Search result for

(47 entries)
(0.334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昔-, *昔*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかしむかし, mukashimukashi] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[昔, xī, ㄒㄧ] past, former; ancient
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 days ago 日

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むかし, mukashi] (adj-no,n-adv,n-t) olden days; former; (P) [Add to Longdo]
々;[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time [Add to Longdo]
ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional [Add to Longdo]
のまま[むかしのまま, mukashinomama] (exp,adj-no) the way it was; the way it used be; as of old; in former times; (P) [Add to Longdo]
の事;のこと[むかしのこと, mukashinokoto] (n) old things [Add to Longdo]
今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones [Add to Longdo]
を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days [Add to Longdo]
を想う[むかしをおもう, mukashiwoomou] (exp,v5u) to recall the old days [Add to Longdo]
気質;かたぎ;堅気[むかしかたぎ, mukashikatagi] (n) (1) old-fashioned way of thinking; old-fashioned spirit; (adj-no,adj-na) (2) old-fashioned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] past; former [Add to Longdo]
[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] former years; previous years [Add to Longdo]
[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]
[Xí yáng, ㄒㄧˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Xiyang (place in Shanxi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私はの級友に会ったことがない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。はとても内気な女の子だったからね。
You and I are old friends.あなたと私はからの友達です。
You remind me of a boy I used to know.あなたは私に知っていた少年のことを思い出させる。
You are just the same as you always were.あなたはと全然変わっていない。
Keep in mind that you're not so young as you used to be.あなたはのように若くはないということを良く覚えておきなさい。
You never used to treat me like this.あなたは私をこんなふうに扱わなかった。
The mountain used to send out clouds of smoke.あの山は煙を吐いていた。
That castle was built in ancient times.あの城は大の時代に建てられた。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私のの男友達を想い起こさせた。
The economic strength of the USA is not what it was.アメリカ合衆国の経済力は日のようではない。
That is shop where I used to work.あれは私が働いていた店だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are singing the legend of Tarzan.[CN] 一如往 你们不在 没人准进 The Legend of Tarzan (2016)
When I was younger, we grew up in a house that my dad owned, till having that house taken away from us when my dad did his time in prison.[JA] は親父の持ち家に住んだ でも親父が服役して 家を手放すことになった CounterPunch (2017)
"I made more money than anyone else in all of sports."[CN] 今非比了 现在是梅威瑟时代 CounterPunch (2017)
We're a long way from the Mike Tyson heavyweight-knockout era, and the popularity that came with it.[JA] タイソンのKOが 人気を博したのもの話 CounterPunch (2017)
It went on like that, until the only agent left unaccounted for was Lucy Church, who was in the end stages of a long assignment at a corrupt hedge fund.[CN] 我在一家奶店找到了正在偷吃的她 We found her shame -eating at a Shake Shack. Undercover! (2016)
In my day, it was always the naughty boys that sat at the back of the bus.[JA] は悪ガキが後部座席だった Close Encounters (2017)
I have loved sculpture since childhood.[JA] から彫刻が好きだ Barbecue (2017)
Only one of the many gods believed in that.[CN] 修底德。 Wonder Woman (2017)
One word, persistence.[CN] 200)}一个52岁的家伙 200)}How the hell does a 52 year old 200)}一个过气的奶机销售员 The Founder (2016)
You are lost.[CN] 日的遗产 Barbecue (2017)
Even my own ...![CN] 它始于婴儿Corp. 的 日。 The Boss Baby (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 直火で焼く料理 は たき火であぶってた Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むかし, mukashi] Altertum, Vorzeit [Add to Longdo]
の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
[むかしむかし, mukashimukashi] Es_war_einmal..., in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top