ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三日

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三日-, *三日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
三日[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
三日[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
三日(P);3日[みっか, mikka] (n) (1) the third day of the month; (2) three days; (P) [Add to Longdo]
三日と上げず;三日とあげず[みっかとあげず, mikkatoagezu] (exp) (See 三日に上げず) almost every day; constantly [Add to Longdo]
三日にあげず;三日に上げず[みっかにあげず, mikkaniagezu] (exp,adv) at very frequent intervals; almost every other day; constantly [Add to Longdo]
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles [Add to Longdo]
三日[みっかかん, mikkakan] (n) three days [Add to Longdo]
三日[みかづき(P);みかずき(ik), mikaduki (P); mikazuki (ik)] (n) new moon; crescent moon; (P) [Add to Longdo]
三日月燕魚[みかづきつばめうお;ミカヅキツバメウオ, mikadukitsubameuo ; mikadukitsubameuo] (n) (uk) golden spadefish (Platax boersii, species of Indo-West Pacific spadefish found in Indonesia, New Guinea, and the Philippines); Boer's batfish [Add to Longdo]
三日月形[みかづきがた, mikadukigata] (adj-no) crescent shape [Add to Longdo]
三日月湖[みかづきこ, mikadukiko] (n) oxbow lake; billabong [Add to Longdo]
三日月眉[みかづきまゆ, mikadukimayu] (n) arched eyebrows [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This ticket is good for three days.この切符は三日間有効だ。
May I have this for two or three days?これを二、三日貸していただけますか。
It took me three days to clean the room.その部屋を掃除するのに三日かかった。
He died three days after.それから三日後に彼は死んだ。
The victims of the hurricane have not tasted food for three days.ハリケーンの被災者たちは、もう三日も食べ物を口にしていない。
Lucy came to see me three days ago.ルーシーが三日前に私のところに遊びに来ました。
It rained for three days on end.雨が三日間降り続けた。
It rained for three days on end.雨が三日降り続いた。
Modern travel enables us to go around the world in a few days.近年の旅行では私達は二、三日で世界一周が出来る。
Once a beggar, always a beggar.乞食は三日もやれば止められない。
Hanshin's moment of glory didn't last. They fell out of first place in a hurry.阪神三日天下。あっと言う間に首位から転落しちゃったよ。
Maybe three to five days.三日から五日で。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we did drink on that ten.[JA] ヒゲ男のためであろうと 三日間たっぷり飲めたんだ Tikhiy Don (1957)
"February 13th."[CN] "二月十三日" A Bay of Blood (1971)
On the third, we ride for Gondor and war.[JA] 三日目には ゴンドールへ出撃だ The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Three days before his arrest[CN] 波利卡普被捕之前三日 Augustine of Hippo (1972)
It ended with them on 13th February.[CN] 他俩关系于二月十三日彻底破裂 A Bay of Blood (1971)
You've been telling me that for the last three days.[JA] 三日前も同じことを Soylent Green (1973)
I haven't seen Mrs Owen yet. We only came here a few days ago.[JA] まだ奥様にお目にかかってません 私どもは二三日前に来たばかりです And Then There Were None (1945)
Three days' ride, as the NazgÃ"l flies.[JA] 馬で三日じゃが ナズグルがおる The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
On 13th February, Donati will kill his Contessa.[CN] 二月十三日 杜纳提要杀了女伯爵 A Bay of Blood (1971)
The Roman people have been humiliated[CN] 罗马已被蛮族洗劫蹂躏三日 Augustine of Hippo (1972)
Then on the third day Abraham lift up his eyes and saw the place, afar off.[CN] 到了第三日... 亚伯拉罕举目远远的看见那地方 The Bible: In the Beginning... (1966)
- Where did you spend the night from 3rd to 4th February?[CN] - 你二月三日到四日那晚在哪里? Daughter of Dracula (1972)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top