ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยกเลิก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกเลิก-, *ยกเลิก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
什一奉献[shí yī fèng xiàn, <span style="font-size:smaller">ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ</span>, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙ ˙, ] ยกเลิก ซืื้อ ขาย เช่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเลิก(v) cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกเลิกก. เพิกถอน, ไม่ใช้ต่อไป, (กฎ) ทำให้สิ้นผลเพื่อไม่ให้ใช้ต่อไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repealยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abortยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
non-cancellableยกเลิกไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิก, Example: สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน The Great Dictator (1940)
- Epstein refuses to lend the money.- เอฟสติน ยกเลิกการเจรจากู้ยืนเงิน The Great Dictator (1940)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
-He cancels out what they did to Father.- เขายกเลิกสิ่งที่พวกเขาทำกับพ่อ The Godfather (1972)
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน Gandhi (1982)
Well, if you asked, General Smuts, I'm sure it will be done.ผมเชื่อว่าถ้าคุณขอ มันต้องถูกยกเลิกแน่ Gandhi (1982)
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก Gandhi (1982)
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to.เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't you think I should abort the countdown so that you can remain and study it?คุณไม่คิดว่าฉันควรจะยกเลิก การนับถอยหลัง เพื่อให้คุณสามารถยังคงอยู่ใน การศึกษาได้หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยกเลิกกฎหมาย[yokloēk kotmāi] (v, exp) EN: abolish a law  FR: abolir une loi
ยกเลิกการประชุม[yokloēk kān prachum] (v, exp) EN: cancel a meeting  FR: annuler une réunion
ยกเลิกการสั่งสินค้า[yokloēk kān sang sinkhā] (v, exp) EN: cancel an order
ยกเลิกคะแนน[yokloēk khanaēn] (v, exp) EN: cancel score
ยกเลิกสัญญา[yokloēk sanyā] (v, exp) EN: annul a contract ; cancel a contract
ยกเลิกได้[yokloēk dāi] (adj) EN: revocable  FR: révocable
ยกเลิกไม่ได้[yokloēk mai dāi] (adj) EN: non-cancellable ; irrevocable  FR: irrévocable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish
cancel(vi) ยกเลิก
cancel(vt) ยกเลิก, Syn. abolish, withdraw
countermand(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, revoke, annul
cut off(phrv) ยกเลิก, See also: ยุติ
fling aside(phrv) ยกเลิก, See also: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง, Syn. cast aside
decontrol(vt) ไม่ควบคุม, See also: ยกเลิกการควบคุม, Ant. control
denounce(vt) บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
disannul(vt) ยกเลิก, Syn. abolish
drop(vt) เลิก, See also: ยกเลิก, หยุด, Syn. end, stop, cease, Ant. start, begin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก, หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ทำให้ไม่ได้ผล, ยกเลิก, ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, การยกเลิก, การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) { cancelled, cancelling, cancels } vt., n. (การ) ยกเลิก, ขีดฆ่า, ทำให้เป็นโมฆะ, หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน corfir mation เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง มีคู่กับปุ่ม OK เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก
abdicate(vi, vt) ลาออก, สละราชสมบัติ,  ยกเลิก
abdication(n) การลาออก, การสละราชสมบัติ, การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก, การล้มเลิก, การสละ, การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก, ล้มเลิก, สละ, ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก, ยกเลิก, บอกปัด, เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก, การยกเลิก, การบอกปัด, การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม, ล้มล้าง, ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม, การล้มล้าง, การยกเลิก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n, vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] TH: ยกเลิก  EN: to give up
取り消す[とりけす, torikesu] TH: ยกเลิก  EN: to cancel

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ยกเลิก เช่น das Geschäft kündigen
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top