ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -離-, *離*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[離, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: Decomposition: 离 (lí ㄌㄧˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,997

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˊ, / ] to leave; to depart; to go away; from, #1,272 [Add to Longdo]
离开[lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ, / ] to depart; to leave, #915 [Add to Longdo]
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
分离[fēn lí, ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] to separate, #3,279 [Add to Longdo]
离婚[lí hūn, ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ, / ] to divorce; to be divorced from (one's wife or husband), #3,984 [Add to Longdo]
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from, #5,301 [Add to Longdo]
离子[lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] ion, #5,330 [Add to Longdo]
离去[lí qù, ㄌㄧˊ ㄑㄩˋ, / ] to leave; to exit, #6,079 [Add to Longdo]
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] inseparable; inevitably linked to, #6,853 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りこん, rikon] (vt) หย่าร้าง
[りりく, ririku] (vt) บินขึ้น, See also: take-off

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りきゅう, rikyuu] บ้านพักตากอากาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[ばなれる, banareru] Thai: (อายุ)ห่างกัน
[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) li (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
しょう;漿[りしょう, rishou] (n) syneresis [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] (v5s,vt) to separate; to part; to divide; to keep apart; (P) [Add to Longdo]
[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P) [Add to Longdo]
れ家[はなれや, hanareya] (n) detached building; solitary house [Add to Longdo]
れ去る[はなれさる, hanaresaru] (v5r,vi) to break loose; to quit [Add to Longdo]
れ業;れ技[はなれわざ, hanarewaza] (n) stunt; feat [Add to Longdo]
れ座敷;座敷(io)[はなれざしき, hanarezashiki] (n) room detached from main house [Add to Longdo]
れ島[はなれじま, hanarejima] (n) solitary island [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴型 から れる な[3]
"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."「ここから駅までどのくらい距がありますか」「約2マイルです」
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えば短い距ではない。
"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"「汗でびしょ濡れだよ」「れてっ。臭いわっ!」 [F]
"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"「時々、彼と婚しようと思うの」「冗談だろう!」
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに日本をれた。
Let go of me!私から手をせ!
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのに長い距だ。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に陸します。
Forty miles is a good distance.40マイルといえばかなりの距だ。
Four miles is a good distance.4マイルはかなりの距だ。
Five miles is a suitable distance for a picnic.5マイルはピクニックに適した距だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know he loves me, heaven knows why and when he tells me he can't live without me what wouldn't I do for that man?[CN] 我知道他愛我,上天註定的因緣 當他告訴我 開我他會生不如死 我還有什麼不能為他做的? Applause (1929)
How Kriemhild Fled Her Homeland, and How She Was Received by Lord Attila.[CN] 【克裏米爾特背井鄉,並被匈奴王接納】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Hey.[JA] 手を God. (2015)
But, we're not alone. I asked Mr Blore to keep an eye on us.[JA] だって二人きりじゃないわ 私たちから目をさないよう And Then There Were None (1945)
- Keep away from that door.[JA] - ドアかられて! And Then There Were None (1945)
Why do you want to leave, my friends?[JA] 皆さん、なぜここをれたがる? And Then There Were None (1945)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt further that two mountains collapsed and buried you![CN] 啊,我的夫君,請不要開我 我昨晚還夢見,兩座大山向你坍塌 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I hate the thought of being so far away from you, but ...[JA] あなたとれるのは 嫌だけど... Detour (1945)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt last night a furious boar tore you to pieces![CN] 啊,我的夫君,請不要開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Lord Hagen Tronje knows why he never lays aside his sword![CN] 哈根·特洛涅心裏很清楚他自己為什麼劍不手! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You went away from the window and left me alone.[JA] 窓際をれて ひとりにしたわね And Then There Were None (1945)
I think it would be wise for us all to leave this island immediately.[JA] 全員すぐに島を れるのが賢明でしょう And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はなす, hanasu] to release [Add to Longdo]
散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
散的[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなす, hanasu] trennen, entfernen [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] sich_trennen [Add to Longdo]
[りはん, rihan] Entfremdung, Abtruennigkeit, Aufstand [Add to Longdo]
[りこん, rikon] Scheidung, Ehescheidung [Add to Longdo]
婚訴訟[りこんそしょう, rikonsoshou] Scheidungsprozess [Add to Longdo]
[りしょう, rishou] (wieder) flott_werden [Add to Longdo]
[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]
[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top