ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*口*

   
325 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -口-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口,  Rank: 14
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 19
[可, kě, ㄎㄜˇ] may, can, -able; possibly
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] vigorous,  Rank: 30
[后, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 48
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 58
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口,  Rank: 67
[同, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 凡 (fán ㄈㄢˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Sharing a common 凡 tongue 口,  Rank: 69
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口,  Rank: 97
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun,  Rank: 101
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 123
[高, gāo, ㄍㄠ] tall, lofty; high, elevated
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [pictographic] A tall palace,  Rank: 134
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 137
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 146
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: Decomposition: 戈 (gē ㄍㄜ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else",  Rank: 160
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口,  Rank: 166
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 171
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a time
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return,  Rank: 172
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200
[名, míng, ㄇㄧㄥˊ] name; position, rank, title
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A name called out 口 to hail someone at night 夕,  Rank: 203
[各, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口,  Rank: 209
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An open mouth,  Rank: 212
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心,  Rank: 228
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side,  Rank: 239
[命, mìng, ㄇㄧㄥˋ] life; destiny, fate, luck; an order, instruction
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An order 令 given by mouth 口,  Rank: 258
[司, sī, ] to take charge of, to control, to manage; officer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A person speaking orders 口 and raising their arm,  Rank: 278
[听, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Words 口 reaching an ear 斤,  Rank: 285
[象, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] elephant; ivory; figure, image
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boar,  Rank: 300
[品, pǐn, ㄆㄧㄣˇ] article, good, product; commodity; quality, character
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Something that everyone is talking 口 about,  Rank: 308
[告, gào, ㄍㄠˋ] to tell, to inform, to announce; to accuse
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 口 with the force of an ox 牛,  Rank: 310
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  二 (èr ㄦˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口,  Rank: 355
[呢, né, ㄋㄜˊ,ne] wool; interrogative or emphatic final particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  尼 (ní ㄋㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 383
[叫, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cry, shout; to call, to greet, to hail
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 387
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 388
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 402
[石, shí, ㄕˊ] stone, rock, mineral
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A rock 口 at the base of a cliff 厂,  Rank: 414
[器, qì, ㄑㄧˋ] device, instrument, tool; receptacle, vessel
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Four cooking vessels 口 guarded by a dog 犬,  Rank: 441
[吗, ma, ㄇㄚ˙] final interrogative particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 453
[史, shǐ, ㄕˇ] history, chronicle, annals
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 乂 using a pen to record a history,  Rank: 456
[吧, bā, ㄅㄚ] emphatic final particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 470
[吃, chī, ] to eat; to drink; to suffer, to endure, to bear
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  乞 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 475
[局, jú, ㄐㄩˊ] bureau, office; circumstance, game, situation
Radical: Decomposition: 尺 (chǐ ㄔˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A place where measures 尺 are discussed 口,  Rank: 483
[号, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 487
[另, lìng, ㄌㄧㄥˋ] another; separate, other
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 489
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口,  Rank: 490
[响, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 503
[虽, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 504
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口,  Rank: 509
[足, zú, ㄗㄨˊ] foot; to attain, to satisfy; enough
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] The leg 口 above the foot,  Rank: 527
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566
[害, hài, ㄏㄞˋ] to injure, to harm; to destroy, to kill
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  丰 (fēng ㄈㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 579

