ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leave

L IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leave-, *leave*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics., Syn. permission to be absent
sick leave(n) การลาป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave(vt) ทอดทิ้ง, See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง, Syn. abandon
leave(vt) ฝากไว้, See also: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย
leave(vt) เหลือ, See also: เหลืออยู่, เหลือไว้
leave(vt) ออกจาก, See also: จาก, Syn. depart
leave(vi) ออกเดินทาง
leave(n) การลาหยุด, See also: การลาพัก, การลา, Syn. furlough, vacation
leave(n) การอนุญาต, Syn. permission
leave(n) การอำลา, See also: การกล่าวลา, Syn. farewell, leave-taking, parting
leave(vi) แตกใบอ่อน
leaven(vi) ขึ้นฟู (ขนมปัง), See also: ฟู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leave(ลีฟว) { left, left, leaving, leaves } vt. จากไป, ออกจาก, จาก, ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย. vi. จากไป, ออกจาก. n. การอนุญาต, การอนุญาตให้ลา, ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา, การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
leave-taking(ลิฟว'เทคคิง) n. การลาจาก, การจากไป, Syn. farewell
leaved(ลีฟวดฺ) adj. มีใบ, เต็มไปด้วยใบ
leaven(เลฟ'เวน) n. ส่าเหล้า, เชื้อหมักให้ฟู, เชื้อหมักขนมปังหรือเค้กให้ฟู. vt. ทำให้เกิดฟองแก๊สด้วยเชื้อหมัก, ทำให้ฟู, ใส่เชื้อ, ทำให้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง, ค่อย ๆ มีผลกระทบ.
leavening(เลฟ'เวินนิง) n. สารที่ทำให้ฟู, เชื้อหมักให้ฟู, ส่าเหล้า, ส่งเสริมใส่
leaves(ลีฟซ) พหูพจน์ของ leaf
absence without leaveดู A. W. O. L.
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
cleave { cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า
cleaved/cleft }(คลีฟว) vi. ยึด, เกาะติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก, ผ่า, เดินฝ่า, บินฝ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
leave(n) การอนุญาต, การจากไป, การลา
leave(vi) จากไป, ลาจาก, ออกไป, ร่ำลา, ลาหยุด
leave(vt) ทิ้ง, ออกจาก, เหลือไว้, ยกเลิก, ปล่อย
leaven(vt) หมัก, ใส่เชื้อ, เปลี่ยน, เจือปน
leaves(n pl ของ) leaf
cleave(vi) ยึดติด, ยังซื่อสัตย์ต่อ
cleave(vt) ผ่าออก, แยกออก, ตัด, กะเทาะ
cleaver(n) มีด, บังตอ, ขวาน, เครื่องมือผ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave no issueตายโดยไม่มีผู้สืบสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave of absenceการลาหยุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave of courtการได้รับอนุญาตจากศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave, terminalการลาหยุดตามสิทธิ์ก่อนพ้นตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leave of absenceการลา [TU Subject Heading]
Leave regulationsระเบียบการลา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leave(n) ลากิจ
Leave no stone unturned(idioms) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
leave nothing to chanceto not plan something but just hope that everything will happen as intended

