ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inch

IH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inch-, *inch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inch(vt) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(vi) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(n) นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
inchmeal(adv) ทีละเล็กละน้อย, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually
inchoate(adj) เพิ่งเริ่มต้น (คำทางการ), Syn. incipient, rudimentary
inchoation(n) การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มต้น, Syn. incipience, rudiment
inch by inch(idm) ทีละนิ้ว, See also: ทีละนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inch(อินชฺ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1ซ12 ฟุตหรือ 2.54 เซนติเมตร, จำนวนเล็กน้อยมาก.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inch(n) หน่วยความยาวเป็นนิ้ว
cinch(vt) รัดแน่น
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
clinch(vi, vt) ตอกติด,ยึดติด,รัดแน่น,กอดแน่น
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Inchmaree Clauseข้อกำหนดอินช์มารี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inchoate๑. ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ (ก. อาญา)๒. ยังไม่บริบูรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inchoate offensesความผิดที่กระทำยังไม่สำเร็จ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inch(n) 1 นิ้ว ส่วนหนึ่งของความยาว (1นิ้ว = 4 กระเบียด)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น Blazing Saddles (1974)
They know every inch of my body, and they're not the only ones.พวกเขาต้องเห็นทุกส่วนของร่างกายฉันแน่ และพวกเขาจะไม่ได้เห็นแค่คนเดียวแน่ Clue (1985)
Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other three people in his sled.ไม่เพียงแค่เป็นความรับผิดชอบของเขา ที่ต้องรู้สภาพทางวิ่งทุกกระเบียดนิ้ว เขายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ของอีกสามคนในสเลดอีกด้วย Cool Runnings (1993)
He shouldn't have had that second glass when everyone else had had only half an inch just for taste.- เพื่อ... - เขาไม่ควรจะดื่มแก้วที่สอง... - ทุกคนในครอบครัว + ในขณะที่ทุกคนเพิ่งจะลิ้มรสไปในแค่ครึ่งเดียว The Joy Luck Club (1993)
The reindeer can't see an inch in front of their noses.-กวางเรนเดียร์จะไม่เห็นด้านหน้านะ The Nightmare Before Christmas (1993)
is beat him within an inch of his life.จะเอาชนะเขาภายในนิ้วของชีวิตของเขา The Shawshank Redemption (1994)
1 inch wide.กว้าง 1 นิ้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
The handle is 1 inch deep, 2.6 inches wide.ด้ามหนา 1 นิ้ว กว้าง 2.6 นิ้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
7 tenths of an inch thick.ความหนา 7/10" Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I made it with my own hands, every inch of it!ทุกตารางนิ้ว Woman on Top (2000)
Drinking its blood will keep you alive even if you are an inch from death.การได้ดื่มเลือดของยูนิคอร์น จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ แม้กำลังปางตาย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
No, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.ไม่,ฉันต้องการให้ส่งกองกำลังไป สำรวจให้ทั่วเมือง Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inchBy inches the water shallows.
inchGive him an inch and he will take a yard.
inchHe is every inch a gentleman.
inchHe is taller than I by two inches.
inchHe is taller than three inches.
inchHe knows every inch of this area.
inchHe looks every inch a gentleman.
inchHer waist measures 24 inches.
inchHe was every inch a king.
inchI know every inch of New York.
inchI know every inch of the town.
inchI measured the board in inches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบ(v) move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Example: หนอนค่อยๆ คืบไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Thai Definition: เขยิบตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบคลาน(v) move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai Definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
บีบ[bīp] (v) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring  FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[chok] (v) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away  FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
โดยไม่กะพริบตา[dōi mai kaphrip tā] (xp) EN: without batting an eyelid ; without flinching
ฟุต[fut] (n) EN: foot (measurement – 12 inches)  FR: pied (30,48 cm) [m]
จิกหัว[jikhūa] (v) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair
ก้ามปูหลุด[kāmpū lut] (n, exp) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCH IH1 N CH
INCHES IH1 N CH IH0 Z
INCHES IH1 N CH AH0 Z
INCHED IH1 N CH T
INCHON IH1 N CH AO0 N
INCHEON IH1 N CH AO0 N
INCHES' IH1 N CH AH0 Z
INCHES' IH1 N CH IH0 Z
INCHING IH1 N CH IH0 NG
INCHCAPE IH1 N CH K EY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inch (v) ˈɪntʃ (i1 n ch)
Inchon (n) ˌɪntʃˈɒn (i2 n ch o1 n)
inched (v) ˈɪntʃt (i1 n ch t)
inches (v) ˈɪntʃɪz (i1 n ch i z)
inching (v) ˈɪntʃɪŋ (i1 n ch i ng)
inchoate (j) ˈɪnkˈouɪt (i1 n k ou1 i t)
inchoative (j) ˈɪnkˈouətɪv (i1 n k ou1 @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英寸[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] inch (English), #42,293 [Add to Longdo]
仁川[Rén chuān, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢ, ] Incheon (city in South Korea), #44,411 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, Syn. Hase

