ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secession

S IH0 S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secession-, *secession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secession(n) การแยกตัวออก, See also: การถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ, Syn. dissent, withdrawal, schism, breakaway, separation
secessional(adj) ซึ่งแยกตัวออก, See also: ซึ่งแบ่งแยก
secessionist(adj) ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน, See also: ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน, Syn. schismatic, schismatical, seceding
secessionist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน, See also: ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป, Syn. rebel, seceder, schismatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก, การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n., adj. secessionism n., Syn. abandonment, withdrawal

English-Thai: Nontri Dictionary
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน, การปลีกตัวออก, การแยกตัวออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secessionการแยกตัวออก (เป็นรัฐอิสระ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SECESSION S IH0 S EH1 SH AH0 N
SECESSIONIST S IH0 S EH1 SH AH0 N IH0 S T
SECESSIONISTS S IH0 S EH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secession (n) sˈɪsˈɛʃən (s i1 s e1 sh @ n)
secessions (n) sˈɪsˈɛʃənz (s i1 s e1 sh @ n z)
secessionist (n) sˈɪsˈɛʃənɪst (s i1 s e1 sh @ n i s t)
secessionists (n) sˈɪsˈɛʃənɪsts (s i1 s e1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sezession { f } | Sezessionen { pl }secession | secessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セセッション;ゼツェッション;ゼツェシオン[sesesshon ; zetsuesshon ; zetsueshion] (n) secession [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n, vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) [Add to Longdo]
分党[ぶんとう, buntou] (n) secession from a party [Add to Longdo]
分離主義[ぶんりしゅぎ, bunrishugi] (n) separatism; secessionism [Add to Longdo]
分離派[ぶんりは, bunriha] (n) separatists; secessionists [Add to Longdo]
分離論[ぶんりろん, bunriron] (n) (See 分離主義) separatism; secessionism [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n, vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) [Add to Longdo]
離党[りとう, ritou] (n, vs) secession from a political party; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secession \Se*ces"sion\ (s[-e]*s[e^]sh"[u^]n), n. [L. secessio:
   cf. F. s['e]cession. See {Secede}.]
   1. The act of seceding; separation from fellowship or
    association with others, as in a religious or political
    organization; withdrawal.
    [1913 Webster]
 
   2. (U.S. Hist.) The withdrawal of a State from the national
    Union.
    [1913 Webster]
 
   {Secession Church} (in Scotland). See {Seceder}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secession
   n 1: an Austrian school of art and architecture parallel to the
      French art nouveau in the 1890s [syn: {secession},
      {sezession}]
   2: the withdrawal of eleven southern states from the Union in
     1860 which precipitated the American Civil War
   3: formal separation from an alliance or federation [syn:
     {secession}, {withdrawal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top