Search result for

ยกเลิก

(67 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกเลิก-, *ยกเลิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเลิก[V] cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกเลิกก. เพิกถอน, ไม่ใช้ต่อไป, (กฎ) ทำให้สิ้นผลเพื่อไม่ให้ใช้ต่อไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repealยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abortยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
non-cancellableยกเลิกไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิก
สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal's off. What?ขอตกลงยกเลิกแล้ว อะไรนะ? Chuck in Real Life (2008)
Bet's off.ยกเลิกการเดิมพัน Chuck in Real Life (2008)
My husband's off to his business dinner,สามีของฉันยกเลิกมื้อค่ำกับลูกค้า There Might be Blood (2008)
Cancel the ambulance.ยกเลิกรถพยาบาล The Itch (2008)
- No, I'm canceling that shit.- ไม่ ฉันได้ยกเลิกนั่นแล้ว Pilot (2008)
Undo the curse or face execution.ยกเลิกคำสาปหรืออยากจะโดนตัดหัว The Labyrinth of Gedref (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
The curse will be lifted.คำสาปก็จะถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
They said it was okay when they released the crime scene.พวกเขาบอกว่าทำได้พอยกเลิกสถานที่เกิดเหตุแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm canceling upcoming appointments.ฉันแค่กำลังยกเลิกนัดต่างๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cancel our appointment in person?ยกเลิกนัดแบบต่อหน้า? And How Does That Make You Kill? (2008)
He shouldn't have picked it up! So put an end to it.เข้าไม่ควรหยิบมัน งั้นก็ยกเลิกการประลองซะสิ Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยกเลิกกฎหมาย[v. exp.] (yokloēk kotmāi) EN: abolish a law   FR: abolir une loi
ยกเลิกการประชุม[v. exp.] (yokloēk kān prachum) EN: cancel a meeting   FR: annuler une réunion
ยกเลิกการสั่งสินค้า[v. exp.] (yokloēk kān sang sinkhā) EN: cancel an order   
ยกเลิกคะแนน[v. exp.] (yokloēk khanaēn) EN: cancel score   
ยกเลิกสัญญา[v. exp.] (yokloēk sanyā) EN: annul a contract ; cancel a contract   
ยกเลิกได้[adj.] (yokloēk dāi) EN: revocable   FR: révocable
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai dāi ) EN: non-cancellable ; irrevocable   FR: irrévocable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish
cancel[VI] ยกเลิก
cancel[VT] ยกเลิก, Syn. abolish, withdraw
countermand[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, revoke, annul
cut off[PHRV] ยกเลิก, See also: ยุติ
fling aside[PHRV] ยกเลิก, See also: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง, Syn. cast aside
decontrol[VT] ไม่ควบคุม, See also: ยกเลิกการควบคุม, Ant. control
denounce[VT] บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
disannul[VT] ยกเลิก, Syn. abolish
drop[VT] เลิก, See also: ยกเลิก, หยุด, Syn. end, stop, cease, Ant. start, begin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up
取り消す[とりけす, torikesu] Thai: ยกเลิก English: to cancel

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ยกเลิก เช่น das Geschäft kündigen
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top