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
すんづくり[sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
ちりんちりん[chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちくりん[chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アタシンチ[atashinchi] (n) (abbr) (col) (fem) my family [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
文字数/インチ[もじすうう/インチ, mojisuuu / inchi] CPI, Character Per Inch [Add to Longdo]
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]
最頻値[さいひんち, saihinchi] mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, v. t. [imp. & p. p. {Inched}; p. pr. & vb. n.
   {Inching}.]
   [1913 Webster]
   1. To drive by inches, or small degrees. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He gets too far into the soldier's grace
       And inches out my master.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deal out by inches; to give sparingly. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, v. i.
   To advance or retire by inches or small degrees; to move
   slowly; as, to inch forward.
   [1913 Webster]
 
      With slow paces measures back the field,
      And inches to the walls.         --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\ ([i^]nch), n. [Gael. inis.]
   An island; -- often used in the names of small islands off
   the coast of Scotland, as in Inchcolm, Inchkeith, etc.
   [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, n. [OE. inche, unche, AS. ynce, L. uncia the
   twelfth part, inch, ounce. See {Ounce} a weight.]
   [1913 Webster]
   1. A measure of length, the twelfth part of a foot, commonly
    subdivided into halves, quarters, eights, sixteenths,
    etc., as among mechanics. It was also formerly divided
    into twelve parts, called lines, and originally into three
    parts, called barleycorns, its length supposed to have
    been determined from three grains of barley placed end to
    end lengthwise. It is also sometimes called a prime ('),
    composed of twelve seconds (''), as in the duodecimal
    system of arithmetic.
    [1913 Webster]
 
   Note: The symbol ' is the same symbol as the light accent, or
      the "minutes" of an arc. The "seconds" symbol should
      actually have the two strokes closer than in repeated
      "minutes", but in this dictionary '' will be
      interpreted as "seconds".
      [PJC]
 
         12 seconds ('') make 1 inch or prime. 12 inches
         or primes (') make 1 foot.     --B.
                          Greenleaf.
      [1913 Webster]
 
   Note: The meter, the accepted scientific standard of length,
      equals 39.37 inches; the inch is equal to 2.54
      centimeters. See {Metric system}, and {Meter}.
      [1913 Webster]
 
   2. A small distance or degree, whether of time or space;
    hence, a critical moment; also used metaphorically of
    minor concessins in bargaining; as, he won't give an inch;
    give him an inch and he'll take a mile.
    [1913 Webster]
 
       Beldame, I think we watched you at an inch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {By inches}, by slow degrees, gradually.
 
   {Inch of candle}. See under {Candle}.
 
   {Inches of pressure}, usually, the pressure indicated by so
    many inches of a mercury column, as on a steam gauge.
 
   {Inch of water}. See under {Water}.
 
   {Miner's inch}, (Hydraulic Mining), a unit for the
    measurement of water. See {Inch of water}, under {Water}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, a.
   Measuring an inch in any dimension, whether length, breadth,
   or thickness; -- used in composition; as, a two-inch cable; a
   four-inch plank.
   [1913 Webster]
 
   {Inch stuff}, boards, etc., sawed one inch thick.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inch
   n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn:
      {inch}, {in}]
   2: a unit of measurement for advertising space [syn: {column
     inch}, {inch}]
   v 1: advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car"
      [syn: {edge}, {inch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top