ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resign

R IH0 Z AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resign-, *resign*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resign(vi) ลาออก, See also: ลาออกจากตำแหน่ง, Syn. leave, quit, vacate
resign(vt) ลาออก, See also: ลาออกจากตำแหน่ง, Syn. leave, quit, vacate
resign(vt) ยอม, See also: สละ, Syn. give up, relinquish
resigned(adj) ซึ่งยอมจำนน, See also: ซึ่งยอมอ่อนข้อ, Syn. submissive
resign to(phrv) วางใจใน, See also: มอบให้ดูแล, ยินยอมให้
resign to(phrv) ยอมรับ (บางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ), Syn. reconcile to
resignedly(adv) โดยยอมจำนน
resign from(phrv) ลาออกจาก, Syn. give up
resignation(n) การลาออก, Syn. abdication, retirement
resignation(n) การยอมจำนน, See also: การยอมรับสภาพ, Syn. acceptance, submission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resign(รีไซน์') vt., vi. ลาออก, ลาออกจากตำแหน่ง, ยอม, สละ, ยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. give up
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก, การลาออกจากตำแหน่ง, ใบลาออก, การยอม, การจำนน, การสละ, การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission, withdrawal, patience
resigned(รีไซดฺ') adj. ยอม, ยอมตาม, จำนน, See also: resignedly adv. resignedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
resign(vi) ยอมตาม, ลาออก, เลิก, มอบตัว, สละ
resignation(n) หนังสือลาออก, การลาออก, การมอบตัว, การสละ, การยอมจำนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resignationการลาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resignationการลาออก [TU Subject Heading]
Resignation from officeการลาออกจากงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(UNCLE): Mr Wickham is to resign from the Militia and go into a northern regiment.คุณวิคแฮมได้ลาออกจากกรมทหารบก และจะไปสมัครเข้ากับกองทัพทางเหนือ Episode #1.6 (1995)
But I'm going to resign my practice... and take a teaching position at Fulton Community College... where I'll be teaching modern criminal investigative techniques.แต่ผมจะขอเลิกทำอาชีพที่ผมทำอยู่ และไปเป็นอาจารย์สอน ที่วิทยาลัยชุมชนฟุลตัน เป็นสถานที่ผมจะสอนการศึกษาปัญหาอาชญากรรม รูปแบบใหม่ นายพูดถูกเรื่องเขาใช่ไหมล่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Maybe it's a ploy to get us to resign on our own.ที่วางแผนจะให้เราลาออกเอง Smile Again (2006)
Guys down at the station are saying you might resign or something.คนที่โรงพักบอกว่าคุณอาจลาออก The Wicker Man (2006)
However, if he resigns his right hell inherit only 0.1%.อย่างไรก็ตามถ้าเขาลาออก เขาจะได้รับมรดกเพียง 0.1% เท่านั้น A Millionaire's First Love (2006)
You seem tense. Is it that important for you to resign from this project?คุณดูเหมือนเครียด มันคือสิ่งสำคัญสำหรับ คุณที่จะลาออกจากโครงการนี้หรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.ก่อนอื่น ผมควรลาออก จากตำแหน่งเพื่อให้มีผลตอนเที่ยงพรุ่งนี้ Frost/Nixon (2008)
No one can know what it's like to resign the presidency.ไม่มีใครรู้ว่าการลาออกจากตำแหน่ง ประธานาธิบดีนี่มันเป็นยังไง Frost/Nixon (2008)
This idea that you have to resign from life and settle down the moment you have children.ความคิดนี้ว่าคุณจะต้องลาออกจากชีวิต และปักหลักขณะที่คุณมีลูก Revolutionary Road (2008)
I'm afraid I have no choice but to resign as your Chief of Staff.ผมเกรงว่า ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอลาออก จาก หัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Madam President, I'm afraid I have no choice but to resign as your chief of staff.ท่านประธานาธิบดีครับ ผมเกรงว่าผมจะไม่มีทางเลือก นอกจากลาออกในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานของท่าน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I would have to resign this appointment.ผมคงต้องปลดตัวเอง Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resignAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
resignDid he hand in his resignation?
resignFather resigned from his position for a better one.
resignHe composed a resignation immediately.
resignHe finally resigned the presidency of the college.
resignHe handed in his resignation.
resignHe handed in his resignation to his boss.
resignHe has no choice but to resign.
resignHe resigned as president.
resignHe resigned from his office.
resignHe resigned from the Cabinet.
resignHe resigned from the job to take the responsibility for the loss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซองขาว(n) resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai Definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
ใบลาออก(n) resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก
ลาออก(v) resign, See also: quit, leave, step aside/down, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
สละตำแหน่ง(v) resign, See also: quit, abandon one's position, retire, leave, Example: ท่านตัดสินใจ สละตำแหน่ง หน้าที่ การงานและรายได้ทางโลก, Thai Definition: ละทิ้งจากตำแหน่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [ f ]
การยอมจำนน[kān yømjamnon] (n) EN: succumbing ; resignation
การยอมรับสภาพ[kān yømrap saphāp] (n, exp) EN: resignation
ไขก๊อก[khai kǿk] (v, exp) EN: quit a job ; resign ; close up shop ; open the Knigston valves of a ship
ก้มหน้าทนทุกข์[kom nā thon thuk] (v, exp) EN: resign oneself to sufferings
ลาออก[lā-øk] (v) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down  FR: démissionner ; donner sa démission
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
สละตำแหน่ง[sala tamnaeng] (v, exp) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave  FR: démissionner
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESIGN R IH0 Z AY1 N
RESIGN R IY0 Z AY1 N
RESIGNS R IY0 Z AY1 N Z
RESIGNS R IH0 Z AY1 N Z
RESIGNEE R EH2 Z IH0 G N IY1
RESIGNED R IY0 Z AY1 N D
RESIGNED R IH0 Z AY1 N D
RESIGNING R IH0 Z AY1 N IH0 NG
RESIGN(2) R IY0 S AY1 N
RESIGNEES R EH2 Z IH0 G N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resign (v) rˈɪzˈaɪn (r i1 z ai1 n)
resigns (v) rˈɪzˈaɪnz (r i1 z ai1 n z)
resigned (v) rˈɪzˈaɪnd (r i1 z ai1 n d)
resigning (v) rˈɪzˈaɪnɪŋ (r i1 z ai1 n i ng)
resignedly (a) rˈɪzˈaɪnədliː (r i1 z ai1 n @ d l ii)
resignation (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃən (r e2 z i g n ei1 sh @ n)
resignations (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃənz (r e2 z i g n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辞职[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resignation { f }resignation [Add to Longdo]
resignieren | resignierend | resigniert | resigniertto resign; to give up | resigning; giving up | resigned; given up | resigns; gives up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
慰留[いりゅう, iryuu] (n, vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n, vs) taking responsibility upon oneself (and resigning) [Add to Longdo]
運を天に任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp, v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n, vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n, vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n, vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1, vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz, vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resign \Re*sign"\ (r?-z?n"), v. t. [imp. & p. p. {Resigned}
   (-z?nd"); p. pr. & vb. n. {Resigning}.] [F. r['e]signer, L.
   resignare to unseal, annul, assign, resign; pref. re- re- +
   signare to seal, stamp. See {Sign}, and cf. {Resignation}.]
   [1913 Webster]
   1. To sign back; to return by a formal act; to yield to
    another; to surrender; -- said especially of office or
    emolument. Hence, to give up; to yield; to submit; -- said
    of the wishes or will, or of something valued; -- also
    often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       I here resign my government to thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Lament not, Eve, but patiently resign
       What justly thou hast lost.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       What more reasonable, than that we should in all
       things resign up ourselves to the will of God?
                          --Tiilotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To relinquish; to abandon.
    [1913 Webster]
 
