ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*音*

   
308 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -音-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[意, yì, ㄧˋ] thought, idea, opinion; desire, wish; meaning, intention
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 104
[章, zhāng, ㄓㄤ] chapter, section, writing; seal
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The ten 十 movements of a piece of music 音,  Rank: 539
[音, yīn, ㄧㄣ] sound, tone, pitch, pronunciation
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A tongue 立 forming a sound in the mouth 日,  Rank: 540
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音,  Rank: 706
[暗, àn, ㄢˋ] dark, gloomy; obscure; secret, covert
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 829
[韵, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  匀 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Of equal 匀 tone 音; 匀 also provides the pronunciation,  Rank: 2,501
[黯, àn, ㄢˋ]  black; dark; sullen, dreary
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 2,881
[韶, sháo, ㄕㄠˊ] beautiful, excellent, harmonious; music from the Shun dynasty
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] Imperial 召 music 音; 召 also provides the pronunciation,  Rank: 3,458
[谙, ān, ] well-versed in, fully acquainted with
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 3,927
[歆, xīn, ㄒㄧㄣ] to like, to admire; willingly, gladly
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lack,  Rank: 4,418
[喑, yīn, ㄧㄣ] dumb, mute; the sobbing of an infant
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 4,868
[窨, xūn, ㄒㄩㄣ] cellar, storeroom
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 5,807
[響, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: Decomposition: 鄉 (xiāng ㄒㄧㄤ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sound,  Rank: 6,091
[韻, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Of equal 員 tone 音; 員 also provides the pronunciation,  Rank: 7,149
[揞, ǎn, ㄢˇ] to cover, to conceal; to apply medicine or make-up
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 7,569
[戠, zhī, ] sword; potter's clay; to gather
Radical: Decomposition: 音 (yīn ㄧㄣ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] spear
[諳, ān, ] well-versed in, fully acquainted with
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  音 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn yuè, ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] music, #808 [Add to Longdo]
[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] sound; noise; news, #2,350 [Add to Longdo]
[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]
[lù yīn, ㄌㄨˋ ㄧㄣ, / ] (sound) recording, #7,442 [Add to Longdo]
[yīn xiǎng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater), #8,031 [Add to Longdo]
乐会[yīn yuè huì, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert, #8,408 [Add to Longdo]
[zào yīn, ㄗㄠˋ ㄧㄣ, ] rumble; noise; static, #9,392 [Add to Longdo]
[Guān yīn, ㄍㄨㄢ ㄧㄣ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara), #11,330 [Add to Longdo]
[yīn xiāng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤ, ] soundbox; resonating chamber of a musical instrument, #11,614 [Add to Longdo]
[yīn xiàng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn, #11,719 [Add to Longdo]
[pèi yīn, ㄆㄟˋ ㄧㄣ, ] dubbing (filmmaking), #12,379 [Add to Longdo]
[Bō yīn, ㄅㄛ ㄧㄣ, ] Boeing (Aircraft); mordent, #12,499 [Add to Longdo]
[kǒu yīn, ㄎㄡˇ ㄧㄣ, ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
[fā yīn, ㄈㄚ ㄧㄣ, / ] pronounce; pronunciation, #14,047 [Add to Longdo]
[shōu yīn jī, ㄕㄡ ㄧㄣ ㄐㄧ, / ] radio, #14,844 [Add to Longdo]
[yīn xiào, ㄧㄣ ㄒㄧㄠˋ, ] sound effect, #15,036 [Add to Longdo]
[sǎng yīn, ㄙㄤˇ ㄧㄣ, ] voice, #15,079 [Add to Longdo]
