ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤退

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤退-, *撤退*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤退[chè tuì, ㄔㄜˋ ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat, #12,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The troops were retired from the front lines.その部隊は戦線から撤退させられた。
The Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.ソ連軍はアフガニスタンからの撤退を開始した。
The defeated army retreated from the country.敗北した軍はその国から撤退した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carter, Tony's withdrawn.[JA] カーター、トニーの撤退 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Stand down! Stand down![JA] 撤退だ! Casus Belli (2017)
Let's bug out![JA] 撤退よ! The 5th Wave (2016)
Who will lead your patriots in the retreat?[CN] - 谁来带领你的同胞撤退 For Whom the Bell Tolls (1943)
I repeat, stand down! Get the hell out of there![JA] 繰り返す、撤退だ ここから撤退する! Casus Belli (2017)
You'll need me for the retreat.[CN] - 不要忘记撤退时你需要我,老外 For Whom the Bell Tolls (1943)
Or what's left of them.[JA] 何故撤退してる Hacksaw Ridge (2016)
They are retreating.[JA] 彼ら 撤退しています Underworld: Blood Wars (2016)
For the retreat, yes. Otherwise we won't make it.[CN] 供撤退用,没有马匹 谁也不能活着逃出去 For Whom the Bell Tolls (1943)
You'd be at Tara now with your mother, wouldn't you... if it weren't for me?[CN] 撤退? 把我们留给北佬吗? 不是留下,是撒退 Gone with the Wind (1939)
What about getting out?[JA] 撤退っていうのは? Fair Game (2016)
If you stop pushing back against them here, every minute, if you are that stupid, what do you get?[JA] もしここから撤退をやめるなら もしそんな愚かであったら なにがある? Casus Belli (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撤退[てったい, tettai] zurueckziehen, sich_zurueckziehen, raeumen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top