Search result for

(68 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -魚-, *魚*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うおざ, uoza] ราศีมีีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さかな, sakana] (n) ปลา
[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี
[さかな, sakana] (n) ปลา
[さかな, sakana, sakana , sakana] (n ) ปลา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[䰾, bā, ㄅㄚ] shark; bonito
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[魚, yú, ㄩˊ] fish
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards
[魝, jié, ㄐㄧㄝˊ]
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: []
[魠, tuō, ㄊㄨㄛ] Japanese mackerel
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  乇 (tuō ㄊㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[魯, lǔ, ㄌㄨˇ] foolish, stupid, rash; vulgar
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] To talk 日 like a fish 魚
[魷, yóu, ㄧㄡˊ] cuttlefish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鮃, píng, ㄆㄧㄥˊ] sole
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鮑, bào, ㄅㄠˋ] abalone; dried fish; surname
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鮨, yì, ㄧˋ] sushi; seasoned rice mixed with fish
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  旨 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鮪, wěi, ㄨㄟˇ] little tuna; Euthynnus alletteratus
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さかな(P);うお, sakana (P); uo] (n) fish; (P) [Add to Longdo]
すき;[うおすき, uosuki] (n) seafood and vegetables cooked sukiyaki style [Add to Longdo]
の食い[さかなのくい, sakananokui] (exp) fish biting (striking, taking bait) [Add to Longdo]
の目[うおのめ, uonome] (n) corn (on one's foot) [Add to Longdo]
を捕る[さかなをとる, sakanawotoru] (exp,v5r) to catch fish [Add to Longdo]
[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
[さかなや, sakanaya] (n) fish market; fish dealer; (P) [Add to Longdo]
河岸[うおがし, uogashi] (n) riverside fish market [Add to Longdo]
介(P);[ぎょかい, gyokai] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]
介類(P);貝類[ぎょかいるい, gyokairui] (n) marine products; seafood; fish and shellfish; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] fish [Add to Longdo]
鱼丸[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] fish ball [Add to Longdo]
鱼叉[yú chā, ㄩˊ ㄔㄚ, / ] harpoon [Add to Longdo]
鱼台[Yú tái, ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] (N) Yutai (place in Shandong) [Add to Longdo]
鱼夫[yú fū, ㄩˊ ㄈㄨ, / ] fisher; fisherman [Add to Longdo]
鱼子[yú zǐ, ㄩˊ ㄗˇ, / ] fish eggs; roe; caviar [Add to Longdo]
鱼子酱[yú zǐ jiàng, ㄩˊ ㄗˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] caviar [Add to Longdo]
鱼尾[yú wěi, ㄩˊ ㄨㄟˇ, / ] fishtail [Add to Longdo]
鱼尾板[yú wěi bǎn, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄅㄢˇ, / ] fishplate (in railway engineering) [Add to Longdo]
鱼尾纹[yú wěi wén, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, / ] wrinkles of the skin; crow's feet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまなを夜食べるのである。
Do you know how to cook fish?あなたはの料理の仕方を知っていますか。
That cloud is in the shape of a fish.あの雲はの形をしている。
They sell live fish at the fish store.あの屋ではぴんぴん生きているを売っている。
At that store, they deal in fish and meat.あの店では、と肉を売っている。
As is often the case with Americans, he does not care for raw fish.アメリカ人にはよくあることだが彼はなまのを好かない。
One day an old man went fishing in the river.ある日、老人は川へ釣りに行った。
Even the best fish smell when they are three days old.いくら良いでも3日経つと腐る。
I saw the picture you took of that fish.お前が釣ったの写真を見た。
Would you like meat or fish?お肉と、どちらになさいますか。
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、は酸性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
I caught three fish yesterday.きのうを3匹とった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want fish stew today![JA] 〈今日はが食べたい〉 Okja (2017)
- And so would the board.[CN] 但是比起那些困擾著福特的言語抽搐 But for all of Ford's obsessing with the hosts' verbal tics 大多數客人只是想找個溫暖的肉體 most of the guests just want a warm body 用來殺戮或者極盡水之歡 to shoot or to fuck. The Well-Tempered Clavier (2016)
Now, now, guppies is just an affectionate term for you baby fishies.[JA] さて、さて、グッピーはちょうど今は 愛ある期間、子供のの為の。 The Circle (2017)
(Japanese) They fry fish with explosives[CN] 哦 炸啊 炸藥炸 Railroad Tigers (2016)
The pig, the fish and the monkey.[JA] "猪  そして猿の" Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Torpedoes are ready[JA] - 雷は装填可能です The Fate of the Furious (2017)
There's a saying... every movement needs a pioneer[CN] 炸糊口啊 好吃飯呀 Railroad Tigers (2016)
(Japanese) Why?[CN] (日語)他們用炸藥炸 Railroad Tigers (2016)
Attendants, see them out. Help them with the fish too.[JA] 皆 お見送りを の搬出も Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It was as if everything she did shot out a pulse of electricity.[CN] 薩莉在互聯網里如得水一般 {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}艾芮斯的主頁 Be Our Guest (2016)
Higher temperatures, long droughts punctuated by intense rainfall, more resilient pests and plant diseases, have significantly reduced the coffee supplies in recent years.[CN] -所有 Earth Is a Hot Mess (2017)
It's all right.[CN] -對,所有都不見了 Earth Is a Hot Mess (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]
[さかなや, sakanaya] Fischladen, Fischgeschaeft, Fischhaendler [Add to Longdo]
市場[うおいちば, uoichiba] Fischmarkt [Add to Longdo]
[ぎょぐん, gyogun] Schwarm_von_Fischen, Fischschwarm [Add to Longdo]
[ぎょにく, gyoniku] Fisch [Add to Longdo]
[ぎょらい, gyorai] Torpedo [Add to Longdo]
[ぎょるい, gyorui] Fischarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top