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc), #520 [Add to Longdo]
[chū kǒu, ㄔㄨ ㄎㄡˇ, ] to speak; an exit; to export, #1,016 [Add to Longdo]
[rén kǒu, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, ] population, #1,790 [Add to Longdo]
[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector, #3,230 [Add to Longdo]
[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ, ] window, #4,230 [Add to Longdo]
[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor, #4,610 [Add to Longdo]
[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, / ] open one's mouth; start to talk, #4,743 [Add to Longdo]
[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments), #4,846 [Add to Longdo]
[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossing; intersection (of roads), #4,962 [Add to Longdo]
[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, ] port; harbor, #5,169 [Add to Longdo]
[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, / ] wound; cut, #5,449 [Add to Longdo]
[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
进出[jìn chū kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, / ] import and export, #6,257 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[kǒu dài, ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ, ] a bag; a pocket, #6,579 [Add to Longdo]
[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, ] nick; jag; gap; shortfall, #7,149 [Add to Longdo]
[kǒu qiāng, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄤ, ] oral cavity, #7,326 [Add to Longdo]
[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance, #7,969 [Add to Longdo]
[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China, #8,037 [Add to Longdo]
[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries, #8,186 [Add to Longdo]
[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva, #8,232 [Add to Longdo]
[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, ] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced, #8,674 [Add to Longdo]
[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
[xiōng kǒu, ㄒㄩㄥ ㄎㄡˇ, ] pit of the stomach, #9,687 [Add to Longdo]
[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, ] appetite, #9,696 [Add to Longdo]
[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food), #11,857 [Add to Longdo]
[kǒu bēi, ㄎㄡˇ ㄅㄟ, ] public praise; public reputation; current idiom, #11,878 [Add to Longdo]
可乐[kě kǒu kě lè, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Coca-Cola, #12,155 [Add to Longdo]
[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, / ] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip, #12,174 [Add to Longdo]
[kǒu tóu, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ, / ] oral; verbal, #12,482 [Add to Longdo]
[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, ] mask (surgical etc), #13,209 [Add to Longdo]
[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening, #13,286 [Add to Longdo]
[duān kǒu, ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] interface; port, #13,916 [Add to Longdo]
[kǒu yīn, ㄎㄡˇ ㄧㄣ, ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, ] tasty; to taste good, #14,976 [Add to Longdo]
流动人[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population, #15,506 [Add to Longdo]
[Hàn kǒu, ㄏㄢˋ ㄎㄡˇ, / ] Hankou, part of Wuhan 武漢|武汉 at the junction of Han river and Changjiang in Hubei, #16,095 [Add to Longdo]
[Dòng kǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dongkou (place in Hunan), #16,297 [Add to Longdo]
目瞪[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied, #16,377 [Add to Longdo]
十字路[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossroads; intersection, #17,674 [Add to Longdo]
[zhāng kǒu, ㄓㄤ ㄎㄡˇ, / ] to gape; to yawn; to open one's mouth; to start speaking; to talk carelessly; to talk out of place, #18,615 [Add to Longdo]
[chū kǒu é, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄜˊ, / ] export amount, #18,738 [Add to Longdo]
[tuō kǒu, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ, / ] to blurt out, #19,409 [Add to Longdo]
[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China, #19,761 [Add to Longdo]
[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
出入[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
労働人[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) จำนวนแรงงานในประเทศ
[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
[まどぐち, madoguchi] ช่องขายตั๋ว
[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
[くちぐせ, kuchiguse] คำพูดติดปาก
[こうろん, kouron] (n) การโต้เถียงกัน การทะเลาะกัน
現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
[つげぐち, tsugeguchi] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)
[こうざ, kouza] (n ) บัญชี (ธนาคาร)
注ぎ[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา
寂しい[くちさびしい, kuchisabishii] (phrase ) ง่อมปาก เป็นอาการที่ไม่หิว แต่กินจุบจิบเพื่อไม่ให้ปากว่าง
を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp ) ปรับลิ้นให้เข้ากัน (กับสิ่งที่รสชาติต่างไปจากความเคยชินส่วนตัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいたが塞がらぬ;開いたが塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いたも塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいたも塞がらぬ;開いたも塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいたが塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
おちょぼ[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お猪;御猪[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
