ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -擊-, *擊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[擊, jī, ㄐㄧ] to strike, to hit, to beat; to attack, to fight
Radical: Decomposition: 毄 (jī ㄐㄧ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To strike 毄 with a hand 手; 毄 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] to hit; to strike; to break; Taiwan pr. ji2, #1,433 [Add to Longdo]
打击[dǎ jī, ㄉㄚˇ ㄐㄧ, / ] to hit; to strike; to attack; to crackdown on sth; a setback; a blow, #1,890 [Add to Longdo]
攻击[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to attack; to accuse; to charge; (military) attack, #2,054 [Add to Longdo]
袭击[xí jī, ㄒㄧˊ ㄐㄧ, / ] an attack (esp. surprise attack); raid; to attack, #2,779 [Add to Longdo]
冲击[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] an attack; under attack; a shock, #3,190 [Add to Longdo]
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat, #3,808 [Add to Longdo]
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
射击[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] shoot; fire (ammunition), #7,267 [Add to Longdo]
突击[tū jī, ㄊㄨ ㄐㄧ, / ] make a sudden and violent attack; do a crash job, #7,901 [Add to Longdo]
撞击[zhuàng jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ, / ] to strike; to hit; to ram, #9,349 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were transferring your cargo to four French ships of the line?[CN] 那些遭到威靈頓和西班牙攻 從佈雷斯特逃跑的 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Hold your fire...[JA] まだつな! 引き寄せろ! Princess Mononoke (1997)
Two broadsides into her without a round back.[CN] 兩邊弦炮都中她 但是他們的回一個也沒打到 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
The carrier of the magic helmet who, disguised as Gunther, defeated you three times - Siegfried, my husband gave it to me![CN] 隱身披的主人裝成龔特爾王敗了你三次 這是我的丈夫齊格弗裏德送給我的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Are you really the man who defeated me threefold?[CN] 你是那個敗了我三次的人嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
In other words, you fired the pistol... only to frighten Beryl Caighn.[CN] 換句話說 你開槍射 只是為了嚇嚇黛洛 肯恩 Adam's Rib (1949)
And it can break a good man's spirit.[CN] 而且會打好人的情緒 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
You said anyone is capable of attack if provoked.[CN] 任何人如被激怒後都會攻別人 Adam's Rib (1949)
Armed robbery, third offence, murder, second degree.[CN] 持槍搶劫,三次襲,二級謀殺犯 Riot in Cell Block 11 (1954)
At the mention of me coming to Windward, Grandfather almost had an attack.[CN] 一提到我要去溫德沃,爺爺 就深受打 The Uninvited (1944)
but still they'll charge.[JA] 全て分かっていても猪たちは正面から攻したいのさ. Princess Mononoke (1997)
Who warrants me that in the heat of battle not a chance blade should pierce where the lime leaf fell?[CN] 那誰又能擔保,萬一在戰鬥時 碰巧被敵人攻到 當時樹葉遮蓋的地方呢? Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top