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
Leave that alone.ที่นี้ถูกทิ้งร้าง The Great Dictator (1940)
- Leave me alone.- อย่ายุ่งกับผม The Great Dictator (1940)
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
Leave me! I want to be alone.ขอผมอยู่ลำพัง The Great Dictator (1940)
We can't leave all these things.เราขนพวกนี้ไปให้หมด The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Leave me outta this.ปล่อยฉันจากนี้ Pinocchio (1940)
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย Rebecca (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
We must leave for New York at once.- เราต้องไปนิวยอร์คทันที Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaveA bicycle will rust if you leave it in the rain.
leaveA blanket of leaves.
leaveAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
leaveAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
leaveAfter her maternity leave, she resumed her old job.
leaveA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
leaveAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
leaveAll that you have to do to get a good seat is to leave early.
leaveAll the leaves on the tree turned yellow.
leaveAlmost all the leaves have fallen.
leaveAlmost all the leaves went off the tree.
leaveA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกข่าว(v) miss the news, See also: leave out the news, Example: เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย, Thai Definition: พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
ทอดธุระ(v) leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai Definition: ไม่เอาเป็นธุระ
นุ่งน้อยห่มน้อย(v) be in the buff, See also: leave one's body bare, Example: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา, Thai Definition: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
หัวเชื้อ(n) leavening, See also: leavening agent, Example: เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปบางสูตรสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อย่อยสลายเศษหญ้าฟาง เพื่อทำปุ๋ยหมักได้
แรม(v) leave, See also: be departed, Syn. ร้างไป, จากไป, Example: ครอบครัวของเรามีอันต้องแรมนิราศทิ้งบ้านไปนานปี
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
วรรค(v) leave a space, Syn. เว้นวรรค, Example: เธออย่าลืมวรรคก่อนขึ้นประโยคใหม่นะ, Thai Definition: เว้นช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงก่อนขึ้นคำหรือข้อความใหม่
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
สมุน(n) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing, Count Unit: ตับ, แผง, Thai Definition: จาก กระแชง หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา
หนีงาน(v) sneak out (the work), See also: leave (work), Syn. โดดงาน, โดดร่ม, Example: วันนี้ทำไมกลับบ้านเร็วจัง หนีงานมาหรือ, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบลา[bailā] (n) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: palm leaves  FR: feuille de palmier [ m ]
ใบมะขาม[bai makhām] (n, exp) EN: tamarind leave  FR: feuille de tamarinier [ f ]
ใบมะขามอ่อน[bai makhām øn] (n, exp) EN: young tamarind leaves
ใบมะกอก[bai makøk] (n, exp) EN: hog plum leaves
ใบมะกรูด[bai makrūt] (n, exp) EN: kaffir lime leaves
ใบมะม่วง[bai mamūang] (n, exp) EN: mango leave  FR: feuille de manguier [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAVE L IY1 V
LEAVER L IY1 V ER0
LEAVES L IY1 V Z
LEAVEY L IY1 V IY0
LEAVEN L EH1 V AH0 N
LEAVENS L EH1 V AH0 N Z
LEAVELL L IY1 V AH0 L
LEAVENED L EH1 V AH0 N D
LEAVELLE L AH0 V EH1 L
LEAVER'S L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leave (v) lˈiːv (l ii1 v)
leaven (v) lˈɛvn (l e1 v n)
leaves (v) lˈiːvz (l ii1 v z)
leavens (v) lˈɛvnz (l e1 v n z)
leavened (v) lˈɛvnd (l e1 v n d)
leavening (v) lˈɛvnɪŋ (l e1 v n i ng)
leave-taking (n) lˈiːv-tɛɪkɪŋ (l ii1 v - t ei k i ng)
leave-takings (n) lˈiːv-tɛɪkɪŋz (l ii1 v - t ei k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin, #367 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve, #1,038 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] leave behind, #1,301 [Add to Longdo]
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course, #13,460 [Add to Longdo]
酵母[jiào mǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄨˇ, ] leaven; yeast, #24,482 [Add to Longdo]
道别[dào bié, ㄉㄠˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] leave taking; to say goodbye, #24,945 [Add to Longdo]
离队[lí duì, ㄌㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] leave one's post, #28,662 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] leave instructions; to order, #39,136 [Add to Longdo]
脱轨[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, / ] leave the rails; derail; jump the track, #42,548 [Add to Longdo]
不辞而别[bù cí ér bié, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄦˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] leave without saying good-bye, #46,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beurlaubung { f } | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
Urlaub { m }; Abschied { m } | in Urlaub; im Urlaubleave | away on leave [Add to Longdo]
Urlaubsschein { m } [ mil. ]leave pass [Add to Longdo]
Lass mich in Ruhe!Leave me alone! [Add to Longdo]
Mach mich nicht an!Leave me alone! [Add to Longdo]
Überlassen Sie es mir!Leave it to me! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなる[inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1, 成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
お茶っ葉;御茶っ葉[おちゃっぱ, ochappa] (n) tea leaves [Add to Longdo]
この世を去る[このよをさる, konoyowosaru] (exp, v5r) to leave this world; to die [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
すっこむ[sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
すっぽかす[suppokasu] (v5s, vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp, v5k) (uk) (See にする・1, にする・2, にする・3, にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, n. [OE. leve, leave, AS. le['a]f; akin to le['o]f
   pleasing, dear, E. lief, D. oorlof leave, G. arlaub, and
   erlauben to permit, Icel. leyfi. [root]124. See {Lief}.]
   1. Liberty granted by which restraint or illegality is
    removed; permission; allowance; license.
    [1913 Webster]
 
