Search result for

(58 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -普-, *普*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] อัตราการแพร่หลาย
[ふつう, futsuu, futsuu , futsuu] (n ) รถไฟ (ธรรมดา)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[普, pǔ, ㄆㄨˇ] widespread, universal, general
Radical: Decomposition: 並 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Everyone 並 under the sun 日,  Rank: 630

Japanese-English: EDICT Dictionary
く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide [Add to Longdo]
く捜す;遍く捜す[あまねくさがす, amanekusagasu] (v5s) to make a wide search [Add to Longdo]
化宗[ふけしゅう, fukeshuu] (n) Fuke school (defunct sect of Zen Buddhism) [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] (n,vs) diffusion; spread; (P) [Add to Longdo]
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] (n) {comp} diffusion process [Add to Longdo]
及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
及版[ふきゅうばん, fukyuuban] (n) cheap popular edition [Add to Longdo]
及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] (n) diffusion rate; rate of spread [Add to Longdo]
[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǔ tōng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ, ] common; ordinary; general; average, #1,198 [Add to Longdo]
[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal, #2,670 [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]
[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000, #7,787 [Add to Longdo]
通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech, #8,288 [Add to Longdo]
通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; private citizen; people; the person in the street, #9,153 [Add to Longdo]
[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey, #9,874 [Add to Longdo]
遍性[pǔ biàn xìng, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] ubiquity; universality, #19,245 [Add to Longdo]
洱茶[pǔ ěr chá, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄔㄚˊ, ] Pu'er tea from the Pu'er region of Yunnan, #20,639 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
January is usually the coldest month.1月は通一番寒い月である。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の通の寿命期間である。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は段朝食は何を食べているの? [M]
Let me put it in plain language you can understand.あなたがわかるような通の言葉で言いましょう。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたの周りの人々の通の行いに悪意があると考えてはいけない。
Your pulse is normal.あなたの脈は通です。
What time do you usually leave home?あなたは通何時に家を出ますか。
They as well as you are ordinary people.あなた方ばかりでなく彼らも通の人々だ。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが通です。
Oh, just the usual stuff.あら、通の食事よ。 [F]
Alex is for the most part just an ordinary bird.アレックスはだいたいは通の鳥なのだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rejected. What an ordinary imagination.[JA] 却下 発想 通すぎ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I don't like people to come into my house because they will see that it's a mess, that it's not a regular house.[JA] こんなに散らかってて 通の家じゃないもの  ()
- Cam, you da man![CN] 从2013年2月16号开始 小林罗伊卡梅伦汤森死了 取而代之的是卡姆F傲森 CounterPunch (2017)
Waste no more time."[CN] B霍 他越来越厉害了 CounterPunch (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 通は途中で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
Welcome to Brooklyn.[CN] 18岁的克里斯多夫 "利尔B霍"科尔伯特 是纽约市最好的业余拳击手 CounterPunch (2017)
I'ma be like, "Good shit, bro. I'm proud of you."[CN] 第二轮 B霍 CounterPunch (2017)
Where she doesn't use quotation marks, you know?[JA] 何の疑問も持たない ごく通の道よ  ()
Gonna show this world that the new superstar is on his way.[CN] 听说利尔B霍签了第一份 职业拳击合约时 你不会感到惊讶 他跟阿尔海蒙签了 CounterPunch (2017)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 通に交換してんだからさ Choices (2017)
- Took a cab.[CN] 克里斯"B霍"科尔伯特 (赢 CounterPunch (2017)
I just came out here to spar and chill.[CN] 利尔B霍从高中退学 并前往佛罗里达... (佛罗里达州劳德代尔堡) ...找了一份拳击陪练的工作 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process [Add to Longdo]
遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] ALLGEMEIN, UNIVERSAL [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] verbreiten, ausbreiten, sich_verbreiten, sich_ausbreiten [Add to Longdo]
段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] das_Bauen, -Bau [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] -normal, gewoehnlich [Add to Longdo]
通選挙[ふつうせんきょ, futsuusenkyo] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]
遍的[ふへんてき, fuhenteki] -allgemein [Add to Longdo]
[ふせん, fusen] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top