Search result for

*一*

(364 entries)
(0.2386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-一-, *一*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ] (n ) everything
[yi1 kui4] (n ) a trip

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แล้ว
昨日[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง
石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いっち, itchi] (vi adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์ , See also: A. 反対,
[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน
足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม
[issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง
[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก
[いっかん, ikkan] (n) ความสอดคล้อง,ผ่านตลอด
[とういつ, touitsu] (n) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
人間界を作った神の人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間[] (n vi vt modal ver) 人間界を作った神の人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでもつだけ叶えることを約束するのでした。
里塚[いちりづか, ichirizuka] (n ) เหตุการณ์สำคัญ
挙両得[ikkyoryoudoku] ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
緒に[いっしょに, isshoni] (adv ) ไปด้วยกัน, ด้วยกัน
[ひとすじ, hitosuji] (adv ) [ADV] อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely
[いってき, itteki] 1 หยด
三位[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ
็百聞見にしかず[ひゃくぶんいっけんにしかず, hyakubun'ikkennishikazu] (colloq ) สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
部事業組合[いちぶじぎょうくみあい, ichibujigyoukumiai] (n name ) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ
軒家[いっけんや, ikkenya] (n ) บ้านเดี่ยว
人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n ) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง
生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adv ) one's best
日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน
[いちじょう, ichijou] (n 仏 ) เอกยาน
酸化炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n ) คาร์บอนมอนอกไซด์ , See also: R. carbon monoxide
戸建て[いっこだて, ikkodate] (n ) บ้านเดี่ยว
[いちごいちえ, ichigoichie] สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน
切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first
[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
[とういち, touichi] Thai: ชื่อคน English: Touichi (pn)
[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1
[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
[いっこく, ikkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㡭, jì, ㄐㄧˋ] to continue; to carry on; to succeed, to inherit
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  纟 (sī )  一 (yī )  纟 (sī )  纟 (sī ) 
Etymology: [ideographic] An unbroken thread 纟 from the top to the bottom
[一, yī, ] one; a, an; alone
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] Represents heaven (天), earth (旦), or the number 1
[丁, dīng, ㄉㄧㄥ] male adult; robust, vigorous; 4th heavenly stem
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A nail
[丂, kǎo, ㄎㄠˇ] obstruction of breath (qi); variant of 考
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: Decomposition: 一 (yī )  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: []
[丄, shàng, ㄕㄤˋ] above
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; variant of 上
[万, wàn, ㄨㄢˋ] ten thousand; innumerable
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[丈, zhàng, ㄓㄤˋ] gentleman, man, husband; unit of length equal to 3.3 meters
Radical: Decomposition: 一 (yī )  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: []
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two)
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below)
[下, xià, ㄒㄧㄚˋ] below, underneath; inferior; to bring down; next
Radical: Decomposition: 一 (yī )  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] One stroke under another; compare 上 (above)
[丌, jī, ㄐㄧ] table
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A table
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一
[与, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[丏, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] parapet; invisible, hidden
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[丐, gài, ㄍㄞˋ] beggar; to beg; to give
Radical: Decomposition: 下 (xià ㄒㄧㄚˋ) 
Etymology: [pictographic] A person leaning forward to ask for help
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: []
[专, zhuān, ㄓㄨㄢ] concentrated, specialized; to monopolize
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[且, qiě, ㄑㄧㄝˇ] moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A stone altar
[丕, pī, ㄆㄧ] great, grand, glorious, distinguished
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[世, shì, ㄕˋ] generation, era, age; world
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] Three leaves on a branch
[丘, qiū, ㄑㄧㄡ] mound, hill; surname
Radical: Decomposition: 斤 (jīn ㄐㄧㄣ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] Two hills
[丙, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] third; 3rd heavenly stem
Radical: Decomposition: 一 (yī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: []
[业, yè, ㄧㄝˋ] business, profession; to study, to work
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: []
[丛, cóng, ㄘㄨㄥˊ] bush, shrub; thicket; collection
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] one
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木
[丝, sī, ] silk, fine thread; wire; strings
Radical: Decomposition: ??一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 絲, two threads
[丞, chéng, ㄔㄥˊ] to aid, to assist, to rescue
Radical: Decomposition: 氶 (zhěng ㄓㄥˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] one
[丟, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: []
[丢, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A lost 厶 jade 玉