       David earnestly asked leave of me.  --1 Sam. xx.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       No friend has leave to bear away the dead. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of leaving or departing; a formal parting; a
    leaving; farewell; adieu; -- used chiefly in the phrase,
    to take leave, i. e., literally, to take permission to go.
    [1913 Webster]
 
       A double blessing is a'double grace;
       Occasion smiles upon a second leave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And Paul after this tarried there yet a good while,
       and then took his leave of the brethren. --Acts
                          xviii. 18.
    [1913 Webster]
 
   {French leave}. See under {French}.
 
   Syn: See {Liberty}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. i. [imp. & p. p. {Leaved}; p. pr. & vb. n.
   {Leaving}]
   To send out leaves; to leaf; -- often with out. --G.
   Fletcher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. t. [See {Levy}.]
   To raise; to levy. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      An army strong she leaved.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. t. [imp. & p. p. {Left} (l[e^]ft); p. pr. &
   vb. n. {Leaving}.] [OE. leven, AS. l?fan, fr. l[=a]f remnant,
   heritage; akin to lifian, libban, to live, orig., to remain;
   cf. bel[imac]fan to remain, G. bleiben, Goth. bileiban.
   [root]119. See {Live}, v.]
   1. To withdraw one's self from; to go away from; to depart
    from; as, to leave the house.
    [1913 Webster]
 
       Therefore shall a man leave his father and his
       mother, and shall cleave unto his wife. --Gen. ii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To let remain unremoved or undone; to let stay or
    continue, in distinction from what is removed or changed.
    [1913 Webster]
 
       If grape gatherers come to thee, would they not
       leave some gleaning grapes ?     --Jer. xlix.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       These ought ye to have done, and not to leave the
       other undone.             --Matt. xxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Besides it leaveth a suspicion, as if more might be
       said than is expressed.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease from; to desist from; to abstain from.
    [1913 Webster]
 
       Now leave complaining and begin your tea. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to
    relinquish.
    [1913 Webster]
 
       Lo, we have left all, and have followed thee. --Mark
                          x. 28.
    [1913 Webster]
 
       The heresies that men do leave.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To let be or do without interference; as, I left him to
    his reflections; I leave my hearers to judge.
    [1913 Webster]
 
       I will leave you now to your gossiplike humor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to
    submit -- with a sense of withdrawing one's self from; as,
    leave your hat in the hall; we left our cards; to leave
    the matter to arbitrators.
    [1913 Webster]
 
       Leave there thy gift before the altar and go thy
       way.                 --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
       The foot
       That leaves the print of blood where'er it walks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he
    left a large estate; he left a good name; he left a legacy
    to his niece.
    [1913 Webster]
 
   8. to cause to be; -- followed by an adjective or adverb
    describing a state or condition; as, the losses due to
    fire leave me penniless; The cost of defending himself
    left Bill Clinton with a mountain of lawyers' bills.
    [WordNet 1.5]
 
   {To leave alone}.
    (a) To leave in solitude.
    (b) To desist or refrain from having to do with; as, to
      leave dangerous chemicals alone.
 
