ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一*

   
414 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -一-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ] (n ) everything
[yi1 kui4] (n ) a trip

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[一, yī, ] one; a, an; alone
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] Represents heaven (天), earth (旦), or the number 1,  Rank: 2
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一,  Rank: 4
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below),  Rank: 16
[大, dà, ㄉㄚˋ] big, great, vast, high, deep
Radical: Decomposition: 一 (yī )  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 with outstretched arms,  Rank: 17
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: Decomposition: 一 (yī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土,  Rank: 34
[子, zi, ㄗ˙] son, child; seed, egg; fruit; small thing
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A child in a wrap, with outstretched arms but bundled legs,  Rank: 37
[下, xià, ㄒㄧㄚˋ] below, underneath; inferior; to bring down; next
Radical: Decomposition: 一 (yī )  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] One stroke under another; compare 上 (above),  Rank: 42
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 58
[天, tiān, ㄊㄧㄢ] sky, heaven; god, celestial
Radical: Decomposition: 一 (yī )  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] The heavens 一 above a man 大,  Rank: 78
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 85
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted,  Rank: 92
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  刖 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 93
[开, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: Decomposition: 一 (yī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 開; hands 廾 lifting the latch 一 of a door,  Rank: 94
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun,  Rank: 101
[无, wú, ㄨˊ] no, not; lacking, -less
Radical: Decomposition: 一 (yī )  尢 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 105
[与, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 108
[长, zhǎng, ㄓㄤˇ] long, lasting; to excel in
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 長; an old man with long hair and a cane,  Rank: 109
[十, shí, ㄕˊ] ten, tenth; complete; perfect
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 112
[工, gōng, ㄍㄨㄥ] labor, work; laborer, worker
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丄 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictographic] A spade or other workman's tool,  Rank: 118
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two),  Rank: 125
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一,  Rank: 129
[业, yè, ㄧㄝˋ] business, profession; to study, to work
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 130
[两, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 together in a cart,  Rank: 133
[应, yīng, ㄧㄥ] should, must; to respond, to handle; to deal with, to cope
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 144
[二, èr, ㄦˋ] two; twice
Radical: Decomposition: 一 (yī )  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Two  parallel lines; compare 一 (one) and 三 (three),  Rank: 157
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: Decomposition: 戈 (gē ㄍㄜ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else",  Rank: 160
[世, shì, ㄕˋ] generation, era, age; world
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] Three leaves on a branch,  Rank: 181
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木,  Rank: 194
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一,  Rank: 197
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An open mouth,  Rank: 212
[更, gèng, ㄍㄥˋ] more, further; to shift, to alternate; to modify
Radical: Decomposition: 一 (yī )  曰 (yuē ㄩㄝ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 221
[再, zài, ㄗㄞˋ] again, twice, re-
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] Two fish 冉 caught on a line 一,  Rank: 242
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目,  Rank: 255
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  十 (shí ㄕˊ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  一 (yī )  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 256
[至, zhì, ㄓˋ] reach, arrive; very, extremely
Radical: Decomposition: 一 (yī )  厶 (sī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird alighting on the ground 土,  Rank: 267
[马, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 馬, a horse galloping to the left,  Rank: 276
[且, qiě, ㄑㄧㄝˇ] moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A stone altar,  Rank: 296
[王, wáng, ㄨㄤˊ] king, ruler; royal; surname
