit(vt) ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
depositor(n) ผู้ฝากเงิน, Syn. investor
deposition(n) การทับถมกันของสสาร
deposition(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, See also: การขับจากอำนาจ, Syn. dethronement
deposition(n) คำให้การของพยาน, Syn. legal evidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
depositary(ดิพอส'ซิททะรี) รับฝาก,ผู้ดูแล,ผู้เก็บรักษา,ที่เก็บรักษา, Syn. depository
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก,ผู้ฝากเงิน
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
safe-depositadj.,n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit๑. เงินประกัน๒. เงินฝาก๓. การฝากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit๑. สิ่งทับถม๒. แหล่งสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deposit in lieu of performanceการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit of title-deedการวางโฉนดเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit officeสำนักงานวางทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deposit officeสำนักงานวางทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit premiumเบี้ยประกันภัยฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit, dental; dental depositคราบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposit, hard; hard depositคราบแข็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositแหล่งสะสม, Example: บริเวณที่มีการสะสมตัวตามธรรมชาติของสาร เช่น ดิน หิน แร่ [สิ่งแวดล้อม]
Depositสิ่งทับถม, แหล่งสะสม, Example: 1) สิ่งทับถม คือ เศษหิน ดิน แร่ และอินทรีย์วัตถุ ที่ตกสะสมจากการนำพาของน้ำลม หรือธารน้ำแข็ง หรือที่ตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี หรืออื่น ๆ 2) แหล่งสะสม คือ บริเวณที่มีการสะสมตัวของดิน หิน แร่ แต่ถ้าเป็นบริเวณที่แร่มาสะสมตัว เรียกว่า แหล่งแร่ (mineral deposits) หรือแหล่งสินแร่ (ore deposits) สิ่งทับถม, แหล่งสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Depositเงินมัดจำ [การบัญชี]
Depositเข้าไปพอก,ตะกอน,ฝังตัว [การแพทย์]
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
Deposit bankingการธนาคารเงินฝาก [TU Subject Heading]
Deposit insuranceการประกันเงินฝาก [เศรษฐศาสตร์]
Deposit insuranceประกันเงินฝาก [TU Subject Heading]
Deposit takerผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ [การบัญชี]
deposit the instrument of ratificationมอบสัตยาบันสารไว้กับตัวกลางหรือประเทศภาคีหนึ่งใดที่ตกลงกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$10 deposit for the sheets.กรอกข้อความ 3ฉบับ Big (1988)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ In the Mouth of Madness (1994)
We take the delivery of cash from Van Zant... then I drop a deposit on Kelso for this bank.เราจะไปรับเงินสดจากแวนแซนท์ ฉันจะมัดจำให้เคลโซ่เรื่องแบงค์นั่น Heat (1995)
And you don't get your deposit back. Wait! wait, wait, I thought you said 20 percent.- และผมไม่คืนเงิน เดี๋ยว ฉันคิดว่านายคิด 20% Gattaca (1997)
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ The Jackal (1997)
Banks! Who'd be stupid enough to deposit money in a German bank?ธนาคาร ใครจะโง่ เอาเงินไปฝากกับธนาคารเยอรมัน The Pianist (2002)
Deposit it in a bank. Blocked account.ต้องไปฝากธนาคารค่ะ ทำเป็นบัญชีรวม The Pianist (2002)
Watch and see. The federal reserve bank, with a deposit of over 5 trillion dollars in pure gold, was built 2 years ago after riverton was declared statistically the safest city in America.คอยดูให้ดี Inspector Gadget 2 (2003)
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
Please enter your deposit account...กรุณากด หมายเลขบัญชีที่ถูกต้อง Nobody Knows (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depositCan I deposit valuables here?
depositDeposits on long-term leases.
depositDeposit this check in my checking account.
depositDeposit your money in the bank.
depositDo I have to leave a deposit?
depositDo you have safety deposit boxes?
depositDo you require a security deposit?
depositEvery month she deposits 10,000 yen.
depositHe deposited 100 dollars in his saving account.
depositHe deposited a lot of money in the bank.
depositHe deposited his papers with his lawyer.
depositHe deposited the prize money in the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่ายล่วงหน้า(v) deposit, See also: pay in advance, Syn. ให้ล่วงหน้า, Ant. จ่ายย้อนหลัง, Example: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน, Thai Definition: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
ฝากเงิน(v) deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai Definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา
เข้าบัญชี(v) deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai Definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี
วางเงิน(v) pay down, See also: deposit a sum of money, make a monetary deposit, leave a deposit, leave money as a deposit, Syn. จ่ายเงิน, ชำระเงิน, Ant. รับเงิน, Example: ผมต้องวางเงินให้บริษัทพรุ่งนี้แล้วจึงนำรถออกมาได้, Thai Definition: มอบเงินให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วางมัดจำ(v) deposit, See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit, Syn. มัดจำ, Example: เขาสำนักพิมพ์เขาสมนาค่าเขียนให้หนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปวางมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว, Thai Definition: มอบเงินให้ไว้เป็นมัดจำ
