ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*日*

   
423 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -日-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋,  Rank: 3
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day,  Rank: 25
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun,  Rank: 101
[者, zhě, ㄓㄜˇ] that which; they who; those who
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 103
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月,  Rank: 121
[间, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 门,  Rank: 135
[最, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere),  Rank: 139
[白, bái, ㄅㄞˊ] white; clear, pure, unblemished; bright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A burning candle; the rays of the sun,  Rank: 286
[复, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who goes  somewhere 夂 every day 日,  Rank: 426
[易, yì, ㄧˋ] to change; to exchange, to trade; simple, easy
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  勿 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 461
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日,  Rank: 462
[曾, céng, ㄘㄥˊ] already, formerly, once; the past
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A rice cooker on heat 日, building up steam 丷 and letting it off,  Rank: 463
[显, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 469
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 537
[音, yīn, ㄧㄣ] sound, tone, pitch, pronunciation
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A tongue 立 forming a sound in the mouth 日,  Rank: 540
[普, pǔ, ㄆㄨˇ] widespread, universal, general
Radical: Decomposition: 並 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Everyone 並 under the sun 日,  Rank: 630
[晚, wǎn, ㄨㄢˇ] night, evening; late
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  免 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Avoiding 免 the sun 日; 免 also provides the pronunciation,  Rank: 641
[阳, yáng, ㄧㄤˊ] the male principle; bright, sunny; clear, lit, open
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the sun 日; compare 阴,  Rank: 650
[香, xiāng, ㄒㄧㄤ] incense; fragrant, aromatic
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A herb 禾 with a sweet 甘 smell,  Rank: 776
[景, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] scenery, view; conditions, circumstances
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  京 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over a city 京; 京 also provides the pronunciation,  Rank: 814
[暗, àn, ㄢˋ] dark, gloomy; obscure; secret, covert
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 829
[智, zhì, ㄓˋ] wisdom, knowledge, intelligence
Radical: Decomposition: 知 (zhī )  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Known 知 clearly 日; 知 also provides the pronunciation,  Rank: 885
[鲁, lǔ, ㄌㄨˇ] foolish, stupid, rash; vulgar
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] To talk 日 like a fish 鱼,  Rank: 898
[旧, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Older than 丨 the sun 日,  Rank: 915
[春, chūn, ㄔㄨㄣ] springtime; joyful, lustful, wanton
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 921
[暴, bào, ㄅㄠˋ] violent, brutal, tyrannical
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ)  水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A man with head 日 and hands 共 tormenting a deer 水,  Rank: 1,028
[替, tì, ㄊㄧˋ] to change, to replace, to substitute for
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  夫 (fū ㄈㄨ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] One man 夫 replacing another; 日 provides the pronunciation,  Rank: 1,079
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning,  Rank: 1,110
[冒, mào, ㄇㄠˋ] to risk, to brave, to dare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,222
[曼, màn, ㄇㄢˋ] long, extended, vast; beautiful
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 日, 又 pulling an eye open 罒,  Rank: 1,224
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  日 (rì ㄖˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂,  Rank: 1,235
[旦, dàn, ㄉㄢˋ] dawn; morning; day
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over the horizon 一,  Rank: 1,300
[映, yìng, ㄧㄥˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,316
[暂, zàn, ㄗㄢˋ] temporary
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,325
[晓, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] dawn; clear, explicit, known
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  尧 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,357
[晨, chén, ㄔㄣˊ] dawn, early morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,388
[昨, zuó, ㄗㄨㄛˊ] yesterday; formerly, in the past
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day,  Rank: 1,475
