ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丨*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丨-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[个, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A tally 丨 of people 人,  Rank: 12
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口,  Rank: 14
[十, shí, ㄕˊ] ten, tenth; complete; perfect
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 112
[门, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate,  Rank: 185
[山, shān, ㄕㄢ] mountain, hill, peak
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] Three mountain peaks,  Rank: 259
[书, shū, ㄕㄨ] book, letter, document; writing
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A mark made by a pen ⺺,  Rank: 282
[引, yǐn, ㄧㄣˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨,  Rank: 479
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot,  Rank: 596
[临, lín, ㄌㄧㄣˊ] to draw near, to approach; to descend
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 839
[旧, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Older than 丨 the sun 日,  Rank: 915
[曲, qū, ㄑㄩ] crooked, bent; wrong, false
Radical: Decomposition: 曰 (yuē ㄩㄝ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A folded object 曰,  Rank: 1,066
[川, chuān, ㄔㄨㄢ] stream, river
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A river's flow; compare 巛,  Rank: 1,109
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning,  Rank: 1,110
[臣, chén, ㄔㄣˊ] minister, statesman, official, vassal
Radical: Decomposition: 匚 (fāng ㄈㄤ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,138
[丰, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] An ear of grass,  Rank: 1,189
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow,  Rank: 1,257
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,667
[串, chuàn, ㄔㄨㄢˋ] string; relatives; to conspire
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two objects 口 strung 丨 together,  Rank: 1,832
[卜, bo, ㄅㄛ˙] divination, fortune-telling; prophecy
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A crack on an oracle bone,  Rank: 1,979
[巾, jīn, ㄐㄧㄣ] cloth, curtain, handkerchief, towel
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A curtain or towel hanging from a rack,  Rank: 2,281
[爪, zhǎo, ㄓㄠˇ] claws, nails, talons
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bird's talons,  Rank: 2,363
[丫, yā, ㄧㄚ] forked; bifurcation
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A forked line 丨,  Rank: 2,682
[攸, yōu, ㄧㄡ] distant, far; adverbial prefix
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,416
[叟, sǒu, ㄙㄡˇ] old man; elder
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding up a candle, representing failing vision,  Rank: 3,804
[肀, yù, ㄩˋ] pen
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A hand 彐 holding a pen; compare 聿,  Rank: 5,883
[⺊, ]
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A crack on an oracle bone; compare 卜
[丄, shàng, ㄕㄤˋ] above
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; variant of 上
[丨, shù, ㄕㄨˋ] number one; line
Radical: Decomposition:
Etymology: []
[丩, jiū, ㄐㄧㄡ] to connect, to join; vine
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[丬, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] half of tree trunk
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[丱, guàn, ㄍㄨㄢˋ] a child's hair bound in two tufts; ore
Radical: Decomposition: 丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictographic] Two braids 丱 of hair
[丵, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] thick (grass)
Radical: Decomposition: 业 (yè ㄧㄝˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: []
[冂, jiōng, ㄐㄩㄥ] wide
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[刂, dāo, ㄉㄠ] knife
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: []
[卄, niàn, ㄋㄧㄢˋ] twenty, twentieth
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two tens 十 side by side
[卩, jié, ㄐㄧㄝˊ] seal; kneeling person
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A rolled-up scroll or kneeling person
[屮, chè, ㄔㄜˋ] sprout
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A sprout
[弔, diào, ㄉㄧㄠˋ] to suspend, to hang; to pity, to condole
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A corpse 弓 hanged on a rope 丨
[彳, chì, ㄔˋ] to step with the left foot
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[忄, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[條, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  条 (tiáo ㄊㄧㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 counting 丨; 条 provides the pronunciation
[阝, yì, ㄧˋ] place, town, city
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[鬥, dòu, ㄉㄡˋ] to struggle, to fight, to contend; measuring cup
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people 丨 boxing 王

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mine is much better.[JA] 私のは特別かわし Sky Palace (1994)
It doesn't matter where we go.[CN] 至ljn鬼孓手里立仨不重要 Evil Dead (2013)
You know what I mean.[CN] 薹茶圭\爻 置l灞曹: 薹更 \ ,灞 \,灞 Evil Dead (2013)
Because I can't keep Skundi at home, I have to leave.[JA] "犬を飼わせてもらえなしので 家を出ます" Sky Palace (1994)
Only the evil book can undo what the evil book has done.[CN] 只有另l孓本牙! 害盲旨系吉束i宣一七刀 Evil Dead (2013)
Until he has all of you![CN] Iz余三l三他手寻至lj庐斤有人 Evil Dead (2013)
Almost ready, enter![JA] スフてムいよ Sky Palace (1994)
And Le Corbusier, who said I reminded him of Donatello.[CN] 勒 • 柯布西耶(法国建筑大师说我让他想起多纳泰洛 Eisenstein in Guanajuato (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top