ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retire

R IH0 T AY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retire-, *retire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retire(vi) เกษียณ, See also: เกษียณอายุ, ปลดเกษียณ, Syn. resign, stop working
retire(vi) เข้านอน, Syn. go to bed
retire(vt) ออกไป, See also: จากไป, Syn. depart, leave
retire(vi) ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. forsake, withdraw
retired(adj) ปลดเกษียณ, See also: ปลดประจำการ
retired(adj) ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn
retiree(n) ผู้เกษียณ
retire on(phrv) ปลดเกษียณ, See also: ได้บำนาญ
retire to(phrv) หลบไป (สถานที่เงียบหรือเป็นส่วนตัว)
retire to(phrv) ย้ายที่ทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก, ถอนตัว, ไปนอน, เข้านอน, ปลด, ปลดเกษียณ, ออกไป, จากไป, ปลีกตัว, ซ่อนตัว, สละโลก vt. ถอน, ถอนกลับ, เอาออก, ถอนตัว, รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit, resign, withdraw
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
retiree(รีไท'อะรี) n. ผู้ปลดเกษียณ, ผู้เลิกกิจการ
retirement(รีไท'เออะเมินทฺ) n., adj. การปลดเกษียณ, การอยู่อย่างสันโดษ, สถานที่สันโดษ

English-Thai: Nontri Dictionary
retire(vi) ปลีกตัว, ลาออก, ซ่อนตัว, ปลดเกษียณ, ถอนตัว, พักงาน
retire(vt) เอาออก, ถอนออก, ถอนตัว, ถอนคืน
retired(adj) ถอนตัวออก, ลาออกแล้ว, ปลดเกษียณแล้ว
retirement(n) การปลดเกษียณ, การลาออก, การเลิกกิจการ, การปลดประจำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retireออกจากงาน, ออกจากตำแหน่ง, พ้นจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retirementการเกษียณอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityเงินรายปีเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityบำนาญเหตุออกจากงาน, บำนาญเหตุเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement by rotationการออกจากตำแหน่งตามวาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement income policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ มีความหมายเหมือนกับ retirement policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retireesผู้เกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirementการเกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirement ageวัยเกษียณ [TU Subject Heading]
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [เศรษฐศาสตร์]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, Example: กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500, 000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
- And I could retire sooner. - You'd win.คุณต้องการชนะ ใช่. How I Won the War (1967)
I shall retire and hand the name over to someone else.ข้าจะเกษียณตัวเองและส่งต่อนามโรเบิร์ตนี้ให้ใครสักคน The Princess Bride (1987)
What am I going to retire from? Life?จะให้ผมเกษียณจากอะไร ชีวิต Don Juan DeMarco (1994)
Retire with a bang, eh, E.J.?เกษียณแบบเปรี้ยงปร้างเลย อี.เจ. Titanic (1997)
I'll retire now.แม่จะกลับก่อน The Man in the Iron Mask (1998)
I will let you retire in peace.แล้วข้าจะให้เจ้าเกษียณอย่างสงบ The Man in the Iron Mask (1998)
Please retire to your rooms!เราเสียใจ กรุณาออกจากห้อง! ต้องขออภัยอย่างมาก! Spirited Away (2001)
OK, I'll let you retire after thisโอเค จบงานนี้จะให้เลิก Infernal Affairs (2002)
I'm due to retire next year but if you think I'm gonna let you dangle me with this, you can go to hell.ถ้าคุณคิดว่า ผมจะยอมนั่งอยู่เฉยๆ และปล่อยให้คุณแขวนคอผมด้วยเรื่องนี้ The Bourne Supremacy (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retireAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
retireAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
retireAt our company, the retirement age is 60.
retireBefore he retired, he had handed over charge of his office.
retireBy the time he retires my father will have worked for almost thirty years.
retireBy the time my father retires he will have worked for almost thirty years.
retireGrandfather has retired because he is getting old.
retireHe has at last retired from public office.
retireHe has retired, but he is still an actual leader.
retireHe retired at the age of 65.
retireHe retired because of loss of his health.
retireHe retired from office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษียณ(v) retire, See also: superannuate, Syn. ปลดเกษียณ, เกษียณอายุ, Example: ด้วยความเป็นนักประชาธิปไตย เขาจึงลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผย, Thai Definition: สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษียณอายุ(v) retire, See also: superannuate, Syn. ปลดเกษียณ, เกษียณ, Example: อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอาจารย์แพทย์เกษียณอายุอย่างน้อย 30 คน, Thai Definition: ครบกำหนดอายุรับราชการ, สิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน
ความสันโดษ(n) solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai Definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
เงินบำเหน็จ(n) pension, See also: retirement pay, Syn. บำเหน็จ, Example: หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เขาได้รับเงินบำเหน็จมาก้อนหนึ่ง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: เงินตอบแทนที่ได้ทำงานมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่ออกจากงาน
ปลดเกษียณ(v) retire, Syn. ปลดเกษียณอายุ, Example: ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี, Thai Definition: ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ, Notes: (ปาก)
ครบเกษียณ(v) retire, Syn. ครบเกษียณอายุ, Example: ข้าราชการหลายท่านที่นี่จะครบเกษียณในปีหน้า
การเกษียณ(n) retirement, Example: การเกษียณราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย
การเกษียณอายุ(n) retirement, See also: superannuation, Example: การเกษียณอายุราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: pension ; retirement allowance  FR: pension [ f ]
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
ช้อน[chøn] (v) EN: take up ; scoop ; dip  FR: puiser ; retirer
ให้ออก[hai-øk] (v) EN: sort out ; retire
หด[hot] (v) EN: draw back ; withdraw  FR: retirer ; ôter
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [ m ] ; travailleur retraité [ m ]
การเกษียณอายุ[kān kasīen-āyu] (n, exp) EN: retirement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETIRE R IH0 T AY1 R
RETIRE R IY0 T AY1 R
RETIREE R IY0 T AY1 R IY1
RETIRES R IH0 T AY1 R Z
RETIRED R IY0 T AY1 ER0 D
RETIRED R IH0 T AY1 R D
RETIRES R IY0 T AY1 ER0 Z
RETIREES R IY0 T AY1 R IY1 Z
RETIRE(2) R IY2 T AY1 ER0
RETIREES' R IH0 T AY2 R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retire (v) rˈɪtˈaɪər (r i1 t ai1 @ r)
retired (v) rˈɪtˈaɪəd (r i1 t ai1 @ d)
retires (v) rˈɪtˈaɪəz (r i1 t ai1 @ z)
retirees (n) rɪtˈaɪrˈiːz (r i t ai1 r ii1 z)
retirement (n) rˈɪtˈaɪəmənt (r i1 t ai1 @ m @ n t)
retirements (n) rˈɪtˈaɪəmənts (r i1 t ai1 @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退休[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
离职[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, / ] retire; leave office; quit a job, #13,668 [Add to Longdo]
退休金[tuì xiū jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pay; pension, #23,082 [Add to Longdo]
退下金[tuì xià jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セカンドライフ[sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world) [Add to Longdo]
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
リタイア[ritaia] (n, vs) retire; (P) [Add to Longdo]
依願退職[いがんたいしょく, igantaishoku] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
依願免官[いがんめんかん, iganmenkan] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
逸民[いつみん, itsumin] (n) retired person; recluse [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r, vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1, vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retire \Re*tire"\, v. i.
   1. To go back or return; to draw back or away; to keep aloof;
    to withdraw or retreat, as from observation; to go into
    privacy; as, to retire to his home; to retire from the
    world, or from notice.
    [1913 Webster]
 