   {To leave off}.
    (a) To desist from; to forbear; to stop; as, to leave off
      work at six o'clock.
    (b) To cease wearing or using; to omit to put in the usual
      position; as, to leave off a garment; to leave off the
      tablecloth.
    (c) To forsake; as, to leave off a bad habit.
 
   {To leave out}, to omit; as, to leave out a word or name in
    writing.
 
   {To leave to one's self}, to let (one) be alone; to cease
    caring for (one).
 
   Syn: Syn>- To quit; depart from; forsake; abandon;
     relinquish; deliver; bequeath; give up; forego; resign;
     surrender; forbear. See {Quit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leave \Leave\, v. i.
   1. To depart; to set out. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       By the time I left for Scotland.   --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease; to desist; to leave off. "He . . . began at the
    eldest, and left at the youngest." --Gen. xliv. 12.
    [1913 Webster]
 
   {To leave off}, to cease; to desist; to stop.
    [1913 Webster]
 
       Leave off, and for another summons wait.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leave
   n 1: the period of time during which you are absent from work or
      duty; "a ten day's leave to visit his mother" [syn:
      {leave}, {leave of absence}]
   2: permission to do something; "she was granted leave to speak"
   3: the act of departing politely; "he disliked long farewells";
     "he took his leave"; "parting is such sweet sorrow" [syn:
     {farewell}, {leave}, {leave-taking}, {parting}]
   v 1: go away from a place; "At what time does your train
      leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship
      leaves at midnight" [syn: {leave}, {go forth}, {go away}]
      [ant: {arrive}, {come}, {get}]
   2: go and leave behind, either intentionally or by neglect or
     forgetfulness; "She left a mess when she moved out"; "His
     good luck finally left him"; "her husband left her after 20
     years of marriage"; "she wept thinking she had been left
     behind"
   3: act or be so as to become in a specified state; "The
     inflation left them penniless"; "The president's remarks left
     us speechless"
   4: leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave
     it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers
     that you see in the park behind" [syn: {leave}, {leave
     alone}, {leave behind}]
   5: move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive
     has left the country" [syn: {exit}, {go out}, {get out},
     {leave}] [ant: {come in}, {enter}, {get in}, {get into}, {go
     in}, {go into}, {move into}]
   6: make a possibility or provide opportunity for; permit to be
     attainable or cause to remain; "This leaves no room for
     improvement"; "The evidence allows only one conclusion";
     "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip";
     "This procedure provides for lots of leeway" [syn: {leave},
     {allow for}, {allow}, {provide}]
   7: have as a result or residue; "The water left a mark on the
     silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" [syn:
     {leave}, {result}, {lead}]
   8: remove oneself from an association with or participation in;
     "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her
     position with the Red Cross"; "He left the Senate after two
     terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up
     stakes" [syn: {leave}, {depart}, {pull up stakes}]
   9: put into the care or protection of someone; "He left the
     decision to his deputy"; "leave your child the nurse's care"
     [syn: {entrust}, {leave}]
   10: leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed
     me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire
     estate" [syn: {bequeath}, {will}, {leave}] [ant:
     {disinherit}, {disown}]
   11: have left or have as a remainder; "That left the four of
     us"; "19 minus 8 leaves 11"
   12: be survived by after one's death; "He left six children";
     "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
     [syn: {leave}, {leave behind}]
   13: transmit (knowledge or skills); "give a secret to the
     Russians"; "leave your name and address here"; "impart a new
     skill to the students" [syn: {impart}, {leave}, {give},
     {pass on}]
   14: leave behind unintentionally; "I forgot my umbrella in the
     restaurant"; "I left my keys inside the car and locked the
     doors" [syn: {forget}, {leave}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top