ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverse

R IH0 V ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverse-, *reverse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite
reverse(adj) ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถอยหลัง, Syn. backward
reverse(n) ด้านตรงกันข้าม, Syn. contrary, opposite
reverse(n) การถอยหลัง, Syn. back, rear
reverse(n) ความล้มเหลว, See also: ความพ่ายแพ้, Syn. misfortune, failure, setback
reverse(vt) กลับกัน, See also: เลี้ยวกลับ, วกกลับ, Syn. invert, turn round
reverse(vt) ถอยกลับ, See also: ถอยหลัง, Syn. go backwards, retreat
reverse(vt) กลับคำพิพากษา, See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. countermand, quash, overrule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ, ด้านตรงกันข้าม, การกลับกัน, การถอยหลัง, ด้านกลับ, เกียร์ถอยหลัง, ความเคราะห์ร้าย, ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt., vi., adj. กลับกัน, พลิกกลับ, หันกลับ, ถอยหลัง, เพิกถอน, ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม, กลับ, พลิกกลับ, เปลี่ยนเป็น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน, กลับตรงกันข้าม, กลับตาลปัตร
reverse(n) ด้านหลัง, สิ่งตรงข้าม, ความล้มเหลว, ความเคราะห์ร้าย
reverse(vt) ย้อนกลับ, ผันกลับ, พลิกกลับ, ถอยหลัง, กลับคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ ดู recall a judgment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bevelการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse faultรอยเลื่อนย้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse idler gearเฟืองส่งผ่านเกียร์ถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Polish notation (RPN)สัญกรณ์โพลิชผันกลับ (อาร์พีเอ็น) [ มีความหมายเหมือนกับ postfix notation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย, Example: วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย [TU Subject Heading]
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่นเกลือ โดยการผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Reverse Osmosis, ROออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่น เกลือ โดยการอัดผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
reverse reactionปฏิกิริยาผันกลับได้, ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาผันกลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
reverse videoภาพกลับสี, Example: โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reverse engineering(n) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooper, reverse her!ฮูเปอร์ กลับสําเรือ! Jaws (1975)
Hooper, reverse her!ฮูเปอร์ เลี้ยวกลับ Jaws (1975)
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem.เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา Day of the Dead (1985)
ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด Spies Like Us (1985)
Let me try to reverse that.ผมขอหาคำตอบเองดีกว่า The Lawnmower Man (1992)
That's reverse psychology. Dad used to pull it on me all the time.มันคือจิตวิทยาย้อนกลับ พ่อใช้มันกับฉันอยู่บ่อยๆ Jumanji (1995)
Freeze! Reverse values.ตรึง! Contact (1997)
Reverse thrusters.ถอยหลังเต็มที่ Event Horizon (1997)
My blood will soon reverse its flow.ไม่ช้า เลือดฉันจะไหลย้อนกลับ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
All engines, reverse full. Get us out of here.กลับทิศทางเคลื่อนที่ของทุกเครื่องยนต์ เอาเราออกไปจากที่นี่ก่อน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Think of it like a reverse bear trap.ลองคิดถึงกับดักหมีดูสิ Saw (2004)
Think of it like a reverse bear trap.ลองคิดถึงกับดักหมีดูสิ Saw (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reverseHe did the reverse of what I asked.
reverseInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
reverseThe judge reversed the final decision.
reverseYou need to reverse your vest, it's back to front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(v) reverse trend, Ant. ตามกระแส
กลับด้าน(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
พลิกกลับ(v) reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai Definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
แปรผันแบบผกผัน(v) reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai Definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
วิโลม(adj) reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอละพ่อ(v) reverse, Syn. กลับตาลปัตร, Thai Definition: กลับตรงกันข้าม อย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
ตระบัดสัตย์(v) reverse one's promise, See also: break one's word, go back on one's word, Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา, Ant. ซื่อสัตย์, Example: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง, Thai Definition: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
ทวนสาบาน(v) break the vow, See also: reverse the vow, Ant. ทำตามสาบาน, Thai Definition: ไม่ทำตามคำสาบาน
ย้อนรอย(v) retrace, See also: reverse one's steps, retrace one's step, Syn. ย้อนกลับมา, Example: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา
กลับ(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
กลับกัน[klapkan] (v) EN: reverse ; invert  FR: inverser ; intervertir
กลับคำพิพากษา[klap khamphiphāksā] (v, exp) EN: reverse a judgment
กลับลำ[klap lam] (v, exp) EN: do an about face ; reverse one's self
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [ m ]
หลัง[lang] (adj) EN: rear ; hind ; reverse  FR: arrière ; opposé
พลิกด้าน[phlik dān] (v, exp) EN: reverse
พลิกกลับ[phlik klap] (v, exp) EN: reverse
แปรผันแบบผกผัน[praēphanbaēpphokphan] (v) EN: reverse variation
ร้อยละผันกลับ[røila phan klap] (n, exp) EN: reverse percentage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVERSE R IH0 V ER1 S
REVERSE R IY0 V ER1 S
REVERSED R IH0 V ER1 S T
REVERSED R IY0 V ER1 S T
REVERSER R IH0 V ER1 S ER0
REVERSES R IH0 V ER1 S IH0 Z
REVERSES R IY0 V ER1 S AH0 Z
REVERSERS R IH0 V ER1 S ER0 Z
REVERSES(2) R IY0 V ER1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverse (v) rˈɪvˈɜːʳs (r i1 v @@1 s)
reversed (v) rˈɪvˈɜːʳst (r i1 v @@1 s t)
reverses (v) rˈɪvˈɜːʳsɪz (r i1 v @@1 s i z)
reversely (a) rˈɪvˈɜːʳsliː (r i1 v @@1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side, #16,021 [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage), #23,772 [Add to Longdo]
逆反心理[nì fǎn xīn lǐ, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] reverse psychology, #43,644 [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription, #78,863 [Add to Longdo]
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #133,309 [Add to Longdo]
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] reverse reaction; counter-reaction; inverse response, #157,623 [Add to Longdo]
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, / ] reverse transcriptase [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenstrom { m }reverse flow [Add to Longdo]
Rücknahmeautomat { m } (für Leergut)reverse vending machine [Add to Longdo]
Rückseite { f }reverse side [Add to Longdo]
Rückwärts-Richtung { f }reverse direction [Add to Longdo]
Rückwärtsgang { m } [ auto ] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse [Add to Longdo]
Rückwärtszähler { m }reverse counter [Add to Longdo]
Sperrspannung { f } [ electr. ]reverse voltage; inverse voltage [Add to Longdo]
Sperrvorspannung { f }reverse bias [Add to Longdo]
Umkehrosmose { f }reverse osmosis [Add to Longdo]
Wendegetriebe { n }reverse gear unit [Add to Longdo]
umgekehrte Reihenfolgereverse order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s, vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
オートリバース[o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
パイイツ[paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) { comp } suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバース[riba-su] (n, vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) { comp } reverse proxy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverse \Re*verse"\ (r[-e]*v[~e]rs"), n. [Cf. F. revers. See
   {Reverse}, a.]
   1. That which appears or is presented when anything, as a
    lance, a line, a course of conduct, etc., is reverted or
    turned contrary to its natural direction.
    [1913 Webster]
 