       To Una back he cast him to retire.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The mind contracts herself, and shrinketh in,
       And to herself she gladly doth retire. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To retreat from action or danger; to withdraw for safety
    or pleasure; as, to retire from battle.
    [1913 Webster]
 
       Set Uriah in the forefront of the hottest battle,
       and retire ye from him, that he may be smitten, and
       die.                 --2 Sam. xi.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   3. To withdraw from a public station, or from business; as,
    having made a large fortune, he retired.
    [1913 Webster]
 
       And from Britannia's public posts retire. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To recede; to fall or bend back; as, the shore of the sea
    retires in bays and gulfs.
    [1913 Webster]
 
   5. To go to bed; as, he usually retires early.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To withdraw; leave; depart; secede; recede; retreat;
     retrocede.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retire \Re*tire"\, v. t. [imp. & p. p. {Retired}; p. pr. & vb.
   n. {Retiring}.] [F. retirer; pref. re- re- + tirer to draw.
   See {Tirade}.]
   1. To withdraw; to take away; -- sometimes used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He . . . retired himself, his wife, and children
       into a forest.            --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       As when the sun is present all the year,
       And never doth retire his golden ray. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw from circulation, or from the market; to take
    up and pay; as, to retire bonds; to retire a note.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to retire; specifically, to designate as no
    longer qualified for active service; to place on the
    retired list; as, to retire a military or naval officer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retire \Re*tire"\, n.
   1. The act of retiring, or the state of being retired; also,
    a place to which one retires. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The battle and the retire of the English succors.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       [Eve] discover'd soon the place of her retire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A call sounded on a bugle, announcing to
    skirmishers that they are to retire, or fall back.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retire
   v 1: go into retirement; stop performing one's work or withdraw
      from one's position; "He retired at age 68"
   2: withdraw from active participation; "He retired from chess"
     [syn: {retire}, {withdraw}]
   3: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
     "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
     {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
     {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march on},
     {move on}, {pass on}, {progress}]
   4: withdraw from circulation or from the market, as of bills,
     shares, and bonds
   5: break from a meeting or gathering; "We adjourned for lunch";
     "The men retired to the library" [syn: {adjourn}, {withdraw},
     {retire}]
   6: make (someone) retire; "The director was retired after the
     scandal"
   7: dispose of (something no longer useful or needed); "She
     finally retired that old coat"
   8: lose interest; "he retired from life when his wife died"
     [syn: {retire}, {withdraw}]
   9: cause to be out on a fielding play [syn: {put out}, {retire}]
   10: cause to get out; "The pitcher retired three batters"; "the
     runner was put out at third base" [syn: {retire}, {strike
     out}]
   11: prepare for sleep; "I usually turn in at midnight"; "He goes
     to bed at the crack of dawn" [syn: {go to bed}, {turn in},
     {bed}, {crawl in}, {kip down}, {hit the hay}, {hit the
     sack}, {sack out}, {go to sleep}, {retire}] [ant: {arise},
     {get up}, {rise}, {turn out}, {uprise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top