Search result for

(80 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -音-, *音*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music
便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[音, yīn, ] sound, tone, pitch, pronunciation
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A tongue 立 forming a sound in the mouth 日
[韵, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  匀 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Of equal 匀 tone 音; 匀 also provides the pronunciation
[韶, sháo, ㄕㄠˊ] beautiful, excellent, harmonious; music from the Shun dynasty
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] Imperial 召 music 音; 召 also provides the pronunciation
[韻, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Of equal 員 tone 音; 員 also provides the pronunciation
[響, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: Decomposition: 鄉 (xiāng ㄒㄧㄤ)  音 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] sound
[黯, àn, ㄢˋ]  black; dark; sullen, dreary
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  音 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] black

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
で読む[おんでよむ, ondeyomu] (exp,v5m) to read kanji in the on reading [Add to Longdo]
に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
の壁[おとのかべ, otonokabe] (exp) sound barrier [Add to Longdo]
もなく[おともなく, otomonaku] (exp,adv) quietly; soundlessly [Add to Longdo]
をあげる;を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
を出す[おとをだす, otowodasu] (exp,v5s) to produce a sound [Add to Longdo]
を立てる;をたてる[おとをたてる, otowotateru] (exp,v1) to make a sound [Add to Longdo]
[おんあつ, on'atsu] (n) sound pressure; acoustic pressure [Add to Longdo]
圧レベル[おんあつレベル, on'atsu reberu] (n) sound pressure level (usu. measured in decibel); SPL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, , ] sound; noise; news [Add to Longdo]
[yīn wèi, ㄨㄟˋ, ] phoneme [Add to Longdo]
[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] message [Add to Longdo]
[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn [Add to Longdo]
[yīn chā, ㄔㄚ, ] tuning fork [Add to Longdo]
[yīn dài, ㄉㄞˋ, / ] audio tape [Add to Longdo]
[yīn lǜ, ㄌㄩˋ, ] tuning; temperament [Add to Longdo]
[yīn shuān, ㄕㄨㄢ, ] organ stop (button activating a row of pipes) [Add to Longdo]
[yīn xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] sound effect [Add to Longdo]
[yīn yuè, ㄩㄝˋ, / ] music [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同に言う。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あので考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビのを小さくしてもらえませんか」って言ったんですよ!
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同異義語である。
"Does he like music?" "Yes, he does."「彼は楽が好きですか」「はい、好きです」
"She likes music." "So do I."「彼女は楽が好きだ」「私もそうだ」
"She likes music, doesn't she?" "So she does."「彼女は楽が好きではない」「そうだね」
"She doesn't like music." "Nor do I."「彼女は楽が好きではない」「私も好きではない」
Twelve musicians constitute the society.12人の楽家たちが協会を構成しています。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しいを立てて衝突した。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も信不通だったんだよ。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱をはかず毅然とした態度を崩さなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No comment, you motherfuckers![JA] (シャッター) (美波)ノーコメントだ バカ野郎 Affection (2017)
Are there girls as good as her at the whorehouse you go to?[CN] 广川彩 Values (2017)
It sure makes me happy![CN] (《时之》) Appeal (2017)
I kiss pretty good, right?[CN] (广川彩《真爱之歌》发售中) Values (2017)
Yes?[JA] (ノック) (刑事)はい (ドアが開く Disbanded (2017)
RYUICHI MORIGUCHI[JA] (着信 Ready (2017)
Excuse me.[JA] (ドアが開く) (刑事)失礼しますよ Disbanded (2017)
Aren't you jealous?[CN] (广川彩 Absolute (2017)
MURDERING AUTHOR![JA] (着信 Affection (2017)
His first one in two years.[CN] (《时之》) Appeal (2017)
Can you get a little closer together?[JA] (シャッター) (カメラマン) もうちょっと寄っていただいても よろしいですか? Absolute (2017)
Your life is pointless.[CN] (广川彩众所期待的单飞出道) (《真爱之歌》发售中) The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おん, on] sound [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] music [Add to Longdo]
響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]
声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel [Add to Longdo]
声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]
声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network [Add to Longdo]
声ファイル[おんせいファイル, onsei fairu] sound file [Add to Longdo]
声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
[ね, ne] -Ton, -Laut [Add to Longdo]
声学[おんせいがく, onseigaku] Phonetik [Add to Longdo]
[おんがく, ongaku] Musik [Add to Longdo]
[おんち, onchi] unmusikalisch [Add to Longdo]
[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]
[おんぷ, onpu] -Note, Notenzeichen [Add to Longdo]
[おんくん, onkun] chinesische_und_japanische_Lesung [Add to Longdo]
[おんかい, onkai] Tonleiter [Add to Longdo]
韻学[おんいんがく, on'ingaku] Phonologie, Phonetik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top