Search result for

inch

(112 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inch-, *inch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inch[VT] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch[VI] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch[N] นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
inchmeal[ADV] ทีละเล็กละน้อย, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually
inchoate[ADJ] เพิ่งเริ่มต้น (คำทางการ), Syn. incipient, rudimentary
inchoation[N] การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มต้น, Syn. incipience, rudiment
inch by inch[IDM] ทีละนิ้ว, See also: ทีละนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inch(อินชฺ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1ซ12 ฟุตหรือ 2.54 เซนติเมตร, จำนวนเล็กน้อยมาก.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin)
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inch(n) หน่วยความยาวเป็นนิ้ว
cinch(vt) รัดแน่น
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
clinch(vi,vt) ตอกติด,ยึดติด,รัดแน่น,กอดแน่น
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Inchmaree Clauseข้อกำหนดอินช์มารี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inchoate๑. ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ (ก. อาญา)๒. ยังไม่บริบูรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inchoate offensesความผิดที่กระทำยังไม่สำเร็จ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inch (n) 1 นิ้ว ส่วนหนึ่งของความยาว (1นิ้ว = 4 กระเบียด)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just a few inches.แค่นิดเดียวพอ Last Resort (2008)
Wherever you find those guys, Bobby, I want a fat man and little boy... every inch of that goddamn place.เมื่อใดที่นายหาพวกนั้นเจอ บ๊อบบี้ ฉันต้องการตัวคนอ้วนและเด็กหนุ่ม... ทุกตารางนิ้วของที่ฉิบหายนั่น Pilot (2008)
New suit, two buttons, 9 inch pump flaps.สูทใหม่ กระดุม 2 เม็ด ชายเสื้อ 9 นิ้วด้านหลัง The Bank Job (2008)
So you've been going around town with a 12 inch mutton dagger hanging down your pants?งั้นนายก็เข้ามาในเมืองนี้พร้อมกับ... อาวุธลับ 12 นิ้วที่อยู่ในกางเกงนายนะเหรอ The Bank Job (2008)
Where am I? I'm at Inchon station. Be here in 30 minutes.ผมอยู่ที่ไหนเนี่ย? ชั้นอยู่สถานีอินชอน รีบมาที่นี่ภายใน 30 นาที My Sassy Girl (2008)
3 quarter inch steel plate, front, sides.แผ่นเหล็กหนา3/4นิ้วอย่างแข็งด้านใน Death Race (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
Not if you rack me to within an inch of my life.ถึงแม้ว่าเจ้าจะทรมานข้า จนเฮือกสุดท้ายของชีวิตก็ตาม The Other Boleyn Girl (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Isn't President Guk the President for Incheon's economy?ประธานกุ๊กไม่ใช่ ประะธานของ เศรษฐกิจในอินชอนนี่, หลอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inchThe ice is two inches thick.
inchHe knows every inch of this area.
inchShe knew to an inch where everything should be.
inchBy inches the water shallows.
inchThe elephant won't move an inch.
inchThe glacier moves but by inches.
inchI measured the board in inches.
inchI will not give an inch on this point.
inchThey knew to an inch where the rocket would land.
inchIt has a wingspan of about four inches.
inchHe was every inch a king.
inchHe is every inch a gentleman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบ[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Example: หนอนค่อยๆ คืบไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Thai definition: เขยิบตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบคลาน[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling   FR: grincheux ; hargneux
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair   
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCH    IH1 N CH
INCHED    IH1 N CH T
INCHES    IH1 N CH AH0 Z
INCHON    IH1 N CH AH0 N
INCHON    IH1 N CH AA0 N
INCHES'    IH1 N CH AH0 Z
INCHING    IH1 N CH IH0 NG
INCHCAPE    IH1 N CH K EY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inch    (v) (i1 n ch)
Inchon    (n) (i2 n ch o1 n)
inched    (v) (i1 n ch t)
inches    (v) (i1 n ch i z)
inching    (v) (i1 n ch i ng)
inchoate    (j) (i1 n k ou1 i t)
inchoative    (j) (i1 n k ou1 @ t i v)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, See also: S. Hase,

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
すんづくり[, sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちくりん[, chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アタシンチ[, atashinchi] (n) (abbr) (col) (fem) my family [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁川[Rén chuān, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢ, ] Incheon (city in South Korea) [Add to Longdo]
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] inch (English) [Add to Longdo]
英寸[yīng cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
文字数/インチ[もじすうう/インチ, mojisuuu / inchi] CPI, Character Per Inch [Add to Longdo]
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]
最頻値[さいひんち, saihinchi] mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, v. t. [imp. & p. p. {Inched}; p. pr. & vb. n.
   {Inching}.]
   [1913 Webster]
   1. To drive by inches, or small degrees. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He gets too far into the soldier's grace
       And inches out my master.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deal out by inches; to give sparingly. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, v. i.
   To advance or retire by inches or small degrees; to move
   slowly; as, to inch forward.
   [1913 Webster]
 
      With slow paces measures back the field,
      And inches to the walls.         --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\ ([i^]nch), n. [Gael. inis.]
   An island; -- often used in the names of small islands off
   the coast of Scotland, as in Inchcolm, Inchkeith, etc.
   [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, n. [OE. inche, unche, AS. ynce, L. uncia the
   twelfth part, inch, ounce. See {Ounce} a weight.]
   [1913 Webster]
   1. A measure of length, the twelfth part of a foot, commonly
    subdivided into halves, quarters, eights, sixteenths,
    etc., as among mechanics. It was also formerly divided
    into twelve parts, called lines, and originally into three
    parts, called barleycorns, its length supposed to have
    been determined from three grains of barley placed end to
    end lengthwise. It is also sometimes called a prime ('),
    composed of twelve seconds (''), as in the duodecimal
    system of arithmetic.
    [1913 Webster]
 
   Note: The symbol ' is the same symbol as the light accent, or
      the "minutes" of an arc. The "seconds" symbol should
      actually have the two strokes closer than in repeated
      "minutes", but in this dictionary '' will be
      interpreted as "seconds".
      [PJC]
 
         12 seconds ('') make 1 inch or prime. 12 inches
         or primes (') make 1 foot.     --B.
                          Greenleaf.
      [1913 Webster]
 
   Note: The meter, the accepted scientific standard of length,
      equals 39.37 inches; the inch is equal to 2.54
      centimeters. See {Metric system}, and {Meter}.
      [1913 Webster]
 
   2. A small distance or degree, whether of time or space;
    hence, a critical moment; also used metaphorically of
    minor concessins in bargaining; as, he won't give an inch;
    give him an inch and he'll take a mile.
    [1913 Webster]
 
       Beldame, I think we watched you at an inch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {By inches}, by slow degrees, gradually.
 
   {Inch of candle}. See under {Candle}.
 
   {Inches of pressure}, usually, the pressure indicated by so
    many inches of a mercury column, as on a steam gauge.
 
   {Inch of water}. See under {Water}.
 
   {Miner's inch}, (Hydraulic Mining), a unit for the
    measurement of water. See {Inch of water}, under {Water}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inch \Inch\, a.
   Measuring an inch in any dimension, whether length, breadth,
   or thickness; -- used in composition; as, a two-inch cable; a
   four-inch plank.
   [1913 Webster]
 
   {Inch stuff}, boards, etc., sawed one inch thick.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inch
   n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn:
      {inch}, {in}]
   2: a unit of measurement for advertising space [syn: {column
     inch}, {inch}]
   v 1: advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car"
      [syn: {edge}, {inch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top