ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期-, *期*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[期, qī, ㄑㄧ] a period of time; date, time; phase
Radical: Decomposition: 其 (qí ㄑㄧˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 253

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧ, ] a period of time; phase; stage; (used for issue of a periodical, courses of study); time; term; period; to hope; Taiwan pr. qi2, #688 [Add to Longdo]
[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
[cháng qī, ㄔㄤˊ ㄑㄧ, / ] long term; long time, #991 [Add to Longdo]
[qī dài, ㄑㄧ ㄉㄞˋ, ] to look forward to; to await; expectation, #1,059 [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, / ] a period in time or history; period; time (interval); phase, #1,332 [Add to Longdo]
[jìn qī, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ, ] near in time; in the near future; very soon; recent, #1,621 [Add to Longdo]
[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, / ] expect; expected, #1,847 [Add to Longdo]
[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]
[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きじつ, kijitsu] วันที่กำหนด
[きたい, kitai] (n ) ความมุ่งหวัง, การคาดหวัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,n-suf) (1) period; time; (2) (geological) age [Add to Longdo]
[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]
外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia [Add to Longdo]
[きかん, kikan] (n) period; term; interval; (P) [Add to Longdo]
間契約社員[きかんけいやくしゃいん, kikankeiyakushain] (n) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
間工[きかんこう, kikankou] (n) factory worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
間社員[きかんしゃいん, kikanshain] (n) (abbr) (See 間契約社員) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
間中[きかんちゅう, kikanchuu] (n-t) during; for the duration of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
My grades have improved since first semester.1学に比べて成績がよくなった。
The first term starts in April.1学は4月から始まる。
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時は天候がよく変わる。
It is an exciting time of the year.1年中での楽しい時です。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞在した。そしてその間を観光に使った。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿命間である。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
I have a subscription to TIMETIMEを定購読しています。
Final exams are two weeks from now.あと2週間で末試験だ。
I will try to live up to your expectations.あなたがたの待に添えるように努力します。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Behold, your brother." "While you were here he killed a man while intoxicated, and now a long prison term awaits."[CN] "你弟弟在你待在这里的间 因酗酒杀了一名男子,现在 他必须要在监狱里呆上许多年!" The Phantom Carriage (1921)
Terminal.[CN] 末 Clear and Present Danger (1994)
No. It's very simple. Never expect anything so you're never disappointed.[JA] 待もないから 失望もない Hollow Triumph (1948)
- Thursday?[CN] - 星四? An Affair of Love (1999)
Would you like us to postpone this inquiry while we build a fire?[JA] 火を起こす間 審問を延いたしましょうか? And Then There Were None (1945)
- Saturday.[CN] -星 Grabbers (2012)
- Two weeks.[CN] 两星 Can I Have a Mother (2012)
This time, Tony, you go up for life under the Habitual Criminal Act, with no chance of parole.[JA] 常習犯として刑も伸び 仮釈放の可能性もない Kansas City Confidential (1952)
I never thought... it would end this way, Figaro.[JA] こんな最を迎えるとは 思ってもみなかった Pinocchio (1940)
I can wait. A month is enough right? - Chae Yoon.[CN] 我才开始跟他交往一个星 Episode #1.2 (2004)
Monday[CN] 星 Thursday (1998)
Ann flew to Amsterdam, where she dedicated the new International Aid Building and an ocean liner. Then she went to Paris, attending many official functions to cement trade relations between her country and the Western European nations.[JA] アムステルダムへ移動し 遠洋定船の進水式にご出席 パリでは貿易促進のため 多くの会議にご出席されました 永遠の都ローマでは 軍隊パレードの歓迎を受け 軍楽隊もご観覧 Roman Holiday (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きかん, kikan] period [Add to Longdo]
限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]
[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]
[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top