ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -音-, *音*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yīn, ㄧㄣ] sound, tone, pitch, pronunciation
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A tongue 立 forming a sound in the mouth 日, Rank: 540
[, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  匀 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Of equal 匀 tone 音; 匀 also provides the pronunciation, Rank: 2501
[, àn, ㄢˋ]  black; dark; sullen, dreary
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  音 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 2881
[, sháo, ㄕㄠˊ] beautiful, excellent, harmonious; music from the Shun dynasty
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [ideographic] Imperial 召 music 音; 召 also provides the pronunciation, Rank: 3458
[, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: , Decomposition:   鄉 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  音 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] sound, Rank: 6091
[, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  員 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Of equal 員 tone 音; 員 also provides the pronunciation, Rank: 7149

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, ] sound; noise; news #2,350 [Add to Longdo]
[yīn yuè, ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] music #808 [Add to Longdo]
[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound #1,091 [Add to Longdo]
[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice #6,899 [Add to Longdo]
[lù yīn, ㄌㄨˋ ㄧㄣ, / ] (sound) recording #7,442 [Add to Longdo]
[yīn xiǎng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater) #8,031 [Add to Longdo]
乐会[yīn yuè huì, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert #8,408 [Add to Longdo]
[zào yīn, ㄗㄠˋ ㄧㄣ, ] rumble; noise; static #9,392 [Add to Longdo]
[Guān yīn, ㄍㄨㄢ ㄧㄣ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) #11,330 [Add to Longdo]
[yīn xiāng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤ, ] soundbox; resonating chamber of a musical instrument #11,614 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
韻論[おんいんろん, on'inron] (n) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา, See also: R. phonology

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おんがく, ongaku] TH: ดนตรี  EN: music
便[おんびん, onbin] TH: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม  EN: euphony
便[おんびん, onbin] TH: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น  EN: euphonical change

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おんがく, ongaku] (n) music; musical movement; (P) #233 [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n, n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) #787 [Add to Longdo]
[おんせい(P);おんじょう, onsei (P); onjou] (n) voice; (the concept of) sound; (P) #2,237 [Add to Longdo]
楽家[おんがくか;おんがっか, ongakuka ; ongakka] (n) musician #3,306 [Add to Longdo]
[おんきょう, onkyou] (n, adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P) #4,212 [Add to Longdo]
[おんげん, ongen] (n) sound source #4,308 [Add to Longdo]
[おんど, ondo] (n) (1) (See 頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P) #11,688 [Add to Longdo]
[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) #14,351 [Add to Longdo]
色(P);いろ[ねいろ(P);おんしょく(音色), neiro (P); onshoku ( neiro )] (n, adj-no) (1) tone color; tone colour; tone quality; timbre; (2) synthesizer patch; synthesiser patch; (P) #14,862 [Add to Longdo]
[おんそく, onsoku] (n) speed of sound #15,335 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同に言う。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あので考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [ F ]
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビのを小さくしてもらえませんか」って言ったんですよ!
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同異義語である。
"Does he like music?" "Yes, he does."「彼は楽が好きですか」「はい、好きです」
"She likes music." "So do I."「彼女は楽が好きだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼女は楽が好きではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼女は楽が好きではない」「私も好きではない」
Twelve musicians constitute the society.12人の楽家たちが協会を構成しています。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しいを立てて衝突した。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も信不通だったんだよ。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱をはかず毅然とした態度を崩さなかった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor, lots of music![JP] 楽だ 盛大に頼むぞ Pinocchio (1940)
Who is it?[CN] 将为您转接语信箱 Episode #1.7 (2004)
Wouldn't be your first mistake if that gramophone record is to be believed.[JP] 機のレコードがホントなら 初めてのミスというわけではないな And Then There Were None (1945)
A palpitating syncopation of the killer diller with a wicky wacky stomping of the floy joy![JP] ドキドキ2拍子すごい タップ踏んで跳びはねる Pinocchio (1940)
- Music.[JP] - Transformers: Age of Extinction (2014)
Crank it![CN] 大点! Crank (2006)
A tone?[CN] 色? The Beast (1975)
Herr Conductor? Ladies and gentlemen...[CN] 乐起 尊敬的女士们先生们 The Blue Angel (1930)
I'm gonna take a nap, I'm so tired, when are we doing the radio show?[CN] 好累哦 今天电台录几点钟 Episode #1.8 (2004)
[CN] 乐) Abducted (2013)
Music, Professor![JP] 教授 楽を Pinocchio (1940)
Bright lights, music, applause![JP] ライトに楽に拍手... Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おん, on] sound [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] music [Add to Longdo]
響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]
声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel [Add to Longdo]
声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]
声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network [Add to Longdo]
声ファイル[おんせいファイル, onsei fairu] sound file [Add to Longdo]
声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] Musik [Add to Longdo]
[おんち, onchi] unmusikalisch [Add to Longdo]
[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]
[おんぷ, onpu] -Note, Notenzeichen [Add to Longdo]
[おんくん, onkun] chinesische_und_japanische_Lesung [Add to Longdo]
[おんかい, onkai] Tonleiter [Add to Longdo]
韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top