Radical: Decomposition: 一 (yī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A man 十 bridging heaven and earth (both 一),  Rank: 299
[求, qiú, ㄑㄧㄡˊ] to seek; to request, to demand; to beseech, to beg for
Radical: Decomposition: 一 (yī )  氺 (shui ㄕㄨㄟ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 312
[万, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 322
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: Decomposition: 廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾,  Rank: 330
[干, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: Decomposition: 一 (yī )  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] A club or axe,  Rank: 353
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  一 (yī )  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立,  Rank: 362
[夫, fū, ㄈㄨ] man, husband; worker; those
Radical: Decomposition: 一 (yī )  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 大 wearing a coming-of-age hairpin 一,  Rank: 377
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來,  Rank: 385
[具, jù, ㄐㄩˋ] tool, implement; to draw up, to write
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 writing on a tablet 目,  Rank: 391
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: Decomposition: 一 (yī )  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] one,  Rank: 407
[亚, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: Decomposition: 一 (yī )  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictographic] Picture of a cross-shaped house or temple,  Rank: 420
[专, zhuān, ㄓㄨㄢ] concentrated, specialized; to monopolize
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 485
[武, wǔ, ㄨˇ] military; martial, warlike
Radical: Decomposition: 一 (yī )  弋 (yì ㄧˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋,  Rank: 501

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little, #144 [Add to Longdo]
[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together, #213 [Add to Longdo]
[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always, #232 [Add to Longdo]
[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, / ] same; like; equal to; the same as; just like, #322 [Add to Longdo]
[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once, #329 [Add to Longdo]
[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general, #466 [Add to Longdo]
个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone, #502 [Add to Longdo]
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ, / ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards), #519 [Add to Longdo]
[zhī yī, ㄓ ㄧ, ] one of (sth); one out of a multitude; one (third, quarter, percent etc), #752 [Add to Longdo]
[tǒng yī, ㄊㄨㄥˇ ㄧ, / ] to unify; to unite; to integrate, #948 [Add to Longdo]
[dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ, ] the first time; first; number one, #965 [Add to Longdo]
[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while, #1,356 [Add to Longdo]
[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]
[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day, #1,622 [Add to Longdo]
[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
部分[yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] portion, #1,953 [Add to Longdo]
[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half, #1,994 [Add to Longdo]
系列[yī xì liè, ㄧ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] a series of; a string of, #1,998 [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life, #2,063 [Add to Longdo]
[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, ] for a time; at one time; one time; once, #2,120 [Add to Longdo]
方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is, #2,325 [Add to Longdo]
[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same, #2,402 [Add to Longdo]
[yī miàn, ㄧ ㄇㄧㄢˋ, ] one side, #2,438 [Add to Longdo]
[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together, #2,448 [Add to Longdo]
[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike, #2,515 [Add to Longdo]
[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal, #2,547 [Add to Longdo]
方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect, #2,637 [Add to Longdo]
辈子[yī bèi zi, ㄧ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] (for) a lifetime, #2,747 [Add to Longdo]
句话[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] gang; regiment, #3,289 [Add to Longdo]
[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]
会儿[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe, #3,648 [Add to Longdo]
[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes, #3,745 [Add to Longdo]
下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden, #3,792 [Add to Longdo]
[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]