[yǐng yīn, ㄧㄥˇ ㄧㄣ, ] recorded media (CD and DVD); sound and movies, #15,652 [Add to Longdo]
[yīn zhì, ㄧㄣ ㄓˋ, / ] tone; sound quality; timbre, #15,958 [Add to Longdo]
[chāo yīn sù, ㄔㄠ ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] supersonic, #16,429 [Add to Longdo]
[yīn liàng, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ, ] sound volume, #16,681 [Add to Longdo]
[dī yīn, ㄉㄧ ㄧㄣ, ] bass, #17,487 [Add to Longdo]
流行[liú xíng yīn yuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] popular music, #18,233 [Add to Longdo]
乐家[yīn yuè jiā, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] musician, #19,197 [Add to Longdo]
[fú yīn, ㄈㄨˊ ㄧㄣ, ] gospel, #19,549 [Add to Longdo]
[yīn fú, ㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] (music) note; phonetic component of a Chinese character; phonetic symbol; phonogram, #19,849 [Add to Longdo]
[pīn yīn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ, ] phonetic writing; pinyin (Chinese romanization), #20,313 [Add to Longdo]
[dú yīn, ㄉㄨˊ ㄧㄣ, / ] pronunciation, #23,380 [Add to Longdo]
[yīn jié, ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] syllable, #24,841 [Add to Longdo]
[yīn sè, ㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] tone; timbre; sound color, #25,048 [Add to Longdo]
[gé yīn, ㄍㄜˊ ㄧㄣ, ] sound-proofing, #25,977 [Add to Longdo]
[bō yīn, ㄅㄛ ㄧㄣ, ] transmit; broadcast, #26,631 [Add to Longdo]
[yīn yì, ㄧㄣ ㄧˋ, / ] transliteration; transcription (linguistics); to transcribe phonetic symbols, #27,222 [Add to Longdo]
铁观[Tiě guān yīn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄢ ㄧㄣ, / ] Tieguanyin tea, #27,466 [Add to Longdo]
[zá yīn, ㄗㄚˊ ㄧㄣ, / ] noise, #27,713 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó yīn yuè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] music of China, #28,164 [Add to Longdo]
[xié yīn, ㄒㄧㄝˊ ㄧㄣ, / ] a harmonic (sound with frequency an integral multiple of the fundamental), #28,949 [Add to Longdo]
[lù yīn jī, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄐㄧ, / ] (tape) recording machine; tape recorder, #29,609 [Add to Longdo]
[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #30,666 [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]
[yīn diào, ㄧㄣ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tone, #32,318 [Add to Longdo]
汉语拼[Hàn yǔ pīn yīn, ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄣ ㄧㄣ, / ] Hanyu pinyin, the pinyin transliteration system using in PRC since the 1960s, #37,925 [Add to Longdo]
[qīng yīn yuè, ㄑㄧㄥ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] light music, #41,057 [Add to Longdo]
[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] speed of sound, #43,488 [Add to Longdo]
[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄧㄣ ㄑㄧˋ, / ] megaphone; microphone, #43,849 [Add to Longdo]
男高[nán gāo yīn, ㄋㄢˊ ㄍㄠ ㄧㄣ, ] tenor, #44,008 [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] vowel, #44,697 [Add to Longdo]
[yīn jiē, ㄧㄣ ㄐㄧㄝ, / ] musical scale, #44,959 [Add to Longdo]
[tóng yīn, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ, ] unison; homonym (exactly the same sound), #45,560 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しいん, shiin] พยัญชนะ
[ぼいん, boin] สระ
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume
[そうおん, souon] (n) เสียงรบกวน
[こうおん, kouon] (n) เสียงความถี่สูง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology
波洗浄[ちょうおんぱせんじょう, chouonpasenjou] (n ) เครื่องล้างชิ้นงานแบบมีอัลต้าโซนิค
する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music
[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel
[ふくいん, fukuin] Thai: คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้า English: Word of God
便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
