ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -晨-, *晨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[晨, chén, ㄔㄣˊ] dawn, early morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 1,388

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning, #2,138 [Add to Longdo]
[zǎo chén, ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ, ] early morning, #3,622 [Add to Longdo]
[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Morning Post (newspaper); Aamulehti (Finnish newspaper), #4,221 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] morning; dawn; daybreak, #4,333 [Add to Longdo]
[qīng chén, ㄑㄧㄥ ㄔㄣˊ, ] early morning, #5,938 [Add to Longdo]
[chén liàn, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] morning exercise, #24,376 [Add to Longdo]
北京[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn, #26,078 [Add to Longdo]
[chén xīng, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] morning stars, #42,343 [Add to Longdo]
钟暮鼓[chén zhōng mù gǔ, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] lit. morning bell, evening drum (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence, #88,397 [Add to Longdo]
暮鼓[mù gǔ chén zhōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] lit. evening drum, morning bell (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence, #135,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じんじょう;しんちょう;じんちょう, jinjou ; shinchou ; jinchou] (n) {Buddh} (See 六時) around six o'clock AM; dawn service [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll leave him at the ace high livery stable. Pick him up in the morning.[CN] 我会把它留在镇上的马棚里 早去把它接回来 Pursued (1947)
The first company's leaving in the morning.[CN] 第一批人明天早离开 Pursued (1947)
The morning mist covers my wrinkles on the forehead.[JA] 朝の霧が舞う雪のように僕の額のしわを覆い 霧如飄雪,覆蓋了我額上的皺紋 Cape No. 7 (2008)
Good morning, doctor.[CN] 早好 医生 Pursued (1947)
Say, fine beautiful morning, mi amigo.[CN] 明媚的早,朋友 Ride the Pink Horse (1947)
But tuttle was very encouraged.[CN] Tuttle今天早很乐观 The Two Mrs. Carrolls (1947)
I want marabou trimmings on my dressing gown.[CN] 我需要鹳毛装饰在 我的衣上 Quai des Orfèvres (1947)
It began with an impoverished Ronin requesting permission to enter the house of Fujishima.[JA] こnら躙l輩軍幟殿の 屋敷を諒ねし 蒙貝士に姶まるもの Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
"The works on the fortress which have begun without my permission are considered to be a crime against the code of the Samurai and thereby deemed illegitimate.[JA] J槍 (便者の寅) 葛尾 広域畳請のこど 聯法蘆に あ凵背ガるるの肝 J槍 〈雙置と "曲事に 壺し召さォ苳堡蒙ところ・・・" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Who was here this morning?[CN] 今天早谁来了? The Two Mrs. Carrolls (1947)
You're on duty till 2:00 a.m."[CN] 你值班到凌2: 00 Quai des Orfèvres (1947)
Everything, a spring morning, a summer's night, music, art, love -[CN] 任何地方,春天的早, 夏天的夜晚,音乐,艺术,爱情... Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top