Search result for

*取*

(346 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -取-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防
[かずとりき] (n ) Hand counter, Hand tally counter

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
分け[とりわけ, toriwake] (n adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, See also: S. 副,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
[面り, men tori] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน
データ[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: แก้ไข(ปัญหา)
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
り入れる[とりいれる, toriireru] Thai: นำเข้ามา English: to take in
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: แลกเปลี่ยนกัน English: to exchange
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: เอาคืน English: to take back
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: ได้คืนมา English: to regain
り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
り出す[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out
切り[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: จัดการ
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: ปฏิบัติกับ English: to treat
受け[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive
受け[うけとる, uketoru] Thai: ได้รับ English: to get
受け[うけとる, uketoru] Thai: ตีความ English: to interpret
受け[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
り消す[とりけす, torikesu] Thai: ยกเลิก English: to cancel
り寄せる[とりよせる, toriyoseru] Thai: สั่งซื้อ English: to order

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[最, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere),  Rank: 139
[取, qǔ, ㄑㄩˇ] to take, to receive, to obtain; to select
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 taking the ear 耳 of a fallen enemy,  Rank: 323
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,065
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取,  Rank: 1,306
[娶, qǔ, ㄑㄩˇ] to marry, to take a wife
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take 取 a wife 女; 取 also provides the pronunciation,  Rank: 2,494
[诹, zōu, ㄗㄡ] to consult, to confer with; to select, to choose
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To receive 取 advice 讠; 取 also provides the pronunciation,  Rank: 5,004
[鲰, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 5,526
[陬, zōu, ㄗㄡ] corner, cranny, niche
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 6,221
[冣, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cover
[鯫, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[齱, zōu, ㄗㄡ] uneven teeth; buck-toothed
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくをる;灰汁を[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油り紙;脂り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いいとこ[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お水り;御水[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
こそげる;刮げ[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
だましる;騙しる;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
ちりり(P);ちり(P);塵[ちりとり, chiritori] (n) dustpan; (P) [Add to Longdo]
つかみ[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
はぎる;剥ぎ[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
むしりる;毟り[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
もぎる;捥ぎ[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
やりり(P);遣り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アービトラージ[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
インサイダー[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading [Add to Longdo]
インターバンク[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
オプション[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
カード読みり装置;カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
キューからり出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]
スワップ[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] (n) {comp} data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] (n) {comp} document reader [Add to Longdo]
ニューヨーク証券引所[ニューヨークしょうけんとりひきじょ, nyu-yo-ku shoukentorihikijo] (n) New York Stock Exchange; NYSE [Add to Longdo]
ネズミ捕り;ねずみり;鼠り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみり;鼠り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
ノミり首輪;蚤り首輪;のみり首輪[ノミとりくびわ(ノミり首輪);のみとりくびわ(蚤り首輪;のみり首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar [Add to Longdo]