;併(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
きず;傷[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
ぐうのも出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
ごみ;ゴミ[ごみおん(ごみ);ゴミおん(ゴミ), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
ふるえ;震え[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
エオルス[エオルスおん, eorusu on] (n) aeolian sound; eolian sound; aeolian tone [Add to Longdo]
クラシック楽(P);クラッシック[クラシックおんがく(クラシック楽)(P);クラッシックおんがく(クラッシック楽), kurashikku ongaku ( kurashikku ongaku )(P); kurasshikku ongaku ( kurasshikku ongaku] (n) classical music; (P) [Add to Longdo]
ジプシー[ジプシーおんがく, jipushi-ongaku] (n) gypsy music [Add to Longdo]
ダイヤル[ダイヤルおん, daiyaru on] (n) {comp} dial tone [Add to Longdo]
デジタル[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] (n) {comp} digital music [Add to Longdo]
デジタル楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] (n) {comp} digital sound file [Add to Longdo]
デジタル録[デジタルろくおん, dejitaru rokuon] (n) digital recording [Add to Longdo]
トマス福[トマスふくいんしょ, tomasu fukuinsho] (n) Gospel of Thomas (apocryphal) (book of the Bible) [Add to Longdo]
記号[トおんきごう, to onkigou] (n) G clef; treble clef [Add to Longdo]
記号[ハおんきごう, ha onkigou] (n) C clef [Add to Longdo]
バレエ[バレエおんがく, baree ongaku] (n) ballet music [Add to Longdo]
バロック[バロックおんがく, barokku ongaku] (n) Baroque music [Add to Longdo]
ビープ[ビープおん, bi-pu on] (n) {comp} beep [Add to Longdo]
ピタゴラス[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
記号[ヘおんきごう, he onkigou] (n) F clef; bass clef [Add to Longdo]
ポピュラー[ポピュラーおんがく, popyura-ongaku] (n) popular music [Add to Longdo]
マタイによる福[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ福[マタイふくいんしょ, matai fukuinsho] (n) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マルコによる福[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible) [Add to Longdo]
マルコ福[マルコふくいんしょ, maruko fukuinsho] (n) Gospel of Mark (book of the Bible) [Add to Longdo]
ムード[ムードおんがく, mu-do ongaku] (n) mood music [Add to Longdo]
ヨハネによる福[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨハネ福[ヨハネふくいんしょ, yohane fukuinsho] (n) Gospel of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
ラッセル[ラッセルおん, rasseru on] (n) rale; rales [Add to Longdo]
ラップ[ラップおん, rappu on] (n) rapping sound (and other sounds when associated with poltergeists) [Add to Longdo]
ラテンアメリカ[ラテンアメリカおんがく, raten'amerika ongaku] (n) Latin music [Add to Longdo]
ラテン[ラテンおんがく, raten ongaku] (n) Latin music [Add to Longdo]
;囉(oK)[ラおん(ラ);らおん(囉), ra on ( ra oto ); raon ( nori oto )] (n) (abbr) (See ラッセル) rale; rales [Add to Longdo]
ルカによる福[ルカによるふくいんしょ, ruka niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Luke (book of the Bible) [Add to Longdo]
ルカ福[ルカふくいんしょ, ruka fukuinsho] (n) Gospel of Luke (book of the Bible) [Add to Longdo]
ロマン派[ロマンはおんがく, roman haongaku] (n) Romantic music [Add to Longdo]
[あおんそく, aonsoku] (n,adj-no) subsonic speed [Add to Longdo]
[あいおん, aion] (n) sad voices; sad sounds [Add to Longdo]
[いおん, ion] (n) (1) {ling} allophone; (2) strange noise [Add to Longdo]
異口同(P);異句同(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
異口同[いくどうおんに, ikudouonni] (adv) in one voice [Add to Longdo]
異名同[いめいどうおん, imeidouon] (n) enharmonic [Add to Longdo]
[いちおんせつ, ichionsetsu] (n) monosyllable [Add to Longdo]
一口同[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
印象主義[いんしょうしゅぎおんがく, inshoushugiongaku] (n) musical impressionism [Add to Longdo]
[いんおんかい, in'onkai] (n) (See 陽階) hemitonic pentatonic scale (pentatonic scale containing semitones) [Add to Longdo]
[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]
[あまおと, amaoto] (n) sound of rainfall [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同に言う。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あので考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビのを小さくしてもらえませんか」って言ったんですよ!
