ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraction

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraction-, *extraction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraction(n) การถอน, See also: การดึงออก
extraction(n) การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction(n) เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง, การถอน, การสกัด, การบีบ, การคั้น, สิ่งที่ดึงหรือถอนออก, ข้อความที่คัดลอก, การสกัด, เชื้อสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
extraction(n) การดึง, การถอน, การสกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extractionการคัดย่อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extraction of a rootการถอดราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extraction, cataractการลอกต้อแก้วตา, การลอกต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, extracapsular cataractการลอกต้อแก้วตาจากถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกจากถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, intracapsular cataractการลอกต้อแก้วตาทั้งถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกทั้งถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, nailการถอดเล็บ [ มีความหมายเหมือนกับ onycholysis; onychoschizia ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction, tooth; odontectomyการถอนฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extractionการสกัด, การดึง, การออกจากตัวอย่าง, การดึงออก, ดึง [การแพทย์]
extractionการสกัด, การแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม  โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Extraction (Chemistry)การสกัด (เคมี) [TU Subject Heading]
Extraction Standเครื่องย่อยกลั่นน้ำยาหรือสารละลาย [การแพทย์]
Extraction, Forcepsคลอดโดยใช้คีมดึง, ใช้คีมทำคลอด, คีมดึง, คลอดโดยใช้คีม [การแพทย์]
Extraction, Ion-Pairedการสกัดไอออน-แพร์ [การแพทย์]
Extraction, Obstetricalการคลอดด้วยเครื่องช่วย, การดึงช่วยคลอด [การแพทย์]
Extraction, Solventสกัดด้วยตัวทำละลาย, การสกัด, วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย [การแพทย์]
Extraction, Soxhletการสกัดแบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Extraction, Vaccuumการใช้เครื่องดูดดึงศีรษะ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
extraction(n) the process of obtaining something from a mixture or compound by chemical or physical or mechanical means
extraction(n) the action of taking out something (especially using effort or force)
origin(n) properties attributable to your ancestry, Syn. descent, extraction

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Extraction

n. [ Cf. F. extraction. ] 1. The act of extracting, or drawing out; as, the extraction of a tooth, of a bone or an arrow from the body, of a stump from earth, of a passage from a book, of an essence or tincture. [ 1913 Webster ]

2. Derivation from a stock or family; lineage; descent; birth; the stock from which one has descended. “A family of ancient extraction.” Clarendon. [ 1913 Webster ]

3. That which is extracted; extract; essence. [ 1913 Webster ]

They [ books ] do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them. Milton. [ 1913 Webster ]


The extraction of roots. (Math.) (a) The operation of finding the root of a given number or quantity. (b) The method or rule by which the operation is performed; evolution.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด In the Name of the Father (1993)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Your extracted eggs, Marie have been fertilized with Antonio's sperm.ไข่ของคุณนะ, มารี จะถูกผสมกับ สเปิร์มของอันโตนิโอ Gattaca (1997)
Hard to extract, but worth every drop of sweat.ยากที่จะคั้น แต่คุ้มค่าเหงื่อทุกหยด Woman on Top (2000)
Then why has Cusimano, a reputable professional, who, five years ago, had the honor of extracting one of II Duce's teeth publicly declare that he is your fiancé?งั้นทำไมคูซิมาโน่หมอที่มีชื่อเสียง... ผู้ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้ว... ได้รับเกียรติให้ถอนฝันท่านอิลดูซ... Malèna (2000)
Organic Kale Extractกระหล่ำปลีสกัด Visitor Q (2001)
when you're rooting around in the spice rack for anything with alcohol, and start pounding vanilla extract.ที่คุณค้นครัว หาอะไรก็ได้ที่มีแอลกอฮอลล์ แล้วเริ่มกระหน่ำวานิลลาสกัดหนิ The O.C. (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
They pick their son-in-law based on his skill at extracting his crab meatเวลาเลือกลูกเขย เขาวัดกันที่ใครแกะปูเก่งกว่า Saving Face (2004)
I'll extract the bullet at the post.ฉันจะแกะกระสุนจากเสานี่ Lost Son (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extractionHis antibody is a painless extraction.
extractionIs there any other way besides extraction?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสกัด(n) extraction, Syn. การกลั่น, การกรอง, Example: การสกัดกลิ่นดอกไม้มาทำหัวเชื้อน้ำหอมเป็นความสามารถเฉพาะด้าน, Thai Definition: การเค้นแยกเอาออกมา เช่น การสกัดน้ำมัน การสกัดยาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อชาติ[cheūachāt] (n) EN: race ; origin ; nationality ; extraction  FR: race [ f ] ; espèce [ f ] ; origine [ f ]
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [ m ] ; extraction [ f ]
การถอนฟัน[kān thøn fan] (n, exp) EN: drawing a tooth  FR: extraction d'une dent [ f ]
เทือกเถา[theūakthao] (n) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent  FR: origine généalogique [ f ]
เทือกเถาเหล่ากอ[theūakthaolaokø] (n) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent  FR: origine généalogique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
extraction
extractions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraction
extractions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abziehwerkzeug { n }; Ausbauwerkzeug { n }; Lösewerkzeug { n }extraction tool [Add to Longdo]
Abzugshaube { f }extraction fan [Add to Longdo]
Anzapfschema { n }extraction diagram [Add to Longdo]
Anzapfstufe { f }extraction stage [Add to Longdo]
Ausziehkraft { f } | Ausziehkraft eines Kontaktes [ electr. ]extraction force | contact extraction force [Add to Longdo]
Entnahme von Rückinformationen (Funktechnik; TV)extraction of upstream information [Add to Longdo]
Entnahmedruck { m }extraction pressure [Add to Longdo]
Entnahmeventil { n }extraction valve [Add to Longdo]
Extrakt { m }; Extraktion { f }; Entziehung { f }; Entzug { m } | Extrakte { pl }extraction | extractions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n, vs, adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P) #9,946 [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
開平[かいへい, kaihei] (n, vs) extraction of square root [Add to Longdo]
開方[かいほう, kaihou] (n) extraction of roots [Add to Longdo]
開法[かいほう, kaihou] (n) { math } extraction of roots; evolution [Add to Longdo]
開立[かいりゅう, kairyuu] (n, vs) extraction of cubic root [Add to Longdo]
採金[さいきん, saikin] (n, vs) gold mining; extraction of gold [Add to Longdo]
採炭[さいたん, saitan] (n, vs) coal mining; coal extraction; (P) [Add to Longdo]
採油[さいゆ, saiyu] (n, vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil [Add to Longdo]
搾油[さくゆ, sakuyu] (n, vs) oil expression (extraction) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top