[昏, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk, nightfall, twilight, dark; to faint, to lose consciousness
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Th sun 日 setting behind a village 氏,  Rank: 1,561
[曹, cáo, ㄘㄠˊ] ministers, officials; a company; surname
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,570
[昌, chāng, ㄔㄤ] sunlight; good, proper; prosperous
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  曰 (yuē ㄩㄝ) 
Etymology: [ideographic] Speaking 曰 in the daytime 日,  Rank: 1,606
[晋, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance; to increase; to promote
Radical: Decomposition: 亚 (yà ㄧㄚˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] An advance to the second 亚 day 日,  Rank: 1,645
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日,  Rank: 1,685
[晶, jīng, ㄐㄧㄥ] crystal; bright, clear, radiant
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  日 (rì ㄖˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Many suns 日, suggesting a bright and glittering gem,  Rank: 1,725
[暖, nuǎn, ㄋㄨㄢˇ] warm, genial
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  爰 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,745
[昆, kūn, ㄎㄨㄣ] elder brother; descendants
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two brothers 比 under the son 日,  Rank: 1,759
[晃, huǎng, ㄏㄨㄤˇ] bright, dazzling; to shake, to sway
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  光 (guāng ㄍㄨㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,796
[昂, áng, ㄤˊ] to rise; proud, bold, upright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  卬 (áng ㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,952
[晴, qíng, ㄑㄧㄥˊ] clear weather, fine weather
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,968
[畅, chàng, ㄔㄤˋ] freely, smoothly; unrestrained
Radical: Decomposition: 申 (shēn ㄕㄣ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] open,  Rank: 2,122
[昭, zhāo, ㄓㄠ] bright, luminous; clear, manifest
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 2,190

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[Rì běn, ㄖˋ ㄅㄣˇ, ] Japan; Japanese, #359 [Add to Longdo]
[zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ, ] yesterday, #696 [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today, #1,026 [Add to Longdo]
[jìn rì, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ, ] in the past few days; recently; in the last few days, #1,324 [Add to Longdo]
[rì zi, ㄖˋ ㄗ˙, ] day; a (calendar) date; days of one's life, #1,426 [Add to Longdo]
[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday, #2,192 [Add to Longdo]
快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
[měi rì, ㄇㄟˇ ㄖˋ, ] daily, #2,853 [Add to Longdo]
[dāng rì, ㄉㄤ ㄖˋ, / ] that very day; the same day, #2,866 [Add to Longdo]
[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, ] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day, #3,160 [Add to Longdo]
[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival, #3,283 [Add to Longdo]
[rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ, ] date, #3,921 [Add to Longdo]
[rì cháng, ㄖˋ ㄔㄤˊ, ] daily; everyday, #4,507 [Add to Longdo]
[Zhōng Rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, ] China-Japan, #5,129 [Add to Longdo]
[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, ] soon; shortly; on a day quite soon; promptly, #5,697 [Add to Longdo]
交易[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading), #5,835 [Add to Longdo]
[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] diary, #6,082 [Add to Longdo]
本人[Rì běn rén, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] Japanese person or people, #6,201 [Add to Longdo]
[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]
[rì hòu, ㄖˋ ㄏㄡˋ, / ] sometime; someday (in the future), #7,096 [Add to Longdo]
[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day, #7,566 [Add to Longdo]
[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
[cì rì, ㄘˋ ㄖˋ, ] next day; the morrow, #7,878 [Add to Longdo]
[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] this or that very day; in the next few days, #8,052 [Add to Longdo]
[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, ] holiday; non-working day, #8,522 [Add to Longdo]
人民[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily), #8,587 [Add to Longdo]
[qián rì, ㄑㄧㄢˊ ㄖˋ, ] day before yesterday, #8,609 [Add to Longdo]
[rì jiàn, ㄖˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to progress (or increase, change etc) day by day; more (or better etc) with each passing day, #8,897 [Add to Longdo]
[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 圓|圆, #8,898 [Add to Longdo]
[rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] yen, #8,898 [Add to Longdo]