つり銭;釣銭;釣り銭[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
とば[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
はけ;捌け;さばけ[はけぐち(はけ;捌け);さばけぐち(捌け;さばけ), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
への字に結んだ[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アフタ性内炎[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa [Add to Longdo]
タメ;ため[タメぐち(タメ);ためぐち(ため), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
悪たれ[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
(P);惡(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
同音(P);異句同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
同音に[いくどうおんに, ikudouonni] (adv) in one voice [Add to Longdo]
(P);ひと[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P) [Add to Longdo]
の剣[いっこうのけん, ikkounoken] (n) a sword [Add to Longdo]
喰う[ひとくちくう, hitokuchikuu] (v5u) to have a munch; to take a bite [Add to Longdo]
商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]
飲み;呑み;呑;飲[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
陰で悪を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
(P);蔭;影(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
をたたく;陰を叩く[かげぐちをたたく, kageguchiwotataku] (exp,v5k) to backbite [Add to Longdo]
[からすぐち, karasuguchi] (n,adj-no) ruling pen [Add to Longdo]
[うこうこつ, ukoukotsu] (n) coracoid [Add to Longdo]
突起[うこうとっき, ukoutokki] (n) coracoid process [Add to Longdo]
[えんこうるい, enkourui] (n) (See 無顎類) cyclostomes (eel-like jawless fishes with round mouths used for sucking) [Add to Longdo]
演説調[えんぜつくちょう, enzetsukuchou] (n,adj-no) oratorical tone [Add to Longdo]
横からを挟む;横からをはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
[こうこうじ, koukouji] (n) immature youth [Add to Longdo]
沖縄[うちなあぐち;ウチナーグチ, uchinaaguchi ; uchina-guchi] (n) (uk) words and phrases only used in Okinawa; Okinawa dialect [Add to Longdo]
[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
(P);川(P)[かこう(河)(P);かわぐち(P), kakou ( kakou )(P); kawaguchi (P)] (n,adj-no) mouth of river; estuary; (P) [Add to Longdo]
[かこうこう, kakoukou] (n) port at the mouth of a river [Add to Longdo]
[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera [Add to Longdo]
[ひぐち, higuchi] (n) a burner; origin of a fire; (P) [Add to Longdo]
[かこうきゅう, kakoukyuu] (n) volcanic cone [Add to Longdo]
[かこうげん, kakougen] (n) crater floor; crater basin [Add to Longdo]
原湖[かこうげんこ, kakougenko] (n) crater lake [Add to Longdo]
[かこうこ, kakouko] (n) crater lake [Add to Longdo]
[かこうへき, kakouheki] (n) crater wall [Add to Longdo]
稼働人[かどうじんこう, kadoujinkou] (n) manpower; work force [Add to Longdo]
蝦蟇;蟇;がま[がまぐち, gamaguchi] (n) (etym [Add to Longdo]
過剰人[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
悔しい(P);惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
改札[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異同音に言う。
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。数が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で火を切った。
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は利だ。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人はおよそ100万人です。
A car drew up at the entrance.1台の車が入りに止まった。
By the year 2020, the population of this city will have doubled.2020年までには、この市の人は倍増しているだろう。
A man appeared at the door.1人の男が戸に現れた。
By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.2030年までには、全人の21パーセントが65歳を越すようになる。
The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.2人が喧嘩をしていて、クリスがベスをたたきました。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は論がもとで不和になった。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方面の入り付近にいます。
Please transfer 450 dollars to my account.450ドル、私の座に振り込んでください。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中央で待ち合わせをしていただけませんか。
Go up to ground level at exit B2.B2に出から地上へ出なさい。
Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.65歳を超えるアメリカ人は全人の12.5%を構成している。
Don't tell him. He's got a loose tongue.あいつはが軽いからこのことは言わない方がいい。
Whatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.ああ言えば、こう言う。まったく、が減らない奴だ。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断固2度とをきかんぞ。 [M]
He has a smooth tongue.あいつはのうまいやつだ。
He has a sharp tongue.あいつはの悪いやつだ。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつはばかりで、誠意がないね。巧言令色少なし仁とはよくいったもんだ。
You should apply for that post.あなたはあの勤めに申し込むべきだ。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは早が出来る。
May we know your bank account?あなたの銀行座を教えていただけますか。
He says one thing and means another.あの人はと腹が反対だ。
The job offer still stands.あの仕事のはまだあるよ。
That naughty boy annoys me by his pranks.あのわんぱく小僧のいたずらには閉する。
I am too amazed at him to say anything.あの人には開いたがふさがらない。
I've never heard English spoken so quickly.あんなに早に英語が話せるのは聞いたことがない。
I can't quarrel with my sister because she's too kind.あまりに親切すぎるので姉と喧嘩をした。
John broke in as Alice was speaking.アリスがしゃべっているのにジョンがをはさんできた。
He was critical of me.あの人は私にはうるさかった。
The urban population of America is increasing.アメリカの都市人は増加しつつある。
We all consider he's the cleverest dog in the world.うちでは皆彼が世界で一番利な犬だと思っている。
I find Italian food very desirable.イタリア料理がとてもにあう。
Did you speak at all?いったい君はをきいたのか。 [M]
Never speak ill of others behind their back.いないところで人の悪を絶対に言っては行けない。
The population of Wellington is only about one fortieth that of Tokyo.ウェリントンの人は東京の約40分の1しかないのです。
That politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.あんな人種差別の発言をするなんて、あの政治家も取り返しのつかないことをにしたものだ。
I like the sound of what he says, but it IS just talk, you know.あんな調子のいいこと言っておいて、ホントばっかりなんだから!