ノミり粉;蚤り粉;ノミ粉(io);蚤粉(io)[ノミとりこ(ノミり粉;ノミ粉);のみとりこ(蚤り粉;蚤粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder [Add to Longdo]
バランスを[バランスをとる, baransu wotoru] (exp,v5r) to keep balance [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] (n) {comp} page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} mark reader [Add to Longdo]
マージン[マージンとりひき, ma-jin torihiki] (n) margin transaction [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] (adj-na) {comp} machine-readable [Add to Longdo]
ミイラりがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
ヤニ[ヤニとり, yani tori] (n) tar, nicotine stain removal [Add to Longdo]
ワークり付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
虻蜂らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
り;あやり;綾(io)[あやとり, ayatori] (n) (uk) cat's cradle [Add to Longdo]
引;闇り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] (n) {comp} positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
[くらいどる, kuraidoru] (v5r) to scale [Add to Longdo]
囲み[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
意味を[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ dé, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] to acquire; to get; to obtain, #628 [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] to take; to get; to choose; to fetch, #1,153 [Add to Longdo]
[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ, / ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle, #2,072 [Add to Longdo]
[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, ] cancel, #2,300 [Add to Longdo]
[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
[lù qǔ, ㄌㄨˋ ㄑㄩˇ, / ] to recruit; to enroll, #3,950 [Add to Longdo]
[huò qǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩˇ, / ] to gain; to get; to acquire, #4,196 [Add to Longdo]
[tīng qǔ, ㄊㄧㄥ ㄑㄩˇ, / ] hear (news); listen to, #5,170 [Add to Longdo]
[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up, #5,285 [Add to Longdo]
[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant, #5,370 [Add to Longdo]
[qǔ chū, ㄑㄩˇ ㄔㄨ, ] to take out; to extract; to draw out, #5,828 [Add to Longdo]
[duó qǔ, ㄉㄨㄛˊ ㄑㄩˇ, / ] snatch, #7,113 [Add to Longdo]
[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, / ] score a victory, #7,230 [Add to Longdo]
[xī qǔ, ㄒㄧ ㄑㄩˇ, ] to absorb; to draw (a lesson, insight etc); to assimilate, #8,573 [Add to Longdo]
[jìn qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ, / ] to forge ahead; to go forward, #9,277 [Add to Longdo]
[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress, #10,238 [Add to Longdo]
[chōu qǔ, ㄔㄡ ㄑㄩˇ, ] to extract (a medical sample), #10,576 [Add to Longdo]
[xuǎn qǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩˇ, / ] to choose, #10,851 [Add to Longdo]
[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc), #11,105 [Add to Longdo]
[huàn qǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] give sth and get sth in return, #11,628 [Add to Longdo]
[piàn qǔ, ㄆㄧㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] to gain by cheating, #12,864 [Add to Longdo]
[suǒ qǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄑㄩˇ, ] to ask; to demand, #13,869 [Add to Longdo]
[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
[zhuàn qǔ, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] to make a profit; to earn a packet, #16,511 [Add to Longdo]
[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ, / ] absorb (nutrition); take a photo, #17,016 [Add to Longdo]
[qǔ shě, ㄑㄩˇ ㄕㄜˇ, / ] to choose; to accept or reject, #17,309 [Add to Longdo]
[jí qǔ, ㄐㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to draw; to derive; to absorb, #17,628 [Add to Longdo]
而代之[qǔ ér dài zhī, ㄑㄩˇ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄓ, ] to substitutefor sb; to remove and replace, #17,887 [Add to Longdo]
[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing), #18,441 [Add to Longdo]
[qǔ yuè, ㄑㄩˇ ㄩㄝˋ, / ] to try to please, #18,876 [Add to Longdo]
[qǔ míng, ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to name; to be named; christen; seek fame, #18,897 [Add to Longdo]
[zhāi qǔ, ㄓㄞ ㄑㄩˇ, ] to pluck; to take, #19,768 [Add to Longdo]
无理[wú lǐ qǔ nào, ˊ ㄌㄧˇ ㄑㄩˇ ㄋㄠˋ, / ] to make trouble without reason (成语 saw); deliberately awkward; pointless provocation; wilful trouble maker, #21,144 [Add to Longdo]