[píng rì, ㄆㄧㄥˊ ㄖˋ, ] an ordinary day, #9,712 [Add to Longdo]
[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, / ] Japanese yen (unit of currency), #9,893 [Add to Longdo]
[Rì chǎn, ㄖˋ ㄔㄢˇ, / ] Nissan, #10,149 [Add to Longdo]
[rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] daily newspaper, #10,263 [Add to Longdo]
战争[kàng Rì zhàn zhēng, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] (China's) War of Resistance against Japan (1937-1945), #10,353 [Add to Longdo]
[rì rì, ㄖˋ ㄖˋ, ] every day, #10,848 [Add to Longdo]
金正[Jīn Zhèng rì, ㄐㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖˋ, ] Kim Jong Il (1942-) the Dear Leader of North Korea, #11,293 [Add to Longdo]
内瓦[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]
[rì chéng, ㄖˋ ㄔㄥˊ, ] schedule; itinerary, #11,767 [Add to Longdo]
[rì yè, ㄖˋ ㄧㄝˋ, ] day and night; around the clock, #11,970 [Add to Longdo]
[Rì yǔ, ㄖˋ ㄩˇ, / ] Japanese language, #12,022 [Add to Longdo]
利亚[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
[wǎng rì, ㄨㄤˇ ㄖˋ, ] in former days, #12,311 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] China Daily (an English language newspaper), #12,520 [Add to Longdo]
纪念[jì niàn rì, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄖˋ, / ] day of commemoration; memorial day, #12,601 [Add to Longdo]
过生[guò shēng rì, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄖˋ, / ] to celebrate a birthday, #12,822 [Add to Longdo]
[Rì Zhōng, ㄖˋ ㄓㄨㄥ, ] Japan-China, #12,834 [Add to Longdo]
[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] doomsday; Judgment day (in Christian mythology), #13,258 [Add to Longdo]
世界末[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[〜にち, ~ nichi] (n) วันที่...ของเดือน (ใช้สำหรับวันที่ 11 ขึ้นไป ยกเว้นวันที่ 14,20,24), ...วัน
お誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
一昨[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
[ここのか, kokonoka] (n) วันที่เก้าของเดือน,เก้าวัน
二十四[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
二十[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
[むいか, muika] (n) วันที่หกของเดือน,หกวัน
十四[じゅうよっか, juuyokka] (n) วันที่ 14 ของเดือน,14 วัน
[とうか, touka] (n) วันที่สิบของเดือน,สิบวัน
[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน
[よっか, yokka] (n) วันที่สี่ของเดือน,สี่วัน
[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
[にっこう, nikkou] (n) แสงแดด, See also: S. 陽光,
常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
[ひたち, hitachi] (org) บริษัทฮิตาชิ
[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
[にちぎん, nichigin] (n) คำย่อของธนาคารกลางญี่ปุ่น, See also: 本銀行
明後[あさって, asatte] (n) มะรืน
[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง
[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, See also: S. 昨(さくじつ),
[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
[しゅうじつ, shuujitsu] (n) ตลอดทั้งวัน
締め切り[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, See also: S. 締め切り,
[よくじつ, yokujitsu] (n) วันรุ่งขึ้น
[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
誕生[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
御誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
[へいじつ, heijitsu] (n) วันธรรมดา
[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
[きじつ, kijitsu] วันที่กำหนด
[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต
蜻蛉[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน
[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
[にっけい, nikkei] (n) (บริษัท)ญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายจากคนญี่ปุ่น
[ひ, hi] (n) วัน
満期[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
皆さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎ゆっくり飲んで遊んで 仕事あまりしてない。 恋人探してるん[minasan hajimemashite dozoyoroshikune ore mainichi yukkuri non de asonde shigoto amarishitenai . koibito sagashi terun] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ
母の[ははのひ, hahanohi] วันแม่
プルーンエキス 30[puru^n'ekisu 30 nichibun] พรุน
[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
[にほん, nihon] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[まいにち, mainichi, mainichi , mainichi] (n adv ) ทุกวัน
月曜[げつようび, getsuyoubi, getsuyoubi , getsuyoubi] (n ) วันจันทร์
火曜[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n ) วันอังคาร
水曜[すいようび, suiyoubi, suiyoubi , suiyoubi] (n ) วันพุธ
木曜[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
金曜[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n ) วันศุกร์
土曜[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n ) วันเสาร์
[にちようび, nichiyoubi, nichiyoubi , nichiyoubi] (n ) วันอาทิตย์
誕生[たんじょうび, tanjoubi, tanjoubi , tanjoubi] (n ) วันเกิด
[にっきん, nikkin] งานผลัดกลางคืน,กะกลางคืน
本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] โรคไอกรน
おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน
木洩れ[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น
憲法記念[けんぽうきねんび, kenpoukinenbi] (n ) วันรัฐธรรมนูญ
[がんじつ, ganjitsu] (n ) วันขึ้นปีใหม่
本感染症学会[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n name uniq ) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases
短時[たんじじつ, tanjijitsu] (exp ) วันเวลาไม่นาน
また明[mata ashita] เจอกันพรุ่งนี้
[めいにち, meinichi] วันครบรอบวันตาย,ครบรอบวันเสียชีวิต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days
[にちじ, nichiji] Thai: วันเวลา English: date & time
[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
[ひ, hi] Thai: วัน English: a day
[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[とうか, touka] Thai: วันที่สิบ English: the tenth of month
[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary
[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
24[にじゅうよっか, nijuuyokka] Thai: วันที่24 English: the twenty fourth
[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
[ひたち, hitachi] Thai: ฮิตาชิ
[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight
射し[ひざし, hizashi] Thai: รังสีจากดวงอาทิตย์ English: rays of the sun
[とおか, tooka] Thai: วันที่สิบของเดือน English: 10th
[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan

Japanese-English: EDICT Dictionary
いくか;幾[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
いつのにか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お告げの祝;御告げの祝[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生;御釈迦様の誕生[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます;御誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
こどもの;子供の[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
その;其の[そのひ, sonohi] (exp) that day; the very same day [Add to Longdo]
そのその[そのひそのひ, sonohisonohi] (exp) each day; from day to day; day-to-day [Add to Longdo]
その暮らし;その暮し;其の暮らし;其の暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
また逢うまで;また会うまで;又会う[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again [Add to Longdo]
また明[またあした, mataashita] (exp) (uk) see you tomorrow [Add to Longdo]
みどりの;緑の(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
よりによって今[よりによってきょう, yoriniyottekyou] (exp) today of all days [Add to Longdo]
アメリカ七[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アメリカ独立記念[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ゴミの[ゴミのひ, gomi nohi] (n) garbage day; rubbish collection day [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
ローマは一にして成らず[ローマはいちにちにしてならず, ro-ma haichinichinishitenarazu] (exp) (id) Rome was not built in a day [Add to Longdo]
[あくにち;あくび, akunichi ; akubi] (n) unlucky day [Add to Longdo]
[きょくじつ, kyokujitsu] (n) rising sun [Add to Longdo]
[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships [Add to Longdo]
重光章[きょくじつじゅうこうしょう, kyokujitsujuukoushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star [Add to Longdo]
小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
[きょくじつしょう, kyokujitsushou] (n) Orders of the Rising Sun [Add to Longdo]
大綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun [Add to Longdo]
中綬章[きょくじつちゅうじゅしょう, kyokujitsuchuujushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon [Add to Longdo]
或る;ある;或(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]
安全[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
安息[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]
一昨昨;一昨々[いっさくさくじつ;さきおとつい;さきおととい, issakusakujitsu ; sakiototsui ; sakiototoi] (n-adv,n-t) two days before yesterday; three days back (ago) [Add to Longdo]
一昨[いっさくじつ(P);おとつい;おととい(P), issakujitsu (P); ototsui ; ototoi (P)] (n-adv,n-t) day before yesterday; (P) [Add to Longdo]
(P);1[いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok), ichinichi (P); ichijitsu ; hitohi (ok); hitoe (ok)] (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P) [Add to Longdo]
(P);朔;朔[ついたち(P);さくじつ(朔);いっぴ(一), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [Add to Longdo]
の長[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
を過ごす[いちにちをすごす, ichinichiwosugosu] (exp,v5s) to pass a day [Add to Longdo]
一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
一夜[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night [Add to Longdo]
三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
増しに[いちにちましに, ichinichimashini] (adv) day by day [Add to Longdo]
置き[いちにちおき, ichinichioki] (n-t) every other day [Add to Longdo]
中(P);一じゅう;一ぢゅう[いちにちじゅう(一中;一じゅう)(P);いちにちぢゅう(一中;一ぢゅう), ichinichijuu ( ichinichijuu ; tsuitachi juu )(P); ichinichidyuu ( ichinichijuu ; ts] (n,n-adv) all day long; all the day; throughout the day; (P) [Add to Longdo]
[いちにちふつか, ichinichifutsuka] (n,adv) a day or two [Add to Longdo]
片時[いちにちへんじ, ichinichihenji] (n) short time [Add to Longdo]
[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
一両[いちりょうじつ, ichiryoujitsu] (n) (a) day or two [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと金曜だ。
