ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annul

AE1 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annul-, *annul*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annul(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate, repeal, abolish, cancel
annul(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบลง, Syn. end, cease, break off, Ant. start, begin
annular(adj) ซึ่งเป็นรูปวงแหวน, Syn. round
annulet(n) วงแหวนเล็กๆ, Syn. small ring
annulate(adj) เป็นวงแหวน, Syn. ringed, annulated
annulated(adj) เป็นวงแหวน, Syn. ringed, annulate
annulment(n) การประกาศว่าเป็นโมฆะ, Syn. invalidation, nullification, cancellation
annular eclipse(n) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate
annular(แอน' นิวละ) adj. ซึ่งเป็นรูปวงแหวน -annularity n. (of a ring)
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation
cannula(แค็น'นูละ) n. ท่อกลวงสำหรับสอดเข้าไปในโพรงร่างกาย, See also: cannulate adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
annulet(n) แหวนเล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annular-รูปวงแหวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annular-วงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
annular drainage patternแบบรูปทางน้ำวงแหวน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annular flame cutting nozzle; annular preheat cutting nozzleหัวตัดวงแหวน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
annular placenta; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annular preheat cutting nozzle; annular flame cutting nozzleหัวตัดวงแหวน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
annular strictureรอยคอดรัดรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annulate๑. มีแอนนูลัส๒. มีกลุ่มเซลล์ผนังหนา, มีแถวเซลล์ผนังหนา [อับสปอร์ของเฟิร์นและมอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annulmentการบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annularการหดตัวชนิดเป็นวงแหวน, แผ่นวงแหวน, วงแหวน [การแพทย์]
annular drainage patternannular drainage pattern, แบบรูปทางน้ำวงแหวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Annular Patternลักษณะคล้ายวงแหวน [การแพทย์]
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]
Annulospinalแอนนูโลสไปนัล [การแพทย์]
Annulusช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Annulusวงแหวนรอบปากขวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really do not know why we waste our time talking of convents when you could simply annul the marriage.หม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่า ...ทำไมเราเสียเวลาพูดเกี่ยวกับสำนักนางชี... ...เมื่อฝ่าบาทแค่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ The Other Boleyn Girl (2008)
He should simply take matters into his own hands and annul the marriage.พระองค์ควรจะมีอำนาจจัดการได้เอง และทำให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะซะ The Other Boleyn Girl (2008)
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด The Princess Dowry (2012)
If you're going to annul an engagement with the man who works across the street you should do it in person.คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังจะไปพบกับลุค คุณอ่านง่ายกว่ารหัสวิจเญอแนร์ The Midnight Ride (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ยกเลิก(v) cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกเลิกสัญญา[bøkloēk sanyā] (v, exp) EN: cancel a contract  FR: annuler un contrat
การทำให้เป็นโมฆะ[kān thamhai pen mōkha] (n) EN: annulment ; voidableness
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [f]
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[loēk sanyā] (v, exp) EN: rescind ; cancel a contract  FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
งด[ngot] (v) EN: cancel ; call off ; rescind  FR: annuler
งด(การ)ประชุม[ngot (kān) prachum] (v, exp) EN: cancel a meeting  FR: annuler une réunion
นิ้วนาง[niū nāng] (n) EN: ring finger  FR: annulaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNUL AE1 N AH0 L
ANNULAR AE1 N Y AH0 L ER0
ANNULLED AE1 N AH0 L D
ANNULMENT AE1 N AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annul (v) ˈənˈʌl (@1 n uh1 l)
annuls (v) ˈənˈʌlz (@1 n uh1 l z)
annular (j) ˈænjulər (a1 n y u l @ r)
annulled (v) ˈənˈʌld (@1 n uh1 l d)
annulling (v) ˈənˈʌlɪŋ (@1 n uh1 l i ng)
annulment (n) ˈənˈʌlmənt (@1 n uh1 l m @ n t)
annulments (n) ˈənˈʌlmənts (@1 n uh1 l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annullierung {f}nullification [Add to Longdo]
Annullator {m}annihilator [Add to Longdo]
Annullierung {f} | Annullierungen {pl}defeasance | defeasances [Add to Longdo]
Annullierung {f}; Aufhebung {f}cancellation [Add to Longdo]
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
annullieren; aufheben | annullierend | annulliert | er/sie annulliert | ich/er/sie annullierte | er/sie hat/hatte annulliertto annul | annulling | annulled | he/she annuls | I/he/she annulled | he/she has/had annulled [Add to Longdo]
annullierento undo [Add to Longdo]
annullierbarcancelable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナル[anaru] (adj-f) (1) anal; (vs) (2) to annul [Add to Longdo]
カニューレ[kanyu-re] (n) cannula (ger [Add to Longdo]
ヒメテングハギ[himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length) [Add to Longdo]
ワヌケヤッコ;ブルーリングエンジェルフィッシュ[wanukeyakko ; buru-ringuenjierufisshu] (n) bluering angelfish (Pomacanthus annularis) [Add to Longdo]
顎沙魚;顎鯊[あごはぜ;アゴハゼ, agohaze ; agohaze] (n) (uk) forktongue goby (Chaenogobius annularis); chestnut goby [Add to Longdo]
環状[かんじょう, kanjou] (n,adj-no) annulation; ring-forming; (P) [Add to Longdo]
環節動物[かんせつどうぶつ, kansetsudoubutsu] (n) annulosan [Add to Longdo]
金環食;金環蝕[きんかんしょく, kinkanshoku] (n) annular eclipse [Add to Longdo]
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annul \An*nul"\, v. t. [imp. & p. p. {Annulled}; p. pr. & vb. n.
   {Annulling}.] [F. annuler, LL. annullare, annulare, fr. L. ad
   to + nullus none, nullum, neut., nothing. See {Null}, a.]
   1. To reduce to nothing; to obliterate.
    [1913 Webster]
 
       Light, the prime work of God, to me's extinct.
       And all her various objects of delight
       Annulled.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make void or of no effect; to nullify; to abolish; to
    do away with; -- used appropriately of laws, decrees,
    edicts, decisions of courts, or other established rules,
    permanent usages, and the like, which are made void by
    component authority.
    [1913 Webster]
 
       Do they mean to annul laws of inestimable value to
       our liberties?            --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abolish; abrogate; repeal; cancel; reverse; rescind;
     revoke; nullify; destroy. See {Abolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annul
   v 1: declare invalid; "The contract was annulled"; "void a plea"
      [syn: {invalidate}, {annul}, {quash}, {void}, {avoid},
      {nullify}] [ant: {formalise}, {formalize}, {validate}]
   2: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top