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同異義語である。
"Does he like music?" "Yes, he does."「彼は楽が好きですか」「はい、好きです」
"She likes music." "So do I."「彼女は楽が好きだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼女は楽が好きではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼女は楽が好きではない」「私も好きではない」
Twelve musicians constitute the society.12人の楽家たちが協会を構成しています。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しいを立てて衝突した。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も信不通だったんだよ。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
The accent of guitar falls on the second syllable.guitarのアクセントは第2節にある。
In the word "tomorrow", the accent is on the second syllable.tomorrowという語ではアクセントは2番目の節にある。
What was the music you were listening to?あなたが聞いていた楽は何だったのですか。
How do you pronounce your name?あなたのお名前はどのように発するのですか。
How do you pronounce your last name?あなたの姓はどう発するのですか。
Your pronunciation is more or less correct.あなたの発はほとんど正しいです。
How do you pronounce your name?あなたの名前はどう発するの?
Do you care for classical music?あなたはクラシック楽がすきですか。
You should have Mr Green correct your English pronunciation.あなたはグリーン先生に英語の発を直してもらうべきだ。
Which do you like better, English or Music?あなたは英語と楽とではどちらが好きですか。
Do you like music?あなたは楽が好きですか。
You don't like music.あなたは楽が好きではありません。
Which do you like better, music or English?あなたは楽と英語のどちらが好きですか。
Are you interested in music?あなたは楽に興味がありますか。
You have a genius for music.あなたは楽の才能がある。
You will soon get accustomed to the noises.あなたもすぐ騒には慣れるでしょう。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、楽が耳に残るよ。
That terrible noise is driving me mad.あのひどいを聞くと気が狂いそうになる。
I can't put up with that noise any longer.あのにはもうこれ以上我慢できない。
What was that noise?あのは何だったのか。
That noise is almost driving me mad.あのを聞いていると気が狂いそうだ。
That music gets on his nerves.あの楽は彼の気にさわる。
I cannot put up with all that noise.あの雑には我慢できない。
I can't endure that noise a moment longer.あの騒にはもうこれ以上は我慢する事は出来ません。
I can't abide that noise.あの騒には我慢できない。
I can not stand that noise.あの騒には耐えられない。
I can't put up with that loud noise.あの大きな騒には我慢できない。
There was so much noise that the speaker couldn't make himself heard.あまりにも多くの騒があったので、話し手は自分の声が通らなかった。
The reputation of those musicians is not the best.あれらの楽家の評判は最高ではない。
Ann likes music very much.アンは楽が大好きだ。
An Englishman would not pronounce it like that.イギリス人だったら、そんな風には発しないだろう。
I always enjoy listening to classical music when I have some free time.いくらか自由時間があるときは、いつもクラシック楽を聴くのが楽しみだ。
My watchdog is alert to the slightest sound and movement.うちの番犬はどんな小さなや動きにも油断がない。
The engine makes a strange noise.エンジンから変なが聞こえます。
Be an angel and turn the radio down.お願いだからラジオのを小さくしてちょうだい。 [F]
Can't you hear the sound?お前にはあのが聞こえないのか。
Don't make a noise while your father is asleep.お父さんが寝ている間に、を立ててはいけません。
The music next door is very loud. I wish they would turn it down.お隣の楽はとてもうるさい。量を落としてくれたらなあ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The music has stopped.[CN] 樂停了. Grand Hotel (1932)
Music all the time.[CN] 隨時隨地都有樂. Grand Hotel (1932)
-What on earth was that?[CN] 一那是什么声 The Awful Truth (1937)
I do believe you'd rather be at that revolting concert on that peculiarly hideous pier listening to Mendelssohn's Spring Song or a great beefy contralto singing Sweet And Low.[CN] 我看你一定很想回 到那乐会上去 站在拥挤的码头上 听听门德尔松的《春之歌》 Cavalcade (1933)
Oh, you should hear the cash register. Beautiful. Ha ha ha![CN] 你应该听听收银机的声 美极了 Ha ha ha! Bordertown (1935)
- Music.[JA] -  Transformers: Age of Extinction (2014)
A tone?[CN] 色? The Beast (1975)
I could hear the roar and bellow.[JA] 私は、轟と咆哮を聞いたわ Forbidden Planet (1956)
