ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*禾*

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -禾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 19
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 57
[利, lì, ㄌㄧˋ] gains, advantage, profit, merit
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Harvesting 刂 grain 禾,  Rank: 155
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾,  Rank: 277
[程, chéng, ㄔㄥˊ] process, rules; journey, trip; agenda, schedule
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  呈 (ché ㄏㄜˊng) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 314
[称, chēng, ㄔㄥ] balanced; name, brand; to say, to call
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  尔 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 449
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 457
[积, jī, ㄐㄧ] to store up, to amass, to accumulate
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 728
[香, xiāng, ㄒㄧㄤ] incense; fragrant, aromatic
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A herb 禾 with a sweet 甘 smell,  Rank: 776
[税, shuì, ㄕㄨㄟˋ] taxes
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Grain 禾 paid as tribute 兑; 兑 also provides the pronunciation,  Rank: 781
[移, yí, ㄧˊ] to shift, to move about, to drift
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  多 (duō ㄉㄨㄛ) 
Etymology: [] ,  Rank: 880
[秘, mì, ㄇㄧˋ] secret, mysterious, abstruse
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  必 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 896
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation,  Rank: 1,023
[稳, wěn, ㄨㄣˇ] steady, stable; solid, firm
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  急 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,055
[秀, xiù, ㄒㄧㄡˋ] elegant, graceful, refined; flowing, luxuriant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,136
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火,  Rank: 1,151
[乘, chéng, ㄔㄥˊ] ride, mount; to make use of; to ascend; to multiply
Radical: 丿Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Two feet 北 climbing a beanstalk 禾,  Rank: 1,231
[季, jì, ㄐㄧˋ] a quarter-year, a season; surname
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] The time for planting seeds 子 of grain 禾,  Rank: 1,279
[稍, shāo, ㄕㄠ] somewhat, slightly, a little; rather
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] Resembling 肖 grain 禾; 肖 also provides the pronunciation,  Rank: 1,373
[秦, qín, ㄑㄧㄣˊ] the Qin dynasty (eponymous for China)
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,394
[租, zū, ㄗㄨ] to rent, to lease; tax, rent
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] Regularly paid 且 tribute in grain 禾,  Rank: 1,397
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾,  Rank: 1,515
稿[稿, gǎo, ㄍㄠˇ] draft, manuscript, rough copy
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  高 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,587
[穆, mù, ㄇㄨˋ] majestic; reverent, solemn
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  㣎 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,683
[秩, zhì, ㄓˋ] order; ordered
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  失 (shī ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,749
[稀, xī, ㄒㄧ] rare, unusual; scarce, sparse
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  希 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,788
[秒, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] a second; a corn kernel; measure word for time
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,028
[稣, sū, ㄙㄨ] to revive; to rise again
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,292
[稽, jī, ㄐㄧ] to examine, to investigate
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ)  旨 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,427
[颖, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,514
[秃, tū, ㄊㄨ] bald
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Grains of hair 禾 on a person's head 几,  Rank: 2,521
[稻, dào, ㄉㄠˋ] rice plant; rice growing in the field
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  舀 (yǎo ㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,529
[稚, zhì, ㄓˋ] young, immature; childhood
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,720
[稼, jià, ㄐㄧㄚˋ] crops; to sow grain
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  家 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,800
[秉, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to grasp, to hold; to maintain, to preside over
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 彐 grasping a bundle of grain 禾,  Rank: 2,809
[秽, huì, ㄏㄨㄟˋ] dirty, unclean; immoral, obscene
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  岁 (suì ㄙㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,096
[稠, chóu, ㄔㄡˊ] crowded, dense; viscous, thick
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  周 (zhōu ㄓㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,367
[穗, suì, ㄙㄨㄟˋ] ear of grain; fringe, tassel; Guangzhou
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  惠 (huì ㄏㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,378
[酥, sū, ㄙㄨ] butter; crispy, flaky; fluffy, light
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,516
[秧, yāng, ㄧㄤ] shoots, sprouts; young rice plants
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 3,522
[禾, hé, ㄏㄜˊ] cereal, grain, rice; plant, stalk
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A plant stalk with a sagging head,  Rank: 3,587
[秤, chèng, ㄔㄥˋ] balance, scale; steelyard
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A balance 平 used to measure grain 禾,  Rank: 3,737
[秸, jiē, ㄐㄧㄝ] stalks of millet or corn
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  吉 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,840
[稷, jì, ㄐㄧˋ] god of cereals; minister of agriculture