เงินฝาก(n) deposit, See also: bank deposit, Syn. เงินออม, Example: ธนาคารจะให้ของขวัญพิเศษในวันปีใหม่แก่ผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน 10 ล้านบาท, Count Unit: บาท
เงินมัดจำ(n) earnest money, See also: deposit, cash pledge, Example: บริษัทขายรถเรียกเงินมัดจำเพิ่มอีก 20,000 บาท, Thai Definition: เงินที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันไว้แล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฎิบัติตามสัญญานั้นด้วย
ผู้ฝาก(n) depositor, See also: saver, Ant. ผู้ถอน, Example: ธนาคารมีนโยบายจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นให้กับผู้ฝากที่ฝากเงินในช่วงที่กำหนด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มอบให้ไว้เพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ผู้ฝากเงิน(n) depositor, See also: saver, Ant. ผู้ถอนเงิน, Example: เงินลงทุนของธนาคารได้มาจากเงินของผู้ฝากเงินไว้กับธนาคาร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มอบเงินให้ธนาคารไว้เพื่อให้ธนาคารช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate
ใบฝากเงิน[bai fāk ngoen] (n, exp) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip  FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีออมทรัพย์[banchī ømsap] (n, exp) EN: savings account ; deposit account  FR: compte d'épargne [m]
บัญชีธนาคาร[banchī thanākhān] (n, exp) EN: deposit account  FR: compte bancaire [m]
บัตรเงินฝาก[bat ngoenfāk] (n, exp) EN: certificate of deposit (CD)
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากเงิน[fāk ngoen] (v, exp) EN: deposit money ; make a deposit  FR: déposer de l'argent
ฝากประจำ[fāk prajam] (v, exp) EN: make a fixed deposit
จ่ายล่วงหน้า[jāi lūang-nā] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSIT D AH0 P AA1 Z IH0 T
DEPOSIT D IH0 P AA1 Z AH0 T
DEPOSITS D AH0 P AA1 Z IH0 T S
DEPOSITS D IH0 P AA1 Z AH0 T S
DEPOSITED D IH0 P AA1 Z AH0 T AH0 D
DEPOSITED D AH0 P AA1 Z IH0 T IH0 D
DEPOSITOR D AH0 P AA1 Z IH0 T ER0
DEPOSITING D AH0 P AA1 Z IH0 T IH0 NG
DEPOSITION D EH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
DEPOSITARY D IH0 P AA1 Z IH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deposit (v) dˈɪpˈɒzɪt (d i1 p o1 z i t)
deposits (v) dˈɪpˈɒzɪts (d i1 p o1 z i t s)
deposited (v) dˈɪpˈɒzɪtɪd (d i1 p o1 z i t i d)
depositor (n) dˈɪpˈɒzɪtər (d i1 p o1 z i t @ r)
depositing (v) dˈɪpˈɒzɪtɪŋ (d i1 p o1 z i t i ng)
deposition (n) dˌɛpəzˈɪʃən (d e2 p @ z i1 sh @ n)
depositors (n) dˈɪpˈɒzɪtəz (d i1 p o1 z i t @ z)
depository (n) dˈɪpˈɒzɪtriː (d i1 p o1 z i t r ii)
depositions (n) dˌɛpəzˈɪʃənz (d e2 p @ z i1 sh @ n z)
depositories (n) dˈɪpˈɒzɪtrɪz (d i1 p o1 z i t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
押金[yā jīn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣ, ] deposit; cash pledge, #18,093 [Add to Longdo]
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] depositor (in bank or shares), #90,135 [Add to Longdo]
存款准备金率[cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˋ, / ] deposit-reserve ratio [Add to Longdo]
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, ] deposit; illuvium (shallow water sediment) [Add to Longdo]
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄨˋ, ] deposit; illuvium (shallow water sediment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablagetisch {m} | Ablagetische {pl}deposit table | deposit tables [Add to Longdo]
Anzahlung {f}; Deposit {n} | Anzahlungen {pl}; Depositen {pl}deposit | deposits [Add to Longdo]
Depositenbank {f} | Depositenbanken {pl}deposit bank | deposit banks [Add to Longdo]
Depositenkasse {f} | Depositenkassen {pl}branch office | branch offices [Add to Longdo]
Depositenkonto {n} | Depositenkonten {pl}deposit account | deposit accounts [Add to Longdo]
Hinterlegung einer Sicherheit; Hinterlegung zwecks Sicherheitsleistungdeposit of a security [Add to Longdo]
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth. [Add to Longdo]
Pfandflasche {f}; Mehrwegflasche {f}deposit bottle; returnable bottle [Add to Longdo]
Pflichtexemplar {n}deposit copy [Add to Longdo]
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials [Add to Longdo]
Wertpapierhinterlegung {f}deposit of stocks (of securities) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
イオンデポジションプリンタ[iondepojishonpurinta] (n) {comp} ion-deposition printer [Add to Longdo]
カルスト[karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
セーフティボックス;セーフティーボックス[se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei [Add to Longdo]
セイフティボックス[seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei [Add to Longdo]
デポジット[depojitto] (n) deposit; (P) [Add to Longdo]
デポジット制度[デポジットせいど, depojitto seido] (n) deposit system [Add to Longdo]
ペイオフ[peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄託[きたく, kitaku] deposit [Add to Longdo]
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library [Add to Longdo]
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
預金[よきん, yokin] Depositum, Guthaben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deposit \De*pos"it\, v. t. [imp. & p. p. {Deposited}; p. pr. &
   vb. n. {Depositing}.] [L. depositus, p. p. of deponere. See
   {Depone}, and cf. {Deposit}, n.]
   1. To lay down; to place; to put; to let fall or throw down
    (as sediment); as, a crocodile deposits her eggs in the
    sand; the waters deposited a rich alluvium.
    [1913 Webster]
 
