Search result for

(60 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -常-, *常*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
[じょうおん, jouon] (n ) อุณหภูมิปกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[常, cháng, ㄔㄤˊ] common, general, normal; always, frequently, regularly
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とこ, toko] (n,adj-no) usual state of things [Add to Longdo]
[とこ, toko] (adv) ever; endless; (P) [Add to Longdo]
々;[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually [Add to Longdo]
しえ[とこしえ, tokoshie] (adj-na,n) eternity [Add to Longdo]
しなえ[とこしなえ, tokoshinae] (adj-na) eternity [Add to Longdo]
ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically [Add to Longdo]
[つねに, tsuneni] (adv) always; constantly; (P) [Add to Longdo]
[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
[じょういん, jouin] (n,vs) regular drinking; habitual drinking [Add to Longdo]
[じょうおん, jouon] (n) normal or average or fixed temperature [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, ] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang [Add to Longdo]
[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person [Add to Longdo]
[cháng rèn, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ, ] permanent [Add to Longdo]
任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] permanent member state (of UN Security Council) [Add to Longdo]
[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence [Add to Longdo]
住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
[cháng wù, ㄔㄤˊ ˋ, / ] routine business; everyday duties [Add to Longdo]
务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee (e.g. of National People's Congress) [Add to Longdo]
务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, / ] permanent member of council [Add to Longdo]
问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通、合衆国大統領によって署名されていた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に非に大きな利害関係をもっています。
Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.ああ、僕も実に分かりやすいなあって、々思っているんだよ。 [M]
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが非に難しい。
That football player is gigantic.あのフットボール選手は非に大きい。
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に非に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に非に人気がある。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くの点で非にためになる経験だった。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は非事態宣言を行った。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の、ゆるすのは神。
Arabic is a very important language.アラビア語は非に重要な言葉です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He writes of mundane everyday life in mundane prose.[JA] "退屈な日を 退屈な文章で書いただけの..." Values (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[JA] 謎の女たちは4人になり 奇妙な日は 一瞬にして 非日へと戻っていった Reason (2017)
- You are, like, the big brother.[JA] ミルコ・ウルフ 国際ボクシング協会務 アメリカは ナンバーワンで ミルコ・ウルフ 国際ボクシング協会 CounterPunch (2017)
You, the man in the back. Go ahead.[CN] 和往一样 Appeal (2017)
I know nothing about them either.[CN] 同一个屋檐下有两个人死去 一定非难受吧 Disbanded (2017)
Leave this to me.[CN] 非感谢日之丸电视台各位的努力 Confrontation (2017)
Every time, for this fight, every time, work, work hard, work, work.[JA] 練習の時はに 全力でハードワークだ CounterPunch (2017)
Yeah.[JA] ミルコ・ウルフ 国際ボクシング協会 CounterPunch (2017)
Everyone in the world, we have the impression that USA is the number one nation in everything.[JA] 世界中の人が こう思っている ミルコ・ウルフ 国際ボクシング協会務 ミルコ・ウルフ 国際ボクシング協会 CounterPunch (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[JA] 謎の女たちは4人になり 奇妙な日は 一瞬にして 非日へと戻っていった Disbanded (2017)
But I've grown used to this life now, so I don't really care anymore.[JA] だけど この日に慣れてしまった僕は 次第に気にしなくなっていった The Mysterious Million Yen Women (2017)
If you've got these three, you'll always have a hit.[CN] 我非期待 导演会怎么诠释花木的作品呢 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうちゅう, jouchuu] resident (vs) (a-no) [Add to Longdo]
駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]
駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
[とこ, toko] ewig [Add to Longdo]
任委員[じょうにんいいん, jounin'iin] Mitglied_des_staend.Ausschusses [Add to Longdo]
[じょうむ, joumu] taegliche_Arbeit, Routinearbeit [Add to Longdo]
[じょうしゅう, joushuu] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]
[じょうしき, joushiki] gesunder_Menschenverstand [Add to Longdo]
[じょうき, jouki] der_rechte_Weg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top