       He soon resigned his former suit.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To commit to the care of; to consign. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gentlement of quality have been sent beyong the
       seas, resigned and concredited to the conduct of
       such as they call governors.     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abdicate; surrender; submit; leave; relinquish;
     forego; quit; forsake; abandon; renounce.
 
   Usage: {Resign}, {Relinquish}. To resign is to give up, as if
      breaking a seal and yielding all it had secured;
      hence, it marks a formal and deliberate surrender. To
      relinquish is less formal, but always implies
      abandonment and that the thing given up has been long
      an object of pursuit, and, usually, that it has been
      prized and desired. We resign what we once held or
      considered as our own, as an office, employment, etc.
      We speak of relinquishing a claim, of relinquishing
      some advantage we had sought or enjoyed, of
      relinquishing seme right, privilege, etc. "Men are
      weary with the toil which they bear, but can not find
      it in their hearts to relinquish it." --Steele. See
      {Abdicate}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-sign \Re-sign"\ (r?-s?n"), v. t. [Pref. re- + sign.]
   To affix one's signature to, a second time; to sign again.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resign
   v 1: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
      the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
      when he was found to have misappropriated funds" [syn:
      {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   2: give up or retire from a position; "The Secretary of the Navy
     will leave office next month"; "The chairman resigned over
     the financial scandal" [syn: {leave office}, {quit}, {step
     down}, {resign}] [ant: {take office}]
   3: part with a possession or right; "I am relinquishing my
     bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the
     throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign}, {free},
     {give up}]
   4: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate" [syn:
     {resign}, {reconcile}, {submit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top