I'm gonna take a nap, I'm so tired, when are we doing the radio show?[CN] 好累哦 今天电台录几点钟 Episode #1.8 (2004)
-Turn down that radio. -l can't.[CN] 一把那个收机弄小声点 一我不能 The Awful Truth (1937)
Edith and I are going to the concert on the east pier.[CN] 我和伊迪丝要去 东码头听乐会呢 Cavalcade (1933)
To age my voice, an old hag's cackle.[CN] 这个胡椒可把我美妙的声变成沙哑的老妇 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Love's sweet music Flows on[JA] Love's sweet music flows on (愛の甘い楽が流れる) Bambi (1942)
His resolute voice echoed in the room.[CN] 欣弥毅然的声在庭内回荡 Taki no shiraito (1933)
He put that record on the gramophone, didn't he.[JA] 蓄機にレコードを セットしたのは彼では And Then There Were None (1945)
How I love to hear your patter Pretty little pitter-patter.[JA] How I love to hear your patter Pretty little pitter -patter. (パラパラ雨のを僕がどれほど愛してるか) Bambi (1942)
What can compare With your beautiful sound?[JA] What can compare With your beautiful sound? (君の素敵な楽と何を比べられるでしょう) Bambi (1942)
Mastered at Piethopraxis, Köln[CN] 位于科隆的Piethopraxis录室内完成制作 The Phantom Carriage (1921)
It's because she hasn't learned all the alphabet.[CN] 至少前面七个注 Episode #1.2 (2004)
On rainy nights, I could hear you moaning down the chimney.[CN] 雨夜梦回 我都能听到烟囱里传来 你的声 Design for Living (1933)
The gramophone record did not lie. I operated on Mrs Cleese while under the influence of ...[JA] 蓄機のレコードは嘘ではない クリース夫人の手術をしたとき And Then There Were None (1945)
Radio![CN] 收机! Paddington (2014)
I tracked two of his men to that music hall.[CN] 关于这国家的空防秘密 我跟着他的两个手下进了乐厅 The 39 Steps (1935)
Not a single squawk from the squawker.[CN] 没有一点反对的声 Bordertown (1935)
Professor, lots of music![JA] 楽だ 盛大に頼むぞ Pinocchio (1940)
-(STAMMERING) What's that?[CN] 那 那 那是什么声 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And as you sweep the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're dancing to the tune[CN] 把灰尘扫一旁 快拿起扫把 跟着乐 跟着节奏来打扫 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Who is it?[CN] 将为您转接语信箱 Episode #1.7 (2004)
- This won't bother you, will it?[JA] 楽かけていい? D.O.A. (1949)
Wouldn't be your first mistake if that gramophone record is to be believed.[JA] 蓄機のレコードがホントなら 初めてのミスというわけではないな And Then There Were None (1945)
A palpitating syncopation of the killer diller with a wicky wacky stomping of the floy joy![JA] ドキドキ2拍子すごい タップ踏んで跳びはねる Pinocchio (1940)
Randall, give me audio-com.[JA] ランドール、声を出してくれ Forbidden Planet (1956)
- What's the matter with him?[JA] 楽に狂っちまったのさ D.O.A. (1949)
(IN RASPY VOICE) My voice![CN] 我的声 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Herr Conductor? Ladies and gentlemen...[CN] 乐起 尊敬的女士们先生们 The Blue Angel (1930)
- Like a door slamming?[JA] - ドアがバタンと閉まるような And Then There Were None (1945)
- Want to hear some music?[JA] 楽聴きたい? D.O.A. (1949)
Bright lights, music, applause![JA] ライトに楽に拍手... Pinocchio (1940)
- You like music, Mr. Kringelein?[CN] - 你喜歡樂, 克林格蘭先生? Grand Hotel (1932)
What about the music teacher?[CN] 关于那个乐老师? The Awful Truth (1937)
I heard a noise while I was dressing.[JA] 服を着ているときに 物がした And Then There Were None (1945)
This device renders the engine completely silent.[CN] 可以完全消去引擎的声 The 39 Steps (1935)
It's called Swan Song. May I ask who put it on the gramophone?[JA] 「白鳥の歌(最後の歌)」とある 蓄機にセットしたのは誰かね? And Then There Were None (1945)
At 10 minutes after 12 on the night of the killing, he heard loud noises. Said it sounded like a fight.[JA] 殺人の夜 12時10分に 格闘のような物を聞いた 12 Angry Men (1957)
But he-he - he brought his music.[CN] 但是他带来了 Design for Living (1933)
Music?[JA] 楽? Beauty and the Beast (1991)
That recording was made by Krell musicians...[JA] この記録は、クレルの 楽家による・・ Forbidden Planet (1956)