The population of Italy is about half as large that of Japan.イタリアの人は、日本の人の約半分だ。
What is the population of India?インドの人はどのくらいですか。
India is populous.インドは人が多い。
I carelessly allowed the door to stand open.うっかり戸を開けっ放しにしておいた。
Our baby is learning to speak.うちの赤ん坊はをきくようになってきました。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかりを滑らせると思わぬ結果を招くことが多い。
It is wiser to make no reply to angry words.おこった言葉には応じないほうが利だ。
Grandfather talked to me with a pipe in his mouth.おじさんはパイプをにしたまま私と話をした。
Stop arguing about money.お金のことで論するのはやめろ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森) 監督が花木作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
I know it's hard to talk about the testes.[CN] 我知道睪丸癌这回事,很难开 72 ga cho hak (2010)
The women you bring are lowlifes too.[JA] (森)連れてる女もレベルが低い Values (2017)
I saw him by the elevator when I left.[CN] 那天我出来时在电梯碰到他 Fire of Conscience (2010)
Here's to the World Theory TV special.[JA] (森) 「セカイロン」の スペシャルドラマ化を祝って Confrontation (2017)
If she was shagging a Chinese, you can say that.[CN] 如果她搭上那个是华人 这借就说得过去 Love in a Puff (2010)
We got a gunshot wound here. Female. Entry wound, upper right quadrant.[CN] 有个女性枪击伤患 伤位于体腔右上方 The Last Recruit (2010)
First a murder, then a fire.[JA] (森(もりぐち))殺人の次は火災か Disbanded (2017)
Make a 6-centimeter-long incision over the xiphisternal junction.[CN] 在劍突連接處 開一道6厘米長的切 The Time Warp (2010)
All things must have a resolution, like Yuzu Hanaki's works.[JA] (森) 物事には結論が必要なんだよ 花木ゆず作品のようにね Absolute (2017)
Well, no matter what the work is, it becomes a hot topic when it wins a prize.[JA] (森) まっ どんな作品でも 受賞すれば 話題にはなりますからね Appeal (2017)
The chewing gum is...[CN] 先生,你的香糖... Love in a Puff (2010)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[JA] (森) いや まあ これだけの作品ですからね キャスティングは 豪華にしていただかないと Confrontation (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森(もりぐち)) 日本最優秀文学賞 最年少受賞 おめでとう Appeal (2017)
2 blocks away.[CN] 过两个街 Love in a Puff (2010)
Brilliant![JA] (森)すばらしい Confrontation (2017)
-This will get a ton of viewers. -No doubt about it.[JA] (森)視聴率 望めそうですね (プロデューサー)間違いないです Confrontation (2017)
To be honest... business is so bad I couldn't afford him.[CN] 不是,老实说... 一天才几个客,哪够糊张 Echoes of the Rainbow (2010)
Don't pick on me when my cousin is in jail[CN] 你不要趁我堂哥进去蹲的时候 找藉弄我喔 Monga (2010)
Got a blow job to do?[CN] 去什么交? Love in a Puff (2010)
Leaving us in suspense?[CN] 故意吊我们胃 Love in a Puff (2010)
I'm just telling you the truth, you think I'm nuts?[CN] 我说真话吧 一气说完都算神经病? 72 ga cho hak (2010)
Have some soup, then...[CN] 盛点汤,吃两 Echoes of the Rainbow (2010)
You stay at the door and let no one go inside, go![CN] 你看着门 别让他进去搞阿妹呀! 去啦! 72 ga cho hak (2010)
To thank him and to keep his mouth shut, I paid him ten million yen.[JA] 武には お礼と止め料として Choices (2017)
I was checking his wound when he went into SVT. Respiratory distress...[CN] 我檢查傷時 突發室上性心動過速 呼吸困難 The Time Warp (2010)
I discovered a soft spot in the wall down there.[CN] 我发现了那边墙下的一个缺 I discovered a soft spot in the wall down there. Locked Down (2010)
Mr. Moriguchi, shall we end it?[JA] 森さん そろそろ Disbanded (2017)
It's for Hung, the guy who always curses.[CN] 这盒呢,送给「臭嘴雄」 满脏话那个 Echoes of the Rainbow (2010)
I wanted to kiss you to distract... and ease you out.[CN] 我想吻你一分散你注意力 令你没这么紧张吧 72 ga cho hak (2010)
What? Are you insulting me?[JA] ええ〜 悪 Ready (2017)
You shouldn't say that later, he'll probably mind that.[CN] 你一会别说这些说话了 崩人忌崩 72 ga cho hak (2010)