       He did so with the reverse of the lance. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is directly opposite or contrary to something
    else; a contrary; an opposite. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And then mistook reverse of wrong for right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To make everything the reverse of what they have
       seen, is quite as easy as to destroy. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of reversing; complete change; reversal; hence,
    total change in circumstances or character; especially, a
    change from better to worse; misfortune; a check or
    defeat; as, the enemy met with a reverse.
    [1913 Webster]
 
       The strange reverse of fate you see;
       I pitied you, now you may pity me.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By a reverse of fortune, Stephen becomes rich.
                          --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   4. The back side; as, the reverse of a drum or trench; the
    reverse of a medal or coin, that is, the side opposite to
    the {obverse}. See {Obverse}.
    [1913 Webster]
 
   5. A thrust in fencing made with a backward turn of the hand;
    a backhanded stroke. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) A turn or fold made in bandaging, by which the
    direction of the bandage is changed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverse \Re*verse"\, a. [OE. revers, OF. revers, L. reversus, p.
   p. of revertere. See {Revert}.]
   1. Turned backward; having a contrary or opposite direction;
    hence; opposite or contrary in kind; as, the reverse order
    or method. "A vice reverse unto this." --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. Turned upside down; greatly disturbed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He found the sea diverse
       With many a windy storm reverse.   --Gower.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot. & Zool.) Reversed; as, a reverse shell.
    [1913 Webster]
 
   {Reverse bearing} (Surv.), the bearing of a back station as
    observed from the station next in advance.
 