[两, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 together in a cart
[严, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: Decomposition: 亚 (yà ㄧㄚˋ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ) 
Etymology: []
[並, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  亚 (yà ㄧㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people sitting side-by-side; compare 竝
[丽, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麗; the antlers of a deer 鹿
[乍, zhà, ㄓㄚˋ] first time, for the first time, suddenly
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  下 (xià ㄒㄧㄚˋ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: []
[二, èr, ㄦˋ] two; twice
Radical: Decomposition: 一 (yī )  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Two  parallel lines; compare 一 (one) and 三 (three)
[亍, chù, ㄔㄨˋ] to take small steps; Korean place name
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: []
[亚, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: Decomposition: 一 (yī )  业 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictographic] Picture of a cross-shaped house or temple
[亟, jí, ㄐㄧˊ] urgently, immediately, extremely
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  叹 (tàn ㄊㄢˋ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亠, tóu, ㄊㄡˊ] lid, cover; head
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  一 (yī )  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立
[亼, jí, ㄐㄧˊ] to assemble, to gather together
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[伫, zhù, ㄓㄨˋ] to wait; to look towards; to turn one's back on
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  宀 (gài,mián)  一 (yī ) 
Etymology: []
[佥, qiān, ㄑㄧㄢ] all, together, unanimous
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Many people gathered 亼 under one roof
[兀, wù, ˋ] weak; lame
Radical: Decomposition: 一 (yī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 一 off the feet 儿
[兩, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: Decomposition: 一 (yī )  巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  入 (rù ㄖㄨˋ)  入 (rù ㄖㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people 入 together in a cart
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: Decomposition: 廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾
[兴, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円均[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
10個1組;十個[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
1割(P);[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
1個当り;個当り;1個あたり;個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;人当たり;人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
1斗缶;斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
1等(P);[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
911事件;九事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
あと歩;後[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
いの[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
おととい来やがれ;昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
がんと発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
くノ;くの(ik)[くのいち, kunoichi] (n) (1) female ninja; (2) (col) woman [Add to Longdo]
ここ番;此処[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
ごく部;極[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
緒;御[ごいっしょ, goissho] (n,vs) (hon) (See 緒) going together [Add to Longdo]
新;御[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
その[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
たった[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
たった人;たった1人;たった独り[たったひとり, tattahitori] (n) (See たった) just one person; only one [Add to Longdo]
ちょっと[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
ちょっと見;寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
どれ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ひとっ走り;っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ひと泳ぎ;泳ぎ[ひとおよぎ, hitooyogi] (n,vs) a swim [Add to Longdo]
ひと思いに;思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
ひと騒動;騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
もう[もうひとつ, mouhitotsu] (n,adv) (uk) another; one more [Add to Longdo]
もう[もういっかい, mouikkai] (exp) once more; once again [Add to Longdo]
もう[もうひとり, mouhitori] (n,adv) (See もうつ) another (person); the other person; one more (person) [Add to Longdo]
もう[もういちど, mouichido] (exp) once more; again [Add to Longdo]
もう踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
もう[もういっぺん, mouippen] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] (n) {comp} access control list [Add to Longdo]
アデノシンリン酸;アデノシン燐酸[アデノシンいちリンさん(アデノシンリン酸);アデノシンいちりんさん(アデノシン燐酸), adenoshin ichi rin san ( adenoshin ichi rin san ); adenoshin ichirinsan ( adenoshin] (n) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
サラダ[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
パターン[パターンいっち, pata-n icchi] (n) {comp} pattern match; pattern matching [Add to Longdo]
パンツ[パンツいっちょう, pantsu icchou] (n) (wearing only) one pair of underpants [Add to Longdo]
ペトロの手紙[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ミュンヘン[ミュンヘンいっき, myunhen ikki] (n) Beer Hall Putsch (1923); Munich Putsch [Add to Longdo]
ヨウ素125;沃素二五[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素二五), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
彼はそれ以来度も戻っていない。Never has he returned since.
彼はたいへん生懸命働きました。He worked very hard.
彼はたくさんのお金をもうけるためにたいへん生懸命働いた。He worked very hard to earn a lot of money.
彼はたった回の失敗で失意落胆するような人間ではない。He is not man to lose heart at a single failure.
彼はたった言しか言わなかったのに、それが彼女の心を痛く傷つけた。Although he said only one word, it cut her up badly.
彼はたばこを本に減らしていった。He tapered off to one cigarette a day.
彼はタバコを本くれとせがんだ。He asked for a cigarette.
彼はチームの員に選ばれた。He was chosen to be a member of the team.
彼はちょっとたばこを服しました。He paused to have a cigarette.