Mr. Moriguchi.[JA] (花木)森さん Disbanded (2017)
How?[CN] 如何开 Love in a Puff (2010)
So, you're here, Mr. Moriguchi.[JA] 森さん いらしてたんですね Appeal (2017)
Nanaka Hiraki was killed, Mr. Moriguchi?[JA] 森(もりぐち)さん 分かりますか? Reason (2017)
Gotta blow now. Have a job to do.[CN] 我先走了,去街交台费 Love in a Puff (2010)
How do you say those things anyway?[CN] 教人如何开呢? Love in a Puff (2010)
No. Don't worry about it.[JA] (森)いや いいんだって Ready (2017)
We met at the Chugakukan party. I'm the literary critic, Ryuichi Moriguchi.[JA] 中学館のパーティーで会った 評論家の森です Absolute (2017)
You don't even mean it. Talk is cheap.[CN] 完全没诚意,随 Love in a Puff (2010)
Do you want it?[CN] 合不合胃 72 ga cho hak (2010)
Got a message from Vargas.[CN] 瓦格斯有信给你 Got a message from Vargas. Locked Down (2010)
Mr. Moriguchi,[JA] (花木)森さん Disbanded (2017)
Then I can say goodbye to you in person.[CN] 这样,我可以亲跟你说声再见嘛 72 ga cho hak (2010)
Mr. Moriguchi?[JA] でも 森さんって Disbanded (2017)
- It's just chewing gum...[CN] 香糖也... Amphetamine (2010)
You're the editor for Shin Michima, aren't you?[JA] (森) 道間 慎の担当編集者の方ですね Appeal (2017)
It's chewing gum[CN] 这是香糖 Amphetamine (2010)
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fantastic.[JA] (森) 開 菜々果のプロモーション効果 抜群だね Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開き[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]
[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
読取り書込み開[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]
入り[いりぐちてん, iriguchiten] entry point [Add to Longdo]
[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]
[いりくちてん, irikuchiten] entry point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中央[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
密度[じんこうみつど, jinkoumitsudo] Bevoelkerungsdichte [Add to Longdo]
働き[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
[みなみぐち, minamiguchi] Suedausgang [Add to Longdo]
[くち, kuchi] -Mund [Add to Longdo]
付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] Lippen [Add to Longdo]
[こうじつ, koujitsu] Vorwand, Ausrede [Add to Longdo]
[こうざ, kouza] Konto [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]
惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
[くちぶえ, kuchibue] -Pfiff, das_Pfeifen [Add to Longdo]
[こうとう, koutou] muendliche_Antwort [Add to Longdo]
[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
[くちべに, kuchibeni] Lippenstift [Add to Longdo]
[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
[こうじゅつ, koujutsu] muendliche_Erklaerung, Diktat [Add to Longdo]
[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
[こうとう, koutou] muendlich [Add to Longdo]
宵の[よいのくち, yoinokuchi] frueher_Abend [Add to Longdo]
[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
[わるくち, warukuchi] Verleumdung, ueble_Nachrede [Add to Longdo]
[わるくち, warukuchi] Verleumdung, ueble_Nachrede [Add to Longdo]
憎まれ[にくまれぐち, nikumareguchi] freche_Bemerkung, boshafte_Bemerkung [Add to Longdo]
[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
改札[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[むくち, mukuchi] schweigsam, wortkarg [Add to Longdo]
[まどぐち, madoguchi] Fahrkartenschalter usw., Schalter [Add to Longdo]
[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[うらぐち, uraguchi] Hintertuer [Add to Longdo]
[かどぐち, kadoguchi] Tor, Eingang [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] sprachlos_sein [Add to Longdo]
非常[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top