[qǔ jīng, ㄑㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] to fetch the scriptures, #21,545 [Add to Longdo]
[qiè qǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, / ] to steal; to seize, #22,156 [Add to Longdo]
[cuì qǔ, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] liquid-liquid extraction, #24,114 [Add to Longdo]
[kǎo qǔ, ㄎㄠˇ ㄑㄩˇ, ] to pass an entrance exam, #24,754 [Add to Longdo]
[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of, #25,573 [Add to Longdo]
[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, ] access, #28,567 [Add to Longdo]
长补短[qǔ cháng bǔ duǎn, ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ ㄅㄨˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. use others' strengths to make up for one's weak points (成语 saw from Mencius); to use this in place of that; what you lose on the swings, you win on the roundabouts, #29,692 [Add to Longdo]
[dào qǔ, ㄉㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to steal (including identity theft, credit card fraud or theft of computer account); to misappropriate, #29,755 [Add to Longdo]
[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, ] to gain profit (by underhand means); to exploit; to bleed; same as 谋, #32,538 [Add to Longdo]
[jué qǔ, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩˇ, ] to plunder; to loot; robbery; pillage, #32,899 [Add to Longdo]
[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to acquire fraudulently; an illegal exchange, #33,447 [Add to Longdo]
哗众[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ, ] try to gain; court, #36,264 [Add to Longdo]
[zì qǔ, ㄗˋ ㄑㄩˇ, ] to invite trouble, #38,351 [Add to Longdo]
断章[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece, #38,664 [Add to Longdo]
[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] depend upon; hinge upon, #39,670 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞り引きの場で要求した。
"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."「塩をっていただけませんか」「はい、どうぞ」
"Pass me the salt, please." "Here you are."「塩をって下さい」「はい、どうぞ」
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."「砂糖をってくれませんか」「はい、どうぞ」
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が引所に上場されている。
See that dinner is ready by ten.10時までに夕食の準備をしておくようにり計らいなさい。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満足しうるり決めであった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免許をりました。
Give him an inch and he will take a yard.1インチを与えると1ヤードをろうとする。
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電子メールを受けりましたか。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇をっても良い事になった。
I've won first prize!1等賞をったぞ。 [M]
I'll see to it that you have a raise after the first year.1年たったらあなたが昇給するようにり計らいましょう。
A few students were left behind.2、3人の生徒がり残された。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲りとしても並外れた体重だ。
I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.2月15日に受けるはずだった商品をまだ受けっていません。
Please come back after half an hour.30分後にりに来てください。
I received your Model 345 in good condition.345型は良い状態で受けりました。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写真をりに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写真を受けりに行きます。
I'm taking a vacation from July 20 through August 8.7月20日から8月8日まで休暇をります。
I'm taking maternity leave from Sep.30 to Oct.14.9月30日から10月14日まで産休をります。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお手紙をただいま受けりました。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要因のり扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
CDs have taken the place of records.CDがレコードにって代わってしまった。
Compact discs have entirely taken the place of phonograph records.CDはすっかりレコードって代わった。
Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?JL123便の荷物は、どこへ行けば受けれるか教えてください。
OK. I'll take a day off and treat you.OK!休みをってお前におごるよ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
We should put out a call for bids.あいみつるべきだね。
You don't have to cancel your vacation.あえて休暇をりやめるには及ばない。
The seal kept its balance well on the large ball.アシカは大きなボールの上でうまくバランスをった。
The assistant kept $2.アシスタントが2ドルりました。
The assistant took the money.アシスタントはお金を受けりました。
Look at her putting on airs over there.あそこで気っている彼女を見てごらんよ。
I have got a letter from you.あなたからの手紙を受けりました。
Take as much as you like.あなたが好きなだけおり下さい。
Either you or I will get the first prize.あなたか私のどちらかが一位をるだろう。
Take as many as you want.あなたが欲しいだけりなさい。
I make you a deal.あなたとり引きします。