"I saw her five days ago", he said.「5前に彼女にあった」と彼は言った。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今の授業を始めましょう」と先生は言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."「ビルは本にいましたか」「はい、いました」
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは今は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
"When did you return?" "I came back the day before yesterday."「何時帰ってきたのですか」「一昨です」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1に10分も進むんです」 [M]
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は本人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今の新聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
The teacher said, "That's all for today."「今はこれまで」と先生が言った。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨、仕事をしたのですか」「昨が休みだったらと思うよ」
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨あの授業の講義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
I am Japanese, answered the boy.「私は本人です」とその少年は答えた。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今行います」と先生は言った。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."「長い1だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全然」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜に映画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.本の経営陣は米国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼の父が昨死にました」「あんな人は見たことがありません」
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨手紙を書きましたか」「はい」
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は明泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."「明ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明雨が降るだろうか」「降らないと思う」
It's the third of October.10月3です。
We have a lot of very fine days in October.10月には快晴のが多い。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今の厳しい現実に適応しなければならない。
There were ten accidents in as many days.10に10件の事故があった。
It rained for the first time in ten days.10ぶりに雨が降った。
Ten days passed by.10間たった。
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに本を離れた。
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の成人のに区役所からボールペンをもらった。
I would like to attend the party on November 1st.11月1のパーティーに参加します。
It gets cold day by day in November.11月に入ると増しに寒くなる。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕生の2、3後に、トニーも学校を卒業しました。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13の金曜は不吉なだと言われている。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、本にアメリカへの門戸を開くように要求した。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、本は選手をオリンピックに送ってる。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に本とアメリカの間で戦争が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1943 Japan was at war.1943年に本は戦争をしていた。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に本と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、本は水と米不足だった。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28までに、この請求書に対するお支払いをお願いします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Says she feels like as if it's the end of everything.[CN] 她说相信一切美好的 子都已经结束了 Cavalcade (1933)
Tomorrow's the great day. I inaugurate my new plant.[CN] 明天是個吉,我要為新工廠剪綵 À Nous la Liberté (1931)
Oh, great. Fine. Advertising going bigger than ever.[CN] 非常好 广告业如中天 Design for Living (1933)
Heroes of the day.[CN] 当的英雄们 The General (1926)
But the rain had stopped and the sun was up when I pulled up to the inspection station.[JA] だが 検問所についた頃には... 雨はやみ が昇っていた Detour (1945)
Day.[CN]  Hateship Loveship (2013)
Your dreams Come true[JA] いつのかきっと 心の夢がかなう Pinocchio (1940)
Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue... and three square meals a day.[CN] 不道德的行为或许很刺激 但也不能取代美德 和一三餐 Design for Living (1933)
Like all the other yesterdays went[CN] 子就這樣一天天過去 À Nous la Liberté (1931)
- I'll be back in the morning.[JA] じゃ また明 Pinocchio (1940)
Except Sunday.[CN] 除了周 Design for Living (1933)
I know someday a car will stop to pick me up that I never thumbed.[JA] 俺にはわかる... ある 手も挙げないのに... 車が止まる Detour (1945)
If only I had known what I was getting into, that day in Arizona.[JA] もしあの 俺の前途が分かっていたら... Detour (1945)
Get into the mood And be merry today[JA] Get into the mood And be merry today (今が素敵なになるようムードに飛び込もう) Bambi (1942)
Konnichiwa.[JA] 今 Three Monkeys (2015)
Yesterday?[JA] 昨? The Lincoln Lawyer (2011)
I haven't seen Mrs Owen yet. We only came here a few days ago.[JA] まだ奥様にお目にかかってません 私どもは二三前に来たばかりです And Then There Were None (1945)
The old man's dead or will be, I hope, by tomorrow morning's papers.[JA] 親父は死ぬさ 明の朝刊までにね Detour (1945)
Good night, gentlemen.[JA] 諸君、また明 And Then There Were None (1945)
"For him, a single night is as long as 100 years on Earth." "Night and day he must carry out his master's business."[CN] "对于他来说,1天就像地球上的100年 他不得不以继夜地为 他主人的生意驱车奔波" The Phantom Carriage (1921)
Two Little Indian boys sitting in the sun one got all frizzled up and then there was one.[JA] 2人のインディアンの少年が お様の下に坐った ひとりが陽に焼かれて 1人になった And Then There Were None (1945)
