ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

八日

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -八日-, *八日*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
八日[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
八日(P);8日[ようか, youka] (n) (1) the eighth day of the month; (2) eight days; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the eighth day, Artemisia whispered the seed of madness that would consume him.[CN] 第八日,雅特米西亚埋下 从此将吞噬他的... 疯狂种子 300: Rise of an Empire (2014)
AUGUST EIGHTH[CN] 片名: 八月八日 August. Eighth (2012)
And, uh... if you got caught in here like the rest of us... where the hell you been the last eight days?[JA] それと 君も俺達ここに捕まったなら この八日間は一体 The Fourth Hand (2013)
Ma Bangde is appointed Goose Town Governor by authority of the Provincial Chairman, on this 28th day of February, the 8th year of the Republic...[CN] 兹委任马邦德为鹅县县长 此状,中华民国萨南康省主席巴青泰 中华民国八年八月二十八日 Let the Bullets Fly (2010)
I love our kids so much.[CN] 这只是个八日的旅行这个样子以后上大学怎么办? 我知道。 Blue Lagoon: The Awakening (2012)
On the eighth day, Artemisia whispered the seed of madness that would consume him.[JA] 八日目に... アルテミジアは 彼に狂気の種を播いた 300: Rise of an Empire (2014)
Folks, this is your captain up in the flight deck.[CN] 二月八日 各位乘客 这里是你们的机长 Night Zero (2014)
January 18th, 1:30 PM.[CN] 一月十八日下午一时三十分 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
For the past eight days, I've been watching you, and Big Jim, and everyone in this hellhole.[JA] この八日間 観察してた あなたやジム この蛸壺の皆をね The Fourth Hand (2013)
28 December[CN] 十二月二十八日 Tabu (2012)
"On May 8, 1980,"[CN] 一九八零年五月八日 The Viral Factor (2012)
The first time was at 3pm on the 8th of this month[CN] 第一次发生于本月八日下午三时 Vulgaria (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top