Search result for

*取*

(296 entries)
(0.4692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-取-, *取*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防
[かずとりき] (n ) Hand counter, Hand tally counter

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
分け[とりわけ, toriwake] (n adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, See also: S. 副,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
[面り, men tori] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน
データ[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: แก้ไข(ปัญหา)
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
り入れる[とりいれる, toriireru] Thai: นำเข้ามา English: to take in
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: แลกเปลี่ยนกัน English: to exchange
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: เอาคืน English: to take back
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: ได้คืนมา English: to regain
り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
り出す[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out
切り[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: จัดการ
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: ปฏิบัติกับ English: to treat
受け[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive
受け[うけとる, uketoru] Thai: ได้รับ English: to get
受け[うけとる, uketoru] Thai: ตีความ English: to interpret
受け[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
り消す[とりけす, torikesu] Thai: ยกเลิก English: to cancel
り寄せる[とりよせる, toriyoseru] Thai: สั่งซื้อ English: to order

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冣, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cover
[取, qǔ, ㄑㄩˇ] to take, to receive, to obtain; to select
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 taking the ear 耳 of a fallen enemy
[娶, qǔ, ㄑㄩˇ] to marry, to take a wife
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take 取 a wife 女; 取 also provides the pronunciation
[最, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere)
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取
[诹, zōu, ㄗㄡ] to consult, to confer with; to select, to choose
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To receive 取 advice 讠; 取 also provides the pronunciation
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[陬, zōu, ㄗㄡ] corner, cranny, niche
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[鯫, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鲰, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[齱, zōu, ㄗㄡ] uneven teeth; buck-toothed
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくをる;灰汁を[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油り紙;脂り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いいとこ[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お水り;御水[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
こそげる;刮げ[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
だましる;騙しる;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
ちりり(P);ちり(P);塵[ちりとり, chiritori] (n) dustpan; (P) [Add to Longdo]
つかみ[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
はぎる;剥ぎ[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
むしりる;毟り[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
もぎる;捥ぎ[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
やりり(P);遣り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アービトラージ[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
インサイダー[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading [Add to Longdo]
インターバンク[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
オプション[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
カード読みり装置;カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
キューからり出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]
スワップ[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] (n) {comp} data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] (n) {comp} document reader [Add to Longdo]
ニューヨーク証券引所[ニューヨークしょうけんとりひきじょ, nyu-yo-ku shoukentorihikijo] (n) New York Stock Exchange; NYSE [Add to Longdo]
ネズミ捕り;ねずみり;鼠り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみり;鼠り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
ノミり首輪;蚤り首輪;のみり首輪[ノミとりくびわ(ノミり首輪);のみとりくびわ(蚤り首輪;のみり首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar [Add to Longdo]
ノミり粉;蚤り粉;ノミ粉(io);蚤粉(io)[ノミとりこ(ノミり粉;ノミ粉);のみとりこ(蚤り粉;蚤粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder [Add to Longdo]
バランスを[バランスをとる, baransu wotoru] (exp,v5r) to keep balance [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] (n) {comp} page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} mark reader [Add to Longdo]
マージン[マージンとりひき, ma-jin torihiki] (n) margin transaction [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] (adj-na) {comp} machine-readable [Add to Longdo]
ミイラりがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
ヤニ[ヤニとり, yani tori] (n) tar, nicotine stain removal [Add to Longdo]
ワークり付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
虻蜂らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
り;あやり;綾(io)[あやとり, ayatori] (n) (uk) cat's cradle [Add to Longdo]
引;闇り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] (n) {comp} positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
[くらいどる, kuraidoru] (v5r) to scale [Add to Longdo]
囲み[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
意味を[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
その少年は頭がよかったので、商人の引に役立った。That boy was so clever that he was helpful to the merchant in dealing.
その肖像画は壁からり除かれた。The portrait was taken from the wall.
その新しい法律の下では、夫は子供の世話をするために休暇をることができる。Under the new law, husband can take days off to care for their children.
その人々は通りから雪をり除こうとした。The people tried to clear the street of snow.
その政治家は前言をり消して公に謝罪するはめになった。The politician had to take back his words and eat crow.
その政治家は平然と賄賂を受けり、全ての契約の5%が濡れ手に粟で彼の懐に入った。The politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.
その政治家は賄賂を受けったことを恥じていなかった。The politician was not ashamed of having taken bribes.
その赤ちゃんはテーブルの上の赤いろうそくをろうとした。The baby tried to get at the red candle on the table.