   {Reverse curve} (Railways), a curve like the letter S, formed
    of two curves bending in opposite directions.
 
   {Reverse fire} (Mil.), a fire in the rear.
 
   {Reverse operation} (Math.), an operation the steps of which
    are taken in a contrary order to that in which the same or
    similar steps are taken in another operation considered as
    direct; an operation in which that is sought which in
    another operation is given, and that given which in the
    other is sought; as, finding the length of a pendulum from
    its time of vibration is the reverse operation to finding
    the time of vibration from the length.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverse \Re*verse"\, v. t. [imp. & p. p. {Reversed}
   (r[-e]*v[~e]rst");p. pr. & vb. n. {Reversing}.] [See
   {Reverse}, a., and cf. {Revert}.]
   1. To turn back; to cause to face in a contrary direction; to
    cause to depart.
    [1913 Webster]
 
       And that old dame said many an idle verse,
       Out of her daughter's heart fond fancies to reverse.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to return; to recall. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And to his fresh remembrance did reverse
       The ugly view of his deformed crimes. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To change totally; to alter to the opposite.
    [1913 Webster]
 
       Reverse the doom of death.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She reversed the conduct of the celebrated vicar of
       Bray.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn upside down; to invert.
    [1913 Webster]
 
       A pyramid reversed may stand upon his point if
       balanced by admirable skill.     --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to overthrow; to subvert.
    [1913 Webster]
 
       These can divide, and these reverse, the state.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Custom . . . reverses even the distinctions of good
       and evil.               --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To overthrow by a contrary decision; to make void;
    to under or annual for error; as, to reverse a judgment,
    sentence, or decree.
    [1913 Webster]
 
   {Reverse arms} (Mil.), a position of a soldier in which the
    piece passes between the right elbow and the body at an
    angle of 45[deg], and is held as in the illustration.
 
   {To reverse an engine} or {To reverse a machine}, to cause it
    to perform its revolutions or action in the opposite
    direction.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To overturn; overset; invert; overthrow; subvert;
     repeal; annul; revoke; undo.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverse \Re*verse"\, v. i.
   1. To return; to revert. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To become or be reversed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverse
   adj 1: directed or moving toward the rear; "a rearward glance";
       "a rearward movement" [syn: {rearward}, {reverse}]
   2: of the transmission gear causing backward movement in a motor
     vehicle; "in reverse gear" [ant: {forward}]
   3: reversed (turned backward) in order or nature or effect [syn:
     {inverse}, {reverse}]
   n 1: a relation of direct opposition; "we thought Sue was older
      than Bill but just the reverse was true" [syn: {reverse},
      {contrary}, {opposite}]
   2: the gears by which the motion of a machine can be reversed
     [syn: {reverse}, {reverse gear}]
   3: an unfortunate happening that hinders or impedes; something
     that is thwarting or frustrating [syn: {reverse}, {reversal},
     {setback}, {blow}, {black eye}]
   4: the side of a coin or medal that does not bear the principal
     design [syn: {reverse}, {verso}] [ant: {obverse}]
   5: (American football) a running play in which a back running in
     one direction hands the ball to a back running in the
     opposite direction
   6: turning in the opposite direction [syn: {reversion},
     {reverse}, {reversal}, {turnabout}, {turnaround}]
   v 1: change to the contrary; "The trend was reversed"; "the
      tides turned against him"; "public opinion turned when it
      was revealed that the president had an affair with a White
      House intern" [syn: {change by reversal}, {turn},
      {reverse}]
   2: turn inside out or upside down [syn: {turn back}, {invert},
     {reverse}]
   3: rule against; "The Republicans were overruled when the House
     voted on the bill" [syn: {overrule}, {overturn}, {override},
     {overthrow}, {reverse}]
   4: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]
   5: reverse the position, order, relation, or condition of; "when
     forming a question, invert the subject and the verb" [syn:
     {invert}, {reverse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top