ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revoke

R IH0 V OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revoke-, *revoke*
Possible hiragana form: れう゛ぉけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revoke(vt) เพิกถอน, See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, cancel
revoke(vt) เรียกตัวกลับ, Syn. countermand, summon back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revoke(รีโวค') vt., vi. ยกเลิก, เพิกถอน, ลบล้าง, เรียกกลับคืน, See also: revokable adj., Syn. annul

English-Thai: Nontri Dictionary
revoke(vt) เรียกกลับคืนมา, ยกเลิก, ถอน, เพิกถอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revokeเพิกถอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, they will have to revoke your license.ยังไงก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องยึด ใบอนุญาตของคุณ Basic Instinct (1992)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
We really must revoke your membership.เราน่าจะถอนเธอออกจากกลุ่มซะจริง ๆ Heaven and Hell (2008)
I will revoke the challenge. The Knight's Code must be upheld.ข้าจะยกเลิกการประลอง ไม่นะ Excalibur (2008)
I'm just saying that if you gonna try and revoke her sentence. Bullets fly, Michael.ผมกำลังบอกคุณว่า ถ้าคุณพยายามจะทำอะไร ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
Yale will revoke my acceptance As soon as they receive word.จนกว่าพวกเขาจะรับคำร้อง นี่มันเป็นช่วงชั่วโมงที่มืดมิดที่สุด Carrnal Knowledge (2009)
According to our agreement, we can revoke the permit at any time.ตามข้อตกลงเราสามารถ เรียกคืนได้ตลอดเวลา A Night at the Bones Museum (2009)
Associating with a known felon, they can revoke it.ไปเกี่ยวข้องกับพวกอาชญากร พวกเขาก็ยกเลิกได้ The Coffee Cup (2009)
If he violates parole by associating with a known felon, they can revoke it.ถ้าออร์สันกลับไปยุ่งกับพวกอาชญากรอีก จะถือเป็นการละเมิดทัณฑ์บน Would I Think of Suicide? (2009)
They had no right to revoke my membership.พวกเขาไม่มีสิทธิ์มาเพิกถอนผมออกจากสมาชิค What Lies Below (2010)
I'm going to beg them to revoke my visa and deport me back home.ฉันจะไปขอยกเลิกวีซ่าและ กลับไปที่ฟิลิปปินส์ New York (2011)
Revoke my Fae library privileges? Ugh-- Here's one:ปลุกกองทัพสมาคมห้องสมุดเฟเหรอ นี่ไง คาถาเสกหนอง Mirror, Mirror (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนอำนาจ(v) take away one's authority, See also: revoke authority, Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ, Ant. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ, Example: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง, Thai Definition: ไม่ให้มีอำนาจ
เรียกคืน(v) revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai Definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
เพิกถอน(v) withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
บอกเลิก(v) cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนมติ[phoēkthøn mati] (v, exp) EN: revoke a decision
เพิกถอนพินัยกรรม[phoēkthøn phinaikam] (v, exp) EN: revoke a will
เรียกคืน[rīek kheūn] (v, exp) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ถอนอำนาจ[thøn amnāt] (v, exp) EN: take away one's authority ; revoke authority
ถอนใบอนุญาต[thøn bai anuyāt] (v, exp) EN: revoke a licence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVOKE R IH0 V OW1 K
REVOKE R IY0 V OW1 K
REVOKED R IH0 V OW1 K T
REVOKED R IY0 V OW1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revoke (v) rˈɪvˈouk (r i1 v ou1 k)
revoked (v) rˈɪvˈoukt (r i1 v ou1 k t)
revokes (v) rˈɪvˈouks (r i1 v ou1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s, vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp, vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revoke \Re*voke"\, v. i. (Card Playing)
   To fail to follow suit when holding a card of the suit led,
   in violation of the rule of the game; to renege. --Hoyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revoke \Re*voke"\, v. t. [imp. & p. p. {Revoked};p. pr. & vb. n.
   {Revoking}.] [F. r['e]voquer, L. revocare; pref. re- re- +
   vocare to call, fr. vox, vocis, voice. See {Voice}, and cf.
   {Revocate}.]
   1. To call or bring back; to recall. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The faint sprite he did revoke again,
       To her frail mansion of morality.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to annul, by recalling or taking back; to repeal;
    to rescind; to cancel; to reverse, as anything granted by
    a special act; as,, to revoke a will, a license, a grant,
    a permission, a law, or the like. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold back; to repress; to restrain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [She] still strove their sudden rages to revoke.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw back; to withdraw. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To call back to mind; to recollect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man, by revoking and recollecting within himself
       former passages, will be still apt to inculcate
       these sad memoris to his conscience. --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abolish; recall; repeal; rescind; countermand; annul;
     abrogate; cancel; reverse. See {Abolish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revoke \Re*voke"\, n. (Card Playing)
   The act of revoking.
   [1913 Webster]
 
      She [Sarah Battle] never made a revoke. --Lamb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revoke
   n 1: the mistake of not following suit when able to do so [syn:
      {revoke}, {renege}]
   v 1: fail to follow suit when able and required to do so
   2: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top