ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抗-, *抗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抗, kàng, ㄎㄤˋ] to defy, to fight, to resist
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  亢 (kàng ㄎㄤˋ) 
Etymology: [ideographic] Fighting 亢 with bare hands 扌; 亢 also provides the pronunciation,  Rank: 766

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàng, ㄎㄤˋ, ] to resist; to fight; to defy; anti-, #1,361 [Add to Longdo]
[dǐ kàng, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ, ] to resist; resistance, #4,364 [Add to Longdo]
[duì kàng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ, / ] to withstand; to resist; to stand off; antagonism; confrontation, #4,980 [Add to Longdo]
[kàng yì, ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] protest, #5,605 [Add to Longdo]
[kàng tǐ, ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] antibody, #5,962 [Add to Longdo]
[kàng zhàn, ㄎㄤˋ ㄓㄢˋ, / ] war of resistance, especially the war against Japan (1937-1945), #7,627 [Add to Longdo]
[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, ] revolt; resist, #7,662 [Add to Longdo]
生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
[kàng yuán, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ, ] antigen, #8,325 [Add to Longdo]
日战争[kàng Rì zhàn zhēng, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] (China's) War of Resistance against Japan (1937-1945), #10,353 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうぎ, kougi] (n adj ) การคัดค้าน,การไม่เห็นด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (pref) anti- [Add to Longdo]
う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
うつ;[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant [Add to Longdo]
うつ剤;鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant [Add to Longdo]
けいれん薬;痙攣薬[こうけいれんやく, koukeirenyaku] (n) anticonvulsant [Add to Longdo]
する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) to resist; to defy [Add to Longdo]
てんかん薬;癲癇薬[こうてんかんやく, koutenkanyaku] (n) anticonvulsant; antiepileptic agent [Add to Longdo]
ウイルス剤[こうウイルスざい, kou uirusu zai] (n) antiviral [Add to Longdo]
コリン剤[こうコリンざい, kou korin zai] (n) anticholinergic drug [Add to Longdo]
コリン薬[こうコリンやく, kou korin yaku] (n) anticholinergic drug [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is no use your resisting.あなたが抵しても無駄だ。
It'll be useless to stand against them.あの人達に反しても無駄ですよ。
Why on earth did you resist taking medicine?いったいなぜ君は薬を飲むのに抵したのか。 [M]
The dog rebelled against his master.イヌは飼い主に反した。
The captain appealed to the referee against the decision.キャプテンはその判定に対してレフリーに議した。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング牧師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた議運動やデモを指導した。
These days he disobeys his parents.このごろ彼は親に反する。
These plants are resistant to weed killers.これらの植物は除草剤に抵力がある。
Only through protest can a free and open society be maintained.しかし、議を通して始めて自由で開かれた社会が維持されるのである。
The students rebelled against the government.その学生達は政府に対して反した。
The article was an invitation for public protest against the newspaper.その記事はその新聞社に対する大衆の議を誘った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「精神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原因」 Find This Thing We Need To (2017)
How well do wooden ships fare against fire-breathing dragons?[JA] 木造船がどうやって 火を吐くドラゴンに対するのか? The Queen's Justice (2017)
The state police cannot combat these criminals.[CN] 州警察无法和歹徒 'G' Men (1935)
"The doctor says it's pneumonia." "Her resistance is so poor for she has had ill health ever since last New Year's Eve."[CN] "医生说那是肺痨,她的抵力 非常差,因为自从上一个除夕以来 她的身体就没有一天好过" The Phantom Carriage (1921)
Well, I was up against it for a while, but I changed it... to Julius Caesar.[CN] 我一开始还议 但后来改成了 凯撒 Design for Living (1933)
The magic cap will change you into what you wish. Take Gunther's form and break Brunhild's iron will.[CN] 隱身頭巾能按你的想法改變相貌 你快變成我,打消布侖希爾德的反 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Everything else. This is war![CN] 所有的一切 抵犯罪就是一场战争 'G' Men (1935)
At this point, they can boycott the Olympics and protest, or continue to send our amateur fighters and hope for the best.[JA] 連盟は議の意を込めて 棄権するか 出場して 選手の無事を祈るしかない CounterPunch (2017)
And, if you resist, I'll have you arrested for theft.[JA] 抵したら窃盗罪だ Sexy Rollercoasters (2017)
Somewhere, my lady, where no-one might use the gold to forge arms against the kings of Burgundy![CN] 那樣就沒有人能用這些財寶對勃艮第王國了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
She gave herself up. Spread it all over the place![CN] 她不用再反了 消息已经传的到处都是了 It Happened One Night (1934)
Senator, Nilaa was there, protesting the speech, just like she claimed.[JA] 上院議員、ニラはそこにいた、 スピーチに議し、 彼女が主張したように 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] WIDERSTAND LEISTEN [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] Streit [Add to Longdo]
菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] Einspruch, Protest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top