その大臣は不正引によって窮地に立ちました。The minister was in a fix over illegal dealings.
その男は、終身刑であると裁判官が判決を下した時、り乱した。The man went to pieces when the judge said he would have to go to prison for life.
その男はアンテナをり付けようとした。The man tried to install his own antenna.
その男は私の鞄を奪いった。The man robbed me of my bag.
その男は彼女のかばんを奪いった。The man robbed her of her bag.
その男性は彼女の鞄を奪いった。The man rob her of her bag.
その知らせを聞いて彼の重荷がれた。The news was a load off his mind.
その通り受けっちゃいけませんよ。She clearly does not mean it.
その頭は尊敬を集めていた。The bank director was held in high regard.
その箱をり去ってくれ。Take that box away!
その病院はり引きを3年間禁じられた。The hospital was barred from doing business for three years.
その文章は言外の意味を読みらねばならない。These messages have to be read between the lines.
その法律は我々に年金を受ける権利を与えている。The law enables us to receive an annuity.
その本を彼からり返した。I got the book back from him.
その問題に別なり組み方をしてみよう。Let's try another approach to the matter.
その問題は次の授業でり扱います。We will deal with that question in the next lesson.
その問題はり上げません。We won't take up the problem.
その役人は建設会社から賄賂を受けった容疑をかけられた。The official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
その林檎をって半分に割りなさい。Take the apple and divide it into halves.
それからニッケルをるよ。Then I'd take the nickel out.
それにおれに口を利くときは帽子くらいれよ。 [M]And when you talk to me, take off your hat.
それはその会社の事務り扱いの上の不始末であった。It was mismanagement of the company's affairs by the acting director.
それは私にはほとんどるに足らない。It is of little consequence to me.
それらの議題は一括してり上げられた。Those agenda items were taken up en bloc for discussion.
それらは彫刻の形をってきた。They have taken the form of sculptures.
それをあまり文字どおりに受けるな。Don't take that too literally.
それをどうか私のためにっておいて下さい。Please put it aside for me.
それをってきてそして火に入れて下さい。Get it, and put it on the fire.
それを書きるだけでよい。All you have to do is write it down.
それ以下のものは受けれない。I cannot take less.
そろそろ本気で仕事にり組むころだよ。It is time you get down to work.
そんなに気る必要はない。You don't have to give yourself such airs.
そんなに欲をかいていると、虻蜂らずになっちゃうよ。Don't be so greedy or you'll wind up with nothing.
そんな些細なことで、鬼の首をったようにはしゃがなくてもいいじゃない。There's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
タイヤをり替えなくてはならない。I have to change tires.
たくさんの人たちが私に休暇をるように言った。A good many people have told me to take a holiday.
タクシーの運転手にチップを受けって欲しければ、お金を沢山渡して「おつりはいりません」と言いなさい。If you want the taxi driver to have a tip, hand him too much money and say, "Keep the change."
たった今言ったことをり消してもらいたい。I want you to talk back what you said just now.
だれかがこの本から2ページ破りった。Someone has torn two pages out of this book.
ちょっと、ハンマーをってください?Do you mind handing me the hammer?
つまり君が責任をるべきだったのだ。 [M]In brief, you should have accepted the responsibility.