线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline, #4,360 [Add to Longdo]
[yī tǐ, ㄧ ㄊㄧˇ, / ] one body, #4,473 [Add to Longdo]
[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help, #4,758 [Add to Longdo]
[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation, #4,826 [Add to Longdo]
[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately, #4,855 [Add to Longdo]
[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking, #4,883 [Add to Longdo]
[yī tóu, ㄧ ㄊㄡˊ, / ] one head; a head full of sth; one end (of a stick); one side; headlong; directly; rapidly; simultaneously, #4,897 [Add to Longdo]
口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, / ] region; district, #4,957 [Add to Longdo]
[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
[xià yī ge, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] the next one, #5,109 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แล้ว
昨日[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง
石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いっち, itchi] (vi adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์ , See also: A. 反対,
[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน
足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม
[issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง
[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก
[いっかん, ikkan] (n) ความสอดคล้อง,ผ่านตลอด
[とういつ, touitsu] (n) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
人間界を作った神の人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間[] (n vi vt modal ver) 人間界を作った神の人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでもつだけ叶えることを約束するのでした。
里塚[いちりづか, ichirizuka] (n ) เหตุการณ์สำคัญ
挙両得[ikkyoryoudoku] ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
緒に[いっしょに, isshoni] (adv ) ไปด้วยกัน, ด้วยกัน
[ひとすじ, hitosuji] (adv ) [ADV] อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely
[いってき, itteki] 1 หยด
三位[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ
็百聞見にしかず[ひゃくぶんいっけんにしかず, hyakubun'ikkennishikazu] (colloq ) สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
部事業組合[いちぶじぎょうくみあい, ichibujigyoukumiai] (n name ) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ
軒家[いっけんや, ikkenya] (n ) บ้านเดี่ยว
人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n ) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง
生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adv ) one's best
日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน
[いちじょう, ichijou] (n 仏 ) เอกยาน
酸化炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n ) คาร์บอนมอนอกไซด์ , See also: R. carbon monoxide
戸建て[いっこだて, ikkodate] (n ) บ้านเดี่ยว
[いちごいちえ, ichigoichie] สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน
切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first
[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
[とういち, touichi] Thai: ชื่อคน English: Touichi (pn)
[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1
[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
[いっこく, ikkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円均[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
10個1組;十個[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
1割(P);[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
1個当り;個当り;1個あたり;個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;人当たり;人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
1斗缶;斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
1等(P);[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
911事件;九事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
あと歩;後[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
いの[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
おととい来やがれ;昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
がんと発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
くノ;くの(ik)[くのいち, kunoichi] (n) (1) female ninja; (2) (col) woman [Add to Longdo]
ここ番;此処[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
ごく部;極[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
緒;御[ごいっしょ, goissho] (n,vs) (hon) (See 緒) going together [Add to Longdo]
新;御[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
その[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
たった[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
たった人;たった1人;たった独り[たったひとり, tattahitori] (n) (See たった) just one person; only one [Add to Longdo]
ちょっと[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
ちょっと見;寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
どれ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ひとっ走り;っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ひと泳ぎ;泳ぎ[ひとおよぎ, hitooyogi] (n,vs) a swim [Add to Longdo]
ひと思いに;思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
