ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take out-, *take out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take out(phrv) นำออกไป, See also: เคลื่อนย้าย, Syn. move out, remove
take out(phrv) ดึงออก, See also: ใช้กำลัง ถอนออก, Syn. extract, pull out
take out(phrv) แกะออก, Syn. unpack
take out(phrv) ตัดตอนข้อความออกมา, See also: คัดลอกข้อความออกมา, Syn. excerpt, extract
take out(phrv) ตัดออก, See also: ออก, ตัดทอน
take out(phrv) ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)
take out(phrv) ถอนเงิน, Syn. withdraw
take out(phrv) ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน, See also: ซื้ออาหาร
take out(phrv) นัดออกไปข้างนอก, See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย, Syn. ask out, invite out
take out(phrv) พาออกไปจาก, See also: นำออกจาก, Syn. carry out, go out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nowadays, these kids, they take out everything.เด็กสมัยนี้ใช้อุปกรณ์เพียบ Jaws (1975)
- I told you to take out the garbage. - Just a second!เจ้าต้องการละลายมันด้วยอะไร Big (1988)
What did you take out of that pocket?นายเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าน่ะ Of Mice and Men (1992)
You could take out anybody and said you did the job.เพราะเธอสามารถเอาใครมาก็ได้ และบอกว่าทำงานเสร็จแล้ว Léon: The Professional (1994)
Open it up. Take out the money.เปิดมันขึ้น จะออกเงิน Pulp Fiction (1994)
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก American History X (1998)
Look, I can't take out her sister until Kat starts dating.ฟังนะ ฉันไม่อาจพาน้องสาวเธอไปเที่ยวได้ ถ้าแคทยังไม่มีเดท 10 Things I Hate About You (1999)
You're gonna pay me to take out some chick?นายจะจ้างฉันไปเที่ยวกับผู้หญิง? 10 Things I Hate About You (1999)
- For you to take out Kat.ที่นายจะพาแคทไปเดทไง 10 Things I Hate About You (1999)
I didn't pay you to take out Kat so some little punk could snake me with Bianca.ฉันไม่ได้จ่ายเงินให้นายมาคบกับแคท เพื่อจะให้ไอ้เด็กแสบนั่นมาหลอกเอาบิอังก้าไปนะเว่ย 10 Things I Hate About You (1999)
Some asshole paid me to take out this really great girl.ไอ้บ้าคนนึงจ่ายฉัน เพื่อให้จีบสาวแสนดีคนนี้ 10 Things I Hate About You (1999)
So I got $500. That's maximum. That's what I can take out in a day.ฉันมี 500ดอลล่า นั่นมากที่สุด นั่นที่ฉันถอนออกมาได้วันนึง Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take outDon't take out the books on this shelf.
take outHe was seen to take out the book secretly.
take outHow many books can I take out at one time?
take outI quietly take out my camera, so as not to be noticed by my photographic subject, and peek through the finder.
take outI saw him take out something like a pot from the box.
take outIs that to eat here or take out?
take outJane went to the bank to take out some money.
take outNever mind that, just take out what you've just nicked from your bag.
take outTo take out.
take outWill you make it to take out?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auslagern [ econ. ]take out of the warehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出す[だす, dasu] (v5s, vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) #1,943 [Add to Longdo]
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s, vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引っ張り出す;引っ張りだす[ひっぱりだす, hipparidasu] (v5s, vt) to take out; to drag out [Add to Longdo]
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r, vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P) [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s, vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]
借り出す[かりだす, karidasu] (v5s, vt) to borrow; to take out [Add to Longdo]
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s, vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P) [Add to Longdo]
舟を出す[ふねをだす, funewodasu] (exp, v5s) to take out a boat; to put out a boat [Add to Longdo]
出してくれる[だしてくれる, dashitekureru] (exp, v1) to take out; to put out; to help leave [Add to Longdo]
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s, vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take out
   v 1: cause to leave; "The teacher took the children out of the
      classroom" [syn: {take out}, {move out}, {remove}]
   2: remove from its packing; "unpack the presents" [syn:
     {unpack}, {take out}] [ant: {pack}]
   3: take out or remove; "take out the chicken after adding the
     vegetables" [syn: {take away}, {take out}] [ant: {add}]
   4: obtain by legal or official process; "take out a license";
     "take out a patent"
   5: make a date; "Has he asked you out yet?" [syn: {ask out},
     {invite out}, {take out}]
   6: remove something from a container or an enclosed space
   7: purchase prepared food to be eaten at home [syn: {take out},
     {buy food}]
   8: remove (a commodity) from (a supply source); "She drew $2,000
     from the account"; "The doctors drew medical supplies from
     the hospital's emergency bank" [syn: {withdraw}, {draw},
     {take out}, {draw off}] [ant: {bank}, {deposit}]
   9: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   10: take liquid out of a container or well; "She drew water from
     the barrel" [syn: {draw}, {take out}]
   11: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]
   12: buy and consume food from a restaurant or establishment that
     sells prepared food; "We'll take out pizza, since I am too
     tired to cook" [syn: {take out}, {take away}]
   13: take out of a literary work in order to cite or copy [syn:
     {excerpt}, {extract}, {take out}]
   14: prevent from being included or considered or accepted; "The
     bad results were excluded from the report"; "Leave off the
     top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
     off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top