ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -往-, *往*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[おうさ] (n ) site visit (auditors, public accountants, etc.)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[往, wǎng, ㄨㄤˇ] to go, to depart; past, former
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 369

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] to go (in a direction); to; towards; (of a train) bound for; past; previous, #967 [Add to Longdo]
[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ, ] often; frequently, #1,350 [Add to Longdo]
[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, ] to leave for; to proceed towards; to go, #2,214 [Add to Longdo]
[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly, #2,677 [Add to Longdo]
[jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ, ] to associate; to contact; association; contact, #4,199 [Add to Longdo]
[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth, #7,008 [Add to Longdo]
[xiàng wǎng, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to yearn for; to look forward to, #7,195 [Add to Longdo]
[wǎng nián, ㄨㄤˇ ㄋㄧㄢˊ, ] in former years; in previous years, #7,216 [Add to Longdo]
[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings, #7,453 [Add to Longdo]
[wǎng qián, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, ] to move forwards, #7,490 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おうふく, oufuku] (n) ไปกลับ(round-trip)
[おうろ, ouro] (n) ขาไป, เที่ยวไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[おうおう, ouou] (adv) sometimes; often [Add to Longdo]
々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time [Add to Longdo]
き返り[ゆきかえり, yukikaeri] (n) round trip [Add to Longdo]
なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
にし[いにし, inishi] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
ぬ;去ぬ[いぬ, inu] (v5n) (1) (arch) to go; (2) to pass (of time); (3) to die; (4) to go bad; to rot; (5) (ksb [Add to Longdo]
んじ[いんじ, inji] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
[おうかん, oukan] (n,vs) traffic; coming and going; highway [Add to Longdo]
[おうこ, ouko] (n) ancient times [Add to Longdo]
古より[おうこより, oukoyori] (n) from times immemorial; from ancient times [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状態で路線を復した。
I'd like a round-trip ticket from A to B.A市からB市までのチケット復で1枚ください。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで復泳ぎ切って世界記録を破った。
Those impossible suggestions just annoy me.こういう実行不可能な提案には生する。
The traffic is heavy here.ここは車の来が激しい。
She completed the trip in less than 20 hours.この女性は、その復を20時間以内で終えた。
I want a round-trip ticket to Chicago.シカゴまで復一枚ください。
Sometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.ずば抜けた着想というのは、々にして天啓のごとくヒラメクようだ。
The street was empty of people and traffic.その通りは人や車の来がなかった。
She became the first woman to complete a two-way nonstop crossing of the channel in fifteen years.ノンストップで海峡を復した女性としては、彼女が15年ぶりの人となった。
The bus plies between the school and the station.バスが学校と駅の間を復する。
I bought a round-trip ticket.復切符を買いました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on.[CN] 前走。 Gently with Class (2012)
Let's go out.[CN] 那好吧我们交 Episode #1.4 (2004)
Look down.[CN] 下看 End of Days (1999)
"He was gibbering with fear and crying, I think.[JA] 〝泣き叫ぶままで立生だ〟 Creepshow (1982)
Pull.[CN] 下拉 Transformers: Age of Extinction (2014)
carson:[CN] 疯里唱 Live Playoffs, Part 2 (2013)
Way.[CN] 右边 再 Champion (2016)
Looks like we're really hung up here, huh?[JA] 立ち生だな 12 Angry Men (1957)
I can wait. A month is enough right? - Chae Yoon.[CN] 我才开始跟他交一个星期 Episode #1.2 (2004)
Been up all night, poor bastards, trying to hold that pile of junk together.[JA] あの連中 徹夜騒ぎで もう右だよ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Yes, a roundtrip, of course.[JA] ああ。 勿論、復で。 Live for Life (1967)
- Stay back.[CN] 后站! Choose (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] GEHEN [Add to Longdo]
[おうねん, ounen] frueher, in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
[おうふく, oufuku] Hin-und_Rueckweg [Add to Longdo]
[おうらい, ourai] Kommen_und_Gehen, Verkehr, Strasse [Add to Longdo]
[おうしん, oushin] Krankenbesuch (des Arztes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top