ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aloofness

AH0 L UW1 F N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloofness-, *aloofness*, aloofnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my aloofness unconsciously reminds them...และความสันโดษของผม ก็บังเอิญทำให้พวกเขาคิดถึง... Physical Education (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALOOFNESS AH0 L UW1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloofness (n) ˈəlˈuːfnəs (@1 l uu1 f n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
孤高[ここう, kokou] (adj-na,n) isolation; aloofness; superiority [Add to Longdo]
超俗[ちょうぞく, chouzoku] (n,adj-no) aloofness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloofness \A*loof"ness\, n.
   State of being aloof. --Rogers (1642).
   [1913 Webster]
 
      The . . . aloofness of his dim forest life. --Thoreau.
   [1913 Webster] Alopecy

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloofness
   n 1: indifference by personal withdrawal; "emotional distance"
      [syn: {distance}, {aloofness}]
   2: a disposition to be distant and unsympathetic in manner [syn:
     {aloofness}, {remoteness}, {standoffishness},
     {withdrawnness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top