彼はテーブルを人占めしてしまった。He had the table to himself.
彼はできるだけ生懸命勉強しようとしている。He is trying to study as hard as he can.
彼はテニスと弁論の代表チームの員である。He is on the varsity in tennis and in debating.
彼はドア面緑色で塗りたくった。He painted the door green all over.
彼はどれだけ生懸命やっても試験に受かるのはむりだろう。No matter how hard he may work, he will not be able to pass the exams.
彼はどんなに生懸命に挑戦しても成功しないだろう。However hard he may try, he won't succeed.
彼はどんなに生懸命試みても私の意見は変わらない。However hard he tired, he could not do it.
彼はどんなに忙しくても、月に少なくとも度は故郷の父母に便りをします。He writes home to his parents at least once a month, no matter how busy he is.
彼はネコを匹と犬を二匹飼っている。He has a cat and two dogs.
彼はハイカーの行に追いついた。He came up with a party of hikers.
彼はパリにもうつ店を出そうと考えている。He is thinking of starting another firm in Paris.
彼はビールをもう杯くれと言った。He called for another glass of beer.
彼はビールを杯頼んだ。He asked for a beer.
彼はピカソの絵を枚持っている。He has a Picasso.
彼はひと月に回ここに来る。He comes here once a month.
彼はベストセラーを書いて財産作った。He made a fortune by writing a best selling novel.
彼はぽつんと人立っていた。He stood aloof.
彼はホテルの部屋を知らない人と緒に使わねばならなかった。He had to share the hotel room with a stranger.
彼はまだ人暮らしできるほどの年ではない。He is not old enough to live alone.
彼はまったく人で森に住んでいる。He lives in the wood all by himself.
彼はまる日外出することがよくある。He will often go out for the whole day.
彼はもう回、君の作文についての先生の批評を読んだ方がいい。 [M]You had better read your teacher's comments on your compositions one more time.
彼はもう生浮かび上がれないだろう。He will be ruined for life.
彼はもう度その仕事をさせられました。They made him do the work again.
彼はもう度やる勇気があるのだろうか。I wonder if he dares try again.
彼はもう度彼女に会いたがっている。He is eager to meet her again.
彼はもう年仕事を続ける契約をした。He signed on for another year.
彼はもう本たばこに火をつけたがすぐに消した。He lit another cigarette, but immediately put it out.
彼はもう本煙草を吸いたいという欲望に勝てなかった。He couldn't overcome the desire for another cigarette.
彼はもっとお金を貯めるために生懸命働いた。He worked hard so as to save more money.
彼はもっと生懸命働かないと職を失う可能性がある。He is in danger of losing his position unless he works harder.
彼はもっと生懸命働かないと職を失う危機がある。He is in danger of losing his position unless he works harder.
彼はもっと生懸命働かないと職を失う危険がある。He is in danger of losing his position unless he works harder.
彼はやって来て私達と緒に食事をした。He came and had dinner with us.
彼はよく攫千金を夢見ている。He often tries to get rich at a single bound.
彼はよく彼女と緒に映画に行く。He often goes to the movies together with her.
彼はレースにのぞんで精神統した。He psyched himself up for the race.
彼はロンドンに行き、そこに週間滞在した。He went to London, where he stayed for a week.
彼はワインなしでは日も過ごせない。He can't go without wine for even a day.
彼はワインを瓶のんだ。He drank a bottle of wine.
彼はわずかな収入を精杯活かした。He made the best of his small income.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]
对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 下, a little bit; a while [Add to Longdo]
下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 併|并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
[yī chuàn, ㄧ ㄔㄨㄢˋ, ] strand [Add to Longdo]
九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little [Add to Longdo]
人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
[yī lái, ㄧ ㄌㄞˊ, / ] on one hand,... [Add to Longdo]
[yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ, / ] a; an [Add to Longdo]
个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone [Add to Longdo]
个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 個勁|个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
个萝卜个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
侧化[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly [Add to Longdo]
刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
分钱[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] cent; penny [Add to Longdo]
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything [Add to Longdo]
切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋ, ] everything [Add to Longdo]
[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
千吨[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
千四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
千万[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
千零[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
パターン[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
意名[いちいめい, ichiimei] identifier [Add to Longdo]
意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing [Add to Longdo]
括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]
元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]
時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action [Add to Longdo]
般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]
般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
[いっしょう, isshou] 1_Sho [Add to Longdo]
升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
[いっきん, ikkin] 1_Kin [Add to Longdo]
[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top