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  畟 (cè ㄘㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 3,887
[羲, xī, ㄒㄧ] an ancient emperor; breath, vapor
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  戈 (gē ㄍㄜ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,942
[穑, sè, ㄙㄜˋ] to farm, to harvest grain
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  啬 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,068
[秆, gǎn, ㄍㄢˇ] straw, hay
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] Dried 干 grain stalks 禾; 干 also provides the pronunciation,  Rank: 4,132
[嵇, jī, ㄐㄧ] a mountain in Henan; surname
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,138
[秣, mò, ㄇㄛˋ] fodder, horse feed; to feed a horse
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  末 (mò ㄇㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,903
[種, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  重 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,905

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, ] cereal; grain, #10,089 [Add to Longdo]
[Jiā hé, ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Jiahe (place in Hunan), #36,236 [Add to Longdo]
[hé miáo, ㄏㄜˊ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling (of rice or other grain), #43,261 [Add to Longdo]
本科[hé běn kē, ㄏㄜˊ ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] poaceae (i.e. grasses, old name Gramineae), #74,099 [Add to Longdo]
[hé cǎo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˇ, ] grass, #115,524 [Add to Longdo]
木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, ] gramineae (family including bamboo, cereals, rice) [Add to Longdo]
[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] cereal; food grain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノ木偏;[のぎへん, nogihen] (n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115) [Add to Longdo]
穀類[かこくるい, kakokurui] (n) cereal crops [Add to Longdo]
本科[かほんか, kahonka] (n) (obs) (See イネ科) Gramineae; Poaceae [Add to Longdo]
杼(iK);[じょ, jo] (n) (correct kanji is JISX-0213 1-89-39, Unicode U+25771) 10^24 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bringing in the sheaves.[CN] 收捆回家 O Lucky Man! (1973)
And a few grasses particularly rich in nutrients have developed a relationship with one animal, and together the two have changed the world.[CN] 而且有几种 营养特别丰富的本科植物 与某种动物建立了密切的关系 并共同改变了世界 Plants (2009)
Master, haven't you seen Siu-wo?[CN] 村长,有没有见过小呀? A Moment of Romance III (1996)
Amarillo.[CN] 夫堡? 安马里奥 Serpico (1973)
She is Siu-wo[CN] 她是小 A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo, what's happened?[CN] 小,发生了什么事? A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo...[CN] 小... 小 A Moment of Romance III (1996)
Auntie Foon, have you seen Siu-wo?[CN] 欢婶,有没有见过小 A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo[CN] 小 A Moment of Romance III (1996)
Mom, officer Lau is looking for Siu-wo[CN] 妈妈,长官在找小 A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo, how is his fever?[CN] 小,他退了热没有? A Moment of Romance III (1996)
Mom, I want Siu-wo to stay with you temporarily[CN] 妈,我想小留在这儿暂住一下 A Moment of Romance III (1996)
Yes, Siu-wo, take a look at him[CN] 是啊,小,快去看看他 A Moment of Romance III (1996)
Chiang, you've got you this time[CN] 长衫,你米食得多了 Project A (1983)
We love like the adults.[CN] 有听过马吗? The Party (1980)
Do you know where Miss Ting Siu-wo is?[CN] 丁小小姐住在哪里呀? A Moment of Romance III (1996)
It's fantastic[CN] 这叫做秆盖珍珠 {\cH00FFFF}{\3cH000000}lt's fantastic Kidnap (1974)
We raided Sai Kung on a tip-off but Homicide was there making an arrest[CN] 我们得到消息,去西贡坑扫毒 谁晓得一到就看见凶杀组的弟兄们 在抓杀人犯 On the Run (1988)
Siu-wo, this is for you take care, see you[CN] 小,这个是送你的! 保重呀,再见啦 A Moment of Romance III (1996)
Warren, pardon me, I'm sorry.[CN] 恩,不好意思 Stage 5 (2007)
Siu-wo, I have nothing for you take it with you[CN] 小,我们没什么送给你你带在身边吧 A Moment of Romance III (1996)
- Arapaho.[CN] 亞拉帕木屋 The Parent Trap (1998)
Siu-wo, you are so stupid![CN] 小,你真够笨! A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo...[CN] 小... A Moment of Romance III (1996)
Chi, Siu-wo has been 18 years old[CN] 阿志,小已经十八岁 A Moment of Romance III (1996)
I just know how to write my name Ting Siu-wo[CN] 我只懂得写自己的名字丁小而已 A Moment of Romance III (1996)
I'm like the boy who goes for wood in winter... and comes back in spring with a whistle.[CN] 我像个冬天去捡柴的小男孩 等到了春天吹着口哨回来 Cold Mountain (2003)
The earth yields.[CN] 嘉 Curse of the Golden Flower (2006)
But the most successful type of flowering plant is one that makes up 20% of all plant life on the planet... grass.[CN] 最成功的开花植物 是占全世界植物百分之二十的 本科植物 Plants (2009)
- And bring fresh fish back to Italy. - They keep it on ice.[CN] 带点新鲜鱼回意大1他们放在冰上保鲜 Paprika (1991)
Siu-wo, save money with you[CN] 小,钱你留在身边 A Moment of Romance III (1996)
Siu-wo, just tell us what you want[CN] 小,你想怎样,尽管说呀 A Moment of Romance III (1996)
Today, they form the diet of many thousands of different animals.[CN] 本科植物 是数千种动物的食物来源 Plants (2009)
Pleased to meet you, too.[CN] 你知道,摇滚很能混的 Heartbreak Ridge (1986)
Siu-wo...[CN] 小 A Moment of Romance III (1996)
- Voltange.[CN] - 迪树 Delicatessen (1991)
Wölk, lead the first squad. Müller, the second. Dismissed.[CN] 克率领第一队 穆勒率领第二队 Stalingrad (1993)
W-U-R-S-T.[CN] 上下日,左月右易 Mr. Nice (2010)
There are 10,000 different species.[CN] 世上共有一万种 不同的本科植物 Plants (2009)
Come down! Or you'll fall to death![CN] 小,快下来吧,小心摔死你呀! A Moment of Romance III (1996)
You won't be punished. I give you my word.[CN] 谁能在只长一根杆的土地上 The Punch Bowl (1944)
Father.[JA] J槍 父上 ム・・・ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Siu-wo will be fine[CN] 小不会有事的 A Moment of Romance III (1996)
Because I want Siu-wo to follow you[CN] 是希望小跟着你们 A Moment of Romance III (1996)
Ting Siu-wo[CN] 丁小 A Moment of Romance III (1996)
That's an order.[CN] 克 去吧 这是命令 Stalingrad (1993)
He says its an antcestor.[CN] 奇怪,他的名字叫加 The Party (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top