And, besides, tomorrow you've got to go to school.[JA] 明 お前は学校に行く Pinocchio (1940)
Eating greens is a special treat.[JA] サラダは毎食べれる特別なご馳走なんだ! ! Bambi (1942)
Today.[JA] このです 45 Years (2015)
I know it's only eleven o'clock, but I want to get up early and make the rounds of the used car lots.[JA] まだ11時だが 明は早起きして... Detour (1945)
- Be back in the morning![JA] また明だと? Pinocchio (1940)
Only found on that wonderful day[JA] Only found on that wonderful day (その素晴らしいで見つかる) Bambi (1942)
Afternoon.[CN]  Floating Weeds (1959)
My Diary[CN] 我的 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
For example, you're walking along, minding your own business, you're looking neither to the left nor to the right, when all of a sudden you run smack into a pretty face.[JA] 例えば・・・・・ おまえたちが道を歩いている まぁ、いつもの課だな? いつもの見慣れた景色が、左も右も変わるんだ Bambi (1942)
"100% virtue and three square meals a day!"[CN] 美德和一三餐 Design for Living (1933)
It's pretty bad, and he says I haven't long to live.[CN] 真不幸, 他說我來不多了. Grand Hotel (1932)
Nice sunny day.[JA] 今はいい天気だね? Bambi (1942)
¥190.[CN] 190 Like Father, Like Son (2013)
Sunday?[CN] 週吗? Lovers of 6 Years (2008)
Anything your heart desires Will come to you[JA] いつのかきっとかなうはず Pinocchio (1940)
Russian prisoners in Japan are fed better than we are![CN] 俄罗斯关在本的战犯吃得都比我们好! Battleship Potemkin (1925)
Tough day.[JA] タフ The Island (2005)
It's late.[JA] もうが高い And Then There Were None (1945)
- Song of the rainy day - Song of the rainy day[JA] - Song of the rainy day (雨のの歌) Bambi (1942)
-GE.[CN] - Hall Pass (2011)
It's our wedding night. Oh, darling.[CN] 今天是我们结婚之 A Farewell to Arms (1932)
I bought it for Eun-Che from Italy,[CN] 那个发夹 是我送恩彩的生礼物 这个 Episode #1.8 (2004)
Beautiful sound Mother, what we going to do today?[JA] Beautiful sound (美しい音色) ママ、今はどこに行くの? Bambi (1942)
Today.[CN] 今 The City of Lost Children (1995)
Drink as much as you want but on Monday you don't arrive me take to the work and with hangover.[JA] 何でも飲んでくれ ただ月曜に 二酔いで出勤するなよ Scarlet Street (1945)
Why are we here in Geneva?[CN] 我们来到内瓦 Cavalcade (1933)
Not self-inflicted alcoholism![CN] 不过每天以酒度 A Farewell to Arms (1932)
Your dreams Come true[JA] どんな夢もいつのか きっとかなう Pinocchio (1940)
Immortality may be fun... but it's not fun enough to take the place of 100% virtue... and three square meals a day."'[CN] 不道德的行为或许很刺激 但也不能取代美德 和一三餐 Design for Living (1933)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
作成[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
失効時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]
同曜[どうようび, douyoubi] same day (of the week) [Add to Longdo]
[ひ, hi] day [Add to Longdo]
[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]
別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]
本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]
[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]
[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]
満了[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一昨[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]
[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何曜[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[せんじつ, senjitsu] neulich, vor_kurzem [Add to Longdo]
入り[いりひ, irihi] die_untergehende_Sonne [Add to Longdo]
[そくじつ, sokujitsu] am_selben_Tag [Add to Longdo]
[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]
[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
土曜[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
[ざいにち, zainichi] in_Japan_ansaessig [Add to Longdo]
[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
大晦[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]
[いくにち, ikunichi] wieviele_Tage? der_wievielte? [Add to Longdo]
[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
の丸[ひのまる, hinomaru] die_Flagge_der_aufgehenden_Sonne [Add to Longdo]
の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]
[にちふつ, nichifutsu] japanisch-franzoesisch [Add to Longdo]
付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]
刊紙[にっかんし, nikkanshi] Tageszeitung [Add to Longdo]
取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
帰り[ひがえり, higaeri] Tagesausflug [Add to Longdo]
常生活[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
[にちじ, nichiji] Zeit, Datum, Tag_und_Stunde [Add to Longdo]
[にちよう, nichiyou] Sonntag [Add to Longdo]
[にちようび, nichiyoubi] Sonntag [Add to Longdo]
[にほん, nihon] Japan [Add to Longdo]
本中[にほんじゅう, nihonjuu] (in) ganz_Japan [Add to Longdo]
本人[にほんじん, nihonjin] Japaner, Japanerin [Add to Longdo]
本側[にほんがわ, nihongawa] die_japanische_Seite, die_Japaner [Add to Longdo]
本刀[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
本史[にほんし, nihonshi] japanische_Geschichte [Add to Longdo]
本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top