       The fear is deposited in conscience. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay up or away for safe keeping; to put up; to store;
    as, to deposit goods in a warehouse.
    [1913 Webster]
 
   3. To lodge in some one's hands for safe keeping; to commit
    to the custody of another; to intrust; esp., to place in a
    bank, as a sum of money subject to order.
    [1913 Webster]
 
   4. To lay aside; to rid one's self of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If what is written prove useful to you, to the
       depositing that which I can not but deem an error.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   Note: Both this verb and the noun following were formerly
      written {deposite}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deposit \De*pos"it\, n. [L. depositum, fr. depositus, p. p. of
   deponere: cf. F. d['e]p[^o]t, OF. depost. See {Deposit}, v.
   t., and cf. {Depot}.]
   1. That which is deposited, or laid or thrown down; as, a
    deposit in a flue; especially, matter precipitated from a
    solution (as the siliceous deposits of hot springs), or
    that which is mechanically deposited (as the mud, gravel,
    etc., deposits of a river).
    [1913 Webster]
 
       The deposit already formed affording to the
       succeeding portion of the charged fluid a basis.
                          --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A natural occurrence of a useful mineral under
    the conditions to invite exploitation. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is placed anywhere, or in any one's hands, for
    safe keeping; something intrusted to the care of another;
    esp., money lodged with a bank or banker, subject to
    order; anything given as pledge or security.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) A bailment of money or goods to be kept gratuitously
      for the bailor.
    (b) Money lodged with a party as earnest or security for
      the performance of a duty assumed by the person
      depositing.
      [1913 Webster]
 
   5. A place of deposit; a depository. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {Bank of deposit}. See under {Bank}.
 
   {In deposit}, or {On deposit}, in trust or safe keeping as a
    deposit; as, coins were received on deposit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deposit
   n 1: the phenomenon of sediment or gravel accumulating [syn:
      {deposit}, {sedimentation}, {alluviation}]
   2: matter that has been deposited by some natural process [syn:
     {sediment}, {deposit}]
   3: the natural process of laying down a deposit of something
     [syn: {deposition}, {deposit}]
   4: money deposited in a bank or some similar institution [syn:
     {deposit}, {bank deposit}]
   5: a partial payment made at the time of purchase; the balance
     to be paid later [syn: {down payment}, {deposit}]
   6: money given as security for an article acquired for temporary
     use; "his deposit was refunded when he returned the car"
   7: a payment given as a guarantee that an obligation will be met
   8: a facility where things can be deposited for storage or
     safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
     {repository}]
   9: the act of putting something somewhere [syn: {deposit},
     {deposition}]
   v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
      "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
      {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   2: put into a bank account; "She deposits her paycheck every
     month" [syn: {deposit}, {bank}] [ant: {draw}, {draw off},
     {take out}, {withdraw}]
   3: put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on
     his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your
     eyes on this spot" [syn: {situate}, {fix}, {posit},
     {deposit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top