Beating a tune As you fall all around[JA] Beating a tune As you fall all around (君は一面に降り注ぎ綺麗な楽を奏でる) Bambi (1942)
What's the id...[JA] あのはこれか Too Late for Tears (1949)
I ... I thought it was just a piece of music. It's the truth, sir![JA] 私は、楽だとばかり ほんとうでございます And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイヤル[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone [Add to Longdo]
デジタル[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] digital music [Add to Longdo]
デジタル楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file [Add to Longdo]
ビープ[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]
[おん, on] sound [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] music [Add to Longdo]
響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]
声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel [Add to Longdo]
声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]
声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network [Add to Longdo]
声ファイル[おんせいファイル, onsei fairu] sound file [Add to Longdo]
声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]
声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
声合成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology [Add to Longdo]
声転送[おんせいてんそう, onseitensou] voice transmission [Add to Longdo]
声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding [Add to Longdo]
[おんぱ, onpa] sound wave [Add to Longdo]
[おんやく, onyaku] transcription [Add to Longdo]
量調節[おんりょうちょうせつ, onryouchousetsu] volume control [Add to Longdo]
共同利用型声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
警告[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]
効果[こうかおん, koukaon] sound effect(s) [Add to Longdo]
[ざつおん, zatsuon] noise [Add to Longdo]
バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal [Add to Longdo]
除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
同形同異義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
[ほんおん, hon'on] transcription [Add to Longdo]
検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
信号対雑[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio [Add to Longdo]
近似雑[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
量子化雑[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
白色雑[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五十[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
[しんおん, shin'on] Labiallaut [Add to Longdo]
[ぎおん, gion] nachgeahmter_Laut, Lautnachahmung [Add to Longdo]
[ほんね, honne] wahre_Absicht, eigentliches_Motiv [Add to Longdo]
[ぼいん, boin] Vokal [Add to Longdo]
[だくおん, dakuon] stimmhafter_Laut, schwacher_Herzton [Add to Longdo]
[はつおん, hatsuon] Aussprache, Artikulation [Add to Longdo]
[ふくいん, fukuin] Evangelium [Add to Longdo]
文字[ひょうおんもじ, hyouonmoji] Lautzeichen, Lautschrift [Add to Longdo]
[ちょうおんそく, chouonsoku] Ueberschallgeschwindigkeit [Add to Longdo]
[あしおと, ashioto] Schritte [Add to Longdo]
[けいおんがく, keiongaku] leichte_Musik, Unterhaltungsmusik [Add to Longdo]
[ろくおん, rokuon] Tonaufnahme, Ueberspielung [Add to Longdo]
[ざつおん, zatsuon] Geraeusch, Nebengeraeusch [Add to Longdo]
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] Musik [Add to Longdo]
[おんち, onchi] unmusikalisch [Add to Longdo]
[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]
[おんぷ, onpu] -Note, Notenzeichen [Add to Longdo]
[おんくん, onkun] chinesische_und_japanische_Lesung [Add to Longdo]
[おんかい, onkai] Tonleiter [Add to Longdo]
韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]
[おんきょう, onkyou] Schall, Klang, -Ton [Add to Longdo]
[そうおん, souon] Laerm, (stoerendes) Geraeusch [Add to Longdo]
[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top