ティーカップの入っている小包にはり扱い注意とかくべきです。You should write HANDLE WITH CARE on the parcel that contains the teacups.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以貌[yǐ mào qǔ rén, ㄧˇ ㄇㄠˋ ㄑㄩˇ ㄖㄣˊ, ] to judge sb by appearances (成语 saw) [Add to Longdo]
[jiè qǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] to borrow [Add to Longdo]
[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, / ] be on the waiting list (for admission to a school) [Add to Longdo]
分文不[fēn wén bù qǔ, ㄈㄣ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] to give for free [Add to Longdo]
[gē qǔ, ㄍㄜ ㄑㄩˇ, ] to cut off [Add to Longdo]
[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ, ] try to gain; court [Add to Longdo]
之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] to take; to get; to choose; to fetch [Add to Longdo]
[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant [Add to Longdo]
其精华[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] to take the best; to absorb the essence [Add to Longdo]
其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]
[qǔ chū, ㄑㄩˇ ㄔㄨ, ] to take out; to extract; to draw out [Add to Longdo]
[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, / ] score a victory [Add to Longdo]
[qǔ míng, ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to name; to be named; christen; seek fame [Add to Longdo]
[qǔ dé, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] to acquire; to get; to obtain [Add to Longdo]
得大学学位[qǔ dé dà xué xué wèi, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] to obtain a university education [Add to Longdo]
[qǔ yuè, ㄑㄩˇ ㄩㄝˋ, / ] to try to please [Add to Longdo]
[qǔ shě, ㄑㄩˇ ㄕㄜˇ, / ] to choose; to accept or reject [Add to Longdo]
[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc) [Add to Longdo]
[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing) [Add to Longdo]
款机[qǔ kuǎn jī, ㄑㄩˇ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] ATM [Add to Longdo]
[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] depend upon; hinge upon [Add to Longdo]
[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, ] cancel [Add to Longdo]
消禁令[qǔ xiāo jìn lìng, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to lift a prohibition; to lift a ban [Add to Longdo]
[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of [Add to Longdo]
[qǔ jīng, ㄑㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] to fetch the scriptures [Add to Longdo]
[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress [Add to Longdo]
而代之[qǔ ér dài zhī, ㄑㄩˇ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄓ, ] to substitutefor sb; to remove and replace [Add to Longdo]
[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] withdraw money [Add to Longdo]
长补短[qǔ cháng bǔ duǎn, ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ ㄅㄨˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. use others' strengths to make up for one's weak points (成语 saw from Mencius); to use this in place of that; what you lose on the swings, you win on the roundabouts [Add to Longdo]
可望胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] each takes what he needs [Add to Longdo]
[xī qǔ, ㄒㄧ ㄑㄩˇ, ] to absorb; to draw (a lesson, insight etc); to assimilate [Add to Longdo]
哗众[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy [Add to Longdo]
[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to acquire fraudulently; an illegal exchange [Add to Longdo]
[duó qǔ, ㄉㄨㄛˊ ㄑㄩˇ, / ] snatch [Add to Longdo]
[wàng qǔ, ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ, ] to take sth without permission [Add to Longdo]
[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, ] access [Add to Longdo]
[xìng qǔ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
[chōu qǔ, ㄔㄡ ㄑㄩˇ, ] to extract (a medical sample) [Add to Longdo]
[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, ] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull [Add to Longdo]
[zhuō qǔ, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ, ] to capture [Add to Longdo]
图像[zhuō qǔ tú xiàng, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] capture image [Add to Longdo]
舍生[shě shēng qǔ yì, ㄕㄜˇ ㄕㄥ ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] to give up life for righteousness (成语 saw, from Mencius); to choose honor over life; would rather sacrifice one's life than one's principles [Add to Longdo]
[lu:è qǔ, ㄜˋ ㄑㄩˇ, ] to plunder; to pillage; to loot [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take [Add to Longdo]
措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]
[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up [Add to Longdo]
[huàn qǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] give sth and get sth in return [Add to Longdo]
[zhāi qǔ, ㄓㄞ ㄑㄩˇ, ] to pluck; to take [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読みり装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
画面り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
格納メッセージ出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
逆方向読[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
現金自動引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
光学マーク読[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式マーク読みり装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]
光学式文字読り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR [Add to Longdo]
構造体出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
磁気インク文字読みり装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字読り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader [Add to Longdo]
磁気文字読みり装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR [Add to Longdo]
りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
り込む[とりこむ, torikomu] to capture [Add to Longdo]
り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
り消す[とりけす, torikesu] to cancel [Add to Longdo]
り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
[とりひき, torihiki] transaction [Add to Longdo]
捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
順方向読[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
切り[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
り指示子[きりとりしじし, kiritorishijishi] clip indicator [Add to Longdo]
り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]
先行読りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]
[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗っ[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
刈り[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]
り締まり[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
り調べ[とりしらべ, torishirabe] Untersuchung, Verhoer [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] beseitigen, entfernen [Add to Longdo]
[とる, toru] -nehmen [Add to Longdo]
扱注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
[しゅざい, shuzai] Sammeln_von_Material, Sammeln_von_Nachrichten [Add to Longdo]
締り[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
吸いり紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
搾り[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
[さくしゅ, sakushu] Ausbeutung [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
[ひまどる, himadoru] Zeit_kosten, lange_dauern [Add to Longdo]
[かきとり, kakitori] Diktat [Add to Longdo]
[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
相撲[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] stehlen [Add to Longdo]
聞き[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]
[ちょうしゅ, choushu] das_Zuhoeren [Add to Longdo]
り線香[かとりせんこう, katorisenkou] Raeucherstaebchen_gegen_Moskitos [Add to Longdo]
討ち[うちとる, uchitoru] gefangennehmen, toeten [Add to Longdo]
[さしゅ, sashu] Betrug [Add to Longdo]
[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top