I didn't get your last name.あなたに姓が聞きれなかった。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た郵便物はりに来られるまで保管しておきます。
I didn't quite catch your words.あなたのことばがよく聞きれませんでした。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので自由におり下さい。
Just go about your business and don't keep looking at me.あなたの仕事だけにりかかって、私をじっと見るのをやめてください。
I received your letter.あなたの手紙を受けりました。
I will see to it that everything is ready for your departure.あなたの出発の準備がすべて整うようり計らいます。
I didn't catch your last name.あなたの姓が聞きれませんでした。
I cannot accept your gift.あなたの贈り物を受けるわけにはいきません。
I didn't get your name.あなたの名前が聞きれませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or big fights, or big money and stuff, you know.[CN] 随着梅威瑟的不败历史终结后 谁会代他成为下一代美国拳王? CounterPunch (2017)
I don't attach any affection to a name.[CN] 我可不想被名小玉的人这样讲 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Uh, the quadricopter, not the bar.[CN] 获到达酒吧的路径 Machines Take Over the World (2017)
So you don't wanna have it at the Plaza anymore?[CN] 我消了 Divide and Conquer (2017)
Each of the women received an invitation from someone and came to my house.[JA] 女たちが何者かから届いた 招待状を受けって この家に集まったということ Values (2017)
Why did you take my name off the paperwork as a director?[JA] なぜ締役から俺を外した? The Secret of Sales (2017)
Well, you know he didn't want you here, right?[CN] 一开始他试图阻止我来 之后他带给我一盆植物 再然后当我打电话消午饭安排的时候 Mudmare (2017)
- And I know that, too.[CN] 争点休息时间来帮助哈维 Brooklyn Housing (2017)
Once we get that belt, we'll get a couple more belts.[JA] 1つったら また狙う CounterPunch (2017)
'Cause with the way things are going, it's not gonna be worth very much.[CN] 瑞秋 这些犯人被利用来榨钱财 你在做对的事 不代表你就可以打破承诺 Brooklyn Housing (2017)
I love you, Keith"?[CN] 我会为你获到达酒吧的路径 Machines Take Over the World (2017)
So, it's kind of just a "sometimes it's there, sometimes it's not."[CN] 那決於環境條件 Malarkey! (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほど前だったでしょうか あなたの小説を たまたま 手にって読んでみたんです Confrontation (2017)
QUESTIONING THE WOMEN IS PROHIBITED I also can't enter their rooms.[CN] 大家在小时候 都帮宠物什么名字? The Mysterious Million Yen Women (2017)
I was just wondering.[CN] 因为你生气的唯一原因是 你的新猫友为我消了和你的午餐 Divide and Conquer (2017)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[JA] 表彰台で2位と3位の 外国人選手に挟まれて アメリカ国歌を聞き 金メダルを受け CounterPunch (2017)
Thank heavens for your splinter. Because if we use that as a starting point, it suddenly all starts to make sense.[CN] 我去森林,才会得。 The Impossible Murder (2017)
If she's pretty much been holed up there since she arrived on Saint-Marie, then it might give us a clearer idea about what she's been up to this last week.[CN] 我们得赶快为那本记事本套指纹。 The Secret of the Flame Tree (2017)
He's still gonna be what he is, and he's gonna be the champion. And he's gonna get his belt back.[JA] チャンピオンになって ベルトをり返す CounterPunch (2017)
God, I never fuckin' get it.[JA] 一度もれない CounterPunch (2017)
For the Rolling Stone.[JA] 雑誌の材のやつね  ()
It's a great school. Henry's gonna love it.[CN] - 只要能被录 The World Council of Churches (2017)
Put together a private meeting with Nanaka Hiraki.[JA] (花木)開(ひらき) 菜々果と プライベートで会う段りを つけてください Absolute (2017)
Your winner by split decision, boxing out of the blue corner, Cam Awesome![CN] 但因为眼睛受了伤 还有三场比赛没打 他必须非常谨慎 或者冒着 因身体问题被消资格的危险 CounterPunch (2017)
I imagine there being a whole new field of security that is so much more complex.[CN] 可是人工智能越来越可以 从现有信息得私密资料 Machines Take Over the World (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[JA] 分かりやすいのは 賞をったり... Confrontation (2017)
I'm from Beijing.[CN] 政府奪走11 用什麼狗屁倒灶的11 Louis C.K. 2017 (2017)
What's that supposed to mean?[CN] -所以要帮它什么名字? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Do you think you will take back the Japan Outstanding Literature Prize from Shin Michima?[JA] (記者) 道間 慎さんの 日本最優秀文学賞受賞のり消しは ありえるんでしょうか? Affection (2017)
Peter "Kid Chocolate" Quillin![CN] 我在能力范围内想尽办法 得成功 CounterPunch (2017)
I see this moment as a lifting the veils moment.[JA] あの瞬間に ベールがれたと思ってるわ  ()
So, thank you all very much.[CN] 问题就在于获适当的多元数据 来训练我们的机器学习算法 Machines Take Over the World (2017)
We should be getting the most diverse data possible.[CN] 依旧决于人类 Machines Take Over the World (2017)
- Cam, you da man![CN] 从2013年2月16号开始 小林罗伊卡梅伦汤普森死了 而代之的是卡姆F傲森 CounterPunch (2017)
People, no.[CN] 因為這裡面 這種嬉皮用的胃藥 含有榆木萃 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
These women came to my house because they received invitations.[JA] (慎) 女たちは 招待状を受けって この家に集まった The Mysterious Million Yen Women (2017)
That belt will still be with me.[JA] 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ 元世界ミドル級 チャンピオン 元世界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
I am coming to get it.[JA] りに行くわ  ()
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選金を受けるには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
In this case, it'd be a lot of orange pills.[CN] 於是名雙盲 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
The fighters are getting paid like drunken sailors wanna be paid.[JA] ボクサーは 多額の報酬を受け CounterPunch (2017)
Is the feast ready yet?[CN] - 你会被录 The World Council of Churches (2017)
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.[JA] (慎) 僕が携帯電話を持たない本当の理由 それは 連絡をるべき家族がいないこと そして何より 友達がいない The Mysterious Million Yen Women (2017)
-What do you want?[JA] うわあ〜 (菜々果)何 ります? Values (2017)
I worked too hard, I sacrificed too much.[JA] 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ シュガー・レイ・ レナード 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ CounterPunch (2017)
♪ Take one down, pass it around ♪[JA] ♪ 1つ そこからって Find This Thing We Need To (2017)
I feel old, I feel overwhelmed, within a part of the movement.[JA] そんな運動に参加して 声を上げるには 年をりすぎてるのよ  ()
The best dick.[CN] 不是現貨的同志 Louis C.K. 2017 (2017)
What could possibly compel someone to give up their championship title they fought so hard for?[JA] せっかく勝ちった王座を なぜ捨てたのか CounterPunch (2017)
Wanna see a cool trick?[CN] 决于我们拿它来做什么 谢谢大家前来 Malarkey! (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読みり装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
画面り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
格納メッセージ出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
逆方向読[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
現金自動引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
光学マーク読[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式マーク読みり装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]
光学式文字読り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR [Add to Longdo]
構造体出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
磁気インク文字読みり装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字読り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader [Add to Longdo]
磁気文字読みり装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR [Add to Longdo]
りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
り込む[とりこむ, torikomu] to capture [Add to Longdo]
り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
り消す[とりけす, torikesu] to cancel [Add to Longdo]
り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
[とりひき, torihiki] transaction [Add to Longdo]
捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
順方向読[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
切り[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
り指示子[きりとりしじし, kiritorishijishi] clip indicator [Add to Longdo]
り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]
先行読りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]
[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗っ[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
刈り[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]
り締まり[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
り調べ[とりしらべ, torishirabe] Untersuchung, Verhoer [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] beseitigen, entfernen [Add to Longdo]
[とる, toru] -nehmen [Add to Longdo]
扱注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
[しゅざい, shuzai] Sammeln_von_Material, Sammeln_von_Nachrichten [Add to Longdo]
締り[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
吸いり紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
搾り[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
[さくしゅ, sakushu] Ausbeutung [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
[ひまどる, himadoru] Zeit_kosten, lange_dauern [Add to Longdo]
[かきとり, kakitori] Diktat [Add to Longdo]
[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
相撲[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] stehlen [Add to Longdo]
聞き[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]
[ちょうしゅ, choushu] das_Zuhoeren [Add to Longdo]
り線香[かとりせんこう, katorisenkou] Raeucherstaebchen_gegen_Moskitos [Add to Longdo]
討ち[うちとる, uchitoru] gefangennehmen, toeten [Add to Longdo]
[さしゅ, sashu] Betrug [Add to Longdo]
[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top