ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -翻-, *翻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[翻, fān, ㄈㄢ] to upset, to capsize, to flip over
Radical: Decomposition: 番 (fān ㄈㄢ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wings,  Rank: 1,027

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fān, ㄈㄢ, ] to turn over; to flip over; to overturn; to translate; to decode, #1,131 [Add to Longdo]
[fān yì, ㄈㄢ ㄧˋ, / ] to translate; to interpret; translator; interpreter; translation; interpretation, #4,026 [Add to Longdo]
[tuī fān, ㄊㄨㄟ ㄈㄢ, ] overthrow, #10,295 [Add to Longdo]
[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, ] turn over; free oneself; stand up, #10,329 [Add to Longdo]
[fān kāi, ㄈㄢ ㄎㄞ, / ] to open up, #14,497 [Add to Longdo]
[fān gǔn, ㄈㄢ ㄍㄨㄣˇ, / ] to roll; to boil, #14,653 [Add to Longdo]
[fān xīn, ㄈㄢ ㄒㄧㄣ, ] to revamp; a face-lift; to retread (a tire); to refurbish (old clothes); newly emerging, #19,688 [Add to Longdo]
[fān yuè, ㄈㄢ ㄩㄝˋ, / ] to browse; to flit through (a book), #20,001 [Add to Longdo]
[fān guò, ㄈㄢ ㄍㄨㄛˋ, / ] to turn over; to transform, #20,007 [Add to Longdo]
[fān liǎn, ㄈㄢ ㄌㄧㄢˇ, / ] to fall out with sb; to become hostile, #20,808 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
す(P);飜す[ひるがえす, hirugaesu] (v5s,vt) (1) (See 身をす) to turn over; to turn around; (2) to change (one's mind); to reverse (one's decision); to take back (one's words); (3) to fly (flag, etc.); to wave (skirt, cape, etc.); (P) [Add to Longdo]
って;飜って[ひるがえって, hirugaette] (adv) conversely; from another angle [Add to Longdo]
って考えると[ひるがえってかんがえると, hirugaettekangaeruto] (exp) on second thought; on (further) reflection [Add to Longdo]
る(P);飜る[ひるがえる, hirugaeru] (v5r,vi) to turn over; to wave; to flutter; (P) [Add to Longdo]
[ほんあん, hon'an] (n,vs,adj-no) adaptation (of story, text); (P) [Add to Longdo]
[ほんい, hon'i] (n,vs) change one's mind; (P) [Add to Longdo]
雲覆雨[ほんうんふくう, hon'unfukuu] (n) fickle friendship [Add to Longdo]
[ほんおん, hon'on] (n) {comp} transcription [Add to Longdo]
筋斗[もんどり;もどり, mondori ; modori] (n) (uk) somersault [Add to Longdo]
[ほんこく, honkoku] (n,vs) reprint [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like you to translate this book into English.あなたにこの本を英語に訳してもらいたい。
Can you translate English into Japanese?あなたは英語を日本語に訳できますか。
That translation is said to be true to the original.あの訳は原文に忠実だそうだ。
Read this passage and translate it into Japanese.この1節を読み、日本語に訳せよ。
This word does not translate well.この言葉はうまく訳できない。
Translating this poem is too much for me.この詩を訳することは私には難しすぎる。
Translating this material calls for a lot of patience.この資料を訳するにはたいへんな忍耐を必要とする。
In this case, translation is, in effect, impossible.この場合は、訳は事実上不可能だ。
This book has undergone several translations.この本は何回か訳されている。
How long did it take you to translate this book?この本を訳するのにどれくらい時間がかかりましたか。
Will you translate this into French?これをフランス語に訳してくれないか。
The author translated the fairy tale into our mother tongue.その作家がそのおとぎ話を私達の母国語に訳した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. It capsized and sank. She was washed overboard.[CN] 是的 船了 她被海水冲出船舱 Rebecca (1940)
That's why he was going through the code book.[CN] 所以他才会去电码书 The Long Voyage Home (1940)
S[JA] - 未訳 - The Evil Dead (1981)
Over.[CN] 過來. Grand Hotel (1932)
I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.[CN] 我不是同你客气 即使你没有冒冒失失地撞花瓶 Rebecca (1940)
When I'm sorry to disappoint you, mannion, but you ain't got a chance! Now, you're sunk.[CN] 你完蛋了 没法身了 The Whole Town's Talking (1935)
Subtitles By Tameem666[JA] - 未訳 - The Evil Dead (1981)
She made up her mind and threw herself to her death,[CN] 下定决心的白丝 从车上身跳下 Taki no shiraito (1933)
No tripping or slipping, right,[CN] 这么快不会车吧喂! Taki no shiraito (1933)
Retread.[CN] 新。 Big Sur (2013)
Once a plumber's daughter, always a plumber's daughter.[CN] 水管工的女儿一辈子都不得 It Happened One Night (1934)
Turn over boats of Da's sons, and don't let them cross yellow river[CN] 掀鞑子们的船 不让他们渡黄河 Song at Midnight (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ほんおん, hon'on] transcription [Add to Longdo]
[ほんじ, honji] transliteration [Add to Longdo]
[ほんやく, honyaku] translatiion (vs), rendering [Add to Longdo]
[ほんやく, honyaku] translation (vs) [Add to Longdo]
訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive [Add to Longdo]
訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive [Add to Longdo]
訳テーブル[ほんやくテーブル, honyaku te-buru] translation table [Add to Longdo]
訳プログラム[ほんやくプログラム, honyaku puroguramu] translator, translation program [Add to Longdo]
訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] translator directive [Add to Longdo]
訳ルーチン[ほんやくルーチン, honyaku ru-chin] compiler [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひるがえす, hirugaesu] (etwas) umkehren, (seine Meinung) aendern, (Fahne) flattern_lassen [Add to Longdo]
[ひるがえる, hirugaeru] sich_wenden, flattern [Add to Longdo]
[ほんろう, honrou] sein_Spiel_treiben (mit), jemanden_zum_besten_haben [Add to Longdo]
[ほんい, hon'i] seine_Gesinnung_aendern [Add to Longdo]
[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
[ほんやく, honyaku] Uebersetzung, uebersetzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top