ひと騒動;騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
もう[もうひとつ, mouhitotsu] (n,adv) (uk) another; one more [Add to Longdo]
もう[もういっかい, mouikkai] (exp) once more; once again [Add to Longdo]
もう[もうひとり, mouhitori] (n,adv) (See もうつ) another (person); the other person; one more (person) [Add to Longdo]
もう[もういちど, mouichido] (exp) once more; again [Add to Longdo]
もう踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
もう[もういっぺん, mouippen] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] (n) {comp} access control list [Add to Longdo]
アデノシンリン酸;アデノシン燐酸[アデノシンいちリンさん(アデノシンリン酸);アデノシンいちりんさん(アデノシン燐酸), adenoshin ichi rin san ( adenoshin ichi rin san ); adenoshin ichirinsan ( adenoshin] (n) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
サラダ[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
パターン[パターンいっち, pata-n icchi] (n) {comp} pattern match; pattern matching [Add to Longdo]
パンツ[パンツいっちょう, pantsu icchou] (n) (wearing only) one pair of underpants [Add to Longdo]
ペトロの手紙[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ミュンヘン[ミュンヘンいっき, myunhen ikki] (n) Beer Hall Putsch (1923); Munich Putsch [Add to Longdo]
ヨウ素125;沃素二五[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素二五), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's take a rest.休みしょう。
I want to sing a song.曲歌いたい。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも面の真理がある。
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もうつケーキをいただきます。」と内気な青年は言った。
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数が多いぞ」とそのギャングの味が言った。 [M]
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯の欠点だ」と彼は怒って言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"May I join you?" "Why not?"緒にいいかい」「もちろんいいとも」
"Will you have another cup of coffee?" "No, thank you."「もう杯コーヒーを飲みませんか」「いいえけっこうです」
Give me a fresh bottle, he said.「もう本くれ」と彼が言った。
"May I go with you?" "By all means."緒に行ってもいいですか」「どうぞ」
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう」
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の男性は答えました。
"When did you return?" "I came back the day before yesterday."「何時帰ってきたのですか」「昨日です」
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「度診てもらった方がいいよ」
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の面は、伝達しようとする意志である」と彼は言う。
He said, "Come with us."「私達と緒に来なさい」と彼は言った。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
"Shiitake" is a sort of mushroom.「椎茸」はキノコの種だ。
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは部上場だ」と、社長は意気軒高だ。
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の理論も般的に認められるということはなかったでしょう。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ世が政権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の分野となった。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同の意味を持つ事もある。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の部を永久に失うことになる。
Why don't we share a room?1つの部屋に緒に住まないか。
January is usually the coldest month.1月は普通番寒い月である。
Let's get together here once a week.1週間に度ここで集まりましょう。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事故から命をとりとめた。
I'd like a double for four nights from tonight for about fifty dollars a night.1泊50ドルくらいのダブルの部屋を室、今晩から4泊お願いします。
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの問題で意見の致をみている。
Out of the students, only one had read that book.20人の生徒のうちたった人しかその本を読んだことがなかった。
Read the passage on page 22, please.22ページの節を読んで下さい。
Don't try to do two things at a time.2つのことを度にしようとしてはいけません。
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の時まで眠れなかったんだ。
The two buses resemble each other at first glance.2台のバスは見したところお互いに似ている。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に回、新商品が発表されるのできりがない。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が番魅力的だ。
I am the oldest of the three.3人のうちで私が番年上です。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの人はトラックに上がってタバコをすっていた。
400 million people speak English as their first language.4億人の人が英語を第言語として話します。
April is the fourth month of the year.4月は年の4番目の月です。
Call me at four; I must take the first train.4時に起こしてください、番電車に乗らなければならないんです。
Please give him a dose of medicine every six hours.6時おきに彼に薬を服飲ませてください。
According to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.ABCニュースによれば、もう機のジェット旅客機が、中近東でハイジャックされたそうだ。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、安いし早いし、まさに挙両得だ。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
Who do you think is the best coach in the NFL?NFLで番才能のあるコーチは誰だと思いますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does that include the women who lived with her?[JA] (刑事2) それは 緒に住む女性たちも 含めてということですか? Reason (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は人気小説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 人娘なんですよ Confrontation (2017)
But I still have no idea who sent the invitations, or what they want these women to do to me.[JA] 招待状の送り主は体 女たちを使って 僕に何をしようと しているのか Appeal (2017)
Mr. Fring was one of our sponsors.[CN] 两个月前的活动的赞助商 I See You (2010)
All right, look, say he's getting 40 a pound.[CN] 好 就拿他磅卖四万 Kafkaesque (2010)
Won't you let me live with you again?[JA] また緒に 暮らしてもらえませんか? Emotions (2017)
It's been an hour, right?[CN] 有个小时了吧? Kafkaesque (2010)
He needs daily sessions.[CN] 他需要每天个疗程 Kafkaesque (2010)
But, like me and yourself, Nanaka, some humans do.[JA] ただ 僕や菜々果さんみたいに 部の人間にはあるんです Absolute (2017)
One DEA gets shot, all of Washington starts barking.[CN] 缉毒署的人出事 整个华盛顿就会引起轩然大波 I See You (2010)
I think he's stable enough now for you to go see him briefly.[CN] 我想你现在能够见他会儿了 I See You (2010)
Day late and dollar short, as usual.[CN] 如往常 当时情况紧急 我毫无准备 Kafkaesque (2010)
All the children who lived together there had to treat each other like siblings.[JA] 緒に暮らす子供は全員 施設に入ったその日から 兄弟関係になるという Choices (2017)
I am told the assassin that survived is gravely injured.[CN] 据我所知另外个匪徒 伤得不轻 I See You (2010)
You living with all those pretty women is so totally unfair![JA] あんな かわいい人たちと 緒に暮らしてるとか ズルすぎます Appeal (2017)
Yes, I've read one.[JA] 応 読みました Absolute (2017)
Yeah, dick, I was waiting and then that creepy, quiet guy showed up.[CN] 靠 我在等 那凶神恶煞 声不吭的家伙来了 I See You (2010)
Marie, it's important that we manage our expectations.[CN] Marie 我们要步来 Kafkaesque (2010)
Even though you lived together, you knew nothing about her.[JA] 緒に暮らしていたのに 何も知らない Disbanded (2017)
-Actually your plan's treatment program covers four sessions a week.[CN] 不好意思 你的治疗计划是周四个疗程 Kafkaesque (2010)
Please, if you have some knowledge that you could share with me...[CN] 求你了 你是不是知道些我不知道的 能提点下吗 I See You (2010)
-Okay, on a scale of one to ten ten being your normal level of feeling and one being no feeling at all.[CN] 好 从到十的范围 十是你正常的感觉 是毫无感觉 Kafkaesque (2010)
We're all family.[CN] 我们是家人 I See You (2010)
You have my word on that.[CN] 言既出 驷马难追 I See You (2010)
Mr. Fring is offering a 10,000-dollar reward on any information about the case.[CN] Fring先生 为这个案子 提供了万元的赏金 I See You (2010)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Been keeping an eye on that blue meth of yours.[CN] 我直在关注你那蓝冰毒的案子 Kafkaesque (2010)
Yeah, there happened to be a collection jar out for you and we spoke briefly about your health concerns.[CN] 嗯 刚好有个为您筹款的募捐箱 我们简单聊了聊你的病情 I See You (2010)
Over by a pound and a half.[CN] 多了磅半 Kafkaesque (2010)
I spent time with Nanaka Hiraki.[JA] 彼女が亡くなる晩まで 緒に時を過ごしました Reason (2017)
And when I get proof and the others find out what you've done maybe we come pay you a visit.[CN] 等我找到证据 查清楚你干的好事 我就去好好拜访你 I See You (2010)
But even so, there are still people who enjoy reading them.[JA] それでも 応 好んで読んでくれてる人たちが いるから Absolute (2017)
You were with Shin Michima, right?[JA] 確か君は 道間 慎と緒だった... Absolute (2017)
One batch, one ship.[CN] 批成品批货 Kafkaesque (2010)
- One, two, three... - Defib?[CN] 二三 I See You (2010)
-What? -What?[JA] (同)えっ! Absolute (2017)
But I still have no idea who sent the invitations, or what they want these women to do to me.[JA] 招待状の送り主は体 女たちを使って 僕に何を しようとしているのか Absolute (2017)
Because that guy, he's got, like, the dead eyes.[CN] 那家伙眼神跟死人 I See You (2010)
There, my two uncles were known far and wide for their delicious cooking.[CN] 我两个叔叔有手好厨艺 因而远近闻名 Kafkaesque (2010)
Hey, don't even compare those two.[JA] おい 緒にしないでくれるかな Ready (2017)
I'll weather this. I always do.[CN] 我定会把事情查清楚的 I See You (2010)
Who in the world...[JA] 体 誰が... Reason (2017)
I simply can't stand people like you who force their values on others.[JA] 私は 方的に価値観を押しつける あなたみたいな人が嫌いなだけです Absolute (2017)
- I'll be right back, okay?[CN] -- 我会就回来 好吗? I See You (2010)
It was unanimous and overwhelming.[JA] 満場致 圧倒的でした Appeal (2017)
I hide in plain sight, same as you.[CN] 我同你样也是隐藏于平民百姓中 I See You (2010)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[JA] 謎の女たちは4人になり 奇妙な日常は 瞬にして 非日常へと戻っていった Reason (2017)
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正直 施設になじむことは 度もなかったです Choices (2017)
The other one. The one I'm qualified to speak to.[CN] 是另个人 跟我档次的 I See You (2010)
What dreams have you been dreaming for a whole year?[JA] 1年間も 体 どんな夢 見てるんですか? Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
パターン[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
意名[いちいめい, ichiimei] identifier [Add to Longdo]
意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing [Add to Longdo]
括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]
元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]
時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action [Add to Longdo]
般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]
般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
[いっしょう, isshou] 